52*te jaargang. Vrijdag 15 April 1898. IN0. 9601 Eerste Btacl. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. Abonnkweotspriis voor Schiedam, pn kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommera- 0.02 BUREAU: BOTER§TUAAT TO, Teleplioon STo. 123. Advertentieprijs: van 15 gewone regel" met inbe grip van ecne Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, -14 April '98. Spanje en de Vereenigde Slaton. Met den dag, met ieder uur zou men geneigd zijn te zeggen, worden thans de kansen op behoud van den vrede geringer. President Mc Kinley heeft in zijn Boodschap aan het Congres machtiging gevraagd om het leger zoo noodig te kunnen gebruiken tot her stel van de rust op Cuba. M. a. w. het Congres moest hem de beslissing laten over vrede of oorlog. Maar het Congres is niet van plan dat te doen. Het aanvaardt Mc Kinley's uiteenzetting over den toestand, maar het zal zelf beslissen en die beslissing door den President laten uit voeren. In Kamer en Senaat zijn ongeveer gelijk luidende rapporten ingediend door decommissiën voor de Hiiteniandsche zaken, en wel in ieder Huis een van de meerderheid en een van de minderheid. Het rapport, dat in den Senaat door Davis als dat der meerderheid van de commissie werd ingediend, verklaart het volgende: Aangezien de toestand der laatste drie jaren op Cuba, en ten laatste de ondergang der Maine, niet langer kan geduld worden, worde besloten »Het volk van Cuba is rechtens vrij en onaf hankelijk »Het is de plicht der "Vereenigde Staten te eischen, en daarom eische zij, dat de regeering van Spanje onverwijld haar gezag over en haar bestuur van het eiland Cuba late varen, en haar strijdmacht tc land en ter zee onmiddellijk vandaar terugroepe. J De President wordt gemachtigd en hem wordt opgedragen de geheele krijgsmacht der Vereenigde Staten, indien noodig, te gebruiken om aan deze resoluties uitvoering te geven." Tegelijk werd ingediend een rapport der min derheid, dat ongeveer evenzoo luidt, behalve dat daarin de erkenning der tegenwoordige revo- lutionnaire regeering wordt aanbevolen. In het Huis van Afgevaardigden werd even eens ingediend een rapport der meerderheid, dat dezelfde strekking heeft als dat der meer derheid uit de Senaatscommissie. Dat der min derheid van de commissie uit de Kamer breekt een lans voor de erkenning der onafhankelijke Cubaansche republiek, die door de zee- en de landmacht moet worden gesteund. De rapporten zijn alle zeer lang. Zij sommen alle grieven der Amerikanen op en klagen Spanje aan in krasse taal, die er op berekend is om het Spaansche volk diep te kwetsen en DOOR IDA BOY-ED. 77) Zij wist hoe het volle bezit alles veranderen, maar ook alles vaster maken kan. Smeekend hief zij haar gevouwen handen naar hem op, om hem te beletten varder te spreken. Hij had haar woorden niet eens gehoord. Hij spon zijn gedachten verder. »Ik heb begrepen", zeide hij op bijna doffen toon, jdat je verlangt naar een heer en toch niet kunt vei dragen beheerscht te worden. Dat is de tragische ondergrond van je karakter. Toch zou je gelukkig kunnen worden, zelfs in strijd, wan neer je wist dat de man die je wil beheerschen, ook werkelijk de sterkere is van wien je droomt. Dan zou het je een genot zijn tegen te streven het knarsetandend bukken zou je een wellust zijn. Die man ben ik niet." Hij zonk neer op de sofa, leunde den gebalden vuist op het kussen naast zich en staarde naar den grond. Conradino stond eenige minuten zonder te spre ken. Groote verwarring had haar overmeesterd. Hij had die woerden vloeiend, in harmonische volg orde gesproken, zooals iemand iets zegt dat hij honderden malen heeft gedacht. Zij had het ge hoord, weliswaar met oen angstig luisterend oor, maar toch gehoord alieen. Nu poogde zij te begrijpen, in zich op te nemen wat in die woorden gezegd was. grievend te beleedigen. Uit de redevoeringen bij het debat spreekt eveneens een geest van wantrouwen tegenover Spanje. Het rapport der Senaatscommissie eindigt met de woordensAls hieruit oorlog mocht voortvloeien, is het Amerikaansche volk geheel en al gereed en vol vertrouwen in de recht vaardigheid van de zaak." Het rapport der minderheid werd door het Huis van Afgevaardigden met 191 tegen 150 stemmen verworpen. Daarna werd dat der meerderheid van de commissie mei 324 tegen 20 stemmen aangenomen. Het debat in de Kamer eindigde met een rumoerig tooneel. De afgevaardigden scholden en sloegen elkander. De Senaat heeft zijn beslissing nog uitgesteld, op raad van verschillende gematigde senatoren. Daarentegen hielden Lindsay, Wilson, Allen, Mason en anderen zeer heftige redevoeringen waarin op den oorlog werd aangedrongen. De Senaat zal niet uiteengaan voordat een beslissing is gevallen. Men verwacht in politieke kringen te Was hington dat ook de Senaat evenals het Huis van Afgevaardigden met bijna algemeene slem- men de resolutie der commissie voor buiten- landsche zaken zal aannemen. Als het er op aan komt zal het de regeering zeker niet ontbreken aan de noodige middelen. Reeds nu is door de republikeinsche leden der commissie voor de financiën uit het Huis van Afgevaardigden aangenomen een ontwerp tot verhooging der belastingen, waardoor, zoo noodig, een oorlogsfonds van 4 00 millioen dollar per jaar wordt gevormd. Bovendien is in be ginsel aangenomen een leening van 500 millioen dollar. De conservatieve leiders in beide Huizen hebben als hun oordeel te kennen gegeven, dat de oorlog onvermijdelijk is, indien Spanje niet volkomen en voor altijd afstand doet van Cuba. Wanneer dit gebeurt, dan zou op de Ver eenigde Staten de taak rusten op de Pare! der Antillen een regeeringsvorm te scheppen, die rust en vrede op het eiland mogelijk maakt. Volgens consul Lee, wiens reis naar Washing ton een ware triomftocht is geweest, dien het Amerikaansche volk heeft gehuldigd als een held, bestaat er thans geen regeeringsvorm op het eiland dan het door Spanje ingestelde autonomistisch bewind. Voor de commissie uit den Senaat verklaarde Lee dat er geen Cubaansche republiek kon erkend worden, daar de opstandelingen geen vasten regeeringsvorm bezaten. Zeer ernstig is hetgeen generaal Lee zegt over de Maine. Er bestaat bij hem geen twijfel of de ont ploffing der Maine is te wijten aan de Spaan sche autoriteiten; hooge ambtenaren hebben geweten van de plannen om de Maine te ver- Zij wilde beheerscht zijn Wis en zeker. Met blijdschap gaf haar ziel dit toe. Maar zij verdroeg geen vreemden wil boven zich? Zij wist het niet. Haar gedachten dwaalden her- en derwaarts, zoe kend in het verleden, om voor zichzelf eenig bewijs te kunnen leveren. Misschien had hij gelijk? Maar neen, kleine levensgewoonten kunnen niet aangevoerd worden als bewijzen, wanneer het innerlijke waarheden betreft. Zij werd het met zichzelf niet eens. Zij zag zich weder in het rijtuig naast Felix, voelde weer die gelukzalige onderworpenheid en dankbaarheid voor het geschenk zijner liefde was zij toen niet de vrouw geweest, die zich met blijdschap stelt onder de bescherming van den maneen vrouw dus, die zich haar heer heeft verkoren 1 Beefde haar hart niet in angst en zorg wanneer zij hem treurig zag Bewaakte zij niet haar glim lach en haar woord om hem geen pijn te doen Ruimde zij niet alles uit zijn weg, dat hem kon ontstemmen in werkelijkheid met een heimelijke, kleine vrees in het hart, dat hij zich zou ergeren of door de menschen niet genoeg gerespecteerd werd? Was dat alles niet liefhebbende onder worpenheid Als schemerend begrijpen kwam het nu in Conradine op dat het ook iets anders kon zijn dan onderworpenheid slechts liefde alleen en mis schien met medelijden vermengd. Maar toch voelde zij zich niet veranderd sedert zij hem lief had Was er niet iets in haar ontstaan, dat geleek op de jongheid van haar eerste huwelijk, dat geleek op de kinderlijke vroohjkheid van haar meisjesjaren Waren niet al haar gedachten van haar eigen persoonlijkheid afgekeerd? Kwam zij zich zelve niet onbelangrijk voor en zag zij niet in den nielen; maarschalk Blanco waarschij'nlijk niet. Lee maakt zich sterk niet alleen dit te be wijzen, maar ook dat de Montgomery, een andere Amerikaansche oorlogsbodem, eveneens boven een onderzeesche mijn voor anker lag. De officieren der Montgomery waren echter gewaarschuwd en lieten door een duiker den draad doorsnijden, die de mijn met een Spaansch fort in verbinding bracht. Lee is ook door president Mc Kinley ont vangen. Het Amerikaansche vliegend eskader is gister middag om twee uur met verzegelde orders naar het zuiden vertrokken van Old Point Comfort, in Virginia. Officieel wordt te Washington openbaar ge maakt, dat het bevelen heeft gekregen om 48- uurs-manoeuvres te houden. Het departement van marine gaat voort schepen aan te koopen. Naar uit Bremen wordt gemeld, hebben firma's aldaar ongunstige tijdingen gekiegen uit New-York, waaraan was toegevoegd de mededeeling dat de Ward-lijn haar stoomboot- dienst op Havanna heeft gestaakt en haar dienst op Mexico voorloopig onder vreemde vlag voortzet. In den Spaanschen ministerraad is gisteren de Boodschap besproken. Het oordeel van den ministerraad was, dat het Spanje's plicht was tegenover de door Mc Kinley uitgesproken stellingen, die tusschen- komst op Cuba beoogen, niet verder toe te gevenmaar Spanje's souvereiniteit en de rechten van het Spaansche volk te stellen, waarmede iedere inmenging in zijn inwendige aangelegenheden onvereenigbaar is. Op de Bedreiging der Vereenigde Staten met gewapende tussehenkomst, behoort Spanje te antwoorden met toebereidselen tot verdediging. De minister-president Sagasta heeft, volgens den correspondent der Ind. Beige te Madrid, verklaard dat Mc Kinley's Boodschap op hem een zeer slechten indruk had gemaakt. Spanje kon thans niet meer de tussehenkomst der mogendheden dulden. Een ander minister deelde in een interview mede dat de Spaansche regeering nu afwacht tot de Vereenigde Staten door daden uiting geeft aan de in de Boodschap uitgesproken meeningen. Zij heeft er van afgezien de Cortez vroeger bijeen te roepen, zooals zij eerst had besloten. De regeering heeft de Normannia en de Columbia van de Hamburg-Amerika lijn aan gekocht om als kaperschepen en hulpkruisers dienst te doen. De Vereenigde Staten had ook plan deze beide uitmuntende schepen te koopen maar Spanje is hun voor geweest. geliefde den belangrijksten man ter werefd En was dat gevoel haar niet een heerlijkheid Hoe kon hij zeggen dat het de tragische onder grond van haar karakter was, dat zij het niet kon verdragen beheerscht te worden. Of hadden al die gewaarwordingen, waardoor zij zich zoo blijde liet dragen, een anderen onder grond Sproten zij wellicht alle slechts voort uit den hartstocht, die da vrouw tot den man trekt? Waren zij door de zinnen verwekt en zouden zij vergaan met hun bpvrediging? Haar hart klopte; haar adem ging zwaar. Het was haar of haar iets ontglipte, als moest zij het tot eiken prijs vasthouden. Zij sloot de oogen. Een beeld verrees voor haar geest, dat zij niet had opgeroepen, dat zij niet wilde zien in dit vreeseiijk oogenblik. Het beeld van haar echtgenoot 1 Haar geheele huwelijk trok aan haar voorbij. Haar gedachten vlogen met de snelheid van secon den de vijf j aar door. Zij begreep plotseling dat haar geluk toen juist zoo was geweest ais Felix zeide dat geluk er voor haar moest uitzien; het was een strijd geweest met een sterke, en het tegenstreven was een genet, het knarsetandend toegeven heimelijke wellust geweest. Maar tegelijk ook vloog een gedachte als een bliksemschicht door haar brein Zij hield die in doodsangst vastzij mocht haar niet ontglippen zij gaf hoop, leven. Moest niet een nieuwe liefde ook van geheei anderen aard zijn? De andere eigenschappen van den geliefde wekten ook andere gewaarwordingen, riepen ook andere krachten wakker. iFelix I" riep zij uit. Het klonk niet als een naam, maar als een liefdeskreet. Maarschalk Blanco neemt voor alle eventuali teiten zoowel te land als te zee zijn maatregelen. De houding der bevolking en der vrijwilligers toont dat zij geneigd zijn de autoriteiten te steunen. Zelfs de radicale autonomisten en vele separatisten hebben weinig zin in een annexatie door de Vereenigde Staten. De Spaansche en de militaire partijen op Cuba hebben zelfs den wapenstilstand zeer slecht opgenomen. Volgens hen zal die zeer weinig indruk maken op de door dc Vereenigde Staten aangemoedigde opstandelingen. Ook zul len de operaties er door gehinderd worden. De opstandelingen zullen den tijd krijgen om zich opnieuw te organiseeren. De buiterilandsche bladen zien alle de toekomst donker in. Zeer opmerkelijk is liet contrast te Rome tusschen de meening, die in officieele kringen heerscht, en die der katholieke pers. In officieele kringen ontkent men niet langer dat het onthaal dat de Boodschap van Mc Kinley algemeen heeft gevonden, weinig hoop laat op een vredelievende oplossing van het Spaansch- Amerikaansche geschil. De katholieke pers daarentegen gaat voort met optimistisch te schrijven over den toestand. Zoo bevat de Osservatore Romano een over zicht der naar aanleiding der door den Paus aangeboden bem'ddeling gewisselde stukken. Aan 't slot van deze officieele stukken publi ceert het blad nog een telegram uit Washington va" Maandagavond, waarin gezegd wordt dat de schorsing van vijandelijkheden een uitnemende indruk heeft gemaakt. De correspondent twijfelt niet dat de vrede bewaard zal blijven. Hjj voegt er nog bij, dat de invloed des Pausen door het Amerikaansche volk ten volle gewaardeerd en dankbaar aanvaard wordt. In den Zwitserschen Nationalen Raad stelde dr. Joos voor, den Bondsraad uit te noodigen de vraag te onderzoeken of niet Zwitserland zijn bemiddeling kan aanbieden in het Spaansch- Amerikaansche conflict. Gemengde Medcdcclingen. Gladstone beeft gisteren een slechten nacht gehad, 's Middags voelde hij zich echter weer wat beter. Mevrouw Gladstone is ook ziek. Het door de Chartered Company uitgegeven verslag stelt een vergrooting van het kapitaal voor met 1,500,000 p. st. in gewone aandeelen van 1 p. st., waarvan 250,000 dadelijk zullen worden aangeboden aan de aandeelhouders pro rata 2 p, st. In een aanhangsel wordt de met het Depar tement van Koloniën gevoerde correspondentie Zij knielde naast hem op den grond, zooals hij eens voor haar had geknield, toen hij over zijn jaloerschheid sprak. En zij hing aan zijn lichaam, terwijl zij met zoekende handen naar zijn armen, naar zijn borst tastte. Zij sprak tot hem. Zonder ophouden vloeiden haar de woorden van de lippen uit het diepst van haar ziel welden op al haar liefde en smart, al haar weten en geiooren, die daar tot nu toe half bewust hadden gesluimerd. En haar liefdes extase vloog hem tege moet als de heete wind der tropen en bracht zijn bloed in gisting. Zij wilde hem zeggen dat zijn andere geaardheid ook van haar een nieuwe andere vrouw had ge maakt, en zij verried dat haar geloof ineen was gestort. Zij wiide hem zeggen, dat zij zijn geaardheid lief had, aanbad, begreep, en zij schilderde een afgod, niet een man der werkelijkheid. Zij wiide hem zeggen dat zij zich in de toekomst geen arbeid, geen plicht, geen bevrediging Kon voorstellen, zonder hem als deelgenoot aan haar zijde, en zij verried dat zij zou sterven, als zij den geliefde zou verliezen. En terwijl hij met een gretig oor luisterde naar haar geestdriftige woorden, trokken zijn armen haar naar zich op en omklemden haar steeds vaster. Zij, zinneioos van smart en liefde en bezield door de wanhopige begeerte, den geliefden man heer schappij te geven over zich zelve, vlijde zich dicht tegen zijn borst. Toen kwam de eenige, geweldige vervoering over hem, die den man maakt tot heer der vrouw die hem liefheeft. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1