518 jaargang, Donderdag 31 IVlaart 1898. N°. 9590, Tweede Blad. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, üitgeverT h. j. c röelants. Uit de Staatscourant. Gemengd ïieuws. F i n a n t i e 1. V i s s c li e ij. Scheepva. ft. Handel. Maïs. GOURAIT. Abohkümbotbpbijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke noramers0.02 BUREAU: BOTER9TRAAT 70, Tclopïioon Itfo. 133. AmvEKTEirriEpaust van 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courant0.5S Iedere gewone regel meer o.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Een Nüderlamlscli journalist te Parijs. In 'iet Handelsblad wordt, volgens de belofte van den vorigen dag, thans weergegeven hoe de gezant van ons land aan den Franschen minister van buitenlandsche zaken had behooren te antwoorden op diens aandrang tot ontslag als legatie-advocaat van den heer Israels. De fiere woorden der redactie steken gunstig af bij het kleinzielige gedrag van den gezant, die in het slot van het artikel op deze geestige en scherpe wijze door de redactie wordt toe gesproken. »En nu met vergunning van Uw Excellentie een kleine anecdote ten besluite Toen het Nederlandsch gezantschap nog in de Rue de la Péronse huisde, hing er in de kamer tan den raad der legatie, van den flinken, mannelijken, ridderlijken Care! van Heeckeren, den eenvoudigen, voor onze landgenooten zoo toeschieteh'ken en haltelijken man, een prent, voorstellende den gezant Van Beuningen. »Hierop was afgebeeld de gezant tan de Republiek der Vereenigde Nederlanden die met den hoed op het hoold, fier en verontwaardigd over de wijze waatop hij beleedigd was, ter- scheen voov >le Roi Soleil", Lodewjjk XIV. »Ik heb die prent opgeborgen 1 Maar daarom te meer moetik er thans boven alles voor tvaken, dat ik geen kunstenaar in Nederland hel recht geef my af te beelden, in zo» geheel andere houding vei schijnende voor een minister der Fransche Republiek! »Mag ik dit alles aan Uw Exc. in bedenking geven eer ik een nieuwe audiëntie bij U vraag?" Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Bij gelegenheid van de Tentoonstelling van Vrouwenatbeid, dezen zomer in Den Haag te houden, zal eene samenkomst worden gehouden ter bespieking van den arbeid der vrouw op verschillend maatschappelijk gebied in onze Indische bezittingen. Het voorloopig programma, ondei teekend door mevrouw 6. E. V, L. \au Zuyleti Tromp en mej. C. den Beer Pooitugael, beiden te 's-Graven- hage, is daarvoor vastgesteld en bevat de mede- deeling dat er zes vergaderingen zullen worden gehouden op 22, 23 en 24 Augustus in de Congreszaal van het Tentoonstellingsgebouw. R'eds zyn de volgende onderwerpen ter be spreking ingeschreven J. Het aandeel der vrouw in armenzorg, weezenverpleging, drankbestrijding en volks- op meding. 2. De opleiding der Iudo-Europeesche vrouw, vooral uit het oogpunt van kunstnijverheid en ambacht. 3. Ziekenverpleging door vrouwen. h. Vroedvrouwen en hare opleiding. 5, De werkkring van de Vereenigtng tot be vordering der zedelijkheid. 6. Do taak der vrouw bij de christelijke zending, bij de militaire tehuizen en als be zoekster in de militaire hospitalen. Dit programma is echter voor uitbreiding vatbaar, wanneer aan eene der bovengenoemde dames andere onderwerpen van belang worden meegedeeld, die men op de samenkomst zou willen inleiden. Er hebben zich voor de inleiding van enkele onderwerpen reeds spreeksters en sprekers aangemeld, doch ieder, die zich daartoe geroepen voelt, wordt uitgenoodigd zich aan eene der bovengenoemde dames tot het inleiden of behandelen van één of meer onderwerpen op te geven. Ook schriftelijke mededeelingen zullen worden toegelaten, zoowel van hier als uit Indië. Elke inleiding of mededeeling moet als résumé een of meer stellingen vermelden, die in bespreking kunnen worden gebracht, en waaromtrent, als 't mogelijk is door de ver gadering eer. besluit kan worden genomen. Deelnemer aan de samenkomst is ieder, die z:ch daartoe bij een der bovengenoemde dames aanmeldt en bij de aanvrage f 2 contributie stort, waarvoor toegang wordt verleend tot deze samenkomst en tot de tentoonstelling. De zaak Hoogerlmls. Mr. P. J. Troelstra deelt ia De Sociaaldemo kraai mede, dat een vermogend belangstellende in de zaak Hogerhuis op zich heeft genomen den overtocht van Paulus van Dijk uit Amerika te betalen, In den loop der week zal de hiervoor benoodigde som voor dat doel worden gedepo neerd, opdat van Dijk de zekerheid hebbe, indien hij nr. Troelstra aanklaagt, het ticket, 2e klasse en bij aankomst alhier zijne f 3.75 per werk dag te zullen ontvangen. Bij Kon. Besluit is aan H. L. de Boer, op zijn daartoe gedaan vorzoelc, eervol ontslag verleend als kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton do Lem mer, onder dankbetuiging voor de in die betrekking bewezen diensten. Bij Kon. Besluit is dr. P. Fockens; te Zutphen, benoemd tot schoolopziener in het district Tiel, met gelijktijdige toekenning van eervol ontslag uit zijne betrekking van schoolopziener in het arrondissement G roenlo. Bij Kon Besluit zijn benoemdtot burgemeestors van Moordrecht, A. Oh. Snel; van Hasselt, jhr. J. L. van Nahuysvan Linne, J. H. Meuwissen, secre taris dier gemeentevan Kloosterburen, P. Leima, en van Wessem. G. Ch. G. J. M. Loix van Tongelre, A. van de Ven, en van Luyksgcstel, J. A. Verhoeven, secretaris dier gemeente. Bij Kon. Besluit is aan ir J. P. E. van der Mieden van Opmeer, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als schoolopziener in het arrondissement Middelburg. Bij Kon. Besluit is de commies der posterijen van de derde klasse H. Tjebbcs, uit 's lauds dienst ont slagen. Op de alphabctische aanbevelingslijst ter vervulling van de vacature van rechter te Amsterdam, komen voor de kh.: mr. F. A. Eggers, rechter-plaatsver- vanger tc, Amsterdam: inr. L. J. A. van Lith de Joude rechter, te Zicrikzee en mr. W. Kidder van Rappard subst. griffier bij de rechtbank te Amsterdam. Da hOneisertau." Het Dsitsche oorlogsstoomschip Oneiscnau, van Rotterdam naar Kiel bestemd, is gisteren te Nieuwediep onder het wisselen van salut- schoten binnengekomen, Het schip verliet 23 dezer den Nieuwen Waterweg. Den volgenden dag werd het bij Borkum door den hevigen storm overvallen en tot aan de Engelsehe kust tei uggestormd. De kolenvoorraad werd nagenoeg geheel veibruikt, waardoor het «chip genoodzaakt was te Nieuwe diep binnen te loopen om dezen aan te vullen. De vice-consul van Duitschland te Helder, de heer Gust. Bnh«e, bracht een bezoek aan boord en werd met het voorgeschreven ceremonieel uitgeleid. Vreeselijk ongeluk. Een vreeselijk ongeluk greep Vrijdagavond ongeveer halfnegen te Monnikendam plaats. Acht Buitschoters, waaronder een twaalfjarig jongetje, die in de haven met hun botter voor den feilen storm een toevluchtsoord hadden gevonden, waren aan wal geweest om eenige iukoopen te doen. De afslager J, Stavankiter (ook wel genoemd J, van Broek) bracht hen in een te kleine boot naar hun botter lerug. Niet ver van de afvaart sloeg de boot reeds om, dat eerst later, wijl de haven slecht verlicht is, werd opgemerkt. Niet lang na liet ongeluk dreef J, van Broek aan wal, dien men, niettegenstaande alle aan gewende pogingen, niet in het leven meer kon terugbrengen, Het jongetje dreef ongeveer half- tien levenloos aan, terwijl er nog 2 personen later gevonden zijn, De overige vijf zijn gered. Ome grappenmakers. Gisterenavond hebben socialisten van beide soorten te Amsterdam weer een leuke verga dering gehouden; naast den gemeenteraad van Klaaswaal zijn de Amsterdamsche socialisten soms verrukkelijk. De Telegraaf geeft een aardig verslag, waar aan wij een en ander ontleenen. Het gold eene vergadering van de Amsterdamsche Ar beiders- Maatschappij", die eene voiksbakkerij in het bekende sociaüstengebouw vConstantia" exploi teert. Wanneer we zeiden, dat daar een shelsch" lawaai heersebte, zou er kans zijn, dat de Duivel ons aanklaagt wegens laster. Als er in de hel zóóveel herrie was, zouden we het hier moeten hooren, immers zoo erg ver is de aarde niet van de hel verwijderd. Het punt iu quaestie was, in zooverre we de tegenstrijdige verhalen begrepen hebben, als volgt De aandeelhouders bestaan uit parlementaire en uit revolutionnaire socialisten en zooals overal, staan deze beide groepen ook in de »Amst. Arbeiders-Maatschappij" tegenover elkaar. Een van de punten in geschil moet de verkoop van »Constantia" zyu, dien de parlementairen wen- schen, de anderen niet. Voorts wil elke partij nu men zoo fel tegenover elkaar staat het bestuur uitsluitend uit haar geestvei wanten zien saamgesteld. Nu werd onlangs door het bestuur wiens meerderheid revolutionnair is besloten, de aan deden splitsbaar te maken, waarvan het gevolg bleek, dat de meeste der gesplitste aandeelen in handen van parlementairen kwamen en de meerderheid aan hun zijde was, wanneer alle houders van gesplitste aandeelen ook .stemge- lechtigd zijn. De revolutiounaiten zeggen neen, de parlemeu- taii en ja. Ook wordt het recht van het beduur om tot splitsbaarheid van de aandeelen te be sluiten, aangevallen. Hoe het ook zij, ons kan dit alles vrij koud laten. Voor de vergadering van gisterenavond had men notaris Zegers Veeekens met zijn candidaat laten komen om een notarieel verslag van de zitting te maken en de leden te doen teekenen op de piesentielijst. En dit laatste ging al niet zoo heel ge makkelijk. Enkele retolutionnairen besloten om tegen alles te protesteeren, weigerden de teekening in weerwil van des lieeien Veeekens vvaar- schuvvii g, dat zij dan ook niet stemmen mochten. Een paar dames wezen met minachting het aangeboden stembiljet terug. Een incidentzekere heer Blitz verlangt toegang op vei toon van een aandeel ten name Jansen, bewerende: sik ben op liet oogenhlik Jansen en ga niet weg." De commissaris van politie, de heer Versteegh, trad binnen en ver zoekt Item heen te gaan, aanbiedende desnoods zelf als getuige te willen optreden, wanneer hij in rechten tegen zijn uitzetting wil opkomen. Thans verzoekt echter de heer Fortuijn, die de vergadering bijeengeroepen heeft, zijn vertiek, hi; moet dus heengaan. De jongen blij ft en gaat op een paar stoelen hangen en verwaar digt zich niet te antwoorden eerst toen een politieagent binnentiad en de omstanders hem den eigenaardigen raad gaven wijzer" te zijn, werd hij wijs, d. w. z, liet hij zich tot aan de deur uitgeleiden. Na vrij wat gebat revvar stelt de voorzitter aan de orde de vraag, of de vergadering wettig geconvoceerd is. De heer Gijshrecht (rood en opgewonden) sDat is alles mooi en wel, maar dat mogen alleen de oude aandeelhouders beslissen." De heer Meijer leest onder veel rumoer arti kel 9 van bet reglement (het bestuur bestaat uitenz.) en viaagt, wie van het bestuur daar aan de deur staan." »De president: sF.en paar leden, die ik ver zocht heb Stemmen: sDaar hebben we niet mee te maken." Andere stemmen: sFortuijn, Fortuijn, je bent geen voorzitter". Nog andere «temmensiedereen kan er inkomen". Weer andere stemmen »Ruk jelui toch uit". De voorzitter hamert hevig, de notaris, de heer mr. Zegers Veeckens, staat op en maakt eenige gebaren. Het wordt even half rustig. «Mijne heeren, ik ben uitgenoodigd, het nota rieel verslag te maken van Ontzettende herrie, allerlei stemmen schreeu wen door elkaar. De notaris vervolgt sAls men nu herrie maakt, dan Gebrul, lawaai. Een stem toept»Ben je aan- deelhoudet De heet Yeeckens gaat zitten, de voorzitter hamert, het leven verdubbelt. Er schynt twist ontstaan te zijn bij de deur, er staat daar een mensehenkluvven waaruit geschreeuw opstijgt. Iemand gaat midden in de zaal op een stoel staan. Een stem slleeft hij het woord De voorzitter»Ja". De redenaar op de stoelWil men protes teeren, dan moet dat op gepaste wijze ge beuren, dan kan niet gezegd worden, dat ze overrompeld zijn". Geschreeuw van alle kanten. De voorzitter: sik kan niet iedereen tegelyk het vvooid geven". Iemand zegt, dat iedereen bij Foiluijn een aandeel kon krijgen, die beloofde in zijn geest te stemmen. De heer Vermeer tracht te sprekensik behoor tot de oude aandeelhouders Een stem: sèn tot de vrienden van Fortuijn". Gelach, geroep en gehamer. V. gaat vooit: s Als we zoo voortgaan, komen we niet lot een resultaat". Men roept»Dat kan toch niet". 3>Geen bestuur, geen bestuur". De heer V.: sik spreek tot de vergadering en die acht ik wettig, men heeft de wettigheid erkend door de presentielijst te. teekeneu". Vreeselijk geschreeuw »Dat lieg je, dat is een leugen, niet wettig, geeu bestuur" enz. Er is weer herrie bij de deur. De heer Vermeer geeft het op. De voorzitter meent, dal het niet wenschelijk is, voort te gaan met vergaderen, men is wat opgewonden meent hij. Hij schorst de verga dering tot nader bijeenroeping en verzoekt den heeren kalm naar huis te gaan. Hieraan wordt echter niet zoo dadelijk vol daan. De partijen vei trouwen elkaar blijkbaar niet, elk vreest, dat de tegenpartij alleen zal doorvergadeien en geduiende een half uur min stens blijft het even vol in de zaal. Faillissementen. U itgesproken: 23 Maait, te Amsterdam, het faillissement van i, Becker Ir,, caféhouder; leehtei-comm. mr. Coninck Westenberg, curator rnr. H. van Manen 25 Maait, te Amsterdam, het faillissement van D. barbaat, melk slijter; lecliter-comm. mr. P. Coninck Westenberg, cuiator mr. W. li, Westermann. 28 Maait, te Arnhem, het faillissement van de Algemeene Handelsveieemging; lechter-comm. jhr. mr. W. E. Th. M van dei Does de Willebois, curator mr. F. N. L. Aberson. Geëindigd: het faillissement van J. Heezeman», vroeger hotel houder te Ameisfooi t, thans wonende te Valkenswaard; en van C. Nelek te 's-Gravenhage. Stct SCIÏEVERINGEN, 29 Maart. Een bomschuit kwam heden alhier tiaar vangst aanbrengen, grootendeels bestaande uit gezouten viscli. Van Ilinuiden werd aan gevoerd 70 mand kleiuschol en schelvisch De sohoi gold f3 tot 6 por mand en de schelvisch 10 tot 20 c. per stuk. "VJUXDEN, 29 Maait, lieden waren hier 6 sloepen met 4010(j lev. kabeljauwen, GO—130 doode id, 1025 lengen, enkele ijlbotten, 200300 gioote schel- vis'cheu, 230400 kt. id. Verder 2 kotter-toggers met enkele tongen, tarbot, 24 mandjes groote schoi, 4G mandjes mid. ld., 1525 mandjes kl. id. De prijzen waren als volgt: lev. kabelj. f2.10 a 2.25, doode ld. 70 a 90 c:, lev. leng f2.25 a 2.90, doode id. fi,25 a f.40, tarbot f7 50 a 9.75. gr tong 80 a 90 c., midd. id. 50 a 70 c., kl. id. 20 a 30 c., rog 50 a 70 c., iilbct f4 a 20gr. lev. schelvisch per mand 30 stuks f 19.50 a 25, kl. id. 40 stuks fO.öüa 11.50, gr. doode schelvisch 30 stuks f15 a 17, kl. ui, 30 stuks f3.75 a f4.25, gr. schol f9 a 11.50, mid. id. f5.75 a G 75, kl. id. f3.25 a 3.50. Hoogwater te Schiedam. Mrt. 31 v.m. 10.14 n ra 10 58 April 1 11.39 Zon en liaan. g Mit. 31 5.37 v.m uudergang 6.34 n.m. April 1 5.35 0 35 /onsopga Volle Maan 6 April. Laatste kwartier 13 April. ANTWERPEN, 29 Maart. Tarwe vast. Amerik. fr. 22% a fr.La Plata fr 22 a fr. 22%; Datum fr. 18 a fr. 21%. Mais vast. Amerik. Mixed fr. 9% a fr.La Plata fr. 10% a fr. 10ys Odessa fr 10% a fr. IO'/j. Petroleum flauw. Loco fr. 15%, 3 eerste mnd. fr. 15%. I'ARIJs, 29 Maart, Tarwe. Loopende maand fr 28.95, April fi. 28.83, Mei/Jum h 28.65, 4 mnd. v. Mei fr. 27.95, Juli/Aug. fr. vast. Rogge Loopende maand fr 18,April fr. 18. Mei/Juni fr. 18.4 mnd. v. Mei fr 17.25, Juli/Aug. fr. kalm. HAMBURG, 29 Maart. 1'etroleuin loco 5.brief, dito -.geld. Spiritus per Maart 23%, April/Mei 23%. Stemming: vast. BUDAPEST, 29 Maart. Tarwe kalm. BERLIJN, 29 Maart. Spiritus. Loco 47. PETERSBURG, 29 1Maart. Tarwe in loco 11.50. Rogge in loco 6.75. Auierlknausche Goederenmarkt. NEW-YORK, 29 Maart. Tarwe Maart. Mei. Juni. Juli. Sept Dec. 29 Maart. 98% 98%85% 80 81 28 B 99 9987 81% 82% 20 101 99 857A 80 Maart. April. Mei. Juni. Juli. Sept 29 Maart. 33% 34% 28 33% 34% 26 33% 34%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 5