52"° jaargang. Zaterdag 16 April 1898. N°. 9602. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUHjLETOjSr. UITGEVER: H. J. G. ROELANTS. BUITENLAND. COURA AaossBHBaraFBiji voor Schiedam, per kwartaal i i f 0.90 s omliggende plaatsen, p. kwart - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijk» nommers- 0.02 BVREAV: BOTERSTBAAT ÏO, Telephoon HTo. 123. Adybbtbbtupbus: -ran 15 gewone regel» met inhe» grip ran eena Courant. 0.59 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algeazeer» overzicht. SjCHiedam, 15 April '98. Spanje en de Vereenfgde Staten. Het schijnt dat thans werkelijk de vrede niet bewaard zal kunnen blijven. Wel wordt in diplomatieke kringen nog ge sproken over een bemiddelend optreden der mogendheden, en dan in een bepaalden vorm, maar niettemin wordt de oorlog onvermijdelijk geacht. De Amerikaansche Senaat heeft nog geen besluit genomen aangaande het rapport der commissie voor de buitenlandsche zaken. Gisteren werden de beraadslagingen voort gezet op kalmer en bezadigder wijze dan den vorigen dag. Hoar drong er op aan, dat alles zou beproefd worden om een eervolle oplossing te vinden, voordat men zich in een oorlog ging storten. Hij prees Mc Kinley's pogingen voor het behoud \an den vrede. Hij achtte ook nu nog den oorlog niet onvermijdelijk. Senator Turner daarentegen veroordeelde de wankelende, flauwhartige staatkunde van de regeering. Hij eisoht de verdrijving van Spanje uit het westelijk halfrond. Een groot aantal senatoren hadden zich giste ren nog opgegeven om te spreken, zoodat heden op zijn vroegst een beslissing zal worden ge nomen. In het Huis van Afgevaardigden is het zeer rumoerig toegegaan, en betreurenswaardige tooneelen vielen er voor. Een der afgevaardigden had de leden van het Congres bezworen zich als mannen te gedragen, maar die woorden werden zóó slecht opge nomen, dat in een oogwenk een onbeschrijfelijk tumult heerschte en democraten en republi keinen elkaar in het haar zaten. Er werd geschreeuwd, gescholden, gefloten men gooide met boeken en andere projectielen; er vielen slagers, en eerst met de grootste moeite gelukte het den voorzitter de orde eenigszins te herstellen. Ten laatste kon men tot stemmen overgaan en werd het rapport der Kamercommissie, dat in voor Spanje veel beleedigender termen is ver vat dan dat der commissie uit den Senaat, aan genomen. Dat de toestand werkelijk zeer ernstig is blijkt uit het feit, dat de gezant van Spanje, de heer Polo de Bernabé, gereed is om te vertrekken, zoodra hem dit wordt bevolen. Hij heeft besloten geen invitaties van ministers of senatoren meer aan te nemende toestand is daarvoor te ernstig. Bij zijn vertrek zal de zorg voor de Spaansche belangen worden opgedragen aan den Franschen gezant. Lee heeft ook voor de Senaatscommissie ge sproken over den brief van generaal Weyler, vóór de A/aine-ramp, waarin deze het denkbeeld opperde om onderzeesche mijnen in de haven van Havanna te leggen. flOOR IDA BOY-ED. 78) XII. Het sloeg zes uur. Felix, die sedett eenige uren onbeweeglijk in zijn stoel voor de schrijftafel had gezeten, schrok op. Op het slaan der klok volgde een scherp, gillend gefluit, dat buiten langgerekt door de lucht klonk. Het sein, dat voor de arbeiders de dag begon, Felix bemerkte plotseling dat hij het kond had. Hij stond op en ging naar het venster. In bet glas weerkaatste de gele vlam der lamp schel en schitterend en verhinderde den blik verder naar buiten te dringen in den nacht. Het licht brandde leeds droefgeestig, en de pit, die zich als een riang in de leege peer der lamp kronkelde, zoog reeds den laatsten droppel petro leum op. Het -was zeer koud in de kamer. Felix drukte zijn voorhoofd tegen de venster ruit, die koud als ijs was. Maar hij drukte niet temin zijn hoofd nog vaster tegen het glas. Dat deed zijn koortsachtig gloeiende hersenen goed. De donkere morgenstilte wei d ten tweeden male verstoord. Hondengeblaf weerklonk en het geram mel van een ijzeren ketting. Felix trad met een zwaren moeden etap in de 1 kamer terug. Eveneens blijkt dit uit de verklaring van Long, den staatssecretaris van marine, dat hij geen inlichtingen meer zal geven over de bewegingen der Amerikaansche oorlogsbodems. Men zegt dat de Amerikanen de grens van Mexico versterken, uit vrees voor een inval van vrijwilligers. Dat de zaken te Washington zulk een ern- stigen keer hebben genomen moet voor een groot deel te wijten zijn aan generaal Lee, die zoowel bij president Mc Kinley als bij de leden van het Kabinet er krachtig op heeft aangedrongen den oorlog terstond aan Spanje te verklaren, indien Spanje niet binnen 24 uur afstand deed van Cuba. Men wijst er op, dat Lee waarschijnlijk door president Cleveland vooral hierom als consul- generaal naar Cuba is gezonden, omdat hij door zijn militaire ervaring in staat was nauw keurige en bruikbare inlichtingen op het eiland te verzamelen. De Spaansche autoriteiten, die dit zeer wel wisten, verleenden hem het exequaturmaar hebben hem niettemin steeds koel en meer als een militair spion dan als een consul behan deld. Ook in Spanje voelt de regeering blijkbaar den vollen ernst van een toestand, zonder evenwel een onmiddellijk uitbarsten van den oorlog te verwachten. De ministerraad vergaderde gisteren onder voorzitterschap der Koningin-Regentes. De minister-president Sagasta deelde daar mede dat de regeering den toestand zóó ernstig inzag, dat zij het noodig achtte de meening der natie te raadplegen. De regeering wer.schte in overeenstemming daarmede te handelen. Besloten werd toen de Cortez toch eerder bijeen te roepen, en wel tegen Woensdag a. s. Het besluit is gisteravond reeds door de Re gentes onderteekend. De ministers besloten voorts aan de voor naamste gezanten een nota te zenden om hun mededeeling te doen van de besluiten der regee- ring en hun den staat van zaken bloot te leggen. De heer Sagasta zal bovendien een conferen tie hebben met de leiders der minderheid in de Cortez. Silvela verklaarde reeds in een onderhoud dat de conservatieven het met de regeering eens zijn, waar het de eer van Spanje en de handhaving van den vrede betreft. Zij zullen een voorstel steunen om de hangende quaesties aan een arbitraire uitspraak der mogendheden te onderwerpen. Ook generaal Weyler heeft zijn duit in het zakje gegooid. De generaal is te Madrid aan gekomen en verklaarde, dat hij de Koningin- Regentes zijn diensten zou aanbieden. Hij meent dat de oorlog niet te vermijden is, jindien Spanje Cuba niet wil prijs geven. Een oorlog acht hij ook verkieslijker dan de voortdurende De dag begon dos, de dag dia hem hier niet meer mocht zien. üij ging weer voor zijn schrijftafel zitten en nam zijn pen op. De brief, dien hij in gedachte reeds twintigmaal had opgesteld in de laatste uren, moest nu geschreven worden. Zijn pen ging over het papier, ais door een automaat in beweging gebracht Geliefde 1 vDat ik het niet ben, die rijp en krachtig en groot genoeg ben om je waar geluk te schenken, hebben wij beiden ingezien. tNa de ure van zalig vergeten kwam mij die wetenschap duizendmaal smartelijker voor. ïZij zal ook in jou weer ontwaken, tik kan je niet meer ontmoeten, omdat ik niet in je oog de ontzetting wil lezen, wanneer te gelijk met die wetenschap de gedachte in je zou opkomen, dat je nu voor goed aan mij gebonden bent. sDat ben je niet! »Het eenige wat ik kan doen om je te bewijzen dat je je liefde aan geen volkomen nietswaardige hebt geschonken, is dat ik je zegJe bent vrij, geheel vrij. iMaar ik vlucht uit het leven in de een zaamheid. Felix." Hij nam den ring van zijn vinger. De groene steen schitterde. Hij deed dien met den brief in een couvert. De lamp gaf achter het glas nog slechts een kleinen, somber-roeden vuurkrans te zien. Een grijze, kwalijk riekende damp steeg uit het glas op en begon het zwart te tinten. spanning die tusschen Madrid en Washington bestaat. De generaal is voornemens voor den Senaat zij'n gedrag op Cuba te verdedigen. Een der ministers heeft in een onderhoud verklaard, dat het conflict ten einde loopt. Spanje is, overtuigd van zijn recht, bereid zijn eer en zijn grondgebied te verdedigen en aan alle gebeurlijkheden het hoofd te bieden. De Koningin-Regentes heeft het besluit ge- teekend, waarbij een vrijwillige inschrijving wordt opengesteld voor de vermeerdering der vloot. De kruisers Vizcaya en Oquendo hebben Porto-Rico verlaten. Te Washington denkt men dat zij naar Cap Yerd zijn gegaan. Maarschalk Blanco heeft aan de legeraan voerders op Cuba nam keurige aan wijzigingen gegeven voor de uitvoering van den wapen stilstand. De troepen zullen de stellingen behouden, die zij nu bezet hebben. Zij zullen geen aanval lende bewegingen doen en zich bepalen tot die operaties, welke noodig zijn voor het transport van convooien, Stooten die operaties op vijandelijkheden, dan moeten de troepen niet alleen den aanval af wijzen, maar zelfs krachtig aanvailenderwijze optreden. Alle middelen moeten worden aangewend om de besluiten ter kennis der insurgenten te brengen. Indien dezen parlementairs zenden, moeten die zonder vijandigheid worden ont vangen. Bij onderhandelingen moeten de bevelhebbers onmiddellijk hun chefs verwittigen om compli caties te vermijden. Aanbevolen wordt zooveel mogelijk onderhandelingen aan te knoopen met de voornaamste insurgenten-aanvoerders. Om met de opstandelingen te onderhandelen ziji' ook de Cubaansche ministers Daez en Gibcrga naar het Oosten van het eiland ver trokken. Of de onderhandelingen veel zullen baten, is echter zeer twijfelachtig. Ondanks den wapen stilstand zijn in de provinciën Santa Clara en Santiago weer gevechten voorgekomen. Wij vermeldde gisteren dat in den Zwitser- schen Nationalen Raad door dr. Joos de vraag werd gesteld of Zwitserland niet zijn bemidde ling kon aanbieden in het conflict tusschen Spanje en de Yereenigde Staten. De Bondspresident antwoordde op die aan vraag, dat de Bondsregeering vurig hoopt, dat de bemiddeling der mogendheden resultaten moge opleverenmaar het zou gewaagd zijn voor Zwitserland om zich in de zaak te mengen, vooral wanneer de stappen der mogendheden vruchteloos blijken. Dr. Joos' voorstel werd daarop verworpen. Te Parijs is men, naar aan de Petit Bleu Felix nam hoed en mantel en ging weg. Op de kleeden die den corridor en de trappen bedekten, weeiklonk zijn stap slechts dof. Hij vond in de diepe duisternis gemakkelijk den weg, met de zekerheid van een blinde. Beneden in de vestibule deed hij zich pijn aan een der eikenhouten seherp-gerande tafels. Zij stonden blijkbaar niet op haar gewone plaats. Zoo kostte het zoeken en tasten, voor hij het groote portaal vond. De oude reuzensieute) draaide gemakkelijk in het slut, de veiligheidsketting viel kletterend neer. Feiix deed volstrekt geen moeite om geraas te vermijden. Buiten bedekte een dunne sneeuwlaag den grond en verspreidde eenig licht. Aan den hemel schitterden de sterren, alsof ieder van hen zich onrustig op zijn plaats bewoog. De scherpe koude kwam Felix weldadig tegemoet. Hij haalde eemgo malen diep adem. Met gelijkmatige stappen liep hij voort, eerst naar de hoeve toe. De straatweg naar Tondern leidde daarlangs. Op de boerderij was reeds drukte, üit een open deur schoot een schel licht naar buiten en sche merde ook door de vierkante, stoffige, kleine ven sters van den stal. Een knecht ging dwars over den weg met een lantaarn in de hand. Het driehoekige lichtschijnsel schoof wiegelend verder over het sneeuwdek op den grond. Toen Feiix het pad van den man kruiste bemerkte hij nog den stank van slechte fabak in de lucht. Het doffe loeien eener koe drong uit den stal, verder stampen, het gerinkel van kettingen en het ongeduldige kijven der melkmeid. De poort der hoeve stond wijd open, en in de witte sneeuw kon men twee zwarte lijnen duidelijk waarnemen. wordt bericht, er zeker van dat de mogend heden den oorlog niet zullen laten verklaren zonder nog een nieuwe, krachtige poging te doen om den vrede te handhaven. En men mag hopen, dat die poging succes zal hebben. De mogendheden mogen zich dan wel haasten hun plan spoedig tot uitvoering te brengen. Be xaak-ZoIa. Zola en Perreux hebben 114 getuigen opge roepen, waaronder ook eenige voor het eerst gedagvaarden. Ook Casella behoort tot hen. De getuigenlijst bevat voorts de reeds vroeger opgegeven leden van buitenlandsche gezant schappen, die naar gelang van omstandigheden kunnen gedagvaard worden. Een Milaansch blad, de Lomba.rd.ia, zegt dat de Italiaausclie minister van buitenlandsche zaken genegen is Panizzardi verlof te geven getuigenis af te. leggen in het proces-Zola. Men zegt ook, dat de minister bereid is in de Kamer een verklaring af te leggen over de zaak-Dreyfus en Panizzardi's houding tegenover de onthullingen in de Siècle. Een redacteur der Agcncc Nationale heeft Esterhazy geïnterviewd. De majoor gelooft niet dat de leden van den krijgsraad zich civiele partij zullen stellen. Hij zelf zal op den achter grond blijven. Panizzardi kent hij volstrekt niet, en met von Schwarzkoppen onderhield hij alleen familierelaties. Hij acht straatbetoogingen in een zaak als deze gewenscht. Casella heeft, in antwoord op de beweringen van sommige bladen, in een brief aan Yves Guyot openlijk bevestigd, dat hij verdere be scheiden in diens handen heeft gesteld met het recht ze zoo noodig openbaar te maken, waaruit zal blijken, dat hij woord voor woord heeft verhaald wat hem is gezegd. Volgens de Fanfulla wordt majoor Paniz zardi wegens de onthullingen van Casella door zijn regeering teruggeroepen. De correspondent van de Figaro te Rome bevestigt dit bericht. Gemengde Vfededccllngen. De beruchte jodenhater Max Regis is gisteren te Algiers vrijgesproken en in vrijheid gesteld. Eduard Drumont c. s. omhelsden hem de menigte juichte hem toe. De orde werd niet verstoord. Gisteren hebben de gezanten te Konstan ti- nopel weer eens vergaderd over de rectificatie der Thessalische grens. De pest schijnt zich bedenkelijk uit te breiden. De Britsche minister van binnenlandsche zaken heeft IJedschas (Arabië), Kanton, Hong kong en Macao voor besmet verklaard. Te Djeddah zijn sedert 22 Maart 30 personen aan de pest gestorvente Bassora stierf deze week een matroos aan de ziekte. In het binnenland van China moet een op stand zijn uitgebroken. Do wielan van een zwaren wagen hadden daar de sneeuw weggerold. Felix herinnerde zichoru half zes was op zijn bevel de akkerwagen vol haver in zakken naar Tondern geieden naar Jens Aardarp, En toen verwonderde hij er zich over, dat in zijn geheugen nog een plaatsje was voor dergelijke dingen. Hij ging verder. Het stiüe veld omgaf hem. De zwartheid van don nacht ging over in de ijzer- granwlieid van de eerste langzame schemering. Het besneeuwde landschap scheen in deze matte ver lichting, die niet meer dan een vermoeden van licht was, een onmetelijke vlakte zonder horizon. De grenzen der aarde versmolten in onzekere lijnen. Felix liep daar alsof hij de eenige, de laatste mensch op de wereld was. Waarheen ging hij Hij had geen reisplan, alleen een doel dat hij werktuigelijk trachtte te bereiken. Yoor zijn geest zag hij hot armoedig kamertje, waarin hij zijn hond had doodgeschoten, hot kamertje vanwaar hij was vertrokken om zijn geluk en zijn ongeluk te veroveren de plaats vanwaar uit hij voor den dood het leven in was gevlucht. Hij dacht niet, dat het sedert langen tijd weer bewoond wasdat daar misschien kinderen schreeuwden of ruwe twist klonk. Hij dacht maar steeds, dat daar stilte, verbor genheid, eenzaamheid was. Op den straatweg kwamen twee mannen hem tegemoet. Hij zag hun gestalten zich losmaken uit de schemering en spoedig grooter worden. Toen zij hem bereikt hadden, stonden zij stil. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1