52,to jaargang. Zondag 3 en Maandag 4 April 1898. IT. 9593. Eerste Blad. DE VLUCHT. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgever" h. j. c röelants. Kennisgeving. BINNENLAND. STADSNIEUWS. Abonnementsprijs voor Schiedam, pa? kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart - 1.05 franco per post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BOtEAVt BOTERSTMAI' TO, Telephoon No. 123. Advbrte-ntcepkijb: van 1—5 gewone regels met inbe grip van cene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Dit nummer bestaat uit drie bladen. Kleinhandel in sterkeu drank. Burgemeester en wethouders van Schiedam: brengen, ingevolge ait. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap {Staatsblad. 110. 118 van 1885), ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van 11. B. KLEISS, om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein voor het huis aan de ïïieuwe Haven no. 283». Schiedam, 1 April 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd, VERSTEEG. Dt secretaris, VERNÈDE. Onderscheidingen. H.M. de Koningin-Regentes heeft de heeren J. J. van der Willigen, regent van het Gere formeerd Burgerweeshuis te Rotterdam, en C. Misset, drukker en uitgever te Deutichem, benoemd tot ridders in de orde van Oianje- Nassau. Bovendien heeft H. M. de gouden eere medaille der orde van Oranje-Nassau toege kend aan den loodsschipper der 1ste klasse M. Pronk, gezagvoerder van den stoomtrans- portschoener voor het loodswezen Zeemeeuw. De St.-Ct. van het op Kinderbescherming. No. 78 bevat het programma 1 Juni a. s. te Antwerpen te houden internationaal congres »pour ('étude des questions relatives au patronage des libé- rés et a la protection des enfants moralement abandonnés." Het programma bevat de volgende punten: lste sectie: Kinderbescherming. Vraagpunt lo. Hoe moet het onderwijs ge regeld worden in de inrichtingen waar kinderen, die onder voogdij gesteld zyn, in moeten worden opgenomen Vraagpunt 2o. Door welke maatregelen kan men de verdediging en bescherming van kin deren, die in handen der justitie zijn gesteld, waarborgen? Vraagpunt 3o. Eischt het belang der be scherming niet, dat de leeftijd van meerder- DOOR IDA BOY-ED. 69) Heerschen 1 Dat was voor de flinken, de vrijen, de eenvoudigen, de gelukkigen. Iemand die in hat ongeluk opgroeide kan een despoot worden, maar geen rechtvaardig bestuurder en heerscher. Een man als Adriaan, die was geboren om te heerschen. Die leefde ook we! niet in geluk, maar den strijd, dien hij had te voeren om het bestaan, was een den man waardigen strijd. Het was om zoo te zeggen adellijk gebrek, dat bij leed, omdat het hem tot eero was, omdat hij een doel had, omdat eer en liefde zijn strijdmakkers waren. En op dit oogenblik, midden onder de gloeiende kussen die hij met Conradine wisselde, zag Felix in den geest al zijn ellende terugkeerenzag hij de armoede van zijn woning, voelde hij den honger, hoorde hij het weerzinwekkend rumoer der gemeene menschen door het huis, bedelde hij weer als een ellendige om eonigen arbeid. Toen, in de besta jaren zijner jeugd, waren de kiemen wan vertrouwen, van frisschen moed, van mannelijke veroveringszucht in hem gedood. "Ja fluisterde Conradine nog eens tusschen haar kussen, swijn heer, mijn geliefde beer, mijn man." Haar beerl Hij boog diep het hoofd. jarigheid zoo hoog mogelijk worde gesteld en dat de administratieve voogdij niet eindigt voor dat de meerderjarigheid bereikt is Vraagpunt 2o. Is er reden om afzonderlijke inrichtingen voor bedelaars en landloopers te stichten 2e SectieVoogdij van ontslagen veroordeelden. Vraagpunt lo. Welke maatregelen kunnen genomen wui'den om, na beëindiging van den straftijd, de recidive te voorkomen Vraagpunt 2". Verdient het aanbeveling om asylen te stichten voor ontslagen veroordeelden, wier voornemens goed zijn, maar die voldoende zedelijke kracht missen Hoe zouden deze moeten worden ingericht? Vraagpunt 3°. Behoort men niet aan te be velen de uitgifte van tijdschriften voor gevan genen, benevens het geven van conferenties in de gevangenissen door personen die niet aan de gevangenissen verbonden zijn 3e Sectie: Landloopcrij en bedelarij. Bescher ming van krankzinnigen. Vraagpunt lo. Kan men zonder wreedheid de bedelarij geheel verbieden? Welke zijn de geoorloofde maatregelen ter onderdrukking daarvan 1 Vraagpunt 2o. Welke voordeelen kan men ter bescherming van landloopers trekken uit een stelselmatige organisatie van bureaux de placement? Vraagpunt 3o. Van welke voorwaarden voornamelijk wat betreft de bepalingen op de toelating, tot regeling van den arbeid, en de instelling van een spaarkas is de doelma tigheid van een toevluchtsoord voor landloopers (volgens de Belgische wet van 1891) afhankelijk? Vraagpunt 4o< Hoe moeten krankzinnigen voor, gedurende, en na hun plaatsing in een krankzinnigengesticht beschermd worden? Algemeene Vergaderingen. Verslag over de resultaten van de Belgische wet tot onderdrukking van de iandlooperij en de bedelarij. Post- en Telegraaf beambten. De afd. Broederschap van den Nederland- schen Bond van Post- en Telegraafbeambten heeft iu een algemeene vergadering te Enkhui- zen besloten aan het hoofdbestuur voor te stellen: lo. stappen te doen ter verkrijging van 2 dagen Zondagsdienst voor alle beambten der Posterijen en Telegraphie ter gelegenheid der a.s. Inhuldigingsfeesten2o. er op aan te dringen, spoed te maken met het aankoopen van een vaandel, opdat de Bond bij die feesten waardig kunne worde vertegenwoordigd, en 3o. het verslag der algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk aan de leden bekend te maken. Nog werd besloten, met de tot heden gevolgde ondersteuning bij ziekte enz. voort te gaan. Teekenonderrrijs. De 18e algemeene vergadering der Neder- Conradine echter meende overwonnen te hebben, nu zij den gloed zijner kussen voelde. Haar vrooüjkheid was nu bijna triomfeerend en sleepte Felix mede. Ztj brachten op weg naar huis het eene uur na het andere zoek. Conradine hield geen rekening meer met tijd, met plicht, met anderen. XI En zoo bleef het de volgende weken. Felix zat vaak halve nachten wakend of stond om vier uur op om zijn boeken en zijn correspondentie bij to honden. Overdag hield hij nauwelijks den tijd over om de noodige inspectie te houden. En daar noch ervaring noch kennis zoo maar in hem ontstonden, maar hij beide met ijverige studie alleen kon verwerven, overwerkte bij zich buitengewoon. Hij kun en wilde niet veronachtzamen. Alleen de arbeid en de hoop, daarin iets waarlijk van waarde te kunnen praesteeren, schonk hem steun. Hij zou zich zelf veracht hebben, als hij zijn arbeid ook maar eens verwaarloosd had. Maar hij moest feitelijk iederen dag zijn recht om t j werken opnieuw veroveren. Conradine toch wilde gedurende de korte weken harer verloving den geliefde geheel voor zich heb ben. Zij waren voornemens terstond na Kerstmis te trouwen en dan satnen een reis te maken. Hoofdzakelijk omdat Felix nog in 'tgehéel niets van de wereld had gezien, »Ik moet je toch de wereld laten zien," zeide zij vroolijk. En hij dacht daarbij: »Ztj! Aan haar heer 1" Het was herfst geworden. De boomen in het park rekten hun kale takken naar den bleeken hemel aan de ranken der clematis en aan de seringen struiken zat het gebladerte groen nog, maar reeds landsche Vereeniging voor teekenonderwijs zal gehouden worden op Dinsdag 12 April te Am sterdam, in de oefenschool der rijksnormaal- school voor teekenonderwijzers. Op de agenda komen o. a. de volgende pun ten voor: lo. Behandeling van het rapport der com missie. benoemd tot het aanwijzen van den weg in welke richting het teekenonderwijs op de lagere school dient gegeven te worden. 2o. Toelichting van den heer J. \Y. Scven- huysen bij de tentoonstelling van het werk zijner leerlingen, als noodzakelijke en practiscbe aanvulling zijner te Wageningen gehouden rede over concentratie der leervakken. Naar men verneemt wordt onder de onbe zoldigde rijksveldwachters door het geheele land een adresbeweging op het getouw gezet, waarin de minister van justitie zal worden verzocht het daarheen te willen leiden, dat hun na 40 dienstjaren een pensioen zal worden toegekend ten bedrage van 7, van activiteitsjaar wedde der laatste G jaren. Te 's Gravenhage is overleden de gepens. luit.-kolonel van het Indisch leger TV. Q. E. Vetter, broeder van den gewezen legercom mandant. Op 31 Maart jl. heeft te Bern de onder- teekening plaats gehad van een nieuw ver drag tusschen Nederland en Zwitserland tot wederzijdsche uitlevering van misdadigers, dat ook van toepassing is op de koloniën. (St.-Ct.) OVERSCHIE, 2 April. Namens de Commissie tot viering van het Kroningsfeest in deze gemeente is een oproeping gericht tot de jongelieden, die op een rmdcr te bepalen datum deel willen nemen aan den alsdan te houden optocht door het vormen van een eercwacht te paard, om op Maandag 18 April 's avonds to 7 uur in het Lokaal van den heer J. Braat tc verschijnen. Tevens worden dien zelfden avond om 6 uur jongens en meisjes van 1417 jaar opgeroepen, terwijl de laatstcn zich Tan 14 April af ori: kunnen aanmelden hij de heeren A. W. F. Jon kergouw en D. van den Berg. Burgerlijke Stand Tan Overschie. Ondertrouwd: 31. C. van Vliet jm. 25 j, en S. Beukelkftinp jd. 24 j. Geboren; 25. Anthonie, z. v. A. van Eijk en C. E- van der Linden 26. Adriana, d. v. A J. van der Gaag en J. van der Gijp. Jacob, z. v. P. Voge lezang en G. Groencweg. 28. Maria, d. v. M. Hari- weg en M. Hokko. 30. Arnoldus Andreas, z. v. J. Koot en H. v. d. Liesdonk. Overleden: 25. L. Ouwendijk 3 j. 26. G. Klijnsmit. 4 d. 27. A. Winkelman 63 j. wed. v. E. Debets. Schiedam voer de Schiedammers. Vanwege den Ned. R. K. Volksbond, afd. dor, nog tot in November. De paden waren met witte, gele en donkerbruine bladeren bedekt. Toch ritselde het dorre loof niet om de voetende morgen- en avondnevels drenkten het met zware vochtigheid en plakten het samen tot een dik tapijt. In de toppen der populieren hing hier en daar nog een witachtig blad, trillend aan den krachte- looxen steel. Raven huisden daar boven en haddon de populieren uitgekozen ais verzamelplaats. De storm veegde ongehinderd door het park. Kil en vroeg viel de avond. Met de duisternis scheen de wereld eenzamer en geheimzinniger te worden. Soms was het Felix of hij een sprookje door leefde en hij morgen weer in zijn armoedige kamer ontwaken en naast zich op den grond het zwarte lichaam van zijn doodgeschoten hond zien zou. Hij smachtte naar zon, naar warmte, naar vogelenzang en bloemengeur. Het kwam hem voor dat dan bij zomerscbe vreugde in de natuur, ook het gloeien en bloeien zijner liefde hem geloof waardiger zou zijn toegeschenen. Maar de gure dag omgaf hem met wind en koude. Witachtig licht, helder en toch zonder glans ontnam aan alle vormen rijkheid en zachtheid. Men huiverde niet van koude, maar om de kaalheid. In lange schemering ging de dag aarzelend ten einde. De nacht scheidde den levende van den levende. Wan neer men in de verte uit een huis een lichtje zag stralen, dan scheen het een ster uit een andere wereld, waarmede men niets gemeen had. Deze avonden op het land hadden voor Felix een bekoring, die met een vreemde ontroering gepaard ging. Dezelfde gewaarwordingen had hij als kind gehad, wanneer hij in spannende boeken van wilden en roovers, van toovenaars en won- decea las. Schiedam, is het volgende adres aan den raad dezer gemeente gezonden: Aan den Raad der Gemeente Schiedam. Geeft met verschuldigden eeibied te kennen bet Bestuur van den Nederlandschen Roomscb- Katholteken Volksbond, af ieeling Schiedam, dat, naar aanleiding van Uw raadsbesluit omtrent het dempen van do sloot aan de Groenelaan, in de vergadering der afdeeling vanZondag27 Maart i.l. besloten is aan Uwen Raad het ver zoek te richten, bij het uitbesteden van dit werk den aannemer of aannemers te willen voor schrijven bij het aannemen van werklieden den Schiedamschen werklieden den voorrang te geven. Adressant meent, dat de inwil'iging van dit verzoek voordeel zal opleveren voor de Scliiedamsehe werklieden, die toch in de laat ste tijden zoozeer van de lieerschende werke loosheid te lijden hebben. Tevens verzoekt adressant bij dusdanige werkers als de demping van de floot aan de Groenelaan, dezelfde maatregel, als in dit ver zoekschrift is gedaan, te willen toepassen, Jlehcelk doende (w. g.) C. J. Wildeman, Voorzitter. J. H. Blom, Secretaris. Gaarne voldeden wij aan de uitnoodiging om eens een kijkje te gaan nemen in het magazijn van rijwielen dat hedenavond door de heeren Gebr. Jurgens aan de Hoofdstraat alhier ge opend wordt, Een sterke uitstraling van licht, veroorzaakt door een grooten metalen spiegel achter 2 flinke meteooi branders, vestigt al da delijk de attentie op dezen winkel. In de etalage kast zijn aangebracht een paar bloemen waaruit bet licht straalt in den vorm eener electrische gloeilamp. Het magazijn bevat overigens een fraaie col lectie rijwielen uit verschillende fabrieken be nevens alle benoodigdheden en onderdeeieu van de machines. Voor hen die als nieuweling op het gebied van sport daar een fiets koopen, bestaat de ge legenheid om in een overdekte rijschool zich behoorlijk te oefenen. Het aantal sigarenwinkels aan de Hoogstraat is weder met een vermeerderd. De firma In- gelse Co. heeft een winkel geopend tegenover den Afrol en geeft tegelijkertijd het bewijs een handige reclame te kunnen makeD. Een Indisch opperhoofd heeft zich een zit- plaatsje gekozen iu de etalagekasten zit daar, tot groote verbazing van de voorbijgangers, kalm dikke rookwolken uit te blazen uit de sigaar die hij in den mond beeft en kijkt rond, zich verlustigende in de vete menschen die zich voor den winkel verzamelen. Hij hield er van nog laat over hot erf naar de stallen te gaan. Hij kon aan het venster staan en in het donker kijken, en wanneer hij toevallig een knecht mot een stallantaarn zag loopen, dan keek hij hem na, tot het kleine bengelende, lichtver- spreidende vierhoekje zeer klein in de verte in een of andere deur verdween. Conradine plaagde hem en zeide, dat er toch een verkapte dichter in hem school, en dat Alius het alleen niet had willen toegeven uit vrees voor con currentie. Zij had er overigens op gestaan den beroemden man hun verloving schriftelijk mede te deelen, het geen Felix hoogst overbodig vond daar Stephan Aiius hem zoowel als Conradine reeds, lang had vergeten. Maar daar Conradine gewend was aan haar in vallen gehoor te geven, deed zij toch wat zij wilde. sOmdat ik do heer ben 1" zei Felix lachend. Maar er stak toch zekere zelfbespotting in. Stephan Aiius had in 't geheel niet geantwoord. Hij had er inderdaad blijkbaar geen denkbeeld meer van aan wat voor menschen die namen behoorden. Dat vomdat ik de heer ben", kon Fe.'ix wel tienmaal per dag bij zichzelf zeggen. Er waren een eindelooze menigte vragen te bespreken en te regelen, die alle zonder uitzonde ring voor Felix zeer pijnlijk waren. Wörmbke moest het testament zenden van mijn heer de Ia Frétnoire, dat hij in bewaring had. Op haar royale manier had Conradine zich slechts in algemeene trekken op de hoogte gesteld van da bepalingen die haar overleden echtgenoot had ga- maakt. Nu kwam het er echter op aan, eenerzijds aan de verre, vijandige verwanten van den overledene niets te onttrekken, anderzijds hun niets te veel te geven, Wordt vervolgd j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1