52,to jaargang. DE VLUCHtT Woensdag 13 April 1898, N°. 9599. Eerste Blad. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, Kennisgeving. Kennisgeving. FKTJILLETOISr. UITGEVER:"H. J. C. ROELANTS. IDA BOY-ED. BUITENLAND. AbonheSbhtspbus voor Schiedam, per kwartaal 1 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommera- 0.02 BUREAU: BOTEKSTBAAT PO, Tclephoon Ho. 133. ADVHRTESTrrEpnijs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Burgemeester en wethouders van Schiedam, Doen te weten, Dat de raad der gemeente, in zijne openbare ver gadering van den 25sten Januari jl-, besloten heeft Art. 26 der verordening op de heffing van een plaatselijke directe belasting naar het inkomen, dd. 26 April 1892, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van "14 Juli 1892, no. 33, zooals dat artikel laat stelijk werd gewijzigd bij raadsbesluit van 6 April 1897, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 11 Mei 1897 no. 13 te wijzigen als volgt: »Deze verordening wordt herzien voor 31 Decem ber 1898." Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van den Gemeenteraad van Schiedam, den 25sten Januari 1898. De Burgemeester VERSTEEG. De Secretaris, VERNÈDE. Behoort bij Koninklijk besluit van 22 Maart 1898 uo. 12. Mij bekend, De Minister van Binnenlandsche Zaken, (gatGOEMAN BORGES1US. Overeenkomstig het oorspronkelijke, De Secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken, (get.) DIJCKM LESTER. Voor eensluidend afschrift, De Griffier der Provinciale Staten van Zuid-Rolland, F. TAVENRAAT. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 12den April 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VERSTEEG. De Secretaris, VERNÈDE. SCHOUW over wegen, voetpaden kunstwerken. en Burgemeester en wethouders van Schiedam, Voldoende aan het bepaalde bij ait. 6 van het reglement op de wegen en voetpaden in deze provincie, Brengen het volgende proces-verbaal door aanplakking ter kennis van belanghebbenden Op heden den zevenden April 1898 is door den ondergeteekende JOANNES ZOETMULDER, Direc teur der Gemeentewerken var Schiedam, als daartoe gemaehrigd door Heeren Burgemeester en Wethouders van Schiedam, bij hun besluit van den eersten April daaraanvoorafgaande, ter voldoening aan het voor schrift vervat in Art 6 van het Reglement op de Wegen en Voetpaden in de Provincie Zuid-llolland, opneming gedaan van de niet onder beheer van eenig Polder- en Waterschapsbestuur staande wegen, voet paden en kunstwerken, gelegen binnen het grondgebied van de Gemeente Schiedam en dienende tot hoofd verbinding tusschen de verschillende bebouwde Gemeentekommen DOOR 75) In het samenleven met de geliefde vrouw zijn er iederen dag honderd kleine oogenblikken die voorbijgaan als een minuut meer van den tijds- inhoud, schijnbaar snel, onopgemerkt, oppervlakkig. Alleen een woord, alleen een blik wordt gewisseld, alleen een gebaar wordt gemaakt. En toch kan dit oogenblik de onzekerheid, de besluiteloosheid, het gebrek aan ervaring van den man verraden. Wanneer een man steeds op zijn hoede behoort te zijn en zich steeds in bedwang moet houden om vastheid, kennis en ervaring te toonen, dan staat hij op een voetstuk dat hem niet toekomt. Dan moet hij daarvan afgaan, want dat alles moet diep in hem gegrift zijn, moet een deel zijner persoonlijkheid zijn. Het moet zijn als een oorspronkelijke kracht,"die uit zijn wezen opwelt, niet als een zorgvuldig en nauwlettend volgehou den masker. Zag Conradine dan in het geheel niet dat hij Rog verwonderd rondtastte naar de geheimen des levens? Begreep zij in het geheel niet dat zijn armoedig bestaan alle aandrift tot manneiijken tnoed, tot frisscho kracht in hem gefnuikt had? Dat hij was als een eik, die lang in den dorren, neeten zandgrond zich niet heeft kunnen ontwik- Daarbij is gebleken, dat aan de na te melden wegen en werken de aangegeven verbeteringen behooren te worden aangebracht om te voldoen aan de bij art. 5 van gezegd Reglement gegeven voorschriften. De llooge Schielandsche Zeedijk, volgnummer 5 van den legger, onderhoudsplichtigeDe ondernemer der bestrating. De kuilen en verzakkingen in de klinker- straat zijn te herstellen tusschen het Roodehek en dijkspaal no. 14, en eveneens tusschen de dijkspalen 15 en 16, 17 en 18, 19 en 22. De Delflandsche Maasdijk, volgnummer 15 van den legger, onderhoudsphchtige: De Gemeente Vlaardingen. De kuilen en verzakkingen in de klmkerstraat zijn te herstellen en de verbrijzelde klinkers zijn door nieuwe te vervangen nabij dijkspaal 451, tusschen de dijks palen 456466, 469471, nabij dijkspaal 485, tusschen de dijkspaal 488—493, 496—498, 502505 nabij dijkspaal 508, tusschen de dijkspalen 51) en 515 en tusschen dijkspaal 517 en de keistraat der Gemeente Schiedam. Wordende tevens bepaald dat de schouw, bedoeld in art. 7 van meergemeld Reglement, zal wot den gehouden op den negen-en-twintigsten Juni 1898. Aldus opgemaakt ten jare en dage voormeld. De directeur der gemeentewerken, J. M. A. ZOETMULDER. En is hiervan afkondiging geschied, waar liet be hoort, den 12den April 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VERSTEEG. De Secretaris VERNÈDE. Algemeen «verricht. Schiedam, 12 April '98. Spanje en de Vereenigde Staten. Eet ergste oorlogsgevaar is afgewend. On voorziene omstandigheden, de mogelijke aan drang van het chauvinisme in beide landen buiten rekening gelaten, mag thans gezegd worden dat er geen oorlog zal zijn tusschen Spanje en de Vereenigde Staten. Het loont niet de moeite na te gaan, hoe tal van berichten, het een nog dreigender dan het ander, telkens echter gevolgd door gerust stellende meldingen, de meening zelfs der best ingelichten in binnen- en buitenland op een dwaalspoor hebben gevoerd. Het is voldoende te volstaan met te wijzen op de twee groote gebeurtenissen die thans den toestand beheerschende door Spanje toege stane wapenstilstand en de Boodschap van Mc Kinlej aan het Congres. Wat den eersten betreft, beeft de Spaansche gezant te Washington, de heer Polo de Bernabé, namens zijn regeering aan het ministerie van buitenlandsche zaken een belangrijk stuk doen toekomen, waarin officieel wordt medegedeeld dat Spanje heeft toegestemd in het sluiten van de wapenstilstand op Cuba. Tevens worden in herinnering gebracht de vrijzinnige bestuursinstellingen die door de Spaansche regeering reeds op Cuba zjjn toege staan. Inderdaad is tot den wapenstilstand besloten, kelen en na in een serre gekomen was, waar hij te snel naar alle zijden groeide; wel groenden en ontsproten honderd jonge knoppen en ontplooiden zij zich, maar wat daar geboren werd, was geen echte, oorsponkelijke eik meer. Zag zij dat niet Welke gril had de natuur gehad, dat zij hen tot elkander had getrokken roet elementaire liefdesmacht, waarbij bij den stempel des over wonnenen droeg en zij den glans der overwinnares op het voorhoofd. Wat kon het haar brengen dan de smart der ontgoocheling? Want op den dag waarop zij hem zien zou zooals hij was en voor zijn eigen rechterstoel beroofde hij zichzelf van alles, alles, zelfs van de deugden die hij werkelijk bezat zou zij tot wanbopens toe lijden. Hij kende haar immerszij sprak genoeg met hem over zichzelf. Vrouwen als zij komen het niet te boven, wanneer zij een afgod zien vallen. In hun schaamte omdat zij zich bedrogen hebben, verachten zij wat zij voorheen lief hadden. Liever sterven dan door haar veracht te worden Hoe zou zij hem dan ontdoen van allen glans waar mede zij zelve hem omkleed had 1 Haar hoogmoed zou ontwaken en zich herinneren dat zij hem uit de diepste ellende had opgeheven, dat hij zijn nieuw leven begonnen was met niet veel meer dan haar bediende te zijn, dat zij hem tot zich had omhoog getrokken als een vorstin haar gunsteling. Hij haalde diep adem. Zijn voorhoofd was vochtig, zijn gelaatskleur vaal. Toen Felix diep zuchtte keken Conradine en Phoebe verschrikt naar hem op. sBen je ziek riep Gonradine uit, haar potlood neerwerpende, »je ziet doodsbleek 1" en wel dank zij de tusschenkomst van den Paus en de mogendheden. Zondag brachten de gezanten van Ilusland, Frankrijk, Italië, Duitschland en Engeland te Madrid een bezoek aan den minister van buiten landsche zaken om Spanje in den naam des vredes te verzoeken gehoor te geven aan den raad des Pausen en den wapenstilstand op Cuba toe te staan. In dien tijd zouden dan de onderhandelingen met de Vereenigde Staten tot een einde kunnen worden gebracht. De minister Gulion stelde Sagasta in kennis, begaf zich naar de Regentes, en de minister raad, in allerijl bijeengeroepen, besloot na eene beraadslaging van twee uur toe te geven aan den wensch der mogendheden en maarschalk Blanco te machtigen den wapenstilstand af te kondigen voor den tijd die hem nuttig scheen. Onmiddellijk werd maarschalk Blanco van dit besluit telegrafisch in kennis gesteld en men verwachtte, dat de gouverneur gisteren den wapenstilstand zou proclameeren, waarbij de opstandelingen gedurende den tijd der vij andelijkheden een persoonlijk vrijgeleide zou verzekerd worden. Wat zal nu deze wapenstilstand opleveren Men is te Madrid van oordeel, dat alles goed zal gaan en de vrede mogelijk zal zijn, indien gedurende den tijd der schorsing der vijande lijkheden tal van opstandelingen zich onderwer pen en de Vereenigde Staten hun schepen van Cuba en uit de buurt der Philippijnsclie eilanden terugroepen. Maar geschiedt dit niet, dan zal de oorlog op Cuba voortduren. Dan zullen de mogend heden de volstrekte neutraliteit der Vereenigde Staten moeten eischen en de ontbinding van het vrijbuiters-comité te New-York. De New-York Herald weet nu reeds, dat de insurgenten-generaal Maximo Gomez namens het voorloopige republikeinsche bewind het aaDbod van een wapenstilstand heeft afgewezen, tenzij Spanje Cuba ontruime. De Spaansche chauvinisten zijn anders zeer slecht te spreken over den wapenstilstand. Te Madrid was de opgewondenheid zeer groot. Terstond na het bekend worden van het besluit der regeering werden betoogingen gehouden in het centrum der stad, vooral op de Puerto del Solten gunste van het leger en tegen de re geering. De politie moest de menigte uiteenslaan, waarbij verscheiden personen gewond werden. Er hadden verschillende manifestaties plaats. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de prefecten in de provincies een rond schrijven gericht, waarin uiteen wordt gezet, dat de wapenstilstand, gevraagd door den Paus en aanbevolen door de mogendheden, Spanje's militaire eer en waardigheid redt, en geen schade toebrengt aan zijn rechten op de Groote Antillen, 't Is te hopen, dat de provincies niet het voorbeeld der Madrileensche chauvinistc. volgen. Haar oogen waren wijd geopend en in angst zag zij Felix doordringend aan, terwijl zij zich naar hem overboog. Ook Phoebe keek verschrikt naar hem, terwijl zij met haar handen op het tafelvlak leunde. sliet is niets", zeide hij, moeite doende om te glimlachen, nik zal te vlug en te veel gerookt hebben; het komt mij dikwijls voor dat ik het rooken liever moest laten." sJe cigarat is reeds langen rijd uitgegaan," sprak Conradine. ïDat is het niet. Je bent zeker weer in zwarie gedachte verdiept geweest," Zij trachtte hem in de oogen te zien, maar hij week haar blik uit. Phoebe stond op en ging naar Conradine's slaapkamer, vanwaar zij terugkeerde met een glas water. iDaar," zeida zij, het glas met een tik voor Felix neerzettend, ïdat heeft u van tijd tot tijd noodig." iBe! liever om wijn," vroeg Conradine haar. »Ik zal jullie helpen", zei Felix, die met de grootste inspannning zich goed trachtte te houden, terwijl hij onder tafel Conradine's hand drukte, als wilde hij haar zeggen: let maar niet op mijn bleekheid. sJa", zei Phoebe, die bij de deur stond en zon der ophouden op den knop der electrische bal drukte, zoodat men een angstig, beverig geschel door het geheels huis hoorde, i>dat zou al dadelijk veel verstandiger zijn geweest. Ik geloof dat de bewaarschool, die wij daar geteobend hebben, niet gebouwd kan worden. Aan kachels en deuren en al die dingen hebben wij niet gedacht. En dan vind ik ook, Felix, dat je je voor liet Kerstfeest nuttig kondt maken. Schrijf maar eens op, wie er al op twee beenen op Trebbin rondwandelen. En dan bovenaan, als 'tja belieft, mijn persoontje met een groote ruimte er nchter voor een geheele massa De regeering heeft waarlijk wel den steun van allen noodig. Ook de Amerikaansehe gezant, generaal Woodford, is onmiddellijk in kennis gesteld van het besluit der Spaansche regeering en toonde zich zeer voldaan. Terstond werd door hem de Amerikaansehe regeering van het genomen besluit verwittigd, waarop te Washington een bijzondere kabinets raad is gehouden, die drie uur duurde. Van het in die bijeenkomst verhandelde is niet veel geruststellends vernomen. Een der leden van het Kabinet, die zich lot nu toe zeer vredelievend heeft getoond, ver klaarde na afloop van de vergadering, dat de afkondiging van den wapenstilstand geen ver andering had gebracht in den toestand en de zending van den Boodschap aan het Congres niet zou vertragen. Een ander lid van het Kabinet beweerde dat de passage in de Boodschap, betrekking hebbende op de gewapende tusschenkomst, geen wijziging zou ondergaan. Niettemin wist men uit Washington te be richten dat in den loop van de morgen op het "Witte Huis druk was gewerkt aan de Bood schap. Hoe dit zij, de lezing der Boodschap heeft de vrienden van den vrede een zucht van ver lichting doen siaken. Het voornaamste punt in het gisteren bij het Congres ingediende staatsstuk is wel, dat de President zich krachtig verzet tegen de erken ning der Cubaansche opstandelingen als oorlog voerende mogendheid, daar die erkenning ontijdig is. Evenwel wordt het recht voorbehouden voorde Vereenigde Staten om van de gewapende macht het gebruik te maken dat de President noodig zal oordeelen, om een eind te maken aan de vijandelijkheden en een duurzaam bewind te verkrijgen. De regeering vraagt een crediet om de nood lijdende bevolking van Cuba hulp te verleenen. De il/ame-ramp houdt de aandacht van den President ernstig bezig. Hij verklaart in de ver nieling der Maine in de haven van Havanna het bewijs te zien, dat Spanje niet de macht heeft om aan de Vereenigde Staten en aan andere landen voor hun schepen die veiligheid te waar borgen, die zij mogen verwachten. Nochtans wordt in de Boodschap toegegeven dat Spanje, voor zoover het dit zonder een bij zondere daad der Cortez kon doen, ontkend heeft eenig deel te hebben aan de JAune-ramp en haar diep leedwezen heeft uitgesproken over het voorvallen dier vamp in een Spaansche haven. De Spaansche justitie heeft verder de zaak in handen. De Boodschap eindigt met de verklaring dat er een einde moet komen aan den oorlog op Cuba. wenschen. En breng het Conradine maar eens aan het verstand dat het heel gepast zou zijn om Adri- aan een bureau-ministre te geven, zoo groot en zoo mooi mogelijk. Maar ik vind dat als jullie beiden hem samen die schrijftal geeft... och, Jasperson, breng even wijn, port of zoo iets, maargaun, wij zijn niet erg welja, waar sprak ik ook weer over?" vroeg zij, toen Jasperson de deur weer achter zich sloot. sOver Adriaan", zeide Felix. sDus hier met potlood en papier! Conradine zag wel hoe hij zich geweld aandeed. Zij vermoedde dat hij leed aan een smart die hij zich zelf bezorgde, zooals dikwijls. Daarom oordeelde zij het ook het beste een zorgeloos gezicht te zetten en hem deel ta laten nemen aan haar bezigheid. Toen Jasperson wijn bracht, zag hij een schijn baar lachend en behaaglijk tooneeltje voor zich. Op de tafel viel het licht der hooge kolomUmp die in het midden stond. Om het met papieren, brochures en kerstmiscatalogi bedekte vlak der tafel zaten alle drie met aandachtig gebogen hoofden. De geheele kamer met haar gele en witte tinten was vervuld van zacht licht, waarin hier en daar een verguldsel van een stoel of een uitstaande plooi van de zijden gordijnen uitblonk. De halve opening der slaapkamerdeur, die Phoebe had ver geten te sluiten, gaapte donker. Een fijne lucht van cigarettenrook, parfum en bloemen zweefde door het vertrek. De groote ruiker geelbruine chrysanthemen, die op de wit-gelakte commode voor den spiegel stond, verspreidde een scherpen geur, die aan mastix en opium herinnerde. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1