N». 9596. 52"'0 jaargang. Donderdag 7 April 1898. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. Bericht. BUITENLAND. '98. Hij is van meening dat zoodra ten gevolge der door den Paus volgens den correspon dent op Duitschland's verzoek aangeboden bemiddeling de -wapenstilstand gesloten is, de diplomatie verder het geschil zal vereffenen. IDA BOY-ED. 72) BINNENLAND. ABOSKEsretrrsPMjs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco por poet, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BUREAU.- BOTERSTEAAT fO, Teïephoon Bfo. 123. Ajjvsmeotiepeijb: van 1—5 gewone regels met inbe grip van cene Contantf 0.52 Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Wegens den Ooedcn Vrijdag zal de SchiedamscUc Courant Vrijdagavond niet verschijnen. Advertentlën voor het nummer van Zaterdagavond gelieve men tijdig, zoo mogelijk In den loop vr den ttonderdag, jn te zenden, daar anders de opname niet kan verzekerd ivorden. Algemeen overzicht. Schiedam, 6 Apii üpanje en de Vereenigde §taten. De Berlijnsche correspondent der Indé pen - dance Beige is blijkbaar een vriendelijke optimist. Of dit zoo eenvoudig gelijkend werkprogram maar zooeten »in een vloek en een zucht" zal kunr.en afgedaan worden, mag wel eenigszins betwijfeld worden. Tot nog toe is allerminst gebleken van eeuige geneigdheid bij de Ver eenigde Staten om den Paus als bemiddelaar te erkennen. Integendeel, mgr. Martinelli, de vertegen woordiger van den Heiligen Stoei in de Ver eenigde Staten, heeft naar Rome geseind dat president Mc Kinley hem verklaard had niet den slechten indruk te niet te kunnen doen dien de Pauselijke interventie op de Amerikaan- sche Protestanten zou maken. Persoonlijk zal Mc Kinley al het mogelijke doen om den oorlog te voorkomen, maar hij kan niet tegen den volkswil ingaan, die de onafhankelijkheid van Cuba wil. Dit werd aan de Temps en andere bladen uit Rome geseind. Uit Amerika zelf komen nog slechter tijdingen. De Journal te Nevv-York heeft, naar vandaar wordt gemeld, een telegram ontvangen van Havanna, zeggende dat de Amerikaansche con sul, generaal Lee, alle Amerikaansche onder danen te Havanna heeft gewaarschuwd zich gereed te maken om Cuba te verlaten. De consul is gemachtigd Engelsche en Ameri kaansche schepen te buien om de Amerikaansche onderdanen op te nemen, die bescherming vragen. De consul acht den oorlog onvermijdelijk. De Amerikaansche consuls op andere punten van Cuba hebben eveneens schepen gevraagd voor burgers der Vereenigde Staten. Deze ernstige berichten worden geheel be vestigd in een telegram uit Washington. Daarin wordt nl, gezegd dat de leden van het Huis van Afgevaardigden kennis hebben gekregen dat er schepen zijn gezonden naar Havanna om consul Lee, de andere consulaire DOOR En dikwijls welde er in Felix zekere afgunst op zulke zonneklare, niet twijfelende, jonkvrouwelijke liefde op. Ja, zelfs dat scheen geen tragisch moment dat die beiden om hun armoede elkander niet konden toebehooren. Zij zagen elkander toch dagelijks. En Phoebe bezat in naar reine gedachten op een volkomen naïeve wijze oen beminden man en zijn goed, oor, zonder zich er zelf rekenschap van te geven zat haar wijze van doen iets buitengewoons Was, zijn zorg te deelen. Wie toch maar kon leven en liefhebben zonder te denken 1 Conradine kwam telkens weer terug op plannen Waardoor die beiden vereenigd konden worden. »Ik geloof dat Phoebe den schrik en haar geluk bijna niet overleefde, wanneer zij hoorde dat Adriaan haar liefheeft en kan huwen," zeide Felix. «Och kom", onderwees Conradine hero, «van geluk kigen schrik kunnen wij vrouwen hsei wat verdra gen. Dan laten onze zenuwen ons nooit in den steek." De afwezigheid van Madame mèra, Phoebe's zwerftochten en haar werk, dat 's avonds dikwijls alleen op haar kamer kon gedaan worden, liet hen 'beiden veel tijd over om samen te zijn. ambtenaren en nlle Amerikanen, die Cuba ver laten willen, aan boord te nemen. '!.e Hoodschap van Mc Kinley betreft, blijven zij, die haar beweren te kennen, vol houden dat de oorlog niet tc ontwijken is, daar zij een volledige akte van beschuldiging tegen Spanje vormt. Niettemin worden er krachtige pogingen aan gewend om den vrede te behouden. Een twintigtal telegrammen van banken en vereenigingen zijn door de leden van het Con gres ontvangen daarin wordt hun een ver standige vredespolitiek aanbevolen. Telegram men van gelijken inhoud zijn door president Mc Kinley ontvangen. Ook vreemde mogendheden schijnen ten gunste des vredes te werken. Frankrijk en Oostenrijk dit is in diplomatieke kringen te Washington hekend doen alle mogelijke moeite om een basis te vinden voor een ver eend ingrijpen der mogendheden ten bate van den vrede. Sir J. I'auncefote en Carnbun, de gezanten resp. van Groot-Britannié en Fi ankrijk, heb ben gisteren een langdurig onderhoud gehad. De roomsch-katholieke aartsbisschop mgr. Ire land bracht een bezoek aan Day, den onder staatssecretaris van buitenlandsche zaken. Spanje heeft in begrijpelijke tegenstelling met de Vereenigde Staten het aanbod tot be middeling van den Paus aanvaard naar uit Madrid wordt bericht, heeft echter de tusschen- komst des Pausen voorloopig alleen betrekking op den wapenstilstand met de opstandelingen op Cuba. De minister van bïnnenlamLche zaken van Spanje verklaarde in een onderhoud met een verslaggeveidat eerst gisterochtend de tusschen- komst des Pausen een officieel karakter had gekregen. liet aanbod van den Paus is door Spanje aangenomen en weldra zal van het Vatieaan een voorstel worden gedaan om een einde te maken aan den tegenwoordigen stand van zaken. Wat de verwachting betreft die men koestert van de bemiddeling van den Paus, herinnert men aan de ontvangst der Amerikaansche Katholieken op het Yaticaan ter gelegenheid van 's Pausen jubilee. De Kerkvorst had toen op de grootsche mani festatie der Amerikaansche delegatie geantwoord dat hij wachtte op een gelegenheid om hun zijn dankbaarheid te toonen. Daarin hebben som migen het bewijs gezien van een vriendschap pelijke gezindheid van den Paus jegens de Vereenigde Staten. De minister wees echter op de vriendschap pelijke gevoelen,die de Paus steeds jegens Spanje en de Regentes had getoondzelfs had Hij de Koningin-Regentes de Gouden Roos ge schonken. De minister gaf ten slotte den raad de ver schillende berichten noch te optimistisch noch te pessimistisch op te vatten. De laatste berichten hebben echter ook in En dat was hun steeds welkom. Zij haddon ein deloos veel te spreken over uiterlijke en innerlijke qnaesties, Felix leed onder beide en poogde toch met nooit verzadigde wellust ieder gesprek zulk een wending te geven, dat het hem tot een wondende pijl werd. Somtijds moest men den loop van het bedrijf, veranderingen in het personeel, de inrichting van enkele vertrekken, de ophanden zijnde opening der steenbakkerij en dergelijke meer bespreken. Uitgenomen de nieuwe inrichting der kamers, begon Conradine bij ieder onderwerp met de ver klaring dat haar alles volkomen hetzelfde was, dat Felix meester was en alles doen moest zooals hij wilde. Maar het slot was telkens, dat zij zeer verbaasd was, dat een andere wil dan de haie zou zegevieren. Wanneer het weer het veroorloofde, gingen zij iederen dag wandelen. Conradine hield van be weging en achtte die gezond. Maar zij ging altijd maar hot paik in, omdat de landwegen smerig waren. Conradine haatte smerigheid en wilde die noch met overschoenen noch met opgenomen kleeren trachten te trotsoeren. Zij wilde altijd als op een macadamweg wandelen. In het park was dit tamelijk wel mogelijk, en Conradine maakte steeds groot toilet alsof het een wandeling in oen groote stad gold. Iederen dag wilde zij voor Fehx opnieuw bekoorlijk zijn. Op een helderen Novembermorgen slenterden zij samen door het park. De zon stond ergens achter grijze wolken, die den hemel hier en daar in grillige vlokken bedekte. Het hjauw dat tnsschen de wolken zichtbaar was, had een bleeke, waterige tint. Kleine,piassen, die politieke kringen te Madrid do overtuiging ge wekt, dat de toestand uiterst kritiek is geworden. Op alle dep.ii tementen van besturen heerscht groote bedrijvigheid, die belangrijke gebeurte nissen doet vermoeden. De familie van den tweeden secretaris der Amerikaansche legatie is naar Parijs vertrokken. De correspondent der Petit Bleu te Londen zegt, dat men daar zeer weinig hecht aan de alarmeffende berichten der laatste dagen, die alleen aan speculaties van Amerikaansche financiers worden toegeschreven. Een telegram van zeer duisteren inhoud is dat uit Rome, waarin gezegd wordt dat er druk telegrammen worden gewisseld tnsschen den minister van buitenlandsche zaken en den ambassadeur bij het Yaticaan over den vorm van den wapenstilstand. Men hoopt er morgen of Donderdag mee gereed te zijn. Mc. Kinley en de bisschoppen te Havanna zullen de opstan delingen zien te bewegen, den wapenstilstand aan te nemen. Welke minister en welke ambassadeur er bedoeld wordt, is uit dit telegram niet op te maken. Engeland en China. De Britsche regeering heeft gisteren bij monde van den minister Balfour in het Lagerhuis een uiteenzetting gegeven van de door haar ge volgde politieke gedragslijn. De minister somde eerst op, welke conces sies vroeger van China waren verkregen, waar onder de openstelling van drie nieuwe verdrags- havvns, om daarna aldus te vervolgen «Zoodra de regeering hoorde van de onder handelingen van Rusland over Fort-Arthur, stelde zij aan Rusland voor, af te zien van bet pachten van Port-Arthur, waartegenover Engelaud zich zou verbinden geen haven in bezit te nemen aan de golf van Petschili. «Rusland weigerde, waarop wij aan Rusland lieten weten, dat wij ons gerechtigd achtten om de noodlge stappen te doen, om de Britsche belangen te verzekeren en Wei-Hai-Wei te verkrijgen op dezelfde voorwaarden als Rusland Port-Arthur. Het bezit van Wei-Hai-Wei weegt tegen Port-Arthur als Russische bezitting op, en belet dat de golf van Petschili onder militaire contióle van een enkele mogendheid komt. «Wij wensehen de integriteit van China zooveel mogelijk te bewaren. De toekomst brengt misschien nog vreemde verrassingen. Het zou kunnen zijn dal de omstandigheden en iiet machtsevenwicht in liet Verre Oosten veranderen, wanneer tol verdeeling van China wordt overgegaan. Indien dit ooit geschiedt, zou het kunnen zijn, wanneer de groote mogend heden het in haar belang zouden achten om te zeggenChina zal niet in de banden vallen van één mogendheid, welke ook. Zich begeven in een moeilijke en kostbare onderneming om te ontkomen aan een twijfelachtig gevaar in een verre toekomst, zou een daad van politieken waanzin zijn. «Wij vragen het land onze staatkunde met van den regen van den vorigen dag in de kuiltjes van het pad waren blijven liggen, waren door een dunne ijskorst bedekt. De dorre bladeren op den grond waren gekromd en aan hun rand voorzien van een kleine ruwe strook ijzel. De kale toppen wiegden zacht in den morgenwind van verre drong hot eentonig gedreun van een werkende dorsch- maebtne door de lucht. «Zeg," zei Fehx, «is dat juist Jasperson was van morgen bij mij op het bui eau en vertelde dat je hem naar mij hadt verwezen. Hij vraagt te mogen weten wat er omtrent hem besloten is, en wanneer op Trebbin niets geschikts voor hem te vinden is, dan vraagt hij om een aanbeveling aan je opvolger op Dolbatscb, waar hij dan toch in dienst van een de la Fiémoire blijft." «Natuurlijk, dat is juist," «Wat moet ik hem dan zeggen 7 Wat hob je besloten 7" vroeg bij. «Och," zeide zij achteloos, «ilc heb hem immers naar jou gezonden, dat jij er over zoudt beslissen." «Als je het dan goedvindt, zullen wij mijnheer Hu- bert de la Frémoire verzoeken Jasperson in zijn dienst te nemeneen verzoek dat hij niet zal afslaan, nu hij zoo onverwacht in het bezit van Dolbatsch komt," stelde Fehx voor. Nu volgde woord en wederwoord elkaar spoe dig op. «Dat zou ik toch ondankbaar vinden, beste. Jasperson beeft mij in ieder geval het leven gered. Hoe zou ik zulk een man mogen overlaten aan de genade van een ander van wien wij niet eens weten of hij een behoorlijk loon betaalt 1 Ik geloof zelfs vroeger al eens van de gierigheid van dezen Fré moiré gehoord te hebben." des tc meer vertrouwen te steunen, omdat zij de goedkeuring wegdraagt van elke groote handelsgemeenschap der wereld." In het Iloogerhuis gaf lord Devonshire een overzicht van do buitenlandsche politiek der regcering, waarbij hij voegde de geruststellende verzekering dat er voor Japan geen enkele reden bestond om zich te verzetten tegen de bezet ting van Wei-IIai-Wei, Niet aldus Rusland evenwel. De Nowoje Wretnja te Petersburg zegt dat Rusland de bezetting door Engeland van Wei-Hai-Wei noch van eenig ander punt aan de golf van Pet schili kan goedkeuren. Yan de andere mogendheden wordt geen protest gehoord. Frankrijk beeft sedert eenige dagen zelfvol doening gekregen van zijn eischen, en Oosten rijk gaat zoowaar ook op een haven in China aanspraak maken. Dit bericht de correspondent der hul. Beige althans aar. zijn blad. Bcmcngde Ifëedcdccllngcn. Gladstone is gisteren na een slechten nacht den geheelen dag niet opgestaan. Het gerucht loopt dat Dreyfus dood ismaar aan het ministerie van marine weet men daarvan niets. Morgen komt de krijgsraad te Parijs bijeen om een besluit te nemen in zake Zola's brief J'accuse. Nan Duitscbe zijde is de mededeeling in de Steele aangaande de betrekkingen tusscben kolonel von Schwarzkoppen en. Esterhazy nog niet tegengesproken. Over 't geheel onthouden de Duitsche bladen zich van een oordeel over het verhaal in de Siècle. Op een aanvraag in den Senaat waarom de minister van justitie na bet vonnis over Zola uitgesproken niet diens schrapping uit het register van het Legioen van Eer heeft bevolen, antwoordde de minister dat de zaak-Zola nog niet gedaan en daarom deze vraag voorbarig was. De verkiezingen voor liet Deensche Folkething hebben lot resultaat gehad dat gekozen zijn 15 conservatieven, 20 gematigd-vooruitstreven- den, G3 radicalen en 12 socialisten. De zitting der Grieksclie Kamer is gesloten. Men denkt dat de tegenwoordige Kamer niet meer zal bijeenkomen. De Oranje-Xassnu-len toonstelling. Ointient deze tentoonstelling kunnen wij nog vei melden dat de onderzoekingen der gedele geerden van het comité voor deze tentoonstelling in Duitschland, met goed gevolg worden voort gezet. Bij een persoonlijk bezoek aan den Graaf van Rechteren Liinpurg te Mar! t Eir.ersheim «Je kunt Jasperson immers levenslang een salaris uitkeeren, zoodat al wat hij bovendien vei dient, een bijinkomen schijnt." «En dan Jasperson is als oen bond aan mij gehecht. Die houdt het niet uit, wanneer hij mij niet meer ziet." «Hij kan dan toch op jou kosten jaarlijks zijn ouden vader bezoeken en je meteen zien." «Ik begrijp eigenlijk niet waarom je hem abso luut vanhier weg wilt hebben. Hij zou bij voorbeeld boschvvachter kunnen worden en liet huisje bewonen, je weet wel, dat aardige aan de grens van Collasborgen, achter het boschdat staat toch leeg." «Maar hij heeft immers geen verstand van bosch- bouvv. Het is ook maar een strook boschgrond. Dat is toch geen werk voor Jasperson, die vijftig morgen bosch te bewaken." «Het is toch ook maar scbijn om voor hem te zorgen." «Maar geloof me, mijn voorste! is het goede." «Je hebt iets tegen Jasperson." «Hij haat mij. Ik voe! het. En wat is dat voor een trouw jegens jou, wanneer hij zijn gehechtheid niet eens op je toekomstigen echtgenoot wil over brengen 1 «Mijn hemel een soort jaloezie. Misschien voor den overledene, misschien ook voor zichzelf. Wie kan zich nu veiplaatsen in bet gemoedsleven van zulke menschen 1 Zijn fanatieke waakzaamheid heeft in ieder geval een bijzonder kaïakter". «Juist daarom wensch ik hem uit onze omge ving te verwijderen". (Wordt vervolgdv

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1