DE VLUCHT. N°. 9589 Eersie Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J C. ROELANTS. BUITENLAND. STADSNIEUWS. f fa- iS£ AuON>~KttENTSPEijB voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 ft omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTER® TRA AT fO, Teleplioon No. 133. Advertentieprijs; van 1—5 gewone regels met inbe grip Tan eeno Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 29 Maart '98. In het Britsche Lagerhuis deed de onder staatssecretaris van buitenlandsche zaken gis teren eenige mededeelingen over verschillende hangende vraagstukken. Oostenrijk heeft officieel kennis gegeven van zijn plan om zijn vloot en zijn troepen den dSdeii April van Kreta terug te laten komen; maar hieruit volgt niet, voegde de heer Curzon er aan toe, dat het Europeesch concert zich niet meer zal bemoeien met da Kretenzische quaestie. De minister hoopte, dat in het aanstaande najaar de scheidsrechtelijke uitspraak over de Delagoa-baai zou vallen. Wat China betreft, H. M.'s gezant te Peking had geseind dat de overeenkomst tusschen Rus land en het Hemelsche Rijk geteekend was de definitieve inhoud van deze overeenkomst is ons echter nog niet bekend, voegde Curzon er aan toe Sir William Harcourt legde nu even een vinger op de wonde plek in Éngeland's buiten landsche staatkunde. Hij sprak nl, den wensch uit dat de regee ring nog vóór het Paasch-recès een verklaring zou afleggen omtrent haar staatkunde in China. Lord Balfour gaf toe dat zulk een verklaring beslist nuodig was; maar hij wilde haar uit stellen tot 5 April a.s. Inderdaad, zulk een verklaring is beslist noodig, wil de regeering een poging doen om zich te rechtvaardigen tegenover dealgemeene ontevredenheid en afkeuring. Het bericht van den feitelijken afstand van Port-Arthur aan Rusland en van het avanceeren van het Britsche smaldeel naar de golf van Petschili heeft Londen in steeds klimmende onrust en opwinding gebracht. Zaterdag anders een rustige dag op de regeeringsbureau's, was het buitengewoon druk de ministers kwamen en gingen voortdurend. De heer Balfour was den geheelen dag op het Foreign Officeop het bureau der Admi raliteit en op de departementen van oorlog en van koloniën was het zeer druk. De bladen slaan een [zeer wreveligen toon aan, zóó zelfs dat een vreemdeling in Jeruzalem de "ministerieele organen voor bladen der oppo sitie zou houden. De Times b. v. legt den nadruk op den ernst der dingen en geeft een opsomming van de verschillende punten der wereld, waar Engeland op dit oogenblik in moeilijkbeden steekt. Het blad keurt het goed dat het Britsche eskader naar Noord-Cliina is vertrokken, en be pleit de versterking van Éngeland's invloed in BOOB IDA BOY-ED. 65) Conradine voelde hevige smart. Zij had gedacht dat de trouwe dienaar niets liever zou willen dan ook Felix toegedaan te zijn. Duizend pijnlijke gewaarwordingen bestormden haar: die woorden van haar echtgenootde gedachte dat Jaspersen ais net ware jaloersch was namens den doode de vrees, dut ook de anderen haar verbintenis met Felix heel kod zouden kunnen opnemen. Zy moesten juichen, zij moesten begrijpen dat h ij haar geluk uitmaakte. sZooals je wilt, Jasperson," sprak zij met gloeiende wangen. iJe hebt den tijd om bij je zelf te overleggen, welke betrekking je wilt, en als er niets te vinden is, dan maken we een werkkring voor je. Natuurlijk zai het altijd een verbetering voor je zijn, wat betreft het inkomen." zOp die wijze verbind ik toch voor hem een dank bare gedachte aan mijn verloving," dacht zij en was zich tevens bewust dat zij hem wilde oro- koopen. Bij Madame mère en bij Phoebe vond Conradine eenige troost, de eerste, die haarstief-schoondochter altijd alleen achter haar rug durfde critiseeren en die het van het hoogste belang achtte baar gewone het Yang tse dal en het innemen van een po sitie, waarin Engeland niet verhinderd kan worden zich te Peking te doen gelden. Zeer scherp, beleedigend zelfs, is de Times tegen lord Salisbury, van wien het blad zegt dat ude arbeid die een 55-jarige wel kan torsen, voor een 68-jarigen misschien te zwaar is." Daarom bepleit liet blad de benoeming van een afzonderlijken minister van buitenlandsche zaken Wie zal het dan wezen. Balfour, Curzon of Chamberlain Van de overige Londensche bladen slaan de Morning Post en de Standard eveneens een nijdigen toon aanDaily Telegraph en de bladen der oppositie, de Daily News en de Daily Telegraph, zijn besluiteloos en weifelend. Intusschen, de Londensche pers moge zooveel mopperen als zij wil, de overeenkomst tusschen Rusland en China is Zondag geteekend, nadat vooraf de keizerlijke goedkeuring was verleend. De Russische troepen zijn te Port-Arthur en te Ta-Lien-Wan geland, vanwaar de Chineesche garnizoenen worden teruggetrokken. De Russische vlag wappert reeds op beide plaatsen. Volgens een telegram uit Tien-tsin aan de Daily Mail telt de te Port-Arthur aangekomen troepenmacht 2000 man en heeft de Chineesche generaal Sing zich met zijn troepen naarSan- Chow teruggetrokken. De Russen hebben de telegraaflijnen in hun macht. De politieke horizon klaart in het Westen eenigszins opde oorlog tusschen de Vereenigde Staten en Spanje schijnt nog voorkomen te kunnen wordenvooral dank zij de vrede lievende houding van Spanje. Er is een wisseling geweest van nota's tus schen de beide regeeringen door bemiddeling van den Amerikaanschen gezant te Madrid. Op de door dezen aan de Spaansche regee ring ter hand gestelde nota, heeft deze in zeer vredelievenden geest geantwoord en zelfs het denkbeeld van een scheidsgerecht geopperd tegelijk evenwel werd iedere inbreuk op Spanje's souvereiniteit over de Antillen beslist afge wezen. Zeer bemoedigend is een telegram, dat de Pall Mall Gazette uit New-York ontving waarin wordt gezegd dat Spanje de voorstellen van Mc Kinley aanneemt, in een wapenstilstand op Cuba tot October a.s. toestemt, in welken tijd de Vereenigde Staten de noodlijdenden op Cuba zullen mogen helpen. Het rapport over de Maine zou dan voor onbepaalden tijd in handen der commissie uit het Congres blijven berusten. Dat rapport is nl. zonder discussie door Kamer en Senaat beiden naar die commissie verzonden, evenals de Boodschap van Mc. Kinley, waarin deze het gebeurde en het onderzochte opsomt en mededeelt dat hij bevolen heeft de beslissing der enquête-commissie en de meening positie in het huis ta behouden, prees Felix uit bundig. Dat was het beste surrogaat voor den ontbrekende hartelijkheid. Phoebe weende, deels van meegevoel, deels van verlangen naar eigen geluk. En Conradine begreep de dubbele oorzaak dezer tranen zeer wel. Zij was gelukkig en wilde geluk kig maken. Nauwelijks was Felix, nadat hij zich als een vreemde bezoeker had laten aandienen bij haar in dan gelen salon en hadden zij hun weerzien met gloeiende kussen gevierd, of zij zeide hem dat zij samen naar Collasborgen moesten rijden. Feiix stond, zooals hij zoide, voor een stapel werk, waaraan hij zich vandaag nog niet mocht onttrekken. Alleen zijn arbeid, die te haren voor- deele stiekte, kon zijn armoede doen opwegen tegen haar rijkdom. Maar hij had reeds zooveel gedaan en alles kon ingehaald worden, wat hij in den eersten tijd nog mocht verzuimen. »Nesn," wierp hij haar tegen, nhij was nog niet ervaren genoeg in zijn plichten, deels nog een leerling, en dan was er geen minuut die verioren mocht gaan." Zoo kibbelden zij, en natuurlijk zette Conradine ditmaal haar zin door. Wat hadden zij eikaar veel te zeggen I In het rijtuig zaten zij hand in hand, schouder aan schouder, en Felix vroeg een verklaring van het geen er in haar was omgegaan, en waardoor het gekomen was, dat Conradine hem niet reeds in Juli, toen zij thuis kwam, zoo in de armen was gevallen ais nu eindelijk gisteren. Conradine was op die vragen geenszins voor der regeering dienaangaande ter kennis te brengen van de Spaansche regeering. Voorts verklaart de president er niet aan te twijfelen of het rechtsgevoel der Spaansche natie zal den weg aanwijzen dien de eer en de vriendschappelijke betrekkingen van beide regee ringen gebieden te volgen. De uitslag zal aan het Congres worden meegedeeld. In afwachting noodigt de President het Congres uit tot een voorzichtige beraadslaging. Het rapport neemt inderdaad een oorzaak van buiten af aan. liet bevat n.l. deze conclusion, die met al- gemeene stemmen zijn genomen io. Op het oogenblik van de ontploffing lag het schip in ongeveer zes vademen water. 2o. De discipline aan boord was uitstekend, en alles was in overeenstemming met de bevelen. De temperatuur in de magazijnen was te acht uur normaai, behalve in het achterste magazijn, bestemd voor het 10 duims geschut, maardit magazijn is niet ontploft. 3o. De ontploffing had plaats te 9.40 's avonds. Zeer kort achter elkander hoorde men twee ontploffingen. Het schip werd opgelicht door de eerste ontploffing. 4o. De commissie is tot geenerlei besliste meening kunnen komen naar aanleiding van de rapporten der duiker^ over den toestand van het wrak. 5o. Uit technische bijzonderheden met be trekking tot de losgeraakte stukken die in dat deel van het srlnp gevonden zijn, kan men opmaken dan een mijn onder water ontploft is aan bakboordzijde. 6o. De ontploffing is niet aan een misslag van de bemanning der Maine te wijten. 7o. De commissie meent dat de ontploffing van een mijn het springen van twee magazijnen veroorzaakt heeft. 8o. De commissie verklaart dat zij geen be wijzen heeft gevonden die zouden kunnen strek ken tot vaststelling van de verantwoordelijkheid van de ramp. Van Spanje of de Spanjaarden wordt in het rapport niet gesproken. De Spaansche gezant is voornemens het rap port der Spaansche enquête-commissie in de Vereenigde Staten te doen verspreiden, in de eerste plaats onder de leden van het Congres. fictncngde RedcdcclJngen. De Duitsche Rijksdag heeft na een weinig belangrijke discussie de marine-wet definitief aangenomen. De uitslag der laatste stemming werd met levendige toejuichingen begroet. De heer Zelle houdt vol dat hij alleen om zijn ouderdom aftreedt als eerste burgemeester van Berlijn. Volgens de Westminster Gazette is een nood lottige wending van Gladstone's ziekte in be trekkelijk kort tijdsverloop te wachten. bereid. Haar tegenwoordig gevoel vervulde haar te zeer dan dat zij in staat ware geweest nauw keurig te ontleden wat er al in haar was omgegaan. Zij wist alleen dat zij een onbestemde angst had gevoeld en dan volkomen tevredenheid daar zij toch in zijn nabijheid leefde totdat de tweede scheiding gekomen was en met haar een verlangen zonder bijgedachten, zonder angst. In de zegepraal van haar geluk wilde zij ook liever over het tegenwoordige en de toekomst spreken dan van verleden dingen. iZie je," zeide zij, inu rijd je over eigen grond. Komt dat je niet zeor vreemd voor 7" vNeen. Ik zie jou alleen en denk alleen aan jou." »En de zon schijnt! Die behoort bij het geluk, niet waar 7" »De regen van gisteravond zij geloofd." Zij lachte. Ja de regen 1 Hij had het mogelijk gemaakt dat zij in het gesloten rijtuig viij hun eerste liefdesverklaringen hadden gewisseld. Maar de regen had ook den eersten oogst van herfstgebladerte begonnen. De toppen waren dunner. Een schitterend blauwe hemel hing met satijnen glans boven het vroohjk getinte land. De glim mende bladeren van de peereboomen weerkaatsten rood en geel. Op de bleek gele stoppel velden weidde het rood-bruine vee. Links van den straatweg ging een kudde schapen, de zwart-bruine en smerig witte beesten roet den vretend voorovergebogen kop dicht bij elkander; vooraan verdunde de massa zich in oor. punt; de breede achterhoede werd bewaakt door een hond met rechtopstaande ooren en aan dachtig gekronkelden staart, De scheper zat bij den greppel en iepelde uit een blikken pot, een half wassen meisje lag met opgetrokken knieën naast Gladstone heeft zij'n doctoren de waarheid gevraagd omtrent zijn toestand. Ilun antwoord luidde dat er geen kans op herstel bestond. Met bewonderenswaardige kalmte heeft de arme groote oude man zijn vonnis gehoord. Hanotauv beantwoordde in de r de interpellatie \an Lucien De minister Fransche Kam Habert over de dum-dum-kogels met de ver klaring, dat hij de quaestie ter beoordeeling had gegeven aan rechtsgeleerden en dat er zoo noodig een gedachtenvervvisseling tusschen de mogendheden over volgen zou. Donderdag a.s, wordt het beroep in cassatie van Zola en Perreux, den directeur der Aurora, behandeld. Men denkt dat het vonnis van het assisen hof zal gecasseerd worden. In dat geval zullen de beklaagden zich niet verdedigen bij een nieuwe behandeling der zaak. Alleen zal rar. Labori dan in een pleidooi de feiten opsommen. In de Société des gans de lettres ontstond gisteren groot rumoer, toen do president, Ilenry Houssaye, het woord ontnam aan Paul Alexis omdat deze Zola huldigde. De meeste leden verlieten toen onder den kreet uLeve Zola" de zaal. Het bureau van het Oostenrijksehe Huis van Afgevaardigden is door keizer Frans Jozef in audiëntie ontvangen. De keizer drukte zijn tevredenheid uit over de keus van liet bureau en wees op de nood zakelijkheid om de belangrijke aangelegenheden spoedig af te doeu. De keizer hoopte dat een rustiger en vreedzamer toestand in het Parle ment mocht heerschen. Te Athene wil men weten dat czaar Nieo- laas verscheiden andere Turksche eilanden, door Grieken bewoond, onder het gouvernement van Kreta wil stellen met prins George als be stuurder. De Russische gezant is nogmaals den Sultan aan het verstand gaan brengen dat Turkije Thessalië belmort te ontruimen, en dat niemand anders dan prins George gouverneur van Kreta kan worden. Uit Fransche bron wordt uit Kaïro bericht, dat de gezondheidstoestand der Anglo-Egyptische troepen slecht is. De Dervvischen schijnen geen slag te willen leveren, maar matten de troepen af. In officieele kringen is men niet gerust over den stand van zaken aan de Atbara. Van de Congo wordt bericht. dat den IGden dezer de eerste locomotief Dolo, bij Stanley- Pool gelegen, bereikte. /al Tot predikant bii de Gereformeerde Keilt B alhier is beroepen ds. D. Rignalda, predikant bij die gemeente te Oudshoorn. hem op den rug en keek in de lucht, waar juist drie raven met zwaien vleugelslag zweefden. Toen Conradine en Felix vootbijraden, groette de herder. Een reuk van kool steeg duidelijk op uit zijn pot. nWij zullen hem een daalder geven," zei Con radine. Zij passeerden de tleemgroeve" of zooals zij nu steeds heette, de nfabriek", want zoo hadden de Trebbiners de stoom-steenbakkerij genoemd. De aannemer was er niet, en de arbeiders waren juist gaan schaften. Conradine was teleurgesteld, daar zij den aannemer haar verloving bad willen bekend maken en hem geld geven om do arbeiders te onthaien. ïlk zou de geheele wereld geschenken willen geven", zeide Conradine. Haar geluk trof hem diep. Wat ben ik dan toch 7 Wat geef ik je?" vroeg hij teeder, Conradine leunde haar hoofd tegen zijn schouder, »Je zelf geef je mij, en daardoor een nieuw leven. Ik heb je hef gehad van het oogenblik aan waarop ik je in den juweherswinkel zag. Weetje nog hoe ik je ring aan mijn vinger omhoog hield en hoe toen je blik mij in den spiegel trof?" Zij verdiepten zich in een nauwkeurig uitpluizen van die oogenblikken en doorleefden ze opnieuw. »Kijk, we zijn leeds bij Adriaan" zei Conradine. Adriaan, die zeer landelijk tafelde wanneer zijn arbeiders aten, en die slechts zeer zeiden voor zich iets anders liet koken dan zij kregen, zat aan zijn witte boonen met spek. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1