52jaargang. Dinsdag 19 April 1898. N". 9604. DE VLUCHT. FBTJlLLiETOISr. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. ^BINNENLAND. GOüflA /wohkkmeittspeijb voor Schiedam, per kwartaal 1 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke 0.02 BUREAU* EOTBRiTBAAT 70, Telephoon So. 123. AmvEKTEmEprjjsvan 15 gewone regels met inbe- grip van eene Conrant/"0.53 Iedere gewone regel meero,10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 18 April '98. Spanje en de Vereenigde Staten. Men kan den stand van het Spaansch- Amerikaansch conflict van een zeer verschillend standpunt in oogenschouw nemen. Men kan zich verdiepen in de vraag, wat Mc Kinley in dit of dat geval doen zal, wat de President hier of daarmede wel zou beoogen. Maar William Mc Kinley werd door een correspondent van een der groote buitenland- sche bladen, in den aanvang der verwikkeling tusschen de groote Amerikaansehe republiek en het eens zoo machtige Spanje, William the Silent Willem de Zwijger genoemd. En terecht. De houding van Mc Kinley is zóó weinig begrijpelijk, dut de correspondent der Times te New-York, die eerst het Hoofd van Staat te Washington uitbundigen lof toe zwaaide, thans voor den President geen goed woord meer over heeft. Wil Mc Kinley waarlijk den vrede? 'tls moeilijk te zeggen. Maar zeker is het, dat het Amerikaansehe volk den strijd wil, en dat ook in dit geschil als in zooveel andere de vox •populi zich krachtig doet gelden. Daarom is het 't verstandigst af te laten van elke prognose, om alleen rekening te houden met de nuchtere feiten. En dan worde hier allereerst vermeld het votum van den Amerikaanschen Senaat. Na een vrij lang debat, waarin de aan roem- vollen strijd herinnerende naam Wellington voorkomt onder de predikers van den vrede, heeft de Senaat met 67 tegen 21 stemmen het rapport van de meerderheid der Senaatscom missie aangenomen. Het debat liep voor een groot deel over de erkenning van Cuba als een vrije en onaf hankelijke souvereine mogendheid onder de naties der wereld", die door verschillende spre kers verlangd en door een amendement van Turrie werd uitgesproken. Met 57 tegen 31 stemmen ward dit amendement aangenomen. Behalve dit belangrijke amendement werd ook aangenomen dat van Davis, waarin ont kend wordt dat de Yereenigde Staten voor nemens zijn souvereiniteit, rechtsmacht of' toezicht op het eiland uit te oefenen met een ander doel dan den vrede te herstellen, om daarna de regeering van het eiland te laten aan de bevolking. Deze twee hoogst gewichtige amendementen zullen met het rapport der Senaatscommissie heden in het Huis van afgevaardigden worden behandeld. Twee mogelijkheden kunnen zich dan voor doen de Kamer kan een deadlock doen ont staan door niet in te stemmen met de beslis sing van den Senaat, of we! zij neemt rapport plus amendementen aan. hoor IDA BOY-ED. 80) Adriaan bad hem aandachtig aangezien «Hoor eens allereerst heb je iets opgedaan met je geloop door de ochtendlucht met open klee- len, zonder kraag «Dat komt er niet op aan," zei Felix. Adriaan ging naar de kast en goot daar uit eenige flescbjes iets bij elkaar. «Drink dat," zei hij. Gehoorzaam als een kind, bang bijna, slurpte Felix de alcoholische medicijn in, die zijn keel scheen te verschroeien. Maar het spreken ging toch iets boter, en een nieuw leven scheen hem door de aderen te vloeien. Met hartstochtelijk vuur begon hij over zich zelf te spreken. Hij beproefde niet meer zich zelf geringer voor te stellen dan hij was. Hij vertelde hoe hij zich had voelen groeien, toen hij zag dat hij op de juiste plaats stond en spoedig leerde een bedrijf te overzien, dat stellig van den leider energie en verstandelijke gaven eischte. Hij riep zich weer voor den geest hoe met de bekwaamheid voor zijn arbeid ook de moed was gekomen om lief te heb ben en op wederliefde te hopen. En toen was ctee liefde waarheid gewordenmaar daarna had hij begrepen, dat toch tusschen hemen da geliefde vrouw een,klove gaapte die door geen liefde duur zaam te overbruggen was. In het laatste geval heeft de Piesident nog het recht zijn veto uit te brengen, en men acht het niet onwaarschijnlijk dat Mc Kinley dit zal doen, daar de Grondwet de erkenning van regeeringen overlaat aan den President. 't Waarschijnlijkst is wel, dat het Huis van Afgevaardigden instemt met het besluit van den Senaat, en dan zijn de kansen op vrede weer een weinig gedaald. In een telegram uit Washington wordt het Senaatsbesluit gunstig voor den vrede genoemd, omdat er opnieuw tijd door woidt gewonnen. En tijd gewonnen is vaak alles gewonnen. Bovendien houden velen het er voor dat Mc. Kinley èn door de beslissing aan het Congres te laten èn door de krijgstoerustingen een vei ligheidsklep heeft geopend voor de opgewon denheid der natie. Die opgewondenheid zal plaats moeten maken voor koele bezinning, en er zullen nog meer stemmen opgaan voor den vrede dan reeds in den Senaat tot luisteren dwongen. In ieder geval blijft de Spaansehe gezant, senor Polo de Bernabé, te Washington, zoolang de resoluties van het Congres niet door Mc Kinley zijn onderteekend. Ook generaal Wood ford blijft nog in de Spaansehe hoofdstad. Opgemerkt behoort nog te worden, dat er zekere tegenspiaak is tusschen het door den Senaat aangenomen amendement-Davis en de passage in Mc Kinley's Boodschap, waarin te kennen wordt gegeven dat de President Cuba niet in staat acht om op verstandige wijze voor deel te trekken van zijn onafhankelijkheid, In Spanje heeft de erkenning der Cubaansche Republiek door den Senaat een zeer slechten indruk gemaakt, en men vreest dat de resoluties van het Congres, door Mc Kinley zullen worden goedgekeurd. Dan is een diplomatieke breuk onvermijdelijk, en kan de bemiddeling van den Paus nocli die der mogendheden den oorlog verhinderen. Want ook in Spanje is de opgewondenheid zeer groot. De universiteit van Barcelona moest gesloten worden wegens de manifestaties der studenten, en te Malaga heeft een betoogende menigte het Amerikaansehe consulaat met steenen ge gooid, het wapenbord afgerukt en dat door de straten gesleurd. De minister van binnenland- sche zaken heeft den prefect van Malaga gelast onmiddellijk voldoening te schenken aan den Amerikaanschen consul. De laatste berichten uit Madrid waren anders nogal bemoedigend. In ministerieele kringen was men niet zoo pessimistisch gestemd als in de pers. De pauselijke nuntius en generaal Woodford hadden beiden hoop op behoud van den vredede eerste verwachtte concessies van Mc Kinley, de laatste evenwel niet. In den ministerraad werd mededeeling gedaan van het rapport der Spaansehe deskundigen «En een man die weet dat hij de vrouw niet altijd gelukkig za! kunnen maken, dat zijn aard geheel anders is dan de hare, handelt als een schurk, wanneer hij baar niet haar vrijheid terug geeft," eindigde hij. Adriaan had beproefd aandachtig toe te luisteren en te begrijpen. Hij stond tegen de kast, met de handen op den rug, het achterhoofd tegen den scherpen kant geleund en dacht na. Hij herinnerde zich hoe hij bijna pijnlijk verrast was geweest toen de verloving hem werd mede gedeeld. Wat Felix hem daar verteld had, was te ingewikkeld. Maar ten slotte kwam bat we! op hetzelfde neer, wat hij op zijn eenvoudige, ronde wijze destijds tot zichzelf had gezegd: «Als dio twee maar goed samen in 't gareel loopen." Men kan echter de menschen alleen naar zich zelf beoordeelen. En Adnaan meende ten slotte: Wanneer men eenerzijds heeft bemerkt dat men van zich zelf iels mag verwachten en dat men het talent bezit om in het practische leven iets fatsoenlijks te praesteeren, dan behoort men ook zooveel moed te bezitten op zich te nemen het met een vrouw klaar te spelen. Vooral wanneer beiden elkaar liefhebben." »Is het waarlijk liefde? Is het niet hartstocht alleen?" vroeg Felix. «Hoor eens, dat is voor mij hetzelfde", riep Adriaan uit. sla, voor jou. Jou heeft het leven al dien strijd bespaard. Alles in en on. je is uit een stuk. Maar ik", zeide Felix bitter, «hoe zou ik uit éen stuk zijn geworden? Van mijn kindsheid af heeft het ongeluk mij >an het eene leed naar het andere gesleept. Ik heb daardoor alle kracht verloren. Adriaan liet zijn gemakkelijke houding varen, liep op den ander toe en zeide langzaam naar de A/a ine-ramphet rapport zal in de Staatscourant worden openbaar gemaakt. De ministers van oorlog en marine deden verslag van de genomen maatregelen. Don Carlos heeft van uit Venetië een schrijven gericht aan een zijner aanhangers, die afge vaardigde is voor Estella (Navarre). In den door de Gazelle di Venezia gepubliceerden brief zegt don Carlos, dat de regeering te Madrid den hand schoen moet oprapen die Spanje door de regee ring te Washington in het aangezicht is gewor pen. De Carlisten, zegt de pretendent, zullen zijn zaak dienen door deel te nemen aan den oorlog, maar als de politiek van vernedering blijft gevolgd worden, zullen wij de wapenen rukken uit de handen van hen die onwaardig zijn ze te dragen en zelf hun plaats innemen. Evenmin als door Carlos is Romero Robledo bijster tevreden over de regeering, die volgens hem schijnt te slapen. Haar verantwoordelijk heid aldus geeft de Matin zijn verklaring aan een journalist weervoor de geschiedenis zal ontzaglijk zijn, en de impopulariteit van Moret, den minister van koloniën, wordt een gevaar voor het land. «Wat nu te doen vraagt Romero. »De Vereenigde Staten den oorlog aandoen Het Spaansehe volk zal dien met wanhoop, met een woest patriotisme voeren. Niemand in Spanje heeft den ooi-log gewild maar nu men er ons toe dwingt, zullen de Spanjaarden den dood verkiezen boven de schande." Men rust zich in Spanje ernstig ten strijde. Spaansehe kooplieden te Marseille, die bekend staan als leveranciers van het Spaansehe leger, hebben kolossale hoeveelheden gedroogde groen ten opgekocht. De afzending geschiedde naar Barcelona en Yaiencia. Te Havanna hebben de generaals beraad slaagd, naar men meent, om een verdedigings plan vast te stellen. De kooplieden te Havanna hebben maarschalk Blanco hun onvoorvvaardelijken steun toegezegd. Ook in de Vereenigde Staten worden de toebereidselen voortgezet. De kwartiermeester-generaal treft bv. maat regelen om stoomschepen te charteren voor het transport van troepen naar Cuba. <*eincngdc Medcdcclingen. Gisteren heeft de Fransche minister-presi dent Méline voor zijn kiezers te Remiremont rekening en verantwoording gedaan van zijn mandaat. Hij zette de diensten uiteen welke zijn partij den lande heeft bewezen en de her vormingen die zij tot stand heeft gebracht, en constateerde dat de medewerking der verlichte conservatieven de regeering een meerderheid gaf die de Dreyfus-erisis bezwoer en Frankrijk in het buitenland in grooter aanzien bracht (sic). Hij herinnerde aan de overwinningen over de radicalen en de socialisten en verklaarde eer- «Niet de omstandigheden maken uit ons wat wij zijn. Dat maken wij geheel alleen mot onze eigen kracht." Een zacht hoofdschudden en een smartelijke glimlach waren het eenig antwoord dat hij ontving. Het bleef geruimen tijd stil in het vertrek. Felix voelde zich opnieuw bevangen door een moeheid, die een onmacht nabijkwam. Adriaan stond nog steeds midden in de kamer, rechtop, het hoofd hoog opgericht, terwijl zijn blikken in een onbestemd verschiet staarden. De ochtendzon scheen nu naar binnen en goot een gouden licht over de planten in potten aan het venster. De dikke bladeren van een roodgrijze begonia schitterden in levenswarmteeen camelia bloeide in volle kleurenpracht. En in deze lichte, warme stilte sprak Adriaan plotseling de harde conclusie zijner gedachten uit «Zwakheid is schuld Felix kromp ineen. Zoo ltiid en zoo ruw en zoo onverbiddelijk '.ad die ste.n geklonken, die het oordeel uitspra t. Hij zuchtte alleen diep en smar telijk. En nu kwam er een ander gevoel in Adriaan op. Er moest iets gedaan worden. Gesproken was er genoeg, te veel zelfs. In ieder geval had Felix toch een practische aanleiding gehad om tot hem te komen. «En wat wil je nu van mij vroeg hij hartelijk. «Je wilt toch zeker iets." «Ik wilde naar Tondern gaan. Wegnaar Berlijn naar de stilte en vergetelheid waaruit ik gekomen ben. Maar onderweg bemerkte ik dat mijn zakken leeg zijn," zei Felix gejaagd. «Wat wil-je dan te Berlijn doen «Tot bezinning komen dan werk zoeken werken werken tot ik krachtig genoeg ben bied te hebben voor alle godsdienstige gezind heden. De minister-president werd bij acclamatie candidaat gesteld voor de aanstaande verkie zingen. Aan de Petit Bleu wordt bericht, dat Zola c. s. zal beproeven zijn medestanders in het buitenland van elke inmenging in de zaak-ZoIa te onthouden, daar de adressen, gclukwenschen enz. uit den vreemde een slechten indruk heb ben gemaakt op de openbare meening in Frankrijk. De Événement beweert dat de procureur- generaal van het Hof van Cassatie, Manau. wiens van rechtvaardigheid tintelende rede inen zich zal herinneren, zijn ontslag zal vragen. De heer Manau was dit, volgens het blad, reeds lang van plan. Crispi is te Palermo herkozen tot lid der Italiaansche Kamer. De Italiaansche Kamer heeft verlof gegeven tot vervolging der deelnemers aan liet noodlottig duel, waarin Cavalotti gedood werd. De Koninginnen te Parijs. Naar Beuter uit Parijs seint, hebben H.H. M.M. Zaterdagmorgen hun bezoek aan de musea van liet Louvre voortgezet. Hoofdzakelijk werd de aandacht geschonken aan het museum van beeldhouwwerken en een gedeelte van de schiiderijenverzamelingen bezocht. Daarna keerden HH. MM. naar hun liótel terug, waar het déjeuner gebruikt werd. Om half drie reden de hooge bezoeksters weder uit. De Koninginnen hebben gisteren den dienst in de kerk Saint Esprit, rue Rochebiune, met het personeel der legatie bijgewoond. Na het déjeuner zijn HH. MM. in een open rijtuig uit gereden, vergezeld door ridder De Stuers, den Nederlandschen gezant bij de Fransche regee ring en twee hofdames. De menigte juichte de Vorstinnen toe. Na het déjeuner bi achten de Koninginnen een langdurig bezoek aan de Notre Dame, gingen vervolgens door de Champs Elysées naar het Bols de Boulogne en keerde langs Ville d'Array en Saint Cloud naar haar Hótel terug, waar zij dineerden. Woensdag zullen IIH. MM. een be zoek brengen aan president Faurj; om zeven uur des avonds zullen zij Parijs verlaten om' naar Cannes te gaan. Beuter seint heden: De Figaro spreekt tegen, dat de Koningin nen eergisteren de voorstelling in de Opera bijwoonden en meent te weten, dat zij geen enkele toouvoorstelling zullen bijwonen. Heden wordt den Koninginnen een dejeuner aangeboden door ridder De Stuersdaarna wordt voor het leven en dan ik weet het niet. Geef mij geld, Adriaan," smeekte hij. «Daarvoor ben ik gekomen." Adriaan dacht na. «Geld," zei hij nadenkend, «dat is schaarsch op Collasborgen. Wat er aan baar geld is, heb ik morgen noodig om loonen uit te betalen. Van mijn turfkooper krijg ik in de volgende week iets ik weet niet of «Ik heb nog een paar honderd mark in mijn schrijftafel liggen. Zij zijn van mijzij zijn van het salaris dat ik eerlijk beproefd heb te verdienen. Neem die en geef mij wat je hebt," smeekte Felix. «Onzin I" Adriaan was het met zichzelf eens geworden. Het beetje geid dat hij in huis had, kon Felix niet van nut zijn, en bovendien oordeelde hij het niet goed Fehx te laten vertrekken. Hij zag er slacht uit. «Het gaat niet", besliste hij om tijd te winnen. «Ik heb te weinig in kas. Ik wil je iets zeggen ik baal morgen je geld." «En kan je mij zoo lang verbergen vroeg Felix. «Tot geen prijs kan en wil ik haar zien. Zij mag niet weten waar ik ben." «Verbergen?" zei Adrisan. «Dat is mij te roman tisch; dat gaat ook niei in mijn huis. Hier zijn maar drie kamers bewoonbaar. En daarop kan je rekenenConradine of Phcohe of beiden zullen wel hier komen, zoodra je vlucht ontdekt is. Wat zuilen zij ook anders doen Zij hebben niemand anders bij de hand." «Ik zweer je dat ik Conradine niet mag zien." Adriaan geloofde dat. En bij begreep het zelfs. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1