52"° jaargang. Dinsdag 5 April 1898. N°. 9594. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, üitgever~~h77^dTröelants. FEUILLETON. BUITENLAND. Abosmrestspbijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU ««TERSTRAAT 70, Telcphoon Jfo. 123. Advertestiepbijb: van 1—5 gewone regels met inbe grip van cene Conrantf 0.52 Icdero gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. De Gebeputeerde Staten oer Provincie Zuid- Holland, Gelet op art. 7 van het Provinciaal Reglement ter bevordering van de Paardenfokkerij in de provincie Zuid-Holland, Maken bekend den uitslag der in Februari en Maart 1898 gehou den gewone en buitengewone keuringen van dek hengsten, 7oaals die vermeld is op een staat, welke ter bestemder plaatse in deze gemeente is aangeplakt, en brengen den bonders van merrien tevens in herin nering dat zij, gebruik makende van hengsten van anderen, op straffe van boete geen hengsten tot dek king mogen bezigen dan die op dezen staat vooi komen. 's-Gravenhage, '28 Maart 1898. De Gedeputeerde Staten van Zuid-Bolland. F O C K, Voorzitter F. TAVENRAA.T, Griffier. Algemeen overxlcht. Schiedam, 4 April '98. Het Hof van Cassatie te Parijs heeft Zaterdag het vonnis, door de assisen over Zola gewezen, vernietigd zonder echter de zaak naar een andere rechtbank te verwijzen. Deze uitspraak berust op art. 47, paragraaf 1, der wet van 29 Juli 1881, bepalende dat sin geval van smaad of laster jegens de rechts- college's de vervolging niet zal kunnen plaats vinden dan op grond van door die college's in «en algemeene vergadering gepleegd overleg, waarbij tot vervolging wordt besloten." De vraag of de tweede krijgsraad, die door Zola gesmaad was, kon vervolgen, d. w. z. of hij weder bijeen had kunnen komen om te be raadslagen, werd door het Hof bevestigend beantwoord, daar die krijgsraad permanent is. De vervolging, uitgaande van generaal Billot, was dus ongeldig. Een nieuwe vervolging zou thans evenwel door den krijgsraad kunnen worden ingesteld. Niet onvermeld mag blijven, dat de procureur- generaal van het Hof, de grijze mr. Manau, een prachtig, door onpartijdigheid en gezonde opvatting uitblinkend requisitoir hield. Hij Hield het goed recht staande van hen die over de zaak Dreyfus een andere meening heb ben dan de groote menigte en bracht hulde aan sintellectueelen" als Scheurer-ICestner en Trarieux. Tegelijk ontzag hij Zola niet en gispte diens te groote voortvarendheid. In geval de zaak naar een andere jury werd verwezen, raadde hij hen kalmte aan. Manau bracht nog hulde aan de onpartijdige leiding van president Delegorgue. DOOR IDA BOY-ED. 70) Het bleek dat Conradine eerst op den dag van baar huwelijk Dolbatsch moest afstaan. De mogelijkheid dat zij door een verloving van ver scheiden jaren de overdracht op de lange baan zou kunnen schuiven, was door den heer de la Frémoire niet voorzien, Wörmbke liet doorschemeren dat de opvolgers in het bezit angstig geïnformeerd hadden of Conradine ook spoedig trouwde. In een vergeeflijke opwelling riep zij uit: 'Als ik je niet zoo lief had, dan moesten wij hen eigenlijk ergeren en hen eerst twee jaar laten wachten." 'Ik word getrouwd... omdat ik de nheer" ben," dacht Felix bitter, en hij zeide nogal scherp 'Zulke beschouwingen verzoek ik je na te laten, zelfs in scherts. Bij het vaststellen van ons huwelijk komen immers niet jou wenschen alleen in aan merking." Conradine nam dezen scherpen toon, die haar trouwens toch eenigermatc smartte, niet kwalijk. Zij was alleen zeer naïef verbaasd en zeide onbe- "vaigen 'Maar dat zijn toch mijn aangelegenheden, die ik eerst heb te regelen." Het was op een achternamiddag dat zij bij elkaar zaten en bet testament bespraken, dat Conradine ïich door Felix liet voorlezen. Zij dacht hem een, 't Spreekt vanzelf dat de anti-Dreyfus-bladen blazen en sissen van verontwaardiging over deze beslissing van het Hof, en het gerucht liep reeds Zaterdag dat generaal Billot zou aftreden. Mag men George Clémenceau gelooven, dan heeft Billot nog groote moeite aangewend om de cassatie van Zola's vonnis te verhinderen. In de Aurora .schrijft hij onder den titel nJustitie op bevel", dat Billot Vrijdag in den Senaat naast den senator Mazeau, president van het Ilof van Cassatie, ging zitten. Hun levendig gesprek, juist aan den vooravond van de uitspraak, kwam vele senatoren nogal vreemd voor, en te oordeelen naar Mazeau's gebaren, scheen deze zich tegen het aandringen van Billot te verzetten. Clémenceau zegt nu in staat te zijn volgens een geloofwaardig getuigenis" den tekst te geven van twee zinnen die verstaan zijn. »Neen, neen, men springt niet op die wijze met magistraten om," zeide de heer Mazeau. »Dan sta ik voor niets meer in", antwoordde generaal Billot, sU begeeft u op een revolu- tionnairen weg, en gij zult zelf de eerste slachtoffers zijn. Gij zult het eerst de gevolgen ondervinden," De sprekers stonden toen op en spraken voor 's avonds een samenkomst af. Clémenceau constateert op grond van boven vermelde zinsneden dat Billot op handhaving van het vonnis heeft durven aandringen. Zaterdag nog kwam ook de uitspraak van het Hof in de Kamer ter sprake. Hubert en Chiché wilden de regeering inter- pelleeren over hetgeen zij nu dacht te doen. Méline aanvaardde de dadelijke behandeling. Ilabert betreurde het dat de regeering zoo ongelukkig was in de keus harer raadslieden. Hij wilde niet aan medeplichtigheid of domheid der regeering gelooven. Chiché wilde dat de procureur-generaal Manau vervolgd zou worden. Hij verweet voorts de regeering dat zij Viviani's rede nog niet had laten aanplakken. Méline zeide dat daartoe de tijd ontbroken had, terwijl de kamerpresident Brisson Chiché verweet dat hij Manau aanviel, een magistraat die 20 jaar lang zijn plicht heeft gedaan. Onder herhaalde interrupties van links en toe juichingen van het centrum verdedigde nu de minister-president de houding der regeering, die haar plicht had gedaan. Alvo,ens een beslissing te nemen had zij rechtsgeleerden geraadpleegd, en de besten van hen stonden aan haar zijde. Over het arrest van het Eof van Cassatie wenschte de minister niet te discussieeren geen zijner woorden zou de magistratuur laken. Hij liet aan de aanhangers der sociale revolutie het treurige voorrecht om de rechtspraak aan te vallen. Hevig rumoer bjj do linkerzijde en de socia- buitengawoon bewijs van vertrouwen te geven door hem volkomen te laten deelen in de kennis van dien uitersten wil. De thee- en koffiekoppen stonden nog op tafel. Madame mère had zooeven den gelen salon verlaten, nadat zij met de haar eigen pedante waardigheid het paar eenigen tijd gezelschap had gehouden. Conradine zat nu aan het venster, met de handen op do armleuning van den wit-gelakten stoel en den rug rechtop tegen de rugleuningzij hield het hoofd aandachtig omhoog. Zij luisterde naar hetgeen Felix voorlas, die, op den rand van de vensterbank zit tend, het scheidende daglicht op het schuin ge houden document liet vallen. De geel zijden gordijn viel zwaar over zijn voeten neer. Hij las dot Conradine bij een tweede huwelijk door haar echtgenoot geenszins onterfd was; weliswaar moest de heer de Ia Frémoire haar, krachtens een oude familiebepaling, Dolbatsch in dat geval ontnemen; ook kon hij haar het vruchtgebruik van een zeer groot baar vermogen niet langer laten. Maar hij was van den dag der huwelijksvoltrekking aan een afzonderlijk kapitaal voor Conradine gaan vormen. Met de meest liefderijke motiveering had hij in dit testament, dat een jaar na zijn huwelijk was gemaakt, de hoop uitgesproken dat hij lang genoeg zou «loven om dit kapitaal tot een som van twee of drie millioen te brengenwant Conradine behoefde de vrijheid, die een rijk bestaan alleen kan geven. En hij wilde niet dat eens, wanneer hij heenge gaan zou zijn en voor zijn vrouw een nieuw geluk ontlook, een te gevoelige verandering in haar uiter lijke omstandigheden zou intreden. Zijn vroege dood had wodswaar de kapitaalvorming doen eindigen, maar toch bleef voor Conradine een kwart millioen over. listen, waartegen de ministers van justitie en van binnenlandsche zaken verontwaardigd protesteerden. De regeering verecnigde zich met de een voudige orde van den dag. Goblet kwam nu de regeering verwijten dat zij zich niot hf' verzet tegen de aanplakking van Viviani's rede. Millard, de minister van justie, beweerde daartoe Woensdag 1.1. geen tijd gehad te hebben. Daar Brisson hierin een grief tegen zijn leiding der debatten zag, was Millard niet zoo goed of bij moest zijn excuses maken. Toen Goblet vervolgens de regeering haar tweeslachtige houding verweet, verlangde Méline dat hij een motie van wantrouwen zou indienen, waarvoor de minister-president dan den voor rang zou vragen. Na nog veel rumoer en na de verklaring van Méline dat de regeering de houding van de leden der rechterlijke colleges zal onderzoe ken, werd de eenvoudige orde van den dag met 333 tegen 174 stemmen aangenomen. Méline eindigde met mede te deelen dat gene raal Billot den krijgsraad zal bijeenroepen om te overleggen wat gedaan moet worden. 't Algemeen oordeel over de kamerzitting van Zaterdag is, dat alleen de aanstaande verkie zingen de regeeri' b gered hebben. Inmiddels heeft generaal Zurlinden, de bevel hebber van Parijs, na overleg met Billot, den krijgsraad heden bijeengeroepen. Het ziet er treurig uit met den vrede. Zaterdagavond aldus meldt het laatste telegram uit Madrid heeft do ministerraad vergaderd van acht uur tot middernacht toe. Toen de vergadering ten einde liep, was er nog geen officieele tijding uit Washington gekomen, maar de ministers verheelden hun slechten indruk niet. De minister van openbare werken zeide o.a. dat hij particuliere berichten had ontvangen die den ernst van deu toestand bevestigen. De minister van oorlog heeft een uitgebreid organisatieplan aan de goedkeuring zijner col lega's onderworpen. Tot de verslaggevers der bladen zeide de minister van binnenlandsche zaken dat de oorlog ophanden is. Men gelooft te Madrid dat de regeering reeds in kennis is gesteld van den uitslag der be raadslagingen der commissie voor buiteniandsche zaken uit den Amerikaanschen Senaat. In den ministerraad is besloten dat het torpedo-eskader zijn tocht naar Kaap Yert zal voortzetten. Het zal worden versterkt met een eskader van vijf schepen, die ook mede zullen gaan naar Cuba. Verder werd besloten een nationale inschrijving te openen voor de uit breiding van het eskader. De minister van buiteniandsche zaken las een telegram voor van den Spaanschen gezant te Washington, Conradine zweeg langen tijd. Zij" voelde zich ontroerd in een edele gewaarwording van dankbare herinnering. Dit zwijgen had op Felix den invloed van oen nieuwe, vreeselijke ontdekking, Zijn hart verstijfde in killen schrik, 'Je hebt hem nog lief," zeide hij met rauwe, nauw verstaanbare stem, 'je ziel behoort hem toe en zal hem altijd toebehooren 1 Alleen je harts tochtelijk temperament drijft je tot mij, alleen je dorst naar liefde. Ik ben alleen een schadeloos stelling, geen waarheid. En hoe natuurlijk ook 1 Hij had al wat een man moet hebben, die je een heer en een afgod tevens moet zijn; hij was een trotsch, gebiedend man bij bezat een klinkenden naam, een groot vermogenhij was gewoon te bevelen; hij stond op het hoogste punt der mensch- heid. En ik ik ben niets." Conradine zat daar als een steenen beeld. Haar oogen waren wijd geopend van ontzetting. ïFelix", sprak zij zacht, door smart gekweld, 'je zegt te veel. Dat is verschrikkelijk. Ook in de liefde zegt men niet alles. Dat is gevaarlijk en dat doet zoo zeer." Hij liep driftig heen en weer. Zij bewoog niet. Meer en meer vlood de schemering. Men zag alleen het wit van het vrouwelijk gelaat, niet meer da smart in haar trekken. Maar dit stilzwijgen werd allengs welsprekend die onbewegelijkheid riep steeds weer; ik lijd! Felix begreep het. Hij zonk voor haar op zijn knieën en sloeg zijn armen om haar lichaam. 'Ik pijnig je 1 Dat is de dank voor je liefde 1 Kan je mij vergeven Kan je het, wanneer ik beken, dat somtijds een waanzinnige jaloerschheid op den gestorvene mij kwelt?" fluisterde hij. den heer Polo de Bernahé, waarin deze meldt, dat president Mc Kinley door de Kamer zal worden medegesleept. De Staatscourant bevat een besluit waarbij voor 225 millioen pesetas aan nieuwe schatkist- obligaties wordt uitgegeven, onder garantie van de opbrengst van de tabaksregie, bet zegel recht en het patentrecht. Te Madrid blijft het kalm; in de provincies is een groote patriottische beweging gaande. Sommige bladen zeggen dat generaal Wood ford zich gereed maakt te vertrekkenander zijds loopt een gerucht dat de gezant van zijn regeering nog geen antwoord heeft ontvangen op de Spaansehe nota. Herhaalde conferenties hebben plaatsvan den minister van buiteniandsche zaken met den Franschen gezant Patenotre, van den pauselijken nuntius met vreemde gezanten, van den minister van marine mot admiraals en generaals enz. Men gelooft te Madrid dat president Mc Kinley een ultimatum tot Spanje zal richten, en volgens de Ilerald zou gisteravond dit ulti matum naar Madrid worden verzonden. Daarin zon worden gezegd, dat bet antwoord van Spanje uitwijkend en onvoldoende is, dat Mc Kinley alle diplomatieke middelen heeft uitgeput en diensvolgens genoodzaakt is de zaak voor het Congres te brengen. De president is begonnen aan zijn Boodschap, heet het verder, die heden aan het Congres zal worden gezonden. Al de berichten en geruchten te vermelden, die nog over het conflict tot ons komen, zou bijna eon Sisyphus-arbeid mogen heeten. Maar niet onvermeld mag blijven de eenige lichtstraal die in de dichte duisternis valt, welke zich onafwijsbaar over Spanje en de Vereenigde Staten schijnt uit te spreiden. De Paus heeft zijn bemiddeling aangeboden. Zoodra dit bericht Zondag te Madrid aan kwam, heeft Sagasta de Koningin-Regentes er van in kennis gesteld. Deze toonde zich zeer bewogen en dankbaar. De ministerraad is daarop bijeengekomen en heeft in beginsel het aanbod van den Paus aangenomen. Op de bevolking te Madrid heeft het aanbod van Leo XIII een weldadigen indruk gemaakt. Maar welke zal de indruk in de Yereenigde Staten zijn? (Zie telegrammen hierachter. Red.) De commissie voor buiteniandsche zaken uit den Senaat te Washington heeft de conclusion der sub-coinmissie ten gunste der onafhanke lijkheid van Cuba en, zoo noodig, gewapende tusschenkomst der Vereenigde Staten, goed gekeurd. Overal in den lande worden de oorlogstoe rustingen, ook door het vormen van vrijwil ligerscorps, voortgezet. Uit Honolulu verluidt, dat, zoodra de oorlog uitbreekt, Hawaii zal bezet worden om als vlootstation dienst te doen. Zij legde haar handen op zijn hoofd, boog haar gelaat naar hem toe en trachtte te lezeri wat zijn oogen zeiden. Buiten heerschte blewv-zwarte nacht, binnen stilte en duisternis zij waren als afgesloten van alle menschelijk leven. Maar toch spraken zij zacht tot elkaar, zacht en voorzichtig als over teere geheimen. 'Laat mij je zoggen, mijn Felix, hoe mijn gevoel daarover is. Moet ik niet dank koesteren in mijn hart voor ware en geluk-brengende liefde die ik eens ontving 1 Die ik volkomen beantwoordde met elke trilling van mijn wezen Moetik loochenen wat eens was 7 Het verkleinen Neen, dat kan jo niet willen. Is het menschelijk hart zóo bekrompen en zóo onvruchtbaar, dat het alleen in het leven een gevoel kan opnemen en laten groeien Je vindt een heilig bewaard graf in mijn hart. Maar daar- neven nieuw bloeien, nieuw leven voor jou 1 Leert de natuur je niet elk jaar opnieuw, dat dit de ware, gezonde toestand van al het geschapene is? Zijn wij menschen niet aan deze zelfde wet onderworpen sMaar als hij nu geleefd, en ik je dan ontmoet had?" sO, raait niet aan zulke vragen. Zullen wij be proeven de raadselen te doorgronden die wij in ons vinden? Geen sals", geen imaar" bij de duistere dingen der liefde 1 Wat dan zou geschied zijn ik weet het niet. Misschien is een hart vol van geluk blind voor de verschijningen die het ook iets hadden kunnen geven indien het juist arm en leeg ware geweest, Zoo denk ik dat het is. Anders zouden er niets dan schuldige verwikkelingen zijn, waar man en vrouw elkaar slechts ontmoetten.'* {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1