51"" jaargang. Donderdag 31 Maart 1898. N°. 9590. Eerste Blad. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. AsomramrasPBUB voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommera- 0.02 BUREAUROTERSTKAAT Tcleplioon So. 123. Advertentieprijs: van 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 30 Maart '98. De stemming is er te Londen iets beter op geworden] iets, maar niet veel. Want onaan genaam blijft de politieke toestand voor Enge land. Terwijl Duitschland en Rusland belang rijke voordeelen wisten te verkrijgen in bet land dat in de toekomst van het allergrootste belang zal zijn voor den handel der staten, heen, Engeland, lange jaren het eenige rijk dat invloed op China oefende, het te Peking afge legd tegenover de Duitsche en de Russische diplomaten. De Britsehe trots is daardoor gekwetstde Engelsche groothandelaars en industrieelen zien met leede oogen de belangrijke concessies, die aan Duitsche en Russische ondernemers ten goede zullen komen. En vooral de schijnbare werkeloosheid der Britsehe regeering heeft ver bittering gewekt. De berichten evenwel over de verplaatsing der Britsehe vloot naar Noord-China en de bedrijvigheid in de haven en de arsenalen te Hongkong, in één woord, het denkbeeld dat er iets zal gedaan worden om de Britsehe belan gen hoog te houden tegenover het voortdringen van Rusland, heeft thans eenigermate de stem ming verbeterd. Maar indien men zich afvraagt, wat er eigenlijk gedaan moet worden, dan weet men het niet. Sommigen willen dat Engeland een punt zal bezetten aan de golf van Petschili om een nieuwe basis te hebben voor vloot-operaties anderen willen voor dat doel de Tschu-San- eilanden bezetten. De Morning Post bepleit het samengaan met de staten, die gelijke belangen hebben als Engeland, n.l. Duitschland en Japan, vooral het laatste rijk. Daarnevens houden de verwijten aan het adres van lord Salisbury nog na het vertrek van den eerste-minister aan. Alleen de Daily Telegraph beweert dat lord Salisbury er niet aan denkt orn af treden hetzij als premier hetzij als minister van buitenland- sche zaken maar dat hij met een dag of acht de leiding der buitenlandsche zaken weer zal aanvaarden en na Paschen zal terugkeerenhij geniet nog steeds het volle vertrouwen zijner amblgenooten, verzekert het blad; zij zouden zjjn aftreden als een nationale ramp beschouwen. Voorloopig berusten de buitenlandsche zaken nu bij A. Balfour. Een zelfde geest als in de Engelsche bladen heerscht ook in de Japansche pers. Voor Japan is het een voortdurende bedrei ging, dat de Russen in Port-Arthur en Ta- Lien-Wan zoo dicht by Wai-Hei-Wai zitten, DOOR IDA BOY-ED. 66) Hij 2ette groote oogen op toen zij binnenkwamen. Hij bad het naderen van het rijtuig niet gehoord «ant vooreerst had hij steeds een eetlust als iemand flïe op den dorschvloer heeft gestaan, en ten andore las hij bij zijn eten het provinciale blad, waarvoor hij den geheelen dag geen tijd kon vinden. »Twee gelukkigen, Adriaan. Wij komen je geluk- .wenschen halen. Felix en 'ik zijn verloofd," sprak Conradine, en de tranen sprongen haar in de oogen. Adriaan deed een stap achteruit als ietnand die schrikt. Hij werd zeer rood en zag de beiden, die daar hand in hand voor hem stonden, veibaasd aan. Felix' glimlach verdween. »Je verbazing is is Maar Adriaan viel hem in de rede: ïConradine Felix, mijn jongen!" En hij kuste Conradine op bet voorhoofd en drukte Felix aan zijn borst. Hijwist met goed wat te zeggen. Hij drukte zich uit in gebaren, om zichzelf en de tWea anderen j>v«r zijn verwondering heen te helpen. Dat had hij' immers 'reeds lang bemerkt dat (Conradine tot over de ooren verliefd was op den goeden, braven, knappen jóngen# JNu ja en de Japan-che bladen, behalve de organen der regeering, beginnen een actie tegen Rus land aan te bevelen naar aanleiding der bezet ting san Ta-Lien-Wan. Die ontevredenheid in de Japansche bladen zal de Britsehe pers nog stijven in haar vijan dige houding tegenover Rusland. Van te grooter gewicht is daarom de poging die keizer Wilhelm schijnt te willen beproeven om eenige ontspanning te weeg te brengen. Gistermorgen heeft de Keizer zich geheel alleen naar het Russisch gezantschap begeven, waar hij vijf uur lang met den gezant heeft geconfereerd. Dit buitengewone feit verklaart men duur de begeerte des keizers om het vijandig karakter van den naijver tusschen Rusland en Engeland in het Verre Oosten te verzachten. Men is te Berlijn van oordeel, dat, ondanks de.i dreigenden toon der bladeD, een oplossing zal gevonden worden in dezen zin, dat Groot- Britannië een compensatie kan vinden door de Tschu-San-eilauden en andere punten in Cen- traal-China te bezetten. In goed ingelichte kringen in de Duitsche hoofdstad meent men dat Engeland tegenover de door China aan Duitschland en Rusland ver leende concessiën, slechts het voorbeeld, dooi de andere mogendheden gegeven, heeft te vol gen. Er blijft Engeland niets anders over dan in zijn eigen belang een voldoende compen satie te verkrijgen en daartoe dient ook, naar men gelooft, de bedrijvigheid der Britsehe zee macht te Hongkong en elders. Intusschen is de inwilliging der Russische eischen blijkbaar niet dan noode geschied. De voorzitter van het Tsung-li-Yamen, prins King, heeft geweigerd de overeenkomst te onder teekenen en heeft zijn ambt neergelegd. Daarentegen is er reden om te geiooven dat Li-Hung-Tschang weer aan het bewind zal komen. De correspondent der Daily Mail Tien-tsin seint aan zijn blad, dat, naar hem uit Peking werd bericht, Li-Hung-Tschang na de nieuw jaarsreceptie reeds twee keer e-m onderhoud heeft gehad rnet den Keizer. Wellicht zal Li-Hung-Tschang weer met een belangrijke opdracht naar Europa op reis gaan. De geheele Boodschap aan onze lezers mede te deelen, waarmede president Mc Kinley de verzending van het rapport der enquête-com missie over de ontploffing op de Maine aan het Congres vergezeld deed gaan, is niet noodig om de strekking er van weer te geven. Na er op gewezen te hebben, dat met Spanje afgesproken was dat oorlogschepen van belde natiën over en weer beleefdheidsbezoeken zouden afleggen en dat de aanwezigheid der Maine te Havanna, een voortreiïelijken indruk maakte, wordt de ontploffing besproken en de opwinding die er het gevolg van was. Dan wordt het onderzoek gememoreerd en een résumé gegeven van het rapport der com- bartstochtehjke vrouwen zijn wel eens verliefd zoo'n kleine dweeperijdie verstrooit den tijd, die overleeft zich zelf, die gaat voorbij. Dat was ook zeer natuurlijk met Conradine's warm, leeg hait. Maar trouwen I Die twee pasten immers volstrekt niet bij elkaar Waarom niet Dat wist Adriaan niet. llij meende dat naast Conradine een imposant heerschend man behoorde, die zoo iets herculisch bezat, zoowel in zijn verschijning als ook geestelijk. Enfin, zij moesten het zelt weten. En zij zagen er bepaald bovenaardsch uit van geluk. Ad'iaan's frischheid, zijn verwondering die niets kwetsends had, daar de innigste beiangsteliing er uit bleek, wisebte spoedig den eersten indiuk van zijn schrik uit, dien beiden zeer goed hadden opge merkt. Maar op zulk een gebeurtenis moest een glas worden gedronken. Natuurlijk kon hij twee menscken die in hooger sferen leefden niet laten neerzitten bij boonen met spek en lagerbier. Maar Adriaan bezat van zijn vader nog een paar flessehen zeer ouden, kostehjken wijn. Een daarvan moest uit den kelder gehaald worden. En een paar fijne glazen van prachtig kristal waren er nog in de grooie eikenkast; zij waren zeer stoffig en moesten eerst omgewasschen worden. Maar eindelijk waren zij toch zoover, dat zij konden klinken. Zij zaten om de tafel, Conradine en Felix op de sofa, Adriaan tegenover hen. Aan den wand boven de sofa, zóó dat Conradine's hoed een deel van de lijst verborg, hing het portret van den grooten pretmaker, die aan het hof van Frederik YI met schoone dames Collasborgen bijna missie die constateerde, Mlat het verlies van de Maine niet te wijten is aan een onacht zaamheid van officieren of bemanning van het schip. Het is vernield door de ontploffing van een onderzeesche mijn, die de gedeeltelijke ontploffing van twee of meer magazijnen in het voorschip heeft veroorzaakt. Er is geen enkel bewijs verkregen, waaruit de verant woordelijkheid van een of meer personen blijkt." Mc. Kinley zegt dan besloten te hebben, den uitslag der enquête en de meening der Amerl kaansche regeering daarover te melden aan de regeering te Madrid. ïdlet lijdt bij mij geen twijfel," eindigt hij dan, »ofde rechtvaardigheidszin van de Spaansche natie zal haar de houding voorschrijven diode eer en de vriendschappelijke betrekkingen tus schen heide regeeringen eischen. liet zal de plicht van de uitvoerende macht zijn, het Congres in xennis te stellen met de verkregen resultaten". De gezant te Madrid, generaal Woodfotd, heeft hel rapport der Amerikaansche commissie over de Maine aan den minister Gulion lei band gesteld. Over een onderhoud dat bij bovendien met den minister-president, den heer Sagasta, heeft gehad, deelde deze mede, dat Woodford ver klaarde op Jeze gelegenheid gewacht te hebben om de wenschen zijner regeering ten opzichte der Gubaansehe quaestie kenbaar te maken. De lieer Sagasta besprak toen met den gezant eenige punten dier quaestie. Hij beloofde verder het vraagstuk te onderzoeken en aan de Re gentes en den ministerraad voor te leggeu, opdat de regeering een besluit kon nemen. Intusschen moet in de Vereenigde Staten de oorlogzuchtige geest weer aanwakkeien. Bij het Congres zijn verschillende voorstellen ingekomen waarin geëischt wordt dat de Ver eenigde Staten op Cuba tusschenbeide zullen komen. Rcmengde Mcdcdedlngcn. In het Engelsche Lagerhuis werd gisteren behandeld een voorstel van den heer Vicary Gibbs, om een commissie te benoemen, die een onderzoek zou hebben in te stellen naar het muntvraagstuk in Britsch Oost-Indië en den invloed dien de sluiting der munten heeft gehad op den toestand in de binnenlanden. Na bestrijding van liet voorstel dooi' lord George Hamilton, minister van Indië, die de heropening der munten en het herstel van het zilver onmogelijk achtte, daar heel de wereld tegen het bimetallisme, is, nam het Huis diens amendement aan, waarin het verlangen wordt uitgesproken naar een onderzoek van het munt wezen in Indië en der voorstellen der Indische regeering tot invoering van den gouden standaard. Keizer Wilhelm is Maandagavond, zoodra hem bericht was dat de vlootwet was aange nomen, onmiddellijk den Rijkskanselier gaan had opgemaakt. Zijn geestig lachend gelaat werd bekroond door een met zorg gefriseerde haarlok. Zijn houding was dio van een man die zich zijn schoons gestalte bewust is. Uit zijn donkerblauwen rok kroesde van voren een jabot; de lichtgrijze broek omknelde z<]n onderlichaam onder den rand van zijn gebloemd vest kwam een ketting uit, die in tallooze breioques eindigde. Conradine en Felix hadden de geschiedenis van hun liefde en hun verloving verteld. sNu ja", zei Adriaan, sdat zal wel zoo wezen. In zulke dingen heeft men geen keus, naar liet schijnt. Men noemt dat de stem der natuur. Als die begint te spreken, is men blind en doof voor ai het andere." nEn jij, Adriaan heb jij geen lust je een eigen haard te vestigen?" vroeg Conradine. Adriaan leunde met de ellebogen op tafel en vouwde de handen onder zijn baard, zoodat die stijf van zijn kin af stond. zLiove hemel, eigen haard heb ik meer dan te veeldat is juist mijn ongeluk. Ik wou dat ik dien kwijt was. Maar zelfs als was ik geen mijoraats- heerwie zou mij den grond afkoopen kO, je weet heel goed hoe ik het bedoel.je moet trouwen", zeide zij. Zonder zijn houding te veranderen antwoordde hij met gekunsteld phlegma: nGisteren wilde Phoebe mij laten trouwen met jou wil je mij vandaag met haar laten huwen ija, dat wil ik I" riep Conradine lachend u't. ïDus, Phoebe dacht datzij gunde je mijn geld. Iloe lief van haar sik verzoek je, mij bij alle huwelijksplannen buiten spel te laten," zei bij. geiukwenseben met liet tot stand komen der wet. Sehout-bij-naeht Tirpitz, nog slechts staats secretaris van marine, ontving uit 's Keizers hand zijn benoeming tot staatsminister en lid van het ministerie. Keizer Wilhelm is met zijn gemalin te Hom burg aangekomen, waar de Keizerin geruimen tijd zal blijven. De bevolking ontving liet keizerpaar met groote geestdrift. Een zeer reactionnaire maatregel van den eersten burgemeester heeft groote opgewon denheid teweeggebracht in hes tuur skri neen te Derlijn. De burgemeester lieeft alle kransen doen ver wijderen, die den 18den Maart op de graven der slachtoffers van 1848 waren neergelegd. De liberale, de radicale en de socialistische bladen protesteeren krachtig tegen dezen maat regel. Ook in Oostenrijk wordt nu, door admiraal Spaun, een zevenjarig crediet voor de vloot verlangd. Een telegram, uit Adeiino te Rome ontvan gen, meldt dat de bevolking in verzet is ge komen tegen de plaatselijke belastingen en gewapend met bijlen en stokken do deuren en de vensters van liet gemeentehuis heeft inge slagen. De menigte stond op het punt den brand te steken in de archieven, toen de karabiniers tusschenbeide kwamen. Op belofte van verlaging der belasting ging de menigte uiteen. Daily Telegraph verneemt uii Konstanti- nopel, dat de pest te Djeddali zich op veront rustende wijze uitbreidt. Bij de verkiezingen op Porlo-Rico, die over 'i geheel een kalm verloop hadden, hebben de autonomisten een kleine meerderheid verkregen boven de conservatieven. De Koninginnen. HH. MM. de Koninginnen woonden gisteren avond in de residentie van den aanvang af tot ongeveer 10 uur de voorstelling in den schouw burg bijgegeven ,Lur leerlingen en oud- leeilmgen der Tooneelschcol. Ei'ti belangstellend publiek, meerendeels leden van het Tooneelverbond, vulde de zaal. Op den tweeden rang verleende de looueel- vereeniging gastvrijheid aan ieeilingen van eenige scholen en aan de weezen uit enkele gestichten. De jonge tooneelisten werden meer dan een keer teruggeroepen onder applaus, waaraan ook de vorstelijke toeschouwsters deelnamen, die onder het gebruikelijk eerbiedsbetoon kwamen en vertrokken, ontvangen en uitge- sWat zot je een geheimzinnig gezicht »Conradinebegon hij plotseling uit zijn burschikoze onverschilligheid in diepen ernst ver vallend, sje weet het best, wat de man op het schilderij van Collasborgen en het geslacht Collas heeft gemaakt. Ik heb hem met opzet daar boven de sofa in mijn huiskamer gehangen, om nooit toe te geven aan netgeen ik hoop, maar altijd flinkweg te retireeren ais ik soms in gevaar verkeer iticht- kastecien te gaan bouwen. Nooit voer ik een vrouw in dit huis, zoolang de zorg er nog woont, en zoolang de armoede nog buiten loert op het oogen- jlik waarop zij naar binnen kan sluipen. Nooit I" Het klonk als een eed. Adriaan was zeer bleek geworden. Met eenigszins bevende stem ging hij voort iNu, en het meisje dat wij bedoelen, die is zelf zoo arm als een kerkmuis." sik zou haar begon Conradine. Ad laan strekte de hand naar haar uit. sZwijg", zeide hij, bijna driftig. sNiet door een aalmoes, niet door een genade wil ik mijn doel bereiken Zoo arm als zij is, is zij voor mij de eenige. En zij eet ook boonen en spek met mij, dat weet ik. Maar dat moet ik althans steeds kunnen hebben voor haar, voor mij, voor meerderen. Men moet toch altijd, wanneer men een eeilijke kerel is en blijven wil, zich voorhouden wat een huwelijk beteekent en wat het met zich kan brengen. Een schuik zou ik zijn als ik er nlloan aan dacht haar te willen hebbon. Eerst een paar maanden van dol liefdesgeluk en dan misschien ellende en armoede? Neen," (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1