De MrMeke i piecttsiÉ B. J. LINDEBOOM ZONEN, Opening van het Zomerseizoen. I1K1IJ. Chemische Wasscherij, MBOM TAN SCHIM B !KZALr, i BOTEEHAL No. 1, 2, 3 en 4, 128, HOOGSTRAAT, 128. 300000 GULDEN CADEAU 111 TheeTerlrait-Tereenijini iniinn muiaeii den Seer M. REIMANNS, BaStaisslraat 12, Haarlem, Donderdag 31 Maart, 6 uur namiddag, OPENING onzer VIERDE ZAAK te SCHIEDAM, 35, 40, 45, 50, 55,60 en 0 ct. p. pond, met één pond cadeau. AntsiBMam lpoMCaita, 45 cents per pond er 1 50 cenis OMam 55 cents ,1 pond Cadeau, Mn 70 cents, SCHIEDAM, HOOGSTRAAT 128. PE ING oaderdagmiddag 6 rnir. I Ut HERMAN J. ROELOFF. Geen Breuk meer! vijftig cents meer kosten. KIPSTRAAT 1, OPPERT 43, BINNENWEG 47 en SCHIEDAM, HOOGSTRAAT 128. CADBAU: 60 cats ,1 X K. SOHKKKER. SXf Lees eens met aandachtwat wij U thans aanbieden 35 CBBtS per ponden lpiil Cadeau, 40 fflts geeft uit Ps en t°0 Pandbrieven en verstrekt geld op eerste hypotheek tegen matige rente. t. LX C. KOK. Inlichtingen geeft 5 *83 SJL*MJLfJLEX3lLJ. §JJL£j.LUL. ONTBIJT-. SUCADÉKRUID- en GEMBERKOEK, BOTERSPRITS en BOTERBATONS, Amsterdam. SIHGBL 103. Prachtiae So r teeriuir in Nieuwste kleuren en modellen. Zie de Etalage E o Uitstoomen en Verven ROTTERDAM, SCHIEDAM, Fabriekiviatli enesserdijU, Dclfshaven. 3 voor 1S9B. Post-Octavo. - SO blz. druks. - Prijs 60 Cts. Eerste Jaargang 1S97. - Prijs fl. 1.25, H. J. C. R0ELANTS, BELANGRIJK VOOR OUDERS! FT et tanden krijgen der Kinderen. non E It T no V T Z, Nijmegen. Pastoor MARTIN BECK's Breukzalf zal van af t April a.s. Drie honderd duizend gulden CADE A U. "I JU WIJ YERFOOPEN: I pond van onze overheerlijke Boter met een pond op den koop toe, yoor: Een. prachtige En gelsclie kristallen E o ter vloot, een pond Boter en X Lot op de Japansche Verzameling. Onze Prima Kwaliteiten zijn: let fijnste ra iet fijnste wat smaak tietrelt. Een pond Boter en een half pond prima Leidsche Kaas of een heerlijke Sucadekoek en 1 Lot op de Japansche Verzameling. r>e D1BECTIJB TB VEEJiBAM te Tuinsingel, Schiedam, ma e«999 uit de KoehfabrieH van Prinsengracht 570, Amsterdam. BSST-* Heeren Winkeliers kunnen op aanvrage PRIJSCOURANT bekomen van alle soorten ghosinger-i<OEK en banket- BAKKEES<ART1KKLEN. Zuivere grondstoffen gewaarborgd Bekroond met Gunden Medaille Brussel lts'(H <'n Ahistn dam 1S95. A X 3* i 1 1 x «3 Wi HOLLAKDSCHE Prijsnoteering China Congo Stoftkee 45 en 50 ets. Grof 50 55 Lekkere 60 Geurige Congo n Souchon 75 90 100 1 n n jj n n n Ontbijt Thee65 Namiddag Theo75 Estrafine China Congo Thee 100 per Vs K-G. Alken verkrijgbaar b>j: F- II. J. SA®, Koemarkt 2. J UM. J Tevens voorradig alle soorten LElUiiti.lEER. <13 <23 I O CO van HEKREM- en »AME«-H.LEE»IXB9TÜKKEV, Vitrage, Meubelgordijnen, Stores, Ta-felkleeden, alles in den. kortst moceiyken tijd* Steiger 33. Hoogstraat 1C5. co «-*- O O CQ co ra era Verschenen Van het mmm m schiii ah, zijn nog enkele exemplaren voorhanden. Aan koopers hiervan wordt het Jaarboekje Tan IS98 gj'atis geleverd. Uitgever. Zoodia bij het kind het tanden krijgen een aanvang neemt komen vooreerst de i-peekselklieren evenals alle doelen van den mond in ongewone weikzaainheidhet kind kwijlt en brengt, als wilde het de daats aanduiden waar het pijn voelt, alles wat het in de handjes I krijgt naar den mond I Bij teedere en zwakkere gestellen, waar het doorkomen der tanden onder moeilijke omstandigheden geschiedt, ontstaan dikwijls koorts, ntstehingen aan het hootd en aan het tandileesch, opzwelling en ntsteking aan de oorspeekselklieren, krampen, en meestal stotingen in de onderlijfs- en spijsvertei ingsorganen, die dikwijls het leven in I gevaar biengen. Nu zijn er, om het tanden kiijgen der kinderen ge makkelijker te doen plaats hebben, verschillende middelen aanbevolen en aangewend, doch van al die verzachtende en pijnstillende voor- sein iften heeft zich nog geen zóó uitmuntend in zijne werking bewezen als de «looi- Robert Molt* vervaardigde ELECTRO,MOTORISCHE TAXDHAESBASiDJES, zoodat deze een groots bekendheid hebben verkregen, en zooals uit de voor ieder ter inzage liggende getuig schriften blijkt in het gebruik uitstekend hebben voldaan. Men lette vooral op den naam van den fabrikant, ieder doosje is voorzien van de ongineele handteekening in roode inkt, Deze bandjes worden a 11 e e n na ontvangst van postwissel ad 95 cent, of gelijk bedrag in postzegels, verzonden. Verkrijgbaar tp Schiedam bij de Heeien F. VISSER, D. MALTHA* Daarom laat U gebruiksaanwijzing met honderden dankbetuigingen zenden do «r N.B. Bij schriftelijke aanvrage gelieve men voor 10 Cts. aan postzegels in den brief te doen voor antwoord. ItSIE HOUDER» HVIZHltt GCLDES, Van Sc Icdant, Ylaardlngcs, Maassluis en lloeh van Holland stroomden koopers naar Rot ter da m, alléén cn uitsluitend om in onze winkels hun boter te koopen. Herhaaldelijk werd ons ge vraagd vestigt toch een uwer winkels te SCHIEDAM? Welnu I thans is het ons g e 1 u k t op een der beste standen te Schiedam een filiaal onzer Rotterdam- sche Z ak aldaar te vestigen. Deze zaak zal op dezelfde grondslager gedreven worden als onze zaken te Botterdam, De beste, de lekkerste, de goedkoopste Boter wordt in deze nieuwe zaak verkocht. Het eerste jaar verliezen wij in deze zaak I3U008 gulden. Het tweede jaar kost ons deze nieuwe zaak ïOOOOO gulden, tiet derde jaar verliezen wy 8ÜOOO gulden. Dit reusachtig bedrag geven wij in circa 3 jaren uit voor reclame alleen en uitsluitend om onze Boter in te voeren en om leder gebruiker te overtuigen, het zijn belang is, alleen en uitsluitimd onze Boter te koopen. Tot op heden was het niet mogelijk Margarine uls de onze voor die lage prijzen aan te bieden. Elk onpartijdig burger, zal na proefneming, dit positie! verklaren. Ons alleen is dit mogelijk door onzen reusachtige» verkoop in alle onze winkels. Maar dit is nog niet alles. De eeisle 10000 koopers vanaf 40 cents, dus goed begrepen, de eorsle tienduizend koopprs geven wij daarbij (geheel nieuw model). MAAR WIJ ZIJN ER NOG NIET 1111 Elke koopei ontvangt nog CADEAU 1 1 Eot o een Japansche Verzameling, toestaande uit12 stuks rijke Ja >ansehe Theel ideii, 1 rijk gedecoreerd Japausch Theeservies op Blad. Dus 13 groote Cadeaux, die reeds DINSDAG 12 APRIL uitgeloot worden. De namen der gelukkige winners worden in de couranten geannonceerd. LET DUS WEI. OP I leder kooper van een pond Boter vanat 40 cents krijgt dus Cadeau: 1 pond Doler, 1 prachtige Engelsche kristallen Boteriloot en 1 Lot op de Japansche Verzameling (Zie onze Etalage). Hoopers van SB cents Boter ontvangen CABEAU: Onze soorten Margarine-Boter zijn de volgende, en worden door ons uitsluitend verkocht. VRAAG NAAR ONZE MERKEN! Neem van niemand meer anderen boter, en gij zult a «elven bevoordeelen. gewone kwaliteit. per pond en goede kwaliteit. zeer goede kwaliteit. per pond en overheerlijk van smaak, per pond en J smaakt als Zwolsehe Boter. per pond en per pond en J Extra Baensehe Melange, Tan af MA.AXDAG I APRIL ontvangt elk kooper Cadeau: der Botterdamsche Ooedleoopste Margarine-Bo terhal So. I, IX, III en XV,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 6