52'"' jaargang. Vrijdag 1 April 1898. N°. 9591. Eerste Blacl DE VLUCHT. Verschijnt dageiijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgever? h. j, c. roelants. FEUILLETON. BUITENLAND. Abosksmertsphijb tooi Schiedam, pet kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTEKSTRAAT 70, Uclephoon No. 123. AntüRïKKTiEPiujs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overxlcht. Schiedam, 31 Maart '98. ïn de Fransche Kamer %vas gisteren nog eens aan de orde de Panama-geschiedenis, en wel in haar laatste phase de conclusiën der enquête commissie, die samen te vatten zijn in het uitspreken van de hoop dat geen leden van het Parlement meer deel zullen nemen aan eenige financieel e operatie, en van leedwezen dat be paalde rechterlijke ambtenaren, met name Quesnay de Beaurepaire, door hun zwakheid gedreigd hebben den arbeid der justitie nutte loos te maken. Dit rapport werd in de Kamer verdedigd door Viviani, die Quesnay de Beaurepaire's weigering om voor de commissie te komen ge tuigen afkeurde en de regeering verweet, de zaak aan een soort geheime rechtbank te heb ben gegeven. Hij verweet Quesnay voorts, dat hij niet beslag had laten leggen op Reinach's papieren. Viviani verzocht de Kamer een motie aan te nemen, waarin Quesnay's gedrag wordt gelaakt. De Kamer besloot met 311 tegen 414 stem men Viviani's rede te doen aanplakken. Verschillende sprekers vielen heftig zoowel de regeering als Quesnay de Beaurepaire aan. Nadat ten slotte de minister van justitie verklaard had, dat de conclusiën der commissie de regeering geen kwaad konden doen, nam de Kamer met algemeene stemmen die conclusiën aan en besloot ook deze te doen aanplakken. De Duitsche bladen laten een zoo marquant feit als de benoeming van den staatssecretaris van marine, schout-bij-nacht Von Tirpitz, tot staatsminister en lid van het Pruisische mi nisterie niet onbesprokende commentaren dezer bevordering zijn natuurlijk zeer uiteenloopend, en daardoor voor een deel op onjuistheden ge baseerd. Zoo vindt men de mededeeling dat Von Tirpitz nu wel lid van het ministerie is, maar zonder stem anderzijds wordt gezegd dat zijn benoeming een salarisverhooging met zich zou brengen van '12000 mark. De Köln. Ztg. zet uiteen dat beide bewe ringen «blijkbaar even onjuist zijn." De benoeming tot lid van het ministerie sluit in zich het verleenen van stemrecht in dat ministerie, zegt het blad; Tirpitz komt nu in dezelfde positie als Von Posadowsky en Von Bülow, zijn collega's van binneulandsche en van buitenlandsche zaken, die eveneens Pruisisch minister zonder portefeuille, maar met een stem in den ministerraad zijn. Het blad ontkent de salarisverhooging, waar- DOOR IDA BOY-ED. 67) «Maar zij is toch de dochter van mijn broeder en «En je hebt reeds zoo veel voor haar gedaan. En je hebt mij ai van den ondergang gered," sprak bij weer met een ernstigen gloed, die bijna toorn scheen, «en denk je dan dat het nu nog een prettig denkbeeld voor mi] is, dat i k zooveel geld van je heb 7 Nu jo trouwt en je levensomstandig heden zoo veranderen? Je hebt, sedert je gehuwd bent, om zoo te zeggen met het geld kunnen gooien. Verbeeld je je dan, dat men dat zoo gemak kelijk afwent?" «Als freule von Grabovvski kon ik ook leven 1" riep Conradine opgewonden uit en zij greep onwil lekeurig Felix' hand, «Ik was wat men welgesteld noemt. En Trebbin en mijn persoonlijk vermogen blijven mij toch over." «Waarvan honderdduizenden in Collasborgen steken. Dwazer kan men zijn geld niet beleggen", zeide Adriaan bitter. «En er zullen nog altijd wel drie, vier jaar voorbijgaan, wanneer het goede jaren zijneer ik met de aflossing kan be ginnen." «Adriaan, ik smeek je", sprak Conradine bijna weenend. «Hoe kun ja zoo pratenOp het oogen- blik zou ik bet weer doen. Niet waar, Feiïx voor op de Pruisische begrooting ook geen gelden zijn uitgetrokken, en betoogt dat deze benoeming, behalve een alleszins verdiende be looning voor Tirpitz' verdiensten, ten doel heeft den Pruisischen minister-president, tevens Kan selier des Rijks, een grooteven invloed in het Pruisische ministerie zelf te verzekeren. Daarbij herinnert de Köln. Ztg. aan Bis marck's klacht over zijn geringen invloed als minister-president tegenover zijn Pruisische collega's-ministers, liet eenige onderscheid, al dus placht Bismarck zicli uit te drukken, be stond hierin, dat hij dwars voor de tafel zat. Thans echter kan de Pruisische minister president op vier stemmen rekenen in den Pruisischen kabinetsraadzijn eigene en die der drie staatssecretarissen. Het Keulsehe blad meent, dat hierdoor de overeenstemming tusschen de Pruisische en de Rijkspolitiek slechts kan toenemen, hetgeen het met vreugde zal begroeten, terwijl de onder linge verhouding of de positie van het Pruisische ministerie daardoor volstrekt geen verandering ondergaat. De ontevredenheid over de leiding der bui tenlandsche zaken in Engeland is gisteren ook in het Lageiliuis tot uiting gekomen. Sir Charles Dilke las deze motie voor: »De leiding der buitenlandsche zaken ge durende het afgeloopen jaar heeft bewezen dat het niet in 's lands belang is, wanneer het ambt van minister-president en dat van minister van buitenlandsche zaken in één persoon ver- eenigd zijn." Sir Charles vroeg nu of de regeering het niet wenschelijk achtte dat het Huis over deze motie beraadslaagde en in den zin dier motie een beslissing nam. Da regeering was het hiermede echter niet eens. Bi] monde van Balfour, lord Salisbury's plaatsvervanger als hoofd van het Foreign Office, weigerde zij een dag vast te stellen om over deze motie te beraadslagen. En uitdagend voegde Balfour er aan toe, dat indien sir William Harcourt, de leider der opposiiie, een votum van wantrouwen wilde uitlokken, de regeering een dag zou bepalen om daarover te beraadslagen. In de Liberal Union-Club hield de onder staatssecretaris van koloniën, lord Selborne, een toespraak waarin hjj de regeering ver dedigde. Hij zeide er vast van overtuigd te zijn, dat geen menschelijke macht Rusland kon verhin deren Mandsjoerije te bezetten. Voor Engeland is dat even weinig vernederend, als het voor Rusland een deemoediging zou zijn, dat het Engeland niet kan verhinderen nu of later Khartoum te bezetten. Een schending der Britsche rechten in China behoort evenwel voor de regeering een casus belli te zijn. Engeland heeft in China niets Adriaan, wij verzoeken je beiden nooit zorg te hebben over dat geld. Wij kunnen bet, Goddank, ontberen." Felix stond op. Hij leed onuitsprekelijk. Wat beteekende dat alles? «Je verbeeldt je dat je het missen kunt," ging Adriaan hardnekkig voort, s Als je eerst Dolbatsch hebt afgestaan en ook het vruchtgebruik van het vermogen vaa Frémoire verliest «Ben ik altijd nog zeer rijk," viel zij ham snel in de rede. Zij stond op. «Hoe zijn wij toch op dat malle onderwerp gekomen «Omdat je een hongerlijder wilt laten trouwen met een kerkmuis," zei hij, en de frissche humor, die steeds op zijn gelaat te lezen lag, blonk weder uit zijn oogen. «Kom, Felix, willen wij naar huis gaan vroeg Conradine teeder, terwijl zij naar lietn toetrad, die met den rug naar de kamer gekeeid, voor de oude kast stond en die aandachtig scheen te bekijken. «Hoor je niot, Felix?" vroeg -zij zacht. Hij keerde zich mot een ruk om. «Wat beteekende dat alles? Heb ik een juiste slotsom getrokken? Je verliest Dolbatsch en andere deelen van je vermogen, wanneer je wear huwt «Wmd je daar toch niet over op!" smeekte zij angstig. Hij had weer dien scherpen vermoeiden trek in zijn gelaat, die haar het hart verscheurde, omdat hij sprak van het lijdon van den geliefde. «Om mijnentwille moet je ontberingen lijden," zeide hij op strengen toon. «Zie je, Adriaan," riep Conradine uit, «dat heb ik wel gedacht, «Maar, Felixdal is niet zoo, als je denktWij hobben altijd nog overvloedig om van te leven." «Wijwij," zeide hij ongeduldig. «Ik heb niets noodig. Ik heb reeds honger geleden. Ik verloren dat behouden had moeten worden. De politiek der open deur is ongeschonden ge handhaafd en Engeland heeft reeds belangrijke compensaties geëischt, die zoo noodig kunnen vermeerderd worden. Lord Selborne's optimisme ten opzichte van het Verre Oosten schijnt niet op zich zelf te staan. De Standard, die dezer dagen ijverig heeft meegedaan aan de afkeuring der gevoerde buitenlandsche politiek, schreef gisteren aldus «Onder de aanhangers van het ministerie heerschte gisteravond een geruster stemming over den staat van zaken in Oost-A?,ie. De regee ring zal, naar men meent, in staat zijn, bij het geven van haar verklaring over haar politiek in China, mede te deelen, dat er meerdere maatregelen zijn genomen tot bescherming der Britsche belangen en dat een nieuwe basis voor de vloot in Midden- of Noord-China wordt ver kregen." Zeker is het, dat Engeland voortgaat zich in China op alle gebeurlijkheden voor le be reiden. De kruisers Edgar en Rainbow hebben Hongkong verlaten voor Noord-China, en het viaggeschip de Centurion, alsmede de torpedo jagers Whiting en Fame volgen. De Powerful, de Oroflon en de Narcissus verlieten Chemulpo met onbekende bestemming. Te Hongkong wor den de oorlogstoerustingen krachtig voortgezet. Maar ook Rusland zit niet stil. Te Petersburg verzekert men, dat Rusland te Port-Arthur 1500 man aan land heeft gezet, en dat er 170 stukken geschut daarheen en naar Ta-Lien-Wan gaan. Voor den aanleg van den spoorweg naar Port-Arthur worden reeds belangrijke maat regelen genomen. De Chineezen zelf, aldus bericht Reuter uit Peking, zijn zeer ontmoedigd door Rusland's vestiging in Noord-China. Zij beschouwen het als «het begin van het einde". Li-Hung-Tschang, die vooral bij het Tsung-li-Yamen heeft aan gedrongen op het toegevender Russischeeischen, wordt door velen een verrader genoemd. Over Japan hoort men niet veel. Te Londen wordt alleen weer gesproken van een verbond tusschen Japan en Engeland. Bij een feest ter eere van prins Heinrich van Pruisen te Hongkong gegeven, stelde generaal Black een dronk in op den prins waarin hij o. a. zeide, dat niets wat de ware belangen van Duitschland kan bevorderen, de belangen van liet Vereenigd Koninkrijk zou kunnen schaden. De Duitschers en de Engelscheu zijn loten van denzelfden stam, huu talen hebben denzelfden wortel, en Black zag volstrekt geen reden waarom zij geen vrienden zouden zijn. In het Amerikaansche Huis is door den heer begeer niets van je weeldeik begeer jo zelf alleen. Maar jijo God, jij die zoo verwend bent «Kinderen," sprak Adriaan nu met bijna vader lijke gemoedelijkheid, «twist toch niet om den Mammon. Als ik dom geweest ben en gekke dingen heb gezegd vergeet het dan, Felix. Eigenlijk is het immers waarwanneer men elkaar lief heeft, bestaan er geen ontberinger." «En hoe gelukkig maakt he' mij niet om jou iets te missen 1 Je zoudt toch ->ok zeker niet willen dat ik ais je vrouw nog het geid van mijn eersten man gebruikte," riep zij vergoelijkend uit. «Het is je verbeelding, die je voor het oogen- blik het offer bekoorlijk doet schijnen," hield hij somher staande. «Je phantasie, dia mij, ai naar haar stemming, door hemel of hel jaagt." «O Felix 1" riep zij smartelijk uit en zij viel hem om den hals. Adriaan voelde zich ongelukkig en verlegen. «Weet je wat? Daarover worden jullie het 't best onder vier oogen eens." «Ja, wij zullen gaan. Wees zoo good den koet sier te zeggen dat hij vooruitrijdt, Adriaan. Hij moet ons wachten op de hoogte van Jölshaab. Wij gaan over het veen. Vind je het goed, Felix Zoo wandelden zij in den Septembernamiddag. Er woei een sterke westewind, die de zilte zeelucht meevoerde. «Spreek tegen mij", vroeg Conradine, want Fehx liep zwijgend naast haar. «Waarom hoor ik eerst door een toevallig ge sprek met Adriaan, dat aan je hertrouwen zulk een veiandering verbonden is?' vroeg hij. «Waarom zou ik je dat gezegd hebben Wij hadden genoeg te spreken over onze liefdel Het geld dat mij niet meer zal toebehooren, gaat ons Baily een motie ingediend, welks aanneming een eind zou gemaakt lubben aan de onzeker heid in de verhouding tusschen Spanje en de Vcreenigde Staten. Baily wilde nl. Cuba onafhankelijk en Spanje den oorlog verklaren. Maar de voorzitter van het Huis besliste dat deze motie niet tot de orde van den uag behoorde, en met 179 tegen 139 stemmen handhaafde liet Huis die be slissing. Eenige andere oorlogzuchtige voorstellen wer den naar de commissie voor buitenlandsche zaken verwezen. Deze heeft alle moties over Cuba naar een sub-commissie verzonden en is vervolgens uiteen gegaan. President Mc Kinley sprak bij het in gehoor ontvangen eetier deputatie de hoop uit dat het Congres geen overijlde besluiten zou nemer.. Over de plannen van den President, die van Spanje en de onderhandelingen tusschen beide regeeringen blijft men in onzekerheid. Dat er te Washington een depêche zou zijn ontvangen van generaal Woodford, luidende «Aangenomen" (Zie onder ^Telegrammen" in ome vorige oplaag. Red.) is niet bevestigd. Men zegt nu weer, dat Spanje een wapen stilstand zou hebben voorgesteld, waaraan Mc. Kinley echter nog zekere voorwaarden zou willen toevoegen betreffende de autonomie van Cuba, in welke voorwaarden Spanje niet geneigd schijnt te treden. De Amei'iknan«che pers voorspelt zulke voor stellen bovendien weinig succes bij het congres. De leiders der partijen zijn van oordeel dat een wapenstilstand de onzekerheid slechts ver lengt, hetgeen erger zou zijn dan de tegen woordige toestand. De correspondent der Morning Post te Lon den meent te weten dat Spanje van zins is door een reeks van opeenvolgende concessies Cuba allengs onafhankelijk te maken. Dit schijnt al zeer ongeloofwaardig. Integendeel gaat Spanje voort zich op het ergste voor te bereiden. Volgens een aan het departement van marine te Washington ontvangen telegram, hebben ver scheiden Spaansche oorlogsschepen, dq Infante Maria Teresade Cristobal Colon en de torpedo- vernieler Destructor, Cartagena met onbekende bestemming verlaten. Te Barcelona worden twee batterijen inge scheept, bestemd voor de verdediging der Kanarische eilanden. De opstandelingen op Cuba hebben een Duitsche suikerfabriek geplunderd en daarbij 4 personen gedood en 10 gewond. r-, V y*. Gemengde fffcdcdecllngcn. Het Britsche Lagerhuis heeft het wetsont werp op de garantie der Grieksche leening in derde lezing aangenomen. ook niet moer aan", zeide zij met gedwongen vroolijkheid. Want zij begreep wel, dat wat zij ook zou aanvoeren, in zijn ziel steeds de angel zou blijven steken dat zij om hem iets prijs gaf. Hij zweeg weer langen tijd. Conradine overlegde of het beter was in een lange grondige bespreking de zaak af te doen of Felix af te leiden, hem te toonen dat dit voor haar een bagatel was, waaraan zij al spoedig niet meer dacht. Zij bepioefdo het laatste. «Zie eens, wat een mooi punt! Phoebe heeft toch gelijk; het landschap is hier zeer schoon." Zij wees met uitgastrekfen arm naar een groepje berken, die roet hun witte star men sierlijk op schoten uit éen wortelen hun hangende, nog groen- bebladerde takken zwaarmoedig over een zwarten waterpoel neerbogen. Feiix wierp er een vluchtigen blik op en zweeg. Zij gingen verder over den kunstmatigen weg door hst veen. «Deze weg is toch een triumf voor Adriaan. Het gelieele materiaal kost hem geen cent; hij zelf heeft er aan meegeweikt als een knecht. De weg draragt de zwaarste turfwagens." «Ja, Adriaan is een man," zei Felix bitter. Weer vijf minuten later bleef Conradine staan. «Neen maar, kijk eens! dat bankje! En rondom dennen en dat zuivere zand er voor. Ik ben hier in zoo lang niet geweest ik ken dat plekje in 't geheel niet. Waarlijk, op de leuning staat «Phoebe's rust"! Dat beeft Adriaan in orde go- maakt. Kom, laat ons daar een oogenblik gaan zitten daar moet een goede geest wonen," vroeg zij op vrooiijken toon. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1