DE VlIjCHtT 52"° jaargang. Donderdag 14 April 1898. No. 9600. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. G. ROELANTS. BUITENLAND. COURANT. Aboskbmehtspmjb voor Schiedam,, per kwartaal I 0.90 omliggendo plaatsen, p. kwart. - l.OS franco per po it, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU j BOTEKSTRAAT 70, Telephoon Ufo. 123. ApvEETBsransrsuBvan 15 gewone regels met inbe grip van ccne Courantƒ0.89 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overtlcht. Schiedam, 13 Apiil '98. Spanje en de Vereenigde Staten. »Het Congres heeft nu de beslissing in handen Bereid om eiken plicht te ver vullen, dien grondwet of wet mij opleggen, wacht ik uw besluit af." Met die woorden eindigt de Boodschap van Mc Kinley, die, wanneer men haar uitvoeriger leest dan de eerste berichten mogelijk maakten, nu niet juist zulk een gunstigen indruk maakt. De Boodschap is als de houding van den President in geheel het conflict met Spanje schijnbaar boos op Spanje en daardoor ook schijnbaar krachtig en flink, maar in werke lijkheid is die boosheid nu niet zoo heel erg gemeend. Mocht Spanje door een of ander scherp woord soms toch beleedigd zijn en den oorlog willen, dan is het Mc. Kinley goed maar gelooven dat Spanje zoo zal handelen, doet hij blijk baar niet. Ten slotte evenwel is de beslissing, door Mc Kinley aan het Congres gelaten, toch in hoogste ressort aan het Hoofd van den Staat. Dat het Mc Kinley's streven was, in de Bood schap toe te geven aan de publieke opinie en het aandrijven der Amerikaansche politici, blijkt ook hieruit,, dat zeFs de beoordeeling van het toestaan van den wapenstilstand door Spanje, aan het Congres wordt overgelaten. En dat, terwijl de Yankee-politici reeds ont stemd waren over het uitstel van de Boodschap, en terwijl zij gedurende de Paaschdagen reeds als hun meening uitspraken, dat Spanje door den wapenstilstand toe te staan, alleen tijd heeft willen winnen. Terloops zij ook opgemerkt, dat Mc Kinley reeds in de laatste week aangespoord werd door zijn partijgenooten om geen koren te brengen op den molen der democraten door te krachtig op te tornen tegen den stroom der openbare meening. Zelfs waar het om oorlog of vrede gaat, wijkt 'iet partijbelang dus niet. Integendeel, de be slissing over een zoo teere quaestie wordt over gelaten aan de verzameling heethoofden, die Kamer en Senaat vormen. Van die heftigheid bleek reeds dadelijk in den Senaat, toen de Boodschap daar aankwam. De senator Stewart keurde de houding van den president af. De voorgestelde tusschen- komst zou een veroveringsoorlog geheeten kunnen worden. Hij meende dat de Vereenigde Staten alleen naar Cuba moeten gaan om de rechten en het gezag te erkennen van de ambtenaren der Cubaansche republiek en hulp te verleenen aan de opstandelingen. Daar de ontploffing op de Maine een oorlogs daad iszou het Amerikaansche volk zijn DOOR IDA BOY-ED. 76) Phoebe schonk in, en zij dronken alle drie van den wijn, die schitterend en zwaar-vloeiend de glazen vulde. Toen keken de beide dames naar hetgeen Felix toekende, en een tijdiang hoorde men niets anders dan het tikken der pendule op de commode. Maar Conradine sloeg tersluiks het gelaat tan den be minden man gade. Het had weder, wellicht alleen door den wijn, een meer warme tint gekregen. Phoebe zag voortdurend naar Felix' hand. »Je oude groene ring is eigenlijk wonder mooi," zeide zij. Hij heeft beslist iets aristocratisch." i>En wat zijn er niet een herinneringen aan verbonden," sprak hij. terwijl hij zijn teekening onderzoekend onder het licht hield. j> Vertellen 7" vroeg Phoebe. sNeeri," zei Felix met een glimlach, waarvan hij zelf de pijnlijke uitdrukking niet vermoedde, »dat vertelt men niet." ïAls ik Conradine was, vroeg ik net zoo lang totdat je mij den ring gaf." »Je bent een hebzuchtig schepseltje," zei Con radine, en zij gaf haar een liefkoozend tikje op- de hand. alk behoef niet te vragen, ik krijg den ring wel..." Zij hield op. goedkeuring hechten aan een oorlog die ten doel heeft de vlek uit te wisschen, welke door een onwaardig Spaansch complot is teweegge bracht. De senator Butler sprak in gelijken geest. De Boodschap werd evenwel verzonden naar de commissie voor buitenlandsche zaken. Hoe het rapport zal luiden, dat aan de Kamer en aan den Senaat over de Boodschap zal wor den uitgebracht, blijft af te wachten. Voorloopig verzekert men, dat de commissie uit den Senaat in beginsel besloten heeft een conclusie te nemen ten gunste der dadelijke tusschenkomst op Cuba, waarbij tevens de wenschelijkheid wordt uitgesproken om tot Spanje het verzoek te richten, dat het Cuba ontruime. Aan den anderen kant evenwel wordt bericht dat verscheiden leden der commissie uit de Kamer die tot nu toe ten gunste der onafhanke lijkheid van Cuba geporteerd waren, volkomen van meening waren veranderd. Wij zullen het spoedig weten. Tegen heden althans is de indiening van het rapport der commissie aangekondigd. Zeer ernstig is het telegram van gisteravond uit Washington. Het luidt aldus »De commissie van buitenlandsche zaken uit den Senaat vergaderde den geheelen morgen en schorste om één uur haar zitting tot half vier. Na de hervatting werd generaal Lee, consul te Havanna, die juist was aangekomen, door de commissie gehoord. iMen gelooft dat de commissie het eens is geworden over krasse moties, waarbij Cuba vrij en onafhankelijk wordt verklaard, de terug roeping der Spaansche strijdmacht van het eiland wordt verlangd en den President wordt opge dragen de geheele strijdmacht der Vereenigde Staten te gebruiken om deze motie uit te voeren. slntusschen vergaderde ook de Senaat, waar tal van heftige moties voor gemeenschappelijke actie met de opstandelingen, voor de erkenning der onafhankelijkheid en voor een onverwijlde gewapende tusschenkomst werden ingediend met niet minder krasse redevoeringen. y>Dc toestand op hedenavond doet dus oorlog verwachten binnen een niet ver verwijderd tijdstip" De New-York Herald wil ook weten, dat de meerderheid der oppositie in den Senaat gunstig geneigd is voor een motie, waarbij aan den President volmacht wordt gegeven om het leger en de vloot te gebruiken voor het herstellen van den vrede op Cuba. Indien de Senaat zulk een motie aanneemt, dan zou de President aan Spanje doen weten, dat hij verplicht is den wil van het Congres ten uitvoer te brengen en dat hij dit onmid dellijk zal doen, tenzij Spanje zich van Cuba terugtrekt. Voordat wij zien, hoe men in Spanje de Boodschap heeft opgevat, dient nog vermeld te worden dat het rapport der Amerikaansche Wanneer dan 7" vroeg Phoebe nieuwsgierig. Zij zag Fejix aanhun blikken ontmoetten elkaar. Zij sloot de oogen. tAls wijgetrouwd zijn," zeide zij. »0, dat vind ik verrukkelijk dat is echt poëtischHij geeft zijn ouden ring en al de herin neringen zijns levens mee op den dag van zijn huwelijk", riep Phoebe, die in haar ongeveinsde belangstelling voor alles wat met verloven en trouwen in verband stond, liet verloofde paar, in welks nabijheid zij ieefde, om zoo te zeggen be- 1 studeerde, Conradine en Felix waren evenwei begrijpelijker wijze minder onbevangen en minder bereid op dei gelijke gesprekken in te gaan. Wat er gezond was in hun verbintenis was hun te heilig om er zelfs mot dit onschuldige kind over le sprekenwat hun vrees inboezemde was te teer om in het volle daglicht te worden gesteld. Zij begonnen weer met hun notities en bereke ningen. sik kan hem niet goeden nacht zeggen zonder dat ik hem heb gerust gesteld en vroohjk weet," dacht Conradine, en toch voelde zij dat zij Phoebe niet goed kon wegzenden. Het is een onzinnige gewoonte", dacht zij ver der, adat men twee raenschen die zich willen ver binden voor het geheele leven, zoo wnmg alleen laat. Ter wille der behoorlijkheid alleen wordt de gelegenheid afgesneden om de gewichtigste, de meest beslissende dingen ongestoord en grondig te bespreken dat is toch bijna krankzinnig. Het gaat om het bestaan van twee zielen." Het sloeg half elf. Phoebe stond op. »Ik moet naar bed. Hoor eens, Conradine, bij grootmama kruip ik al om halftien op zijn laatst consuls over den toestand op Cuba in voor Spanje zeer onaangename en ongunstige termen is vervat. Generaal Lee is, naar verzekerd wordt, vooral naar Washington gereisd om van raad te kunnen dienen bij eventueele oorlogsoperaties, daar hij volkomen op de hoogte is van den toestand op Cuba, en in 't bijzonder van de machtsverhouding der strijdende partijen. De vijandige houding te Havanna jegens consul Lee schijnt meer tegen zijn persoon dar tegen zijn nationaliteit bedoeld te zijn ge weest. Althans zijn collega te Porto-Rico heeft bij zijn vertrek zeer hoffelijk en vriendschappe lijk afscheid genomen van de Spaansche auto riteiten. In Spaansche officieele kringen verwacht men met Mc Kinley's Boodschap een tijd van verade ming voor Spanje, dien het moet gebruiken om de separatisten op Cuba te bewegen hun goedkeu ring te hechten aan het autonomistisch bewind, zonder nochtans zijn oorlogstoerustingen te staken. Men is van oordeel dat de regeering niet zal kunnen nalaten protest aan te teekenen tegen de in zulke besliste termen vervatte aanmati ging der Yereenigde Staten om op Cuba tus- schenbeide te komen. Men draait steeds rond in een vicieusen cirkel. Want de Vereenigde Staten laten aan de separatisten doorschemeren, dat Amerika tusschenbeide zal komen om een andere op lossing te vinden, indien de autonomie en de schorsing der vijandelijkheden niet voldoende zijn om het eiland onder Spaansche souverei- niteit tot rust te brengen. De minister-president Sagasta zeide gisteren in een interview, dat hem de tekst van Mc Kinley's Boodschap nog niet bekend was. Naar hetgeen hij vernomen had, meende hij echter, dat de beslissing opnieuw was uitgesteld. Van het oordeel der Spaansche pers valt nog niet veel te melden. De Liberal zegt, dat met de Boodschap de pet iode der zwaarste beproevingen en der een stemmige besluiten is aangebroken. Allen die het vaderland liefhebben, moeten iedere vreemde tusschenkomst afwijzen en zonder zich door secondaire belangen te laten leiden, een legioen vormen dat, zoo de nood aan den man komt, in staat is tot den grootsten heldenmoed. Dat Spanje zich op den komenden strijd voorbereid houdt, blijkt o. a. uit de mededee- ling van den maritiemen bevelhebber van Port- Mohan op Minorca, dat er torpedo's in de haven zijn gelegd en er geen schepen voor's morgens 6 uur mogen binnenloopen. De geestdrift in Spanje is zeer groot. Toen iemand in den schouwburg Zondag jl. uLeve Spanje I" riep stond het geheele publiek op en barstte uit in geestdriftig gejuich. Onder leven onder de wol. Ja, jij slaapt lang. Maar mijnheer Dahlland en ik moeten er vroeg uit. Mag ik?" »Zeker mag je," zei Conradine, ntnaar nset Felix beb ik nog een en ander te besprekendie blijft nog wel." Felix schrok. Dat had zij nog nooit gedaan. Had zij begrepen dat er smartelijke gedachten in hem omgingen? Begreep zij met die bovennatuurlijke intuïtie-der liefhebbende vrouw, dat zijn ziel voor haar wegvluchtte, en wilde zij die nu gerustgesteld en liefderijk tot zich terugbrengen? Hoe kon hij baar spreken over wat hij gedacht en ervaren had? Was dat niet haar met ronde woorden zeggengij hebt mij niet lief; gij bemint in mij slechts een schepping uwer verbeeldingik ben niet wat gij van mij denkt. #Zoo'n verloofd paar heeft zeker nooit genoeg van elkaar", merkte Phoebe op. ïNu, goeden nacht dan." Zij boog zich naar Conradine over en kuste haar op beide wangen. Terwijl zij Felix eenïgszins ongedwongen toeknikte ging zij naar de deur, met haar weikmandje en losse papieren in de handen, Felix moest haar uitlaten, daar haar poging om met den elleboog de deurklink neer te drukken, mislukte. Toen de deur zich achter Phoebe gesloten had, bleef Felix staan waar hij stond. De glimmend witte deur was een eigenaardige achtergrond voor zijn donkere gestalte. Conradine schoof de tafel ver van zich af en stond op van den sofa. Dia zwijgend afwachtende houding van Felix prikkelde haarzij kwam haar dreigend of althans onheilspellend voor. Zij ging naar hem toe en legde beide handen op zijn schouders, terwijl hij nog altijd met den rug tegen de witta deur leunde. tlige bijval werd het volkslied door het orkest aangeheven. Intussehcn maakt de Gazeta de Havana een proclamatie van maarschalk Blanco open baar, inhoudende dat de vijandelijkheden op bet geheele eiland zullen worden gestaakt met ingang van den dag nadat die proclamatie op elke plaats zal ontvangen zijn, en dat de bijzonderheden voor de tenuitvoerlegging van den wapenstilstand en de termijnen binnen welken zij zal worden uitgevoerd, zullen aan gegeven worden in speciale instructies aan de bevelhebbers. Gemengde NcdcdccIIngcn. Bij de aanstaande verkiezingen voor den Duit- schen Rijksdag zal de nationaal-liberale partij een gevoelig verlies lijden. Twintig leden der partij stellen zich niet verkiesbaar, waaronder leiders als Von Bennigsen, Hammacher en Von Benda, aie wegens hun hoogen leeftijd geen nieuw mandaat wenschen. In 't geheel stellen G3 leden van den Rijksdag zich niet weder verkiesbaar. De Vorwarts bevat een door de sociaal democratische leden van den Rijksdag onder- teekende oproeping aan de kiezers. Vermeldenswaardig is, dat de sociaal-demo craten, blijkens die oproeping, zich weliswaar oudergewoonte stellen tegenover de bourgeoisie, maar met name partij kiezen tegen de agrariërs, wat betreft de Duitsche handelspolitiek. President Faure zal te Cimiez, waar hij zich op dit oogenblik bevindt, waarschijnlijk heden een bezoek brengen aan koningin Victoria. Vijf leden van den krijgsraad, die Esterhazy vrijsprak, onder hen de voorzitter generaal de Luxer, zullen zich civiele partij stellen in het nieuwe proces tegen Zola. De Siècle noodigt den minister van oorlog dringend uit, ter wille van eigen eer en de eer des legers, tegen Esterhazy op te treden. Spoe dig zal het daarvoor te laat zijn. Het blad stelt den minister de vraag of de in het voorjaar van -189G gemaakte geheime teekeningen over zekere geweren en de copie der in de schietschool van het kamp van Chft- lons gehouden lessen zich niet in onrechtmatige handen bevinden en of het mobilisatie-plan van het 3de legercorps, welks hoofdkwartier te Rouaan ligt, niet ter kennis is gekomen van onbevoegden. Aan de Libre Parole werd uit Algiers ge meld, dat de gouverneur Lépine zonder bekend motief zevenhonderd inboorlingen, waaronder aanzienlijke kooplieden, heeft laten gevangen nemen. Hij zegt bevreesd te zijn voor onlusten. Lépine heeft aan een invloedrijk lid van den regeeringsraad hun invrijheidstelling geweigerd. Het bericht is niet bevestigd. iLieveling," zeide zij op innigen toon, tik wil niets weten van al die zwarte, slechte gedachten, die je zooeven door het hoofd zijn gegaan. Ik wil je alleen nog vragenleer toch eindelijk eens vroolijk het leven in te zien, om mijnentwil Hij deed een stap naar voren en legde zijn arm om haar midden. Zoo bracht hij haar terug in den lichtkring. Bij haar eerste woord, voor haar liefderijken blik en toon vloden al zijn aarzelingen. Er was iets in hem dat hem tot sprekon dwong. Ook al was het zijn ongeluk 1 Hij moest 1 Terwijl hij zijn blik doordringend op haar gelaat vestigde, sprak hij sHoe zou ik vroohjk het leven inzien, wanneer ik zie dat de geheele toekomst op een dwaling, een waanbegrip zal worden opgebouwd 1" ïFelix riep zij waarschuwend, ïlk moet het je zeggen wat ik in deze weken heb ervaren. Dagelijks flikkerde het opnu eens viel hierop een schamplicht, dan daarop, totdat alles duidelijk, bitter duidelijk en niet meer le miskennen was." Haar angstige blik hing aan zijn gelaat, dat geheel verwrongen was. Haar hart begreep dat zijn daemon er hem toe dreef weer te spreken, wat in do liefde niet moet besproken worden wreedheid, twijfel, onthul- ''ngen. ïFelix 1" riep zij uit. nik beb je lief en jij hebt mij lief, en met die wetenschap zullen wij ons vergenoegen I Men ontleedt aüeen lijken. Onze liefde leeft!" En zij dacht, wat haar mond niet kon uitspreken Wanneer wij elkaar volkomen toebehooren, zal hij vrede en zekerheid in de liefde vinden." {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1