DE VLUCHT. 52"° jaargang. Vrijdag 8 April 1898. IM°. 9597. Eerste Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. I UITGEVER: H. J. C, ROELANTS. Bericht. BUITENLAND. m isojWBMECTSPauB voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke Dommerso.02 BÜRE.4UBOTERSTRAIT TO, Tcleplioon No. 123. Advertentieprijs: van 1—5 gewone regels met inbe grip tan eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Wegens den Goeden Vrijdag zal de gchiedatnsche Courant Vrijdagavond „let verschijnen. Advcrteniiën voor hel nummer van Zaterdagavond gelieve men vóór Zater dagmorgen 12 uur, en zoo mogelijk nog hedenavond, In te zenden, daar anders de opname biet kan verzekerd worden. Algemeen overzicht. Schiedam, 7 April '98. Spanje en de Vcrccnigde Staten. In den toestand tusschen Spanje en de Ver- eenigde Staten is nog geen verandering gekomen. Nog altijd houden de onrustwekkende ge ruchten aan, onmiddellijk opgeheven door gerust stellende tijdingen. Al zeer alarmeerend is b. v. het telegram lan gisteren uit Madrid, mededeelende dat de familie van den gezant Woodford 's avonds naar Biarritz zou vertrekken. Men beweert te Ma drid aldus gaat het telegram voort dat het personeel van het Amerikaanseh gezant schap toebereidselen maakt om naar Parijs te vertrekken. Het zou zich daar dan gereed houden om naar Madrid terug te keeren. Gelukkig eindigt dit telegram met de verze kering dat de laatste berichten meer gerust stellend zijn. Een tweede telegram uit de Spaansche hoofd stad getuigt van een zeer optimistische stem ming. Het zegt dat de hoop op vrede toeneemt, en dat, naar beweerd wordt, er voor den wapen stilstand een vorm is gevonden. Zelfs wordt er bijgevoegd, dat indien de tijding wordt bevestigd, de Staatscourant heden of morgen (op Goeden Vrijdag?) het koninklijk besluit zal bevatten. Ook bij de Amerikaansche regeering, met name bij president Mc Kinley, zit blijkbaar de wensch naar handhaving van den vrede voorde vreeswekkende geruchten, de drei gende toon der mededeelingen schijnen niet te beantwoorden aan het inzicht der regeering te Washington. President Mc Kinley heeft nogmaals de toe zending van zijn Boodschap aan het Congres uitgesteld. Gisteren nog liet de Amerikaansche minister van marine het volgende publiceeren süe Boodschap van president Mc Kinley zal Woensdag worden verzonden, idlet is een lijvig stuk; maar de consulaire DOOR IDA BOY-ED. 73) iJuist daarom moet hij in onze omgeving blijven. Trouw is een zeldzame schat. Dien vindt men niet alle t'agen en niet aan den weg. Wie weet hoe zij ons nog te pas zal komen Fehx zweeg een oogenblik. Hij had geen argu menten meer bij te brengen hij had alleen zijn wil kunnen doen gelden, Yan dit oogenblik van nadenken maakte Conradine gebruik om op een toon, als gold het de natuurlijkste zaak ter wereld, te zeggen »Dus het blijft afgesproken, en je wilt wel zoo goed zijn er met Jaspersen over te spreken. Hij lal, onder voorwendsel van boschwachter te zijn, in het huisje bij het boscli wonen en een salaris krijgen dat hem in staat stelt vrouw en kinderen te onderhouden. Hij moet maar trouwen dat is het beste voor hem," ïAIs dat dan je wensch is. iMijn wensch? Ik wil het zoo", sprak zij met zekere verwondering. Er lag niet de minste kwet sende bedoeling indat voelde Felix wel. Het zielkundig probleem stond hem ook klaar voor den geest. Conradine was zoo verdiept in haar liefde, dat ieder gesprek over andere aangelegen heden door haar als iets hinderlijks werd gevoeld dan meende zij dat alles haar onverschillig was, en dat het een verlichting was wanneer een andere "tl besliste. Plotseling echtor ontwaakte dan haar oorlogsverklaring, rapporten over Cuba zijn er niet aan toege voegd. Deze zullen gezonden worden aan de commissie voor buitenlandsche zaken uit deti Senaat, en vooreerst niet gepubliceerd worden zoomin als de tusschen de Spaansche en de Amerikaansche regeering gewisselde stukken." Dit communiqué wordt echter gelogenstraft in een telegram uit "Washington mededeelende dat de President besloten heeft niet voor Maandag zijn Boodschap aan het Congres te verzenden. Gisteren heeft de Senaat een geheime ver gadering gehouden. Om twee uur 's middags liet president Mc Kinley van iedere partij twee leiders op het "Witte Huis ontbieden, om hun den toestand bloot te leggen. Na die conferentie werd het besluit om de toezending der Boodschap uit te stellen, bekend gemaakt. Aan dit uitstel Kan echter ook een weinig geruststellende betee'-enis worden gehecht. De consul te Ila»auna, generaal Lee, moet zijn regeering hebben bericht dat hij onmogelijk vóór Zondag met zijn laudgenooten op Cuba kon voltrekken. Het kan zijn, dat daarom de Boodschap, die wellicht gelijkstaat aan een eerst Maandag zal worden verzonden. Want de toestand der Amerikaansche con suis op Cuba wordt zeer gevaarlijk geacht, evenals het te Washington den Spaanschen gezant door de opgewonden volksmenigte lastig wordt gemaakt, zóo zelfs dat deze de bescher ming der politie heeft moeten inroepen. De minister van marine te Washington moet echter geweigerd hebben te zeggen of het uitstel der Boodschap berust op den wensch om generaal Lee en de andere Amerikanen op Cuba laten. Wat nu de wederzijdsche eischen betreft, loopt te Madrid het gerucht dat Spanje den wapenstilstand op Cuba alleen wil toestaan op voorwaarde, dat de Vereenigde Staten beloven hun oorlogsschepen uit de wateren van Cuba te verwijderen. Anderzijds wordt uit Washington gemeld, dat volgens in regeeringskringen, na den ge houden kabinetsraad, ingewonnen inlichtingen de door de Vereenigde Staten gewenschte oplossing deze zou zijn, dat Cuba zoo noodig onder controle der Vereenigde Staten werd ge steld om bloed vergieten te voorkomen of dat althans de Vereenigde Staten in het belang van rechtvaardigheid en rnenschelijkheid toezicht zouden houden op de administratie van het eiland totdat tusschen de Cubanen en de Span jaarden een regeling tot stand is gekomen. gelegenheid te geven het eiland te ver- Na evenwel de Boodschap, van welker strek king men dezelfde uitwerking verwachtte als van een oorlogsverklaring, nog eenige dagen belangstelling, en zoodra haar gedachten in werking tradon, wilde zij alleen heerschen. Niettemin bleef na zulke gesprekken ook in haar zekere onbehagelijkheid achter. Het scheen dut zij allengs voelde dat er iets onjuists, iets teleurstel lends geschied was. Zij trachtte Felix en zichzelf dan te bedriegen door in haar liefkoozingen nog teederder en meer onderworpen te zijn. Felix voelde ook dat hij haar niet kon aftroeven door te zeggen: slndien ik de heer ben, indien ik dat moet zijn, dan eisch ik ook onbepaalde vrij heid in mijn besluiten." Neen, dat kon hij niet. Het was haar geld, haar grond. Zes jaar lang had zij in volkomen vrijheid, naar eigen willekeur, gehandeld. De gewoonte van te heerschen was nog te machtig in baar. Alleen de gewoonte Ilij waagde het nauwelijks die vraag recht onder de oogen te zien. Want wanneer hij dat deed, dan wanhoopte hij. Steeds weer hoorde hij haar zeggen, dat een vrouw alleen waarlijk gelukkig kan zijn en blijvend kan lief hebben, wanneer zij waai lijk vermag op te zien tegen den man. sOf wij zijn geboren om beheerscht te worden," riep zij eens lachend tussrhan kussen en schertsen, tof het is overerving van de slavernij der vrouwen. Tyranniseer mij, mishandel mijmaar heb mij lief. lief En hij had haar lief tot waanzin toe. Hij aanbad deze vrouw nog steeds meer, wanneer zijn ontzette blikken de kloof zagen die tusschen hem en zijn geloof aan geluk lag. Eens wandelden zij mofc hun drieen door een vroeg neeidwarrelende sneeuwbui, die iets vroohjks had als kinderspel. De witte vlokken bleven aan Phoebe's gekroesd gouden haar hangen, dat mat in de portefeuille van president Mc Kinley blijft rusten, is het mogelijk dat do vrede bewaard zal kunnen worden dank zij de bemiddelende tusscherikomst van den Paus en de regceringen des groote mogendheden. Men meldt nl. uit Rome dat, nu Spanje in principe in den door den Paus voorgesteldcn wapenstilstand op Cuba heeft toegestemd, de mogendheden tusschenbeide zouden komen otn een breuk tusschen Spanje en de Vereenigde Staten te voorkomen, vooral indien de Bood schap van Mc Kinley van dien aard zou zijn dat afbreking der onderhandelingen daaruit zou voortvloeien. liet initiatief, genomen door den Keizer van Oostenrijk om een gedachtenwisseling tusschen de groote mogendheden uit te lokken, ten einde een staking der vijandelijkheden te verkrijgen, moet hij Rusland, Frankrijk en Duitschland een gunstig onthaal hebben gevonden. Dinsdag reeds hebben de ge/anten teWashing- ton een conferentie in dien geest gehouden. Ook te Madrid wordt druk onderhandeld. De nuntius bracht een bezoek aan de Regentes, en de RussLche gezant hield een bespreking met den minister van buitenlandsche zaken. Gisteren hebben ook de gezanten der mogend heden te Madrid met generaal Woodford ge confereerd. Sterker nogdoor tusschenkomst der gezanten van Duitschland en Oostenrijk heeft Koningin Maria-Christina, die al het mogelijke doet om den vrede te bewaren, zich rechtstreeks in verbinding gesteld met den Amerikaansche gezant. Uit zekere bron wil men te Madrid weten dat Spanje bereid is aan Amerika alles toe te staan, wat de regeering te Washington eischt, mits deze haar eischen op zulk een wijze formu leert dat zij voor de eigenliefde der Spanjaarden aannemelijk zijn. Een proclamatie der Regentes, waarbij de wapenstilstand wordt toegestaan, wordt ieder oogenblik tegemoet gezien. De minister-president heeft, toen hij gisteren na zijn gewone bespreking met de Regentes het paleis verliet, verklaard dat hij verwachtte dat Mc Kinley's Boodschap in vredelievende bewoordingen zou zijn vervat, met de bedoeling den oorlog te vermijden. Een gerucht als zou er in den boezem van het Spaansche ministerie meeningsverschi! heerschen, werd door Sagasta tegengesproken. Zeer belangwekkend is hetgeen men te Ber lijn over de crisis heeft vernomen. De Vereenigde Staten zouden tegenover de pogingen der mogendheden tot bemiddeling dit standpunt hebben ingenomen, dat zij evenveel recht hebben om op Cuba den vrede te her stellen als het Europeesch concert zich heeft toegekend ten opzichte van Kreta. Cuba toch ligt binnen de sfeer der Ameri kaansche belangen, en deze eischen dringend rooden glans onder het zwar'i bontmutsje uitkwam. Phoebe had ook roode vvau^an van de koude, en blies telkens opgeruimd tegen de vlokken in, om zich te vermaken met den dollen dans dien de opgeschrikte vlokken dan voor haar mond uitvoerden. Phoebe's vroohjkheid maakte thans steeds op Felix een pijnlijken indruk. Hij verlangde bijna naar den dag waarop de onsympatieke oude dame zou terugkomen, alleen opdat dit schepsel vol harmonie en zonneglans niet meer om hem zou zijn, hem dagelijks leerend hoe gezond geluk er behoort uit te zien. De beide dames spraken over het kerstfeest, dat Conradine sedert haar meisjesjaren niet meer op Trebbin had gevierd, en dat dit jaar buiten gewoon feestelijk zou gevierd worden, omdat het tevens als een viering van bet aanstaande huwelijk zou gelden. Felix luisterde en hoorde hoe Conra- dine's geeflust steeds toenam. ija, vroeger maakte ik bij ons voor grootmama en grootpapa en Adriaan, die natuurlijk altijd bij ons komt, een kleinen kerstboom. En dan een in de vestibule van het Huis met juffrouw Petterson. Het zag er altijd een beetje kaal uit, omdat er alleen geschenken in geld onder lagen," vertelde Phoebe. Ditmaal moet het natuurlijk prachtig worden," zei Conradine. iEn de menschen moeten geschenken hebben, geen geld. Geld is een betaling." iJe zoudt er met juffrouw Petterson over kunnen spreken; die weet bepaald voor ioder iets geschikts." ïAch ja," riep Conradine vroohjk uit, »en dan maken wij een heel lange lijst en laten alles uit Hamburg komen. Ik verheug mij nu al op liet uitpakkenlevensmiddelen en tabak en huishoude lijke voorwerpen... dat zal een pret zijn 1 Feüx en Adriaan helpen ons bij het in oide maken." dat op hef eiland eindelijk een toestand van vrede worden hersteld. Een duurzame vrede is evenwel naar het oordeel der regeering te Washington alleen nog maar tot stand te bren gen, indien Cuba wordt los gemaakt van de be langen eener Europeesche monarchie. Men meent voorts te Berlijn dat de Ver eenigde Staten een directe oorlogsverklaring aan Spanje schijnen te willen vermijden. Daarom heeft men nog altijd hoop dat het Cubaanscho vraagstuk op een internationaal congres op vriendschappelijke wijze zal kunnen worden ge regeld daardoor zou het Spanje gemakkelijk worden gemaakt zijnerzijds concessies te doen. Voor de zaak des vredes is het te hopen dat van nu tot Maandag de pogingen tot be middeling goede resultaten verkrijgen. Het zou voorzeker een feit van groote historische be- teekenis zijn, indien liet Europeesch concert den slechten indruk, dien het uitbreken van den oorlog tusschen Griekenland en Turkije juist een jaar geleden maakte, door de hand having van den vrede tusschen Spanje en Amerika kon worden uitgevv ischt. Wellicht is ook het antwoord, dat generaal Woodford uit Washington heeft ontvangen op zijn rapport, dat de Spaansche regeering een eer rollen vrede, die beide partijen voldoening ve- schaft, zou aanvaarden, gunstig voor het be houd van den vrede. In den afgeloopen nacht is dit antwoord door den gezant ontvangen. Inlusschen worden de krijgstoerustingen van beide zijden voortgezet. Amerikaansche agenten moeten te Hamburg voorwaardelijk twee snelvarende stoombooten hebben gekocht die eventueel als kaperschepen zullen worden uitgerust. Of de Duitsche regeering dien koop zal toe staan, is te betwijfelende groote en snelvarende Duitsche stoomschepen toch worden als vrij willige hulpkruisers tot de Duitsche vloot gerekend. Ook op Cuba rust men zich ten strijde. Er is bevel gegeven aan drie bataillons om naar Havanna te koinen. De bataillons vrijwilligers worden van artillerie voorzien. De Spaansche kruisers Vizcaya en Oquendo zijn te Porto-Rico aangekomen, waar zij instruc ties afwachten. Gemengde Mcdcdcclingen. Men zou bijna vergeten dat er nog een Koning van Beieren leefde. Te Miinchen hebben onrustwekkende ge ruchten geloopen over den gezondheidstoestand van den krankzinnigen koning; de geruchten zijn echter terstond tegengesproken. Volgens den Berüjnschen correspondent der ïMet groot genoegen", zei Felix. »En juffrouw Petterson moet zeer veel koek bakken. Op ieders plaats moet een bord met vijgen, noten en koek staan. Het geheel moet een huise- hjken, patriarchalen indruk makenin tegen stelling met die dwaze geschenken in geld," sprak Conradine. «Maar geld krijgen zulke menschen ook graag. Misschien beviel liet dezen en genen zeer we! vroeger", zeide Phoebe, die land en menschen beter kende dan de eigenares van Tiebbin. s3e hebt gelijk. Zij zullen geschenken èn geld hebben", riep Conradine beslist. sDe menschen zijn ook licht verlegen ïDaar helpen wij lien wel overheen. Eerst wordt een koraal gezongen; dan houd jij een toespraak, Felix, en dan deel ik de geschenken uit. En dan schiet mij te binnen den eersten feestdag krij gen allen een maaltijdwij laten in de vestibule tafels zetten." Feüx lachte. s Waartoe zullen wijnogkomon? Ik ben nieuws gierig. Ten slotte geef je iedere dagloonersvrouw een zijden japon en iederen man een kistje Henry Clay's met een papiertje van honderd mark." sLach mij maar uit," zeide zij vroolijk. »Ik weet toch wat ik wil. Ik heb mij veel te weinig be kommerd om Trebbin. Maar nu is het immers mijn eenig tehuis, en wij zullen bijna het gebeele jaar hier wonen. Daarom wil ik mij een werk kring scheppen. Weet je wat, Phoebe, ik laat een bewaarschool bouwen. Wij nemen een ftobel- onderwijzeres. De vrouwen uit het dorp en onze arbeiders kunnen hun kinderen daarheen zenden." Haar gelaat gloeide van opgewondenheid. flut 'Htt '«i! 'S Wordt vervolgd,) k ik-A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1