S/ sport" Gemengd Nieuws. L a a t s t c Nieuws. Telegram m e n. Fin au tic el. T i s s c li e r ij. II«iit del. 35 7ste Staatsloterij. -i? ïasio 2mm m 5S m> as EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEEHINGEN. Prov. en Stedelijke Leenim Hypotheek-Banken, Kol.Trediet-tnstell. en ünlt,-Ondernemingen. TahaksoMerieii». Fabrieken. too L Scheepvaart-Mscli,v-K Diversen, Spoorwegieeniiigen, Tramweg-la». PreiieleeniBgen. f Eoogep. Onder-wijs. Leiden. Bevorderd tot doctor in de rcchtswctcu- schap de heer S. H. Bloembergen, gcb. to Leeuwarden, met acad. proefschr. get. Opmerkingen over bet sekorsings- en vernietigingsrecht en de middelen van executie tegenover waterschappen." Utrecht. Bevorderd tot doctor in de rechtsweten schap de heer if. F. A. 31. Buffart, geb. te Kampen, op Stellingen. Aauv. ex. voor de Rechten art, 8G W. II. O., G. van der Flier. Doct. ox. Ned. Lett.: R. Broersma. Groningen. Voorbereidend examen godgeleerdheid C. Stithoff. Dc kegelclub „Kooit Gedacht", te Amsterdam, secre tariaat Amsteldijk 71, houdt een nationalen kegel- wedstrijd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan, op 21, 22, 23 en 24 Mei, in de zalen van den Huizo Stroncken te Amsterdam, waarvoor vijl nieuwe banen worden aangelegd. De wedstrijden zullen bestaan in 1°. korpswedstrijd, 2°. personcelen wedstrijd, 30. vrijcbaaD wedstrijd. Voor Geheelonthouders-velddag. den geheelonthouders-velddag hebben zich nu reeds een 15-tal beeren en 5 dames bereid verklaard in 't belang der drankbestrij ding het woord te voeren te Velserbeek den 2en Pinksterdag, Ook het fanfarekorps »Euphonia" cn »De Broederband" van Kampen, alsmede twee Chr. geii.ontb. zangvereenigingen, hebben hunne medewerking toegezegd. Ook het «Leger dos Ileils" zal een vertegenwoordiger zonden, Goudsche pijpen. In het begin van de 17e eeuw rookte men nog uit korte pijpjes met kleine koppen en dikke stelen. De koppen waren in 1040 reeds grooter en de stelen dunner geworden, maar de pijpen bleven nog kort.Van Diemenbroek zou, omstreeks liet midden der 17e eeuw een betoog geschreven hebben om te bewijzen, dat pijpen met lange .stelen minder nadeeüg voor de gezondheid zouden zijn dan die met korte, als zullende de rook in de eerste beter bekoelen en de oliedeeleri meer wegtrekken in de poreusc pijpaarde. Zeker is, dat de eerste fabriek van lange pijpen te Gouda is opgericht tusschen 1G55 en 1GG0, zoo niet door, ten minste op aanmoe- digiug van mr. Govert Cinrq, burgemeester dezer gemeente en zwager van Van Diemenbroek. Nog lang daarna werd, ter gedachtenis aan dezen heer, het getalmerk 5 (cincq op het hieltje der lange Giudsche pijpen geplaatst. Sedert dien tijd zijn de lange Goudsche pijpen algemeen in gebruik geraakt en omstreeks 1003 heeft men te Amsterdam liet eerst een order gesteld op de pijpenmarkt. Tusschen 1720 eu 1851 vonden te Gouda ongeveer 1G,000 mensehen hun bestaan bij het pijpenmaken. In 1751 waren er nog 374 pijpeu- makersbuzen, leden van het gild, er> in elke fabriek werden wekelijks van 28 tot 30,000 pijpen vervaardigd. GDU.) Spoorwagens. De behoefte aan meer rollend spiorwegmate- riaal in Duitschlaud heeft tot zoo groote werk zaamheid gevoerd, dat nu al in de Köln. Zlg. de vrees woidt uitgesproken dat er te veel zal komen. Op de Pruisische begrooting voor dit jaar zijn gelden uitgetrokken voor 500 personen- en 15,000 goederenwagens, welke voor T me rendeel reeds zijn aanbesteed. De beslaande fabrieken kunnen elke maand ongeveer 2000 rijtuigen idle veren, en er worden nu nog een tiental nieuwe fabrieken opgericht. F.en flinke actrice.. Eergisteren ontstond in den Vaudeville- schouwburg Ie Parijs een kleine paniek, doordat een electrische draad begon te gloeien, en tengevolge van het smelten der daarom aan gebrachte caoutchouc-laag zich een brandlucht m de zaal verspreidde. Eenige niensclien stonden op, de halve zaal volgde en misschien zouden er ongelukken ge beurd zijn, wanneer niet mad. Réjane, die Pamela speelde in het stuk van Sardou, dood bedaard, zittende op het souffleurshok, het publiek had toegesproken, zeggende «Als ieder een weer is gaan zitten, nous coniinuerons et nous tdcherons d'avoir du talent" Een werkman kwam den gloeienden draad voorknippen en verwijderen en daarna kon de doorstelling doorgaan. jEen luchtreis. Dat reeds in de vorige eeuw vrij groote afstanden door een luchtballon konden worden afgelegd blijkt uit het volgende bericht van 8 Januari 1793 uit Spanje: »De heer Lunardi ondernam S Januasy uit Madrid eene luehlreize, die ongemeen gelukkig is uitgevallen. Hij steeg met zijn Ballon in de lucht, in liet bijzijn voor Ilaare Majesteiten, van de geheele Koninglijke Familie, en eene verbazende menigte van aanschouwden van alierley rang. In de lucht zijnde, veranderde hij de gedaante van zijn luchtbol, in die van een tempel in de wolken, versieid met Kolom men en standbeelden, vervolgens gaf hij er de vertooriing aan van een Chineesch hu sje, met boogen en standbeeldenen daarop die van een halven Tempel, en een half' Chineesch huisje» Op den afstand van 20 Mijlen van Madrid liet hij het anker vallenen klom toen tot een groote hoogte, geheel en al builen het gezigt. »Ten vier uren liet hij weder het anker vallen, omtrent 38 mijion van Madrid; alwaar hij zijn Bol ontlaste van omtrent 700 ellen linnen, waarmede hij de bovengenoemde ver anderingen, in derzelver gedaante gemaakt hadde. Hierop ging hij weder onder zeil, en kwam in do schemering beneden, dicht bij de stad Ocasce, 5G mijlen van Madridhebbende gedurende vijf uren in de lucht gereisd." Misschien vinden foestcommissiën, die nog geen programma hebben vastgesteld in dit verhaal een spoorslag lot navolging. II,H. M.M. de Koninginnen zullen heden avond het laatste BiligenUa-cotieert te 's Gra ven iiago hijwonen, waar o, a. de Negei.de Symphonic van Beethoven zal worden uitge voerd met liet slotkoor, zoomede een koorwerk van llichard Hol. De Voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Gleichman, is voor eenigen tijd naar het buitenland vertrokken. Met liet oog o. a. op liet te verwachten groote gasveibiuik bij de illumination ter ge legenheid van de inhuldigingsfeësten wordt op liet terrein der gemeente-gasfabriek te 's-Gra- venliage een nieuwen getelescopeei'den gashou der van groote capaciteit geplaatst. De Radical deelt onder voorbehoud, zelfs met de bijvoeging dal liet tegenspraak verwacht, mede, dat generaal de Peliieux Vrijdag 1,1. na afloop der revue op het Plateau de Bagatelle de volgende toespraak tot de officieren heeft gehouden: Mijne UeerenMijn laal-te reis naar CluMons veroorloofde mij, mij te overtuigen van de voor treffelijkheid van liet 1.20 c.M. geschut. Dit geschut heeft resultaten bereikt, die men zich niet beter zou kunnen voorstellen. »Tn een dichlbijzijnde toekomst zal ook de infanterie patronen krijgen, die op 700 M. dezelfde uitwerking hebben als de tegenwoordige op 400 M. 5>Ik hoop dan ook dat ons in gpva! van oorlog de gelegenheid niet zal ontbreken om schitterend revanche te nemen, daar wij thans alleen snelvarende kanonnen en geweren be zitten. Ik geloof overigens dat het oogcr.lliJc gunstig zou zijn, vooral met liet oog op den patiioti- schen aandrang, die de gemoederen sedert de gebeurtenissen van den laatsten tijd vervult." De Radical herinnert er aan, dat de Pel iieux dezelfde generaal is, die in liet proces Zola sprak van een slachting die spoediger zou komen dan men dacht. Het blad voegt er bij, dat hij, die geen revanche weuscht, geen go-d Franschman is, maar dat het niet aan de Peliieux is, de vreeselijke ure van der. strijd te bepalen. De Padrie geeft de toespraak van de Peliieux zonder eenig voorbehoud voor waal. BERLIJN, 30 Maart. Bij de derde lezing van de bcgrooting in den Rijksdag klaagde prins Sehonaich-Carolalh (wild liberaal) dat de Hol landers, in weerwil van het met Nederland over de bescherming ven de zalmvisscherij ge sloten traclaat, voortgingen met schade te be rokkenen aan liet zalmvisschersbedrijf. Do staatssecretaris Posadowsky antwoordde dat de regeering nog altijd doende was, de Neder- landsche regeering te bewegen een besloten tijd voor het visschen naar zalm vast te stellen, ongeteer samenvallende met dien in Duitsch- land. LONDEN, 30 Maart. Op de beurs loopt het gerucht dat president Kruger overleden is. Sommigen verzekeren dat hij vermoord is, andere zeggen dat hij een beroerte gehad heeft. Wij hebben nog geen bevestiging kunuen vei krijgen van dit gerucht. WASHINGTON, 30 Maart. MacKiuloy houdt zijn vroegere eischen vol, namelijk: dadelijke opschorting der vijandelijkheden op Cuba en in vrijheid stelling van dc Reconcenlrados. Als Spanje die eischen verwerpt zal MacKmley de zaak onmiddellijk aanhangig maken bij het congres. Een voorstel waaraan de regeering nog niet den vorm van een eisch gegeven Imeft, is aan de Spaanschc regeering gedaanSpanje zou zijn troepen terugtrekken en Cuba onafhankelijk verklaren, tegen een schadeloosstelling. Men vei zekert dat een leiegram met het woord «aangenomen" hedennacht van Woodford ontvangen is; maar het is niet bekend of dat woord betrekking heeft op allo Amerikaansche voorstellen of enkel op het vrijlaten van de Rcconeeritrados en de poging om een wapen stilstand te verkrijgen. Hypotheekbanken. In de heden gehouden zitting der 3e kamer van de rechtbank te Amsterdam is het faillissement der Not ibwestern Hypotheekbank uitgesproken. Rechter commissaris is mr. Coninek Westenberg. Curatoren rnrs. Mouthaan, Molster en De Maiez Oyens. VLAARD1NGEN, 28 Maart. Van de beugvisscherij zijn biimeng; komenVL 137 MariaA. do l.igt, be somming f500 29 Maait. VL 175 Sumatra, \V. Visser, besomming f300.VL 170 IusnliudeM. v. d. Zwaii, besomming f450.VL 101 Voorbode, A. Papeveld, besomming f521.VL 173 Vooruit, A. v. Deventer, besom ming fG55 50 Maart. In zee ter beugvisscherij vertrokkenVL 149 Do ToelomstAbr. v. d. Vaait. KRALINGSCHEVEER, 30 Maait. Hedenochtend wérden aan de markt alhier aangevoerd 58 winterzalmen f 1.35 a f 1.50, zomerzahnon fafen St-Jacobs- 7, al ui fa fper 14 K.G benevens 10 elften, die vair f2 80 tot 4.30 per stuk opbrachten. SCHIEDAM, 30 Maart 1S98. KOGGE: Dorpat f 148 Ct. GEKST: Donau f120 Ct. MAÏS: Mixed f95 Ct. SPOILING f 1.70. MOUTWIJN: Not. van de Makelaars I 7.25. per HL. Ct. Stemming - va«t. JENEVER f 11.25 per HL. Amst. pi oef f 12.75 i zonder fust en zonder belastine. MOilTWIJNv Not. Brandei'sboml f&Ya a f0%; gisteren fö% ii f 0% SPIRITUS*: f 13Vi 1 fHl/p AMSTERDAM, 30 Maart. Kogge op levering per Maart lager gesloten, overigens weinig veranderd; per Maart f139 gesloten; per Mei f135, 134, 133, 131; per October f125, 124. ROTTERDAM, 30 Maart. Kogge op termijn: per Maart ff per Mei f133, f 13 4per October f123, f124. 2de Klasse. Trekking van 30 Maart. Getiokken prijzen. Prijs van 1000 No. 17319 - 400 Ui V - 400 11 4üGi 6305 928G 10605 13028 Prijs van o co 8 3900 0770 5950 8137 1040(5 12753 34991 1C720 18592 71 0 WJU5 82 24 78 15074 90 7,7 73 91 0100 8222 10V31 8(5 15123 10914 53 70 93 4000 88 (39 1(J(3>>4 12848 15222 17 1895(3 117 2070 13 022(5 72 93 58 43 39 05 07 2121 50 2S 8347 10720 05 44 (k3 70 '214 47 4100 49 02 43 09 92 70 77 19 87 53 59 80 49 75 1531S 37051 19025 y.» 2259 09 88 8420 10954 12902 35 02 yj 0 72 b9 87 (3310 73 b 47 89 19128 7S 2370 4221 57 8519 11U2S 25 59 17115 44 «M 2407 27 (57 95 32 57 35420 20 39209 4;u 10 01 0404 8(349 51 05 51 65 19 07 SO 54 03 8753 11141 73 93 17274 19302 71 2723 40(4 79 59 44 1809«5 95 37.102 72 71» 53 30 92 87 83 13119 35-514 31 98 002 70 20 0512 8803 11259 70 29 39 19427 2(300 01 2(5 5 93 1.3327 93 53 71 05 70 52 8(5 85 11305 41 1308S 54 8(5 82 74 47(>2 91 8»5 30 42 74 17452 90 8(3 87 14 0029 8'*99 11414 49 3 5702 91 3 9i5a3 1)0 2701 48 34 9033 (j(5 59 33 90 190(35 70^» 7 82 6793 78 11636 71 79 17548 19744 SUO 15 401(5 95 9109 b7 13510 15873 (50 39805 835» 93 31 0829 S3 11795 28 15907 91 07 48 2818 40 (kS 92 11892 13(310 1000(5 17024 53 57 59 ü'.»22 9284 11929 13741 40 84 fpO 99 4S20 23 9312 03 73 10101 17710 20103 *52 2912 4941 •40 9400 12007 81 (3 17855 02 54 3003 09 79 12 80 13890 30217 37955 7(3 H7 4 90 7044 9507 83 139(53 (3-5 18024 20250 0105 5(45 7179 29 12229 14149 16307 5t> 20319 1271 52 5109 7230 49 12:305 54 10 18104 82 73 07 527(3 43 70 81 23 16 89 87 0223 80 44 9723 13 14200 74 22 20520 yi 3317 5340 57 43 21 14355 16404 24 8(3 5447 04 9841 30 14413 13 42 42 97 99 00 7395 44 12401 14507 30 45 59 1401 0412 07 7118 00 73 09 52 40 09 4:3 15 5518 87 92 79 14623 03 64 2002(3 07 10 89 7540 95 12517 53 84 75 82 1027 07 5701 7(319 9971 20 14709 10509 182:18 38 'M SO 10 90 10031 t"KJ 40 22 40 a5 52 0508 2(3 OS 10105 59 5S 84 93 94 3720 IS 5840 7718 10228 (35 34802 18305 20821 00 23 59 78 10310 12(377 58 1(>(321 23 80 70 3(5-37 (35 82 12 12700 79 22 184^5 20951 18CW 00 80 78-39 9(5 14 14939 07 87 58 41 t 5943 7923 98 15 49 16719 13533 655 1935 3709 AGENDA. Mrt. 30. Gr. Sehouwb., Rotterdam, Ned, Opera, Traviaia, 8 uur. j> 30. Geb. Kuust en Wetensch., 's-IIage, Diligentiaconcert, 7% uur. 7) 31. Zaal Harmonie, Rotterdam, Tableaux vivants door het Aesllietisch Genoot schap, 8 uur. 31. Tivoli Sehouwb. Rotterdam, Verzoend, Jan Ongeluk, 8 uur. Apr. 1. Gr. Sehouwb. Rotterdam, De Stem van het Hart, De Man der Weduwe, 8 uur. 5. Kameraiusa'efc-uit voering, Rotterdam, Zaal van iiel Nut, 8 uur. Te Rotterdam eiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uur; Flora, Cooisingel, 8 uur. Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel f 12.— 0.50 2.— Papiei cu Roebel f 1. Ocstonrijksi-be Florijn 1.20 Zmjdiut-ehe '"loiijn. 1, De mei gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer in de laatste vier weken een fond? niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Duitsche Reichsrmrk f 0.60 Fortugeesche Milreis. 2.70 Spaanscbe Piaster 2.50 Spaanscbe Peseta ƒ0 50 Deensche Kroon »0.66* Amerikaansche Dollar »2,50 AMSTERDAM. V. IC. 30 Maart 189&. EUROPA. Nederland pCt. Cert. N. W Sch. 2% 8611% 86% Cert. dito 3 07% Hongarije. Obl. Goudl, 1876 5 102% Italië. Inschr. 1802/81 5 871%, 87'%6 Paus. Ln. '00/64 5 03% Oostenrijk. Obl.Pap. Mei/Nv'. 5 S'ril/js S4rio Zilv. Jan /Juli 5 84% 85% Portugal, 'Obl. met ticket, 3 18% 18% 'dito met ticket 4% 28 277/s Rusland. Cert. Hamb. 1820 5 18% Obl.'80Gc.GR.12a 4 08 s/u 08 do.'89/00 Hope 98% &ÜO.GR.1254 08 d.'67/69o£20 4 102 10311/16 s in goud 18845 103U/I6 Spanje Pp. Sch. pes.60004 49% 51% do. pes. 12-250004 493/t 49% Binn. Am, Sch. 4 dito Perpetueele 4 40% Turkije. Douane Obl. '86 5 92 dito Leen. 1888 5 94% dito Gecv. serie D. 21% 21 Vis dito Gecv. serie 0. '24 Via 24% L. IC. II. IC 86U.V 97 7/10 87% 34% 18lVlö 2S 51 Va 24% fi.-AMERIKA, V. K. Mexico. j Obi. All. Bimil. 5 34 Amst. Obl. '61 1880/90. 3 lOO'/i •i. L. '9'/ '7 3 j 9.5% - i hiedain ls95 3 j Alg.Hyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (in uitk.) 31 2 do. do. (z. uitk.) 3'/i Amst. llyp.Bk P. 4 'sGtitv. Hyp. Bk. 4 Holt. llyp.Bk. Pb 4 Nat. lïyp. Bank 4 N.& Pae.II.Iik. Pb. RoU.Hyp.Hk. l'b. 1 Westl. Hyp. 1'b. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Ilandlm. Aand. dito dito resc. 5 Deli Cult. Mij. Aand. Deli- Maatsch. Aand. Rolt. Deli-Mij, dito Scneinbah-Mij. dito Ned.Fabr.v Werken Spw.-Mat. ser.A.A, N. Gist en Spir. F. A. 104 1011/4 99 V2 9*% 100% 10013/,a 100% 101% 58% 101% 101 10% 143% 13911/ig 162% 460 124 471 L. K. 33Vi 1003/,6 100% 93% 11. K. 83% I00%6 101 143 151% 473 103% 1327s 479% P.ikctv.*Maatsoh. A. 117G Kott. UüViJ Aand. 12.>l/o Dordt. Petr.Mij.prA. 1257/8 Klzasser Petr.Mij A. 145% IC. Mij Ex. PetbrA. 559 11, Moebra En.A. 128% Ned. Petrol. Mij. A. 40 Sum. Paleinb. M. A 106 V.-S. v. N. Air eu. Ai k.Const.Syml.TC. lCans. Cy Pit'tb. G. 't Maxw.Pr. afg.C.v A. dito Celt. v. Incom, 565 981 '.1 3i,'a 6 Nr.DcnLA.ND. Roll. 1.1/eren Aand. M.t.E. v. S.S. Aand. Ned. Ccntr. Aand. Ned Z -A.Sp. do. 0 N.-Br.-liokstel A. Italië. Spwgl.'87/89A-E 3 Z.I.Spw. A-Il do. 3 Polen. Wars -Weenen A. Rusland. Gr. Spw.Mij.Ohl. 4 '/j Wladik.ZR.1250.4 Z.-Oost.Spw.Obl. 4 Zuid-W.Sp. Obl. 4 V.S. v. N.-Asier. Atch.Tp.C.v.gew.A. dito Cit. pief, dito do. Alg-Hyp.Obl, 4 1 ITi/o V S3 36 198 131/4 55% 59 133% 96% 97% 101% 97% 12% 26% L. IC. II. K. 1-2 9% C 126 1 T 155 1 "?;>71/o 128% I 1 393/i 1 105 105% j 98 i/a t d t 1 117% 513% 35% 195 55% 3314 59 591/s 9Gl%o 1 003/^ 975'8 9711/10 12 12% 261 k 26% 883/4 Pac. Aand. 'T. C. P. C. v. g. A. llin. Centr. C. v. A. Cans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Ftailr. Co, Canada. Nedeuland. 0. 1809 li /"2.50 België. Antwerpen 1887 2% el 1886 2'/j Hongarije. Iheissloten Italië. .4 v. ie. 385/4 10 i 12% 15-' 18 11% j '13 3% 1100 I 56 I 5015/u - t1J3/iö I 32 SiH/ij Oll/a 17% 6% 82 206% 122 106% 77 1661/4 1.60 101 tOOie/ie 90% 118 87 L. K. 58% 123/4 12 131/s 56 11% 8o3/s 001/4 II. K. Oostenrijk. V. K. L. IC. 58% Staats!. 1854. .4 134% dito I860. .5 119% 12% 164 Bod.-Cr.-Anstalt 3 99% 12% Stad Weenen 1874 150 Spanje. Madrid 1868 3 33% 33% Turkije. 'Spoorwegl. 3 2515/16 26 ti% 003,8 77 102% 1.60' 33% 261/4 Koers va» hef geld. Beleening pCt. "rolongatie23/4 pCt. II. K. Wisselkoersen te Rotterdam. 30 Maart. Londen kort f 12.10 Disc. 3 Parijs - 47.821/o s 2 pCt. Antwerpen i> - 47.65 3 Prijzen van Coupons. Amsterdam, 30 Maart. Met. Pap. p. 11. 21 20.05 Zilv. Jan. 21 20.971/2 Eiigelsuhe per T> 11.53 Engelscbe met. affi Tl 11.03 47.35 Beigische 1» 47.35 Diversen in Reiehsmark 58.G0 Hamburger-Russen. 9 1.2'2 Itussen in Gouden Roebel 9 '1.891/2 Russen in Zilveren Roebel 9 1.25 Pelen per Zilveren Roebel Spaanscbe buitl. in frs. p. Juli 9 47.35 Spaanscbe binnen!, in piasters 9 1 50 Amerikaansche Dollar Goud 9 2.48 Mexicaausche Dollar X 1,10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3