52*" jaargang. Woensdag 20 April 1898. DE VLUCHTr N°. 9605. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVERH. J. C.~RQELAffTS. BUITENLAND. BINNENLAND. GOURA Abonxementsmxjs voor Schiedam, per kwartaal 1 f 0.90 s omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per pest, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTEBSTU4AT 70, Tclephoon So. 133. Advbrtïmtiepbus van 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.59 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, l^April '98. Spanje en de Vereenigde Staten. sTerwijl de Senaat maarsteed-?(]eraadslaagt, gaat Sagunta verloren", heette het eens, twee duizend jaar geleden. Vv'ëlncht dacht ook Davis aan die karakte ristieke episode uit Rome's geschiedenis, toen hij gisteren in den Amerikaanschen Senaat aandrong op een beslissing, daar op Cuba tal van menschen omkomen, terwijl het Congres maar voortpraat. En er is gisteren heel wat gepraat te Was hington. De door den Senaat aangenomen reso lutie werd in de Kamer met 179 tegen 155 stemmen aangenomen, in dier voege echter door Dingley geamendeerd, dat de erkenning der Cu- baansche onafhankelijkheid er uit verviel. De Cubaansche Republiek wilde de republi- keinsche meerderheid der Kamer niet erkennen; zij wenschte Mc Kinley's politiek te steunen. Het besluit moest toen weer naar den Senaat, die met de wijziging van Dingley geen genoe gen nam, ofschoon Davis daar met de boven aangehaalde woorden op aandrong. Ook weigerde de Senaat met 43 tegen 34 steramen een conferentie met de Kamer. Het besluit ging toen weer terug naar de Kamer. Daar handhaafde Dingley zijn weigering en stelde voor dat de Kamer een conferentie zou vragen. De afgevaardigde Brom well wenschte dat de Kamer het besluit van den Senaat zou aannemen, maar met 172 tegen 148 stemmen werd dit verworpen en Dingley's voorstel ver volgens zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Om kwart over vijven ging daarop het be sluit der Kamer met haar verzoek om een conferentie terug naar den Senaat. Op voorstel van Davis werd in een conferentie toegestemd. Om kwart voor zevenen kwamen vervolgens de commissies uit Kamer en Senaat bijeen om te overleggen. De uitslag dier conferentie is nog niet be kend. Zie onder s Telegrammen"Red.) De stemming in het Congres is niet anders geweest dan een partijstemming. Democraten, populistenzilvermannen, kortom de tegen standers van Mc Kinley in den Senaat hebben de Republikeinen een nederlaag willen toe brengen door, tegen den zin van den President, de regeering der opstandelingen te erkennen. De vraag is wat Mc Kinley zal doen. Volgens de Standard zal hij alleen een besluit goed keuren dat niet de Cubaansche republiek erkent. In Spanje is men niet ontevreden over het meeningsverschil tusschen de beide wetgevends lichamen te Washington. Het vertraagt in ieder boor IDA BOY-ED. 81) Voor menschen, die in wanhoop zijn over elkaar, is het wel het beste, dat zij elkander vooreerst mijden. Hoe de zaken liepen zou later blijken. Eindelijk wist Adriaan hoe alles te schikken was. Felix kan een paar dagen wunen in het huisje van het reddingsstation, dat op bet strand tegen de ruïne van het oude stamslot der Collas aan was gebouwd. Daar was een haard, een bed, eenig huisraad en hout genoeg om dag en nacht een flink verwarmend vuur te onderhouden. Eenig proviand kon men meenemen en wanneer FeliX dit korte kluizenaarschap wilde uithouden, dan beloofde Adriaan hem zijn geld en de noodzake lijkste dingen te bezorgen en hem te doen weten hoe Conradine zijn vlucht had opgenomen. Toen Adriaan van het huisje van het reddings station sprak, voer Felix een huivering door de leden. Hij herinnerde zich plotseling dat hij van den aanvang af een vreemde, bange belangstelling bad gevoeld oor die eenzame plaats. Maar hij was dankbaar bereid daarheen te gaan. Daar was eenzaamheid, treurige verlaten eenzaamheid. Als hij maar kon uitrustenais hij maar eerst stil kon denken Zoo girgen zij dan samen op weg. De bezorgde vraag: sKSn* je wel ioopen?" werd dbo» Felix be- geval het uitbreken der vijandelijkheden. Daar entegen heeft het besluit van den Senaat aan leiding gegeven tot de vrees, dat genoemd be sluit een nieuwe hinderpaal zal blijken voor bet bereiken van overeenstemming tusschen auto- nomisten en insurgenten op Cuba. Ongelukkigerwijze geraken in Spanje de ge moederen meer en meer opgewonden. Toen het besluit van den Amerikaanschen Senaat te Barcelona bekend werd, ontstond daar groote opgewoudenheid. Talrijke groepen verzamelden zich voor de bureau's der dag bladen. Een troep studenten ging naar het Amerikaansche consulaat, maar werd door de politie verstrooid. Ook te Valencia hadden patriotische betoo gingen plaats, waaraan zelfs vrouwen deelnamen. Daar moest de gendarmerie eenige male char geeren, voordat de menigte uiteenging. Men spreekt te Madrid nog steeds van een bemiddelend optreden der mogendheden. De Rorneinsche correspondent der Daily Chronicle verzekert, dat de Regentes, de Paus en keizer Frans Jozef de Spaansche regeering zouden aanraden Cuba te laten varen. Wel vindt die mededeeling te Madrid geen geloof, maar men denkt dat, zoodra de vijande lijkheden zijn geopend, Europa zijn bemiddeling zal aanbieden op voor beide partijen eervolle voorwaarden. Renter's bureau te Londen verneemt boven dien dat het corps diplomatique te Washington nogmaals de mogelijkheid overweegt om nieuwe vertoogen van de zijde der mogendheden tot de Vereenigde Staten te richten ten gunste van den vrede. De regeeringen der mogendheden zullen even wel eerst over den uitslag dier beraadslagingen moeten oordeelen. Intusschen zijn er tal van feiten, die den hoogen ernst van den toestand doen uitkomen. Zoo heeft de Spaansche gezant te Washington een schip gecharterd waarmede een 400-tal Spaansche bewoners van Sampa het grondge bied der Vereenigde Staten zullen verlaten om naar Havanna te vertrekken. Voor het meeren- deel zijn het jonge lieden die hun diensten aan het vaderland hebben aangeboden. De Amerikaansche schepen die te Key-West liggen, zijn gereed voor een vlootdemonstratie voor Havanna. Amerikaansche schepen hebben met zoeklichten de kust van Cuba op verschil lende punten onderzocht. De regeering tracht nog steeds meer schepen te krijgen, evenals Spanje dat thans onder handelt over den aankoop van reserve-schepen van den postdienst in het Kanaal. Te Liverpool heeft het de aandacht getrokken dat de Bovic van de White-Starlijn Vrijdag, even voor het vertrek naar New-York, 5000 Lee-Metford-geweren, 10 Maxim-kanonnen, 50 snelvuurkanonnen van Erupp en 200 ton amu- nitie aan boord nam. antwoord met de driftige verzekering dat hij dat kon. Bij iedere ademhaling voelde hij een pijnlijken steek door zijn longen, en zijn adem ging in steeds snellere en kortere stoeten. Maar het zou hem erbarmelijk hebben toegeschenen, daar iets van te zeggen. Het kwam hem voor dat bij nu althans lichamelijke kracht moest toonen. Het verpletterende «zwakheid is schuld" klonk nog door zijn ziel. En bovendien hij voelde het met profetische zekerheid -- wanneer alle ziekten hem overvielen, dan zouden zij hem toch niet neervellen. De dood ontvluchtte hem, omdat hij dien eens had ontvlucht. Een snijdende oostenwind was opgestoken, den bedriegelijke metgezel van den winterzonneglans. Hij blies hun in den rug, en Felix voelde de snijdende koude in zijn nek en in zijn borst. Voor Adriaan was dat een gewone koelte. Het kwam niet bij hem op dat iemand die nog nooit den noordelijken winter heeft leeren kennen de wind ijzig kon vinden. Eindelijk waren zij aan het strand, welks zand strook aan de landzijde begrensd werd door een armelijk dennenboscbje. De oostenwind dreef de zee van het land wegver buiten schuimden witte koppen op grijs-groene golven. In de nabijheid van het land beproefde de zee tevergeefs in zwakken golfslag nader te komen. De viei kante toren, opgetrokken uit granietblok- ken, stond kaal en koud voor den achtergrond. Aan den voet van den toren, tusschen resten van puinhoopen, stond het kleine armoedige huisje. Adriaan sloot de deur open. De visschers verder op het strand in het jiieuwe reddingsstation, had den den tweeden sleutel. Te Chicago en op verschillende plaatsen in de Vereenigde Staten maakt men zich gereed het uitbreken van den oorlog feestelijk te vieren Teekenend voor de openbare meening daar te lande. Men zegt dat de Cubaansche insurgenten- aanvoerder Garcia aangeboden heeft in geval van oorlog met de Amerikaansche troepen samen te werken. De correspondent der Ind. Beige te Lemberg zegt, dat de millionnair Kolbasa, die aangeboden heeft een vrijwilligerscorps voor de Vereenigde Staten aan te werven, reeds over 800 man beschikt. Be zaak-Zela. Er loopen over het aanstaande proces-Zola verschillende geruchten, die niet onbelangrijk zijn. Men meent eenerzijds dat de verdediging voornemens zou zijn reeds bij den aanvang van het proces tot nietigheid der aanklacht te con- cludeeren, daar de leden van den krijgsraad, die Esterhazy vrijsprak, niet bevoegd waren tot het indienen der aanklacht, die van den perma nenten, te Parijs zetelenden krijgsraad had behooren uit te gaan. Bij verwerping dezer conclusie door de assisen, zou Zola zich terstond van het incidenteele von nis in cassatie voorzien. Anderzijds beweert de Intransigeant dat de leden van den krijgsraad, indien reeds dadelijk de zaak-Dreyfus ter sprake wordt gebracht, om daar een einde aan te maken, den hun toege worpen handschoen zouden oprapen. Zij zullen de getuigen doen verschijnen en alle stukken ter tafel brengen, die bij het eerste onderzoek dienst hebben gedaan, zonder voor de gevolgen terug te deinzen. Er zijn toch symptomen van een geheele wijziging der Dreyfus-quaestie. De correspondent der Ind. Beige te Berlijn zegt uit goede bron te weten, dat kolonel von Sehwarzkoppen zich niet in het proces-Zola zal mengen. Maar hem wordt, anderzijds verzekerd, dat de Italiaansche regeering het moede is, in de zaak-Dreyfus betrokken te worden, en om tot de veroordeeling van Zola niet mede te werken, majoor Panizzardi zou machtigen als getuige te verschijnen en de geheele waarheid te zeggen. Althans, indien de president van het Hof van Assisen te Versailles den samenhang derZola- en der Dreyfus-quaestie aannemen en Paniz zardi als getuige zou toelaten. Zal de sverrader" Dreyfus zelf dan ook gehoord worden? Op de getuigenlijst der verdediging komt Alfred Dreyfus voor, en van zijn dag vaarding is de procureur-generaal reeds in kennis gesteld. Het gerucht, dat de procureur-generaal van het Hof van Cassatie Manau zijn ontslag zou aanvragen, wordt van allen grond ontbloot ge noemd. Het was in het huisje kil als in een graf. Adriaan vond zooals behoorde takken in den haard opge stapeld. Een vuur was spoedig aangestoken. En terwijl hij aldus voor zijn vriend bezig v.as, werd het hem allengs wonderlijk te moede. Zijn heimelijk ongeduld, zijn toorn verdwenen, en zijn veroordeelende gedachten vervlogen. «Het is nu eenmaal zoo," dacht hij, terwijl hij zijn ontroering beproefde te verbergen, bWie kan zich zelf anders maken, dan de natuur hem heelt geschapen? Ik had niet moeten spreken over zwak heid. En het moet toch een verduiveld moeilijke quaestie zijn, wanneer men elkaar lief heeft en toch niet geschikt voor eikaar is." En voor zijn geest verrees Phoebe's rond gelaat, en hij zag de gestalte mat den zwevenden pas in de blauwe japon en bij zag de dikke haarvlecht. Zijn oogen werden vochtig. Het ging toch vreemd toe in de wereldsom migen konden bij elkaar komen, maar pasten niet bij elkaar, en anderen pasten wel bij elkaar, maar konden niet bij elkaar komen. ïMeer kan ik üu niet doen, voor hetoogenblik bedoel ik," zeide hij eindelijk eenigszins verlegen. »Let maar goed op het vuur. Je zult het spoedig flink warm hebben. En leg het bed maar dicht bij den haard neer. Ik had je toch niet hierheen moeten laten gaan het is toch ten slotte een armoedig krot." »Voor mij de juiste plaats voor een schip breukeling." »Nu, nu, misschien loopt alles nog goed", mom pelde Adriaan. Het,schoot hem opeens te binnen dat hij nog geen woord van troost had gesproken en nu wilde hij dat goedmaken. Maar hij kon er zoo gauw geen bedenken. Oemcngde Mcdcdecllngcn. Er is sprake van, dat Casimir-Perier, de oud-president der Republiek, candidaat zal wor den gesteld voor de Fransehe Kamer. De kiezers van het departement Aube hopen den heer Perier te bewegen, zich weder in het publieke leven te begeven. Men meent te VVeenen te weten, dat de Oostenrijksche regeering in de talcnquaestie een volkomen omzwenking zal maken. Graaf Tbun, overtuigd dat hij de Duitsche oppositie niet kan breken, zou de Duitsche taal tot ofücieele taal der Oostenrijksche mo narchie willen verheffen. Er zou dan een regee- ringspartij worden gevormd uit de leden der Duitsche oppositie, en de regeering zou vast beraden de aanvallen der Tsechen afwachten. Crispi heeft te Palermo 1176 stemmen ge kregen tegen zijn socialistische tegenstander Barbato slechts 295. Er heerschte groote opgewondenheid, en er werd op sommige plaatsen hevig gevochten. Het resultaat der beraadslaging van de ge zanten te Konstantinopel over maatregelen ter afwering der pest, schijnt te zijn, dat Djeddah zal geïsoleerd worden. Naar aan de New-Yorksche Evening Post uit Caracas wordt bericht, is de ex-president van Venezuela, Crespo, 'Zaterdag in een gevecht met de opstandelingen onder Hernandez ge sneuveld. De Koninginnen te Parijs. Hare Majesteiten hebben gisteren het grootste deel van den ochtend op liet museum van bet Luxembourg doorgebracht. Daarna wandelden zij den tuin door. De lunch gebruikten Hare Majesteiten in bet Nederlandsche gezantschap. Na afloop van het déjeuner had een receptie plaats, waarbij het personeel der legatie en de dames patronessen van de »Nedeilandsche Maat schappij van Weldadigheid" te Pat ijs en de aan zienlijkste personen van de Hollandsche kolonie aldaar aan HH. MM. werden voorgesteld. De Koninginnen en gevolg gingen per extra- trein te 2 uur 50 min. naar Versailles, waar zij het paleis bezochten. Na eene korte wandeling keerden zij naar Parijs terug, waar zij in haar hötel dineerden. Volgens den Figaro zullen de Koninginnen heden in het Hotel Continental een groot dejeuner geven, waartoe uitgenoodigd zijn de heeren Hanotaux, Fransch minister van buitenland- sche zaken, ridder De Stuers, onze gezant te Parijs en het personeel der Nederlandsche legatie. Te drie uur zullen de Koninginnen een be zoek ontvangen van den president der Repu- nEn laat de tijd je maar niet al te lang vallen", zei hij nog. Toen drukte hij hem zwijgend de hand en ging heen. Zijn hoofd was zwaar. Tot nu toe had hij gemeend, dat het leven een ontzaslijk duidelijk en eenvoudig vraagstuk was, met niets dan rechte we gen, die de uitwendige omstandigheden en een innerlijke stem aanwezen. Maar dat scheen niet bij alle menschen het geval te zijn. En nu was hij zelfs gedwongen zich het hoofd te breken over het lot van andere menschel:. Zou hij naar Trebbin rijden? Daar to laten blij ken dat hij alles wist, zou zijn Felix' verblijf ver raden. En Adriaan bezat geen talent om te huichelen. Het was dus het verstandigst, schoon het pijn lijkst, te wachten tot hij eenig bericht van Trebbin kreeg. De vrouwen zouden niet stil zitten. Hij kende Phoebe immersGeer» bloeraenzaadje kon weg- regenen, geen rozenstruik uitgebloeid zijn of zij kwam bard aanloopen om hem het nieuws te vertellen. Misschien wachtte zij hem reeds op zijn kamer. Die gedachte deed hem haastiger voortstappen. Maar zijn huis was stil en leeg, en zijn huishoudster zeide dat er niemand geweest was. De bloemen aan het venster stonden nog in den zonneschijn, en op het portret van zijn lichtzinnigen grootvader lag een vroolijke glans. Hij kibbelde met de huishoudster over iets, ging naar den stal en was de nijdige meester. De stal jongen kreeg nu zonder een ernstige aanleiding den oorveeg dien hij reeds lang had verdiend. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1