N». 9595. 52s" jaargang. Woensdag 6 April 1898, DE VLUCHT. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J.7il>ÖELANTS. BUITENLAND. ABOWEHBNTsmja voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 i) omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAU.- BOTERSTRAAT ÏO, Velephoon Wo. 123. ADVEnTE-sTJEpmjsvan 1—5 gewone regels met Inbe grip ran cone Conrant/"0.B3 Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 5 April '98. Spanje cn de Vereenigde Staten. Terwijl met spanning nadere berichten wer den tegemoelgezien over het Spaansch-Ameri- kaansche conflict en bijna algemeen verwacht werd dat het oorlog zou zijn, heeft de tijding dat de Paus zijn bemiddeling heeft aangeboden, dat die reddende hand door beide staten ge grepen is, een ieder een zucht van verademing doen slaken. Ongelukkigerwijze schijnt het bericht, dat ook de Vereenigde Staten 's Pausen bemidde ling aanvaard hebben, wel wat voorbarig. Uit Washington werd n.l. onder dagteekening van gisteren geseind dat men officieel ontkent dat de Paus formeel zijn bemiddeling heeft aangeboden, en ook dat door de beide regee ringen de bemiddeling des Pausen is aanvaard. Nog krasser luidt een tweede bericht van dezen inhoud, eveneens van gisteren gedateerd »Piesident Mac Kinley heeft kennisgegeven aan de leden van het Congres dat het belicht, als zou de Paus zijn bemiddeling hebben aan geboden, onjuist is. De heer Mc Kinley wist daar niels van. iDe President voegde er aan toe, dat hij wel elk oogenblik een telegram verwachtte van de Spaansche regeering, waarin de Vereenigde Staten wordt gemeld dat zij een formeel voor stel aan de opstandelingen heeft gedaan om trent een wapenstilstand." Hoe nu deze tegenstrijdige berichten te ver klaren? Want dat het laatste telegram aller minst op aanvaarding van aangeboden bemid deling gelijkt, behoeft wel niet gezegd te worden. In een derde telegram, eveneens van gisteren, uit Madrid wordt de tegenspraak in de tele grammen uit Madrid en uit Washington aldus opgehelderd. De Paus heeft aan de Koningin-Regentes per telegraaf verzocht een wapenstilstand op Cuba toe te staan, opdat er onderhandelingen konden gevoerd worden tusschen de opstande lingen en de autoriteiten op Cuba over het sluiten van den vrede. Voordat dit telegram aan de Regentes werd verzonden, had evenwel 's Pausen vertegen woordiger te Washington aan president Mc Kinley gevraagd of het dezen aangenaam was wanneer de Paus de Regentes het toestaan van den wapenstilstand aanbeval. De president'sprak toen den wensch uit dat de Paus zou doen wat in zijn vermogen was. Dientengevolge verzond de Paus zijn telegram aan de Koningin-Regentes. Voor de voorbarigheid van het gisteren ook door ons medegedeelde telegram scheen nog een andere overweging te pleiten. Dat Spanje 's Pausen bemiddeling zou hebben DOOR IDA BOY-ED. 71) Hij lag op de knieën en luisterde naar hetgeen haar ervaren hart zijn onervaren hart, dat zichzelf steeds kweide, te zeggen had. Als een leerling in het leven zat hij aan de voeten der geliefde vrouw. Wat zij hem toefluisterde, vervulde hem met taligheid en weedom tevens. Steeds sloeg hij dieper Mik in deze groote en in zichzelf zoo ware ziel en hij voelde het: hij werd bemind. Maar hij begreep ook dat de kennis die zij bezat, zijn deel had moeten zijn. iJe zult mij leeren het leven te begrijpen", zeide hij zacht. Zij nam zijn hoofd aan haar borst. ïlk wil je alleen leeren aan mijn liefde te ge- looveri", fluisterde zij en hij begreep dat zij weder glimlachte. 0, dat hij dien glimlach kon zien, dat hij in haar stralend oog kon zien En als de duisternis hem tot blindheid veroor deelde, dan wilde hij voelen wat hij niet zag. Hij zocht met zijn lippen haar oogleden en kuste die vol aandacht en liefkoosde haar wangen. En uit die teedere, aarzeiende dankbaarheids stemming laaide plotseling weer de vlam hunner aanvaard, was zeer begrijpelijk. De vredelievende gezindheid der Spaansche staatslieden was be kend zoo goed als \an de Regentes. Bovendien was reeds herhaaldelijk gesproken van de tus- schenkomst, althans de geneigdheid daartoe, van verschillende mogendheden. En de corres pondent der Tnd. Beige te Weeuen berichtte gisteren aan zijn blad dat, naar uit zekere bron wordt vernomen, de ouderhandelingen tusschen de mogendheden worden voortgezet aangaande een vriendschappelijke tusschenkomst tusschen Spanje en de Vereenigde Stalen. Oostenrijk, tot welken staat koningin Maria- Christina zich allereerst had gewend, is Spanje zeer gunstig gezind. Engeland daarentegen be waart een gereserveerde houding. Tot nu toe is er geen overeenkomst getroffen. Dat Spanje trouwens de tusschenkomst van den Paus heeft aanvaard, wordt in een tele gram van den Madrileenschen correspondent van het/elfde Brusselsche blad bevestigd. Naar hij verder mededeelt heeft Sagasta in een interview de hoop uitgesproken dat de Amerikaansche staatslieden eveneens die be middeling zouden aannemen. Een weigering van de zijde der Vereenigde Staten zou gelijk staan met een oorlogsverklaring. Toen de correspondent dit aan zijn blad meldde, was de beslissing der Vereenigde Staten in deze nog niet te Madrid bekend. En dit kon ook moeilijk. Want eerst gisteren zou president Mc Kinley zijn Boodschap aan bet Congres zenden, dat vervolgens den Pre sident zijn weg heeft voor te schrijvenen het schijnt volkomen natuurlijk dat ook over dit aanbod van bemiddeling de beslissing bij het Congres berust. Dat het Congres die bemiddeling zal aan nemen, is echter niet onwaarschijnlijk. De staking der vijandelijkheden, die door den Paus als eerste voorwaarde wordt gesteld voor Zijn bemiddeling, is wel geschikt om de Ver eenigde Staten te bevredigen want door de vervulling dier voorwaarde zou de eiseh van president Mc Kinley worden ingewilligd. En de Spaansche minister van marine Moret heeft in een onderhoud met generaal Wood ford reeds nadrukkelijk verklaard, dat Spanje bereid is onmiddellijk den wapenstilstand toe te staan. In finantieele kringen te New-York gelooft men dan ook dat een oorlog zal voorkomen worden, en dat een verbetering in den toestand is ingetreden. Het Congres zal niet handelen voordat het kennis draagt van de prcsidentieele Boodschap, en indien Spanje blijk geeft van verstandig inzicht, zal de vrede niet worden verstoord. Die Boodschap zal evenwel vertraagd worden aldus zegt een later bericht uit Washing ton door ongesteldheid van Mc Kinley. Hetzelfde telegram bevestigt dat Spanje en de Vereenigde Staten de bemiddeling des Pausen hebben aangenomen. Ook nu weer flagrante tegenspraak; ook liefde op. Zij vergaten bet verleden en de toekomst en voelden zich door ean innig verlangen naar elkander beheerscht. En in de elementaire macht van deze alleen met ijzeren wilskracht bedwongen stemmingen werd hij steeds plotseling de gebieder, de heer. en zij de deemoedige en bange vrouw. Ofschoon deze smartelijke ure eindigden in gloeiend verlangen naar geluk en in de overtuiging dat zij elkander geluk zouden schenken, hield Conradine die toch goed in herinnering. Zij had naar Dol- batsch gemoeten, maar zij waagde deze reis niet. Haar gevoel drong haar als het ware tot een afscheidsbezoek aan de plaats, die haar nog eens het geheele schoone verleden levendig voor den geest zou roepen voordat de nieuwe, niet minder schoone periode baars levens begon. Ook waren er practische redenen die wel aanleiding gaven tot die reis. Conradine bezat daar een menigte dingen, die haar persoonlijk eigendom waren: meubelen, kleeren en lijfgoed, kunstvoorwerpen, dingen waarvan niemand dan zij stuk voor stuk wist te zeggen of ze haar of tot Dolbatsch be hoorden. Ook zou het wel beleefd zijn geveest daar van de buren afscheid te nemen. Maar zij vreesde dat nieuwe jaioerschheid in Feiix zou ont waken en verzocht Madame mère in haar plaats er heen te reizen. Madame mère voelde zich daartoe ook de aan gewezen persoon; in den laatsten tijd hield zij er toch van zich als eene de la Frémoire te laten gelden wel niet tegenover Conradine, maar bij iedere mogelijke gelegenheid tegenover Felix. Hij zag zelf in, dat het belachelijk was, zich door deze inferieure vrouw te laten boos maken. En toch voelde hij steeds ergenis en deemoediging, nu bebooren dus officieele berichten tc wor den afgewacht. Uit Londen wordt nog gemeld dat, volgens een verklaring van graaf de Rascon, gezant van Spanje aldaar, tegenover een medewerker der Central News, het voorstel tot bemiddeling van den Paus te danken zou zijn aan het ini tiatief der Vereenigde Staten. De gezant zeide voorts, dat Spanje die bemiddeling zonder voorbehoud had aange nomen, maar het denkbeeld had opgeworpen om de Amerikaansche vloot onmiddellijk van Key-West terug te roepen. Daardoor zouden de onderhandelingen zeer bespoedigd worden. Op Cuba zijn intusschen de onderhandelingen reeds begonnen. De Spaansche gezant te Washington ontving telegrafisch bericht uit Havanna, dat het auto nomistisch kabinet van Cuba tot de insur gent® een oproeping zou hebben gericht met bet doel een wapenstilstand te sluiten die het mogelijk maakt de voorwaarden voor den vrede te bepalen. liet Kabinet zet voorts uiteen dal alle insur- genten als Cubanen zich moeten verecnigen voor de zaak van den vrede en de vrijheid, terwijl er bij wordt gevoegd dat de Spaansche regeering geneigd is de voorwaarden der auto nomie uit te brebien en dat zij aan de Cortez voorstellen in dien zin zal doen. Ook Engeland heeft thans zijn eischen in China ingewilligd gezien. Het Tsung-li-Yamen heeft aan Engeland in pacht afgestaan Wei-Hai-Wei aan de golf van Petschili, zoodra die door Japan ontruimd is. De waarde daarvan, aldus zet de Times in een hoofdartikel uiteen, is wel geringer dan Kiaulschau en Port-Arthurmaar het bezit van Wei-Hai-Wei is daarom belangrijk, omdat het Engeland in staat „telt op de centrale regeering te Peking pressie uit te oefenen. liet afstaan van Wei-Hai-Wei in pacht aan Engeland is met toestemming van Japan ge schied, aldus verneemt Reuter's bureau te Londen. Reeds van te voren was een daarop betrekking hebbende overeenkomst met Japan gesloten. Niet alleen uit de dadelijke inwilliging van Engeland's eischen, maar ook uit andere feiten schijnt te volgen dat Engeland zijn invloed te Peking eenigermate herwint. De Engehclie marine-autoriteiten overleggen voortdurend met de Chineesche besturen. De Engelsche vloot heelt Yrijdag 1.1. Tsee-foo ver laten met onbekende bestemmingmen denkt dat zij naar Chemulpo is vertrokken. Daarbij komt dat een der Chineesche cen soren bij den Keizer een rapport heeft inge diend, waarin hij hooge Chineesche ambtenaren beschuldigt, belangrijke bedragen van Rusland te hebben aangenomen. Hij vraagt een onderzoek en biedt op aloude Chineesche wijze zijn hoofd als onder wanneer zij zeidesConradine treedt nu immers uit onze familie" of sConradine zal voortaan geen betrekkingen meer onderhouden met de la Fré- moire's ik geloof, dat het mijn plicht zal zijn, ais de weduwe van het vroegere hoold der familie, mijn tijd te verdeelen over Conradine en de andere de )a Frémoire's; haar geheel verlaten daar voor houd ik te veel van haar." Kortom, zij deed of Conradine maatschappelijk een reuzenschrede naar beneden deed. En was dat inderdaad niet zoo? Wat was bij voor acht maanden nog geweest? Hij behoorde steeds den moed te hebben zich dat zelf voor te houden een klerk zonder betrekking. Madame mère reisde dus naar Dolbatsch en liet het verloofde paar achter in gezelschap ran Phoebe, die zoolang op bet Huis haar intrek nam. Een betere derde zou geen verloofd paar zich kunnen wenschen. Phoebe zag in haar verblijf op het Huis een gelegenheid om zich zoo vï ij mogelijk te bewegen. Haar musschennatuur, zooals zij het uitdrukte, leed er onder wanneer zij in warme, kleine kamers werd opgesloten. Zij moest steeds buiten kunnen rondlooper.zij was geboren om storm en regen, om stof en zon te trotseeren. En merkwaardigerwijze ontmoette zij altijd Adriaan, wat bij de uitgestrektheid der beide land goederen, de weinige begaanbare wegen en Adriaan's overvloed van werk een waar kunststuk was. Maar zij verried zich zelf aan tafel heel onschuldighet geheele werkplan van Collasborgen had zij in het hoofd, alsof zij Adriaan zelf of zijn opzichter was. Zij wist of er zand of turf gereden, of er gedorecht werd, of er ergens wegen of heggen gerepareerd pand voor de waarheid zijner oeschuldigingen aan. De Russische gezant is uit Peking naar Tien tsin vertrokken. Volgens de Temps deelde do Russische ge zant te Konstantinopel aan den Sultan mede dat e. rstdaags Russische transportschepen de Dardanellen zullen doorvaren, die 2000 man naar Oost-Azië moeten brengen. Men denkt te Parijs, dat de tweede krijgs raad niet zal besluiten om een nieuwe ver volging tegen Zola in te stellen. De Matin vreest dat bij een nieuw proces de geheele zaak-Dreyfus zal worden blootgelegd. De Gaulois daarentegen acht oen nieuwe aanklacht noodig en gelooft dat de krijgsraad zich ook civiele partij zal stellen. Volgons de Jour zal generaal Billot een persoonlijke aanklacht instellen en zal hij alle officieren machtigen dit ook to doen en zich, evenals hij zelf, civiele partij te stellen. 't Klinkt ei'g onwaarschijnlijk. Dc Siècle publiceert een brief uit Bern van een ^diplomaat" getiteld»De waarheid in de zaak-Es terhazy". De diplomaat zegt dat Kstorhazy de vaste agent was van den Duitellen attaché, baron von Schwarzkoppen, die bij Dreyfus' veroordee ling meende dat deze voor een andere mogend heid had ge.spionneerd. Eerst door de publicee- riiig van liet borderel door de Mal in kwam de attaché te weten dat Dreyfus veroordeeld was op een stuk van Esterhaz.y. Deze was, toen zijn naam in verband met de zank-Dreyfus werd genoemd, geheel in de war bij Schwarzkoppen gekomen en bad van dezen verlangd, dat hij tegenover mevrouw Dreyfus zou verklaren dat hij (S.) met Dreyfus in verbinding had gestaan. Dit weigerde de attaché, maar hij meende toch tot geheimhouding ten opzichte van Ester- hazy verplicht te zijn. Twee uur later was deze met een stralend gelaat bij hem teruggekomen en verklaarde nu niets meer te vreezen. Hij bad van een Fransch officier een document gekregen waar mede hij al zijn vijanden kon trotseeren. Kolonel Schwat zkoppen had toen, om den valschen toestand waarin hij zich bevond, zijn ontslag aangevraagd. Zijn stilzwijgen drukt hem zeer. Aldus de )>diplomaat" in de Siècle. Het verhaal Idinkt nog zoo gek niet. Gemengde Redcdecllngen. In de Fransche Kamer hebben gisteren De Beauregard, Samary en Cliielié de regeering heftig aangevallen over de arrestatie van Max Régis, den beruchten jodenhater. Chiclié was zoo kras in zijn uitdrukkingen dat hij tot de orde werd geroepen met vermelding in het verslag. moesten worden. En daar Adriaan zijn eigen rent meester was en bij ieder werk zelf mee de handen uit de mouw stak, was het ten slotte geen wonder wanneer Phoebe juist voorbijkwam. Zij gaf dit ook tegenover niemand als een toeval voor. Neen, zij had altijd iets zeer noodzakelijks te bespreken gehad. 's Avonds breide zij voor de oude vrouwtjes op Collasborgen kousen en polswarmers, of naaide voor zewant het was de plicht van den land eigenaar te zorgen voor hen die niet meer konden werken. liet geld voor de uitgebreide weldadigheid die Phoebe op Collasborgen betrachtte, vroeg zij ongegeneerd aan Conradine. Feiix verbaasde zich steeds over het jonge meisje. Zulk een eenvoud had hij niet mogelijk geacht. In Phoebe's ziel was geen donker hoekje; in haar brein huisde geen gedachte, geen voorstelling, geen wensch, die afdwaalde naar bonte levensvreugde', naar rijkdom, naar bewondering, naar reizen, naar genoegens voor haar bestond maar één gedachte Adriaan 1 Waarschijnlijk had hij, sedert zij spreken, sedert zij denken kon, steeds de inhoud van haar leven uitgemaakt. Feiix hoorde haar dikwijls zelf ver tellen hoe de veertienjarige jongen hot kleine meisje van vier jaren geschommeld had. Zij had sedert zij in staat was zich te herinneren, geen dag van haar samenzijn met Adriaan, geen buitengewonen dag uit zijn leven vergeten. En toch had Adriaan, dat wist Felix immers, nooit met een blik of een woord hot meisje doen blijken dat hij haar liefhad. Iedere vriendelijkheid die hij haar bewees, bewees hij eigenlijk door haar te berispen. Wordt, vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1