1 52"" jaargang. Zaterdag 2 April 1898. N°. 9592. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen» Kennisgeving. Kennisgeving. BUÏTËNLAm FEUILLETON. ïSgÈLZi; UITGEVER" H 17c. RÖELANTS. Abohsbmestspbus voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 J franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke Hommers- 0.02 BÜRGAV: BOTERSTRAAT ÏO, Telephoon Ufo. 123. Advertentieprijsran 15 gewone regels mot Inbe grip van cene Courant ledcro gewone regel meer Bij abonnement wordt korting verleend. ,f 0.52 0.10 Burgemeester en wethouders van Schiedam, Gelet op art. 18 der wet van den 4den December -J872 (l "O. 134), tot voorziening tegen be smettelijke z1ekten Brengen ,l)ijii(;deze ter kennis van de ingezetenen, dat ten huize van den stadsheelmeester, den heer J. A. RUTSCHYjjj-aan de N i e u vv s t r a a t no. 30 drie maandelijks en wel op den eersten Dinsdag van elk kwartaal, gelegenheid zal bestaan tot kostelooze inenting en Iieriuënting tegen pokken. Schiedam, den lsten April 1893. Burgemeester tn wethouders voornoemd VERSTEEG. De secretaris VERNEDE. Kleinhandel in sterken drank. Burgemeester en wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterkeu drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap Staatsblad no. 118 van 188fi), ter openbare kennis, dat bij Hen is ingekomen een verzoekschrift van W. F. IvóllLER, om vergun ning tot verkoop van sterken drank in Het klein, voor zijn pand aan de Oroenelaan no. 12. Schiedam, den 3lsten Maart 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd, VERSTEEG. De secretaris VERNÈDE. Algemeen overzicht. Schiedam, 1 April '98. Gisteren is voor het Hof van Cassatie te Parijs in behandeling gekomen het beroep van Zola en Perreux tegen het vonnis der assisen. De twee beklaagden waren niet verschenen, maar werden vertegenwoordigd door mr. Labori en mr. Clémenceau. Het Hof, onder voorzitterschap van Locz, had te oordeelen over zeven punten van cassatie, die door de verdediging waren opgeworpen- lo. Bij het afleggen van den eed door mevrouw de Boulancy ten overstaan van den rechter van instructie Bertulus heeft deze dame alleen ge zworen »de geheele waarheid" te zullen zeggen, terwijl zij volgens de wet had behooren te zweren, dat zij zou spreken x>zonder haat en zonder vrees." 2o. De ondeelbaarheid der in de dagvaarding vermelde feiten. De verdediging heeft dus het recht het bewijs van onwettigheid te leveren ten opzichte van het overleggen van het ge heime stuk. DOOR IDA BOY-ED. 68) »De geest der begeerteloosheid," zei Felix. »Ik ben een egoïst." rik zie wel, dat je je hart moet uitstorten," sprak zij liefderijk. a Wat is er dan eigenlijk gebeurd f" Zij zaten bij elkander, Felix waagde het niet zijn arm om haar midden te slaan. »Het is mij plotseling duidelijk geworden dat ik al die maanden blind door het leven ben gegaan. Ik heb niet gedaan zooals Adriaan, die liefheeft en toch niet zijn verstand verliest, maar zichzelf voor oogen houdt wat hij is en heeft, en wat hij zijn liefde kon aanbieden." »De liefde wischt elk onderscheid uit. Adriaan zou Phoebe terstond trouwen, als de ergste zorgen konden wegblijven, ofschoon Phoebe arm en haar geboorte niet eervol is", sprak Conradine met Waardigheid. Adriaan zou haar zijn naam geven, maar haar 8®en naam ontnemen; hij zou haar brood geven, Haar baar geen brood ontnemen," hield Felix vol. Waar ik heb je lief', riep Conradine uit. »Dat gevoel alleen is misschien geen vaste grondslag voor gezond geluk." 3o, Aan de verdediging is geweigerd vragen te richter tot den heer Casimir Perier en mevrouw Dreyfus omtrent Zola's goede trouw, 4o. Geweigerd K vragen te richten tot gene raal de Boisdefire ,g vóór de verdediging die vraag had kunnen formuleeren. 5o. Inbreuk op het discretionnaire recht van den president. Men heeft aan het Hof gevraagd zekere dossiers ter tafel te brengen, terwijl het aan den president stond die vraag te doen. 6o. De deskundigen hebben zich verscholen achter hun beroepsgeheim, terwijl er voor des kundigen geen beroepsgeheim bestaat. 7o. De aanklacht is nietig. Zij behoorde niet te worden ingesteld door den minister van oorlog, maar door den (tweeden) krijgsraad. De raadsheer Chambaraud bracht rapport uit over deze punten van cassatie en begon allereerst met de geschiedenis van het proces- Zola in herinnering to brengen. Daarna onderwierp hij de verschillende punten aan een onderzoek. Ten opzichte van het punt sub lo. behoorde het Hof te overwegen of de rechtbank hetge- meene recht had geschonden door noch de debatten voort te zetten, noch lijfsdwang toe te passen, noch de zitting te verdagen, zooals haar recht is, wanneer een behoorlijk gedag vaard getuige niet verschijnt. Het 2e punt van cassatie verwierp de rap porteur daartegen had binnen drie dagen cassatie behooren aangeteekend te worden. Wat de punten sub 3o. en 4o. betreft, be hoorde het Hof te overwegen of de rechten dei- verdediging geschonden warendie sub 5o. en Go. werden verworpen. Wat eindelijk sub 7o, aangaat, verklaarde de rapporteur dat de aanklacht tegen Zola ab initio nietig was, omdat zij was uitgegaan van den minister van oorlog, terwijl zij had behooren uit te gaan van den krijgsraad. De raadsheer-rapporteur meende daarom dat het Ilof aanleiding had om het vonnis der assisen te casseeren zonder de zaak naar een andere rechtbank te verwijzen. Daardoor zou wel de oplegging van straf verhinderd worden, maar hij achtte dit beter dan de opgewonden heid onder het volk aan te wakkeren. Deze conclusie wekte groote sensatie. De procureur-generaal liet in zijn requisitoir wel de mogelijkheid van vernietiging doorstra len, maar concludeerde tot verwerping van het beroep in cassatie. Zaterdag zal het Hof uitspraak doen. De algemeene indruk is dat het vonnis van het assisenhof zal vernietigd worden. In Frankrijk staan de algemeene verkie zingen voor de deur, en met het oog op die verkiezingen is de uitslag der discussie in de Kamer over het rapport der Panama-commissie niet van belang ontbloot. Dat de rede van een socialist de eer waardig zou gekeurd worden om in den lande te worden aangeplakt; dat de Kamer daartoe met zeer ïJe geeft mij meer dan wederliefde" zeide zij en vatte zijn hand met zulk een ernstig, beteekenis- vol gebaar, dat Felix haar vo! verwachting in de oogen zag. Over haar gelaat kg een vteemde gloed uitgespreideen bijna bovenaardscho glans straalde uit haar blik. zJe kent toch mijn inborst," begon zij. sWaartoe zal ik die nog eens uitleggen Heb je niet zelf gezien wat voor vrouw ik ben Ik heb een man noodig, juist ik. Ik schijn zeer heerschzuchtig en man nelijk en ben het missciiien ook in veel dingen. Moge het nu aangeboren of uit de omstandigheden voortgekomen zijn, ik weet het niet. Maar dat weet ik, dat «nijn geheele natuur mij steeds weer mee sleept ver over de grenzen van het verstandige. Ik denk altijd achteraf na. Ik voel alles met een levendigheid die mij aandrijft om terstond te han delen. Op ieder gevoel moet ik een daad doen volgen ik houd er om zoo te zeggen niet van onvruchtbaar te voelen. Ileb ik medelijden, dan moet ik dadelijk helpen. Zie ik een gebrek, dan moet terstond de fout verholpen worden. Neem ik een besluit dan moet het onverwijld worden uitgevoerd. Ja, zuo ben ik, mijn Felix 1 Je weet immers hoe dikwijls mijn gevoel mij er toe verleidde menschen in mijn huis te nemen, die mij later bedrogen en bestolen hebben. Ik zie altijd eerst alleen het goede on schoone van alles. Dan wijd ik mij met ijver aan het nieuwe. Allengs zie ik dan eerst hoe zij werkelijk zijn, de dingen of de menschen, er, dan zijn zij altijd veel, veel minder dan ik gedacht had. De teleurstelling veroorzaakt mij dan groote smart. En moet zulk een dwazo vrouw niet een man heb ben, die haar steeds weer voorhoudt maat te houden groote meerderheid besloot, nog wel onder het ministerschap van den naar rechts zwen- kenden Móline, mag zeker een zeer onver wachte gebeurtenis boeten. En toch is deze onderscheiding, anders alleen aan republikeinen en rallió's, een enkele maal slechts aan radicalen ten deel gevallen, thans aan den socialist Viviani geschonken. De beteekenis van het votum van de Kamer is dat de rechterlijke macht door de aanneming der conclusiën van de commissie getroffen is, en met haar ook zijdelings de regeering. Maar van meer beteekenis is nog het besluit tot affichage der rede van Viviani, door velen niet ten onrechte beschouwd als een overwin ning van het socialisme. Stel u voor, Viviani's rede als orakeltaal bekend gemaakt aan het Fransche volk van regeeringswege 1 De socialisten zullen daaruit bij de verkie zingen munt weten te slaan. Intusschen zal de oud-procureur-generaal Quesnay de Beaurepaire eerstdaags voor een raad van discipline terechtstaan. De minister van justitie heeft dien raad reeds bijeengeroepen. >Wij hebben gedaan en zullen altijd doen wat in ons vermogen is om den vrede te hand haven maar wij zullen niet dulden dat op de eer en de integriteit van ons vaderland inbreuk wordt gemaakt," verklaarde de Spaansche minister-president Sagasta in een interview. Met handhaving van dien Spaanschcn trots schijnt, naar meer en meer waarschijnlijk wordt, toch een weg te zijn gevonden om tot den vrede te komen. Men meent zelfs te Madrid dat de vrede reeds als verzekerd kan worden beschouwd, tenzij de jingo's grooten invloed op president Mc Kinley mochten winnen. Deze moet verklaard hebben dat hij ieder oogenblik een zeer belangrijk telegram van generaal Woodford verwachtte. Mag men den Weener correspondent der Standard gelooven, dan heeft de Regentes van Spanje den souvereinen van Europa eigenhandig geschreven, of zij hun invloed te Washington willen aanwenden orn een vreedzame oplossing der Cubaansche quaestie te bereiken zonder schending van Spanje's eer of levensbelangen. De Paus van zijn kant moet, volgens be richten uit de meest bevoegde bron te Rome, zonder bepaald een arbitrage aan te bieden, al den invloed waarover het Vaticaan beschikt, hebben aangewend om een oorlog tusschen Spanje en de Yereenigde Staten te voorkomen. De Spaansche papieren op Cuba schijnen anders wel eenigszins aan het rijzen te zijn. Gisteren werd te Madrid een ministerraad gehouden onder voorzitterschap van de Koningin- Regentes. Vooraf echter deelde de minister van koloniën voortreffelijke berichten mede over den loop der militaire operaties en der pacificatie op »0 Conradine 1" zei hij overweldigd door de innige overgave in den klank harer stem. nNiet waar, dat zie je zelf in? Zulk een vrouw moet een man hebben. Hij moet om zoo te zeggen de verstandige middelaar zijn tusschen haar en de menschneid. Ik was reeds alleen uit angst voor teleurstellingen volkomen mensclienschuw gewor den. Zeer zeker zou ik mij t.ot duiiend dwaasheden hebben laten vervoeren 1" Zij drukte zich tegen hem aan, legde haar gezicht tegen zijn wang en fluisterde ^Misschien zou ik zelfs verliefd zijn geworden op een of anderen mooiprater. Mijn ziel was bijna bevroren in haar eenzaamheid. Ach, en het is zoo heerlijk lief te hebben en liefde te ontmoeten Zoo moeilijk alleen voort te leven en zich te moeten zeggen: uw jeugd gaat voorbij en uw schoonheid, en niemand is er dien zij verheugt, niemand roet wiens hart het uwe kan kloppen, niemand die ge luk van u verlangt, dien gij het geven kunt. Louter uit verlangen naar geluk zou ik wellicht naar valsch geluk de hand hebben uitgestrekt." Hij drukte haar hartstochtelijk tegen z ch aan. »En wie zegt je dan, dat ja gevoel voor mij niet toch een zelfbedrog is?" riep hij smartelijk uit. Zij schudde het hoofd. uNeen, zeker niet. Den angst daarvoor heb ik doorleefd toen ik thuis kwam uit Italië. En toen de kracht die mij tot je trok, mij toch weer aan greep bij de tweede scheiding, toen wist ik behooren elkaar toe." sMijn loven zal niet voldoende zijn om je liefde te vergelden er, je te danken met gevoel en daad," zeide hij. Och toe... dat woord odank" klinkt zoo onaan- Cuba, Maarschalk Blanco schijnt zeer tevreden te zijn over den stand van zaken. Daarentegen is er weer een kleine quaestie met Duitschland over de plundering der Duitsehe suikerfabriek op Cuba door de insurgenten. Spanje zoowel als de Yereenigde Staten gaan inmiddels voort met schepen te koopen en uit te rusten. Te Madrid is gisteren een tooneelvoorstelling gegeven ten bate van de uitbreiding der vloot, waarvoor tot f50.000 francs toe voor één plaats werd betaald. De Spaansche Bank gaf zelfs 500.000 francs. De onderstaatssecretaris voor koloniën, de heer Curzon, deed gisteren in het Engelsche Lagerhuis een mededeeling over het Verre Oosten. ï>De Russische gezant", aldus verklaarde hij, rverzekerde ons den 27en Januari dat elke haven, door Rusland verkregen op de kusten van den Noordelijken Stillen Oceaan, openge steld zal worden voor de schepen van de ge heele wereld. Den lGen Maart machtigde graaf Muravieff onzen gezant te Petersburg O'Connor ons mede te deelen dat in geval de pacht van Ta-Lien-Wan en Port-Arthur verkregen werd, die beide havens voor den vreemden handel zouden worden opengesteld gelijk de andere Chineesche havens. Muravieff machtigde O'Con nor tevens ons te verzekeren dat Rusland niet van zins is de rechten en privilegiën te schen den welke gewaarborgd zijn door de tractaten, thans bestaande tusschen China en de andere mogendheden. Die privilegiën omvatten het recht om oorlogsschepen te zenden naar alle havens, gelegen in de bezittingen van den keizer van China." Het blijkt dat Rusland zooveel haast heeft gemaakt met de bezetting van Port-Arthur, dat de Russische vlag reeds geheschen werd, voordat nog de onderteekening van het verdrag van China was verlangd. Daar staat tegenover dat de Russische Bank te Peking de Ghineesche regeering eveneens nog vóór die onderteekening 28 millioen taëls in de handen stopte. Zoo bericiit althans Dalziel uit Shanghai. Cemcngdc Aledcdeellngcn. Het Brilsche Iloogerhuis heeft liet wets ontwerp op de garantie der Grieksehe leening definitief aangenomen. In Gladstone's toestand, moet een merkbare verbetering zijn ingetreden. Bij de Belgische Kamer is ingekomen een voorstel van Defuis«eaux om art. 47 der grond wet te herzien in dien zin, dat het meervoudig kiesrecht afgeschaft en algemeen kies- en stem recht op 2l-jarigen leeftijd ingevoerd wordt. De Duitsehe Rijksdag is na aanneming in genaam. Ik heb het zoo dikwijls geboord en het is voor mij zoo dikwijls tot leugen geworden. Spreek jij het niet uit... jij niet. Ik ben liet immers die je moet danken! Je hebt mij bevrijd van een be drieger; je hebt een ontdekking gedaan, die mijn vermogen vermeerdert; je waakt over mijn eigen dom en hebt je opgeworpen tot mijn beschermer; je hebt Phoebe in gevaar ridderlijk bijgestaan. Maar wat beteekent dat ailes vergeleken bij den tact, bij de zachtmoedigheid, bij hel geduld dat je ge toond hebt in de verschrikkelijke weken, toen wij beproefden als vreemden naast eikander voort te leven? O mijn Felix, welk een man ben je! Tot jou kan ik opzien, jij zult voor mij de heer zijn, dien ik noodig heb. Ik heb je lief 1" Hij kuste haar vol hartstocht; hij verkeerde als in een roes, en hoorde nochtans, in een wonderlijk dubbelleven, al de stemmen van angst en zorg, die tot hem spraken. Te veel was liet, te veel en te buitengewoon, wat zij zeide en in hem zag. En zou op dat te vee! niet een bittere teleurstelling volgen En nog éen ding had zij in baar vervoering duidelijk doen blijken: zij zocht in een man vóór alles haar heer 1 Maar hij voelde innerlijk met heimelijkon schrik, dat hij geen heerschersnatuur bezat 1 Hij wilde met baar lijden, haar liefhebben, geluk en ongeluk diagen, armoede of weelde... dat was om het even. Maar over haar heerschen Hoe kan een man heerschen, die ieder uur van den dag te worstelen heeft met gedachten over zich zelf, zijn leven, zijn toekomst, zijn bekwaam heden en zijn plichten? Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1