52'" jaargang. Donderdag 21 April 1898. 9606. FEUILLETON. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. j. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. ■*5E >i AÏ ~yr k Abootbmektspeijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU i BOTBRSTRAAT ÏO, Telephoon Kb. 123. Abvebthsttepkub: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eeno Courantf 0.53 Iedere gewono tegel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overxfeht. Schiedam, 20 April '98. Spanje en de Vereenigde Staten. Reeds wekenlang beheerseht het Spaansch- Amerikaansche conflict den politieken toestand. Andere quaesties, hoe belangiijlc ook, rusten. Men zwijgt van China; men stelt geen belang in Zuid-Afrika. Be schitterende overwinning, aan den Atbara op de Derwischen behaald, trok slechts even de aandacht. Kreta, de woelingen aan den Balkan, zoovele andere vraagstukken van minder rechtstreeksch Europeesch belang, allen verkeeren in min of meer latenten toestand. Zelfs in den nasleep der Dreyfus-quaestie wordt nog slechts matig belang gesteld. Washington, Madrid en Cuba, dat zijn de punten waai jp thans de blikken van geheel de wereld zijn gevestigd, en de vraag of het trotsche, zijn oude glorie en wereldmacht nog steeds bewuste Spanje om Cuba, dat kind van smarten, zal te kampen hebben met degroote Amerikaansche republiek, houdt diplomaten en leeken bezig. Slechts langzaam en met moeite nadert de ontknooping, doch thans is de beslissing niet verre meer. Men hoopt nog op de tusschenkomst der Europeesche mogendheden men spreekt van krachtige stappen, die Europa ten gunste van den vrede zou willen doenmaar sedert het Paaschfeest van 1897, Oen ondanks de krachtige pogingen van hot .Europeesch concert, de krijg in Thessalië en Epirus los barstte, is het vertrouwen in de mogendheden wel eenigszins gedaald. Weinig twijfelachtig is het w de naaste toekoemst ons zal brengen. Alleen wanneer Spanje Cuba prijsgeeft, zou de oorlog te ver mijden zijn. Maar is het aan te nemen, dat het land der fiere hidalgo's, nog wel onder den druk der Yankee's, afstand zou doen van het schoone, rijke eiland, dat voor Spanje is een levensbestaan, voor welks behoud Spanje zoo veel goed en bloed heeft opgeofferd? De resoluties, waarover, spoediger dan de vrienden des vredes verwachttende beide deelen van het Amerikaansche Congres het eens zijn geworden, luiden aldus lo. Het volk van het eiland Cuba is en moet rechtens zijn vrij en onafhankelijk. 2o. Het is de plicht der Vereenigde Staten te eischen en de regeering der, Vereenigde Staten eischt door deze resolutn. sjó' de Spaansche regeering onmiddellijk afstand doe van zijn ge2ag en zijn bestuur op het eiland Cuba en zijn strijdmacht te land en ter zee van Cuba en uit de Cubaansche wateren verwijdere. 3o. De president der Verenigde Staten ont- vange en ontvangt bij deze^csolutie de machti ging en de bevoegdheid om de geheele macht te land en ter zee aan te wenden en de militie DOOR IDA P^V-ED. 82) Het middagmaal vond Adriaan slecht, en ofschoon de huishoudster bezwoor dat het niet aangebrand was, beweerde hij dat het oneetbaar was. Eindelijk hot kon ongeveer twee uur zijn, en Adriaan zat nog altijd in diepe gedachten verzon ken gleed er iets buiten vooibij het raam, dat de bonten muts op Phoebo's kopje kon zijn. Onmiddellijk daarop klonk de bel aan de buis deur, en toen kwam Phoebe binnen, rood van de koude en buiten adem van het harde loopen. «Ach, Adriaan", zeide zij, «ach, Adriaan 1" «Wat is dat nu vooreen klaagtoon?" vroeg hij norsch, terwijl hij haar aan haar mantel hielp. «Er is bij ons iets verschrikkelijks gebeurd I Ik geloof dat Conradine haar verstand verliest", riep zij uit. «Kalm, kind. Dat verliest men niet zoo gauw." «Ja, maar Felix is weg." Het kostte Adriaan moeite zijn *Ik weet het" in te houden. Hij duwde Phoebe naar het hoekje van de sufa, waar zij moost gaan zitten. «Dat is ook nog geen reden," zei hij kalm. »Jij windt je nooit op, gebeure cr wat wil," «prak Phoebe weifelend tusschen ontstemdheid en bewondering. der Staten op te roepen in den dienst der Unie naar gelang het noodig zal zijn om deze resoluties uit te voeren. 4o, De Vereenigde Staten wijzen door deze resolutie elke geneigdheid of bedoeling af om op genoemd eiland souvereiniteit, rechtsgezag of controle uit te oefenen en zij geven als hun besluit te kennen om, zoodra de pacificatie zal geëindigd zijn, de regeering en de controle over het eiland aan zijn bevolking over te laten. Deze resoluties zijn reeds door de voorzitters van Kamer en Senaat en door den vice-presi dent der Vereenigde Staten onderteekend. Thans wachten zij nog op Mc Kinley's onderteekening otn kracht van wet te krijgen. De President wil dit evenwel eerst doen, wanneer het ultimatum, dat aan Spanje zai worden gericht, gereed is. Daarna zal de Spaansche regeering van beide stukken ter stond in kennis worden gesteld. Gisteren heeft de ministerraad over het ulti- rratum beiaadslaagd, maar men kon niet tot overeenstemming khrnen over den duur van het uitstel dat aan Spanje zou worden verleend, om de Amerikaansche eischen in te willigen. Mc Kinley wilde 3 dagen, sommige ministers 24, anderen 48 uur. Volgens het laatste bericht dienaangaande uit Washington zou Mc Kinley hedenmorgen de resoluties en het ultimatum onderteekenen. Senor Polo de Bernabé, de Spaansche gezant, zal onmiddellijk vertrekken, zoodra hij kennis heeft gekregen van de onderteekening der resoluties. De tijd die Spanje gegeven zal worden om alsnog tot ontruiming van Cuba te besluiten, schijnt verband te houden met de toebereid selen der Vereenigde Staten. Het schijnt dat de regeering te Washington gereed wil zijn om, zoodra de weigering van Spanje bekend is, een Cubaarsche haven te kunnen aangrijpen. Men verwacht dan ook dat de vloot der Vereenigde Staten nog vóór het eind der wek de vijandelijkheden zal beginnen. Krachtig worden de oorlogstoerustingen in het land der dollars voortgezet. De minister van oorlog heeft besloten 80.000 man militie als eerste lichting onder de wape nen te roepen. De mobilisatie is in vollen gang; de troepen trekken zich samen op de middelpunten der mobilisatie in de Zuidelijke Staten. Een vrjjwilligersreserve wordt georganiseerd, en de leiders hebben den President reeds be richt, dat zjj aanbieden hem 400.000 man te leveren. De minister ,van oorlog heeft bovendien bij den Senaat een wetsontwerp ingediend, waarbij de levende strijdkrachten in twee afdeelingen worden gesplitstgeregelde troepen en vrij willigers. De laatsten zullen alleen in tjjd van oorlog of bij oorlogsgevaar op de been worden gehouden. De dienst duurt drie jaar, indien de oorlog althans niet eerder eindigt. Alle man- Hij glimlachte even. «Bij mij blijft dat hier binnen," antwoordde hij, zich met den vuist op de borst kloppend. «Daarvoor ben ik een man." «Ja," riep Phoebe uit met een diepen adem tocht, met innige overtuiging, adat is waar." «Wat is er dus gaande?" «Gisteravond," zoo begon Phoebe, haar vei haal weder opnemend, «zaten wij nog echt gezellig om de tafel. Weliswaar was Felix niet recht wei, of wat hem anders scheelde. Daarom hield Conradine hem nog een poosje bij zich. Ik ging naar bed om halfelfstel je voor, Adriaan, zoolang ben ik nog nooit opgebleven... dat is bijna den halven nacht, niet waar? Maar haar ten pleiziare moest ik wel. In de vestibule trof ik Jaspersen, die naast de kleine tafel zat, waar altijd de ganglamp op staat. Jasperson zei dat hij wilde wachten tot mijnheer ook naar bed ging; hij was niet gerust wanneer hij niet zelf alle lampen had uitgedaan. Nu, en toen heb ik zoo prettig gelroomd... verbeeld je, Adriaan, ik droomde zelfs iets heel merkwaardigs er kwam een groote overstrooming op Collasborgen, zoodat men niets dan water zag, en toen stroomde de zee opeens terug, en wat denk je weler was niemand verdronken, er stond een nieuw kasteel en in 't rond golfden roggen- akkers en «En dat kun je mij wel eens een andermaal vertellen, juffertje," zei Adriaan bijna ruw. «Van morgen", ging Phoebe eenigszins schuchter voort, «ging ik als gewoonlijk naar den gelen salon om te ontbijten. Jasperson dekte de tafel en was zoo onvriendelijk dat ik vroeg of hem iets scheelde. Neen, zei hij. Toen vroeg ik, omdat het toch reeds nen van 48 tot 45 jaar, die de wapenen kunnen dragen, vormen de nationale strijdmacht. De Topeka, een Amerikaansche oorlogsbodem die de Falmouth lag, heeft gisteravond met een volle lading steenkolen en levensmiddelen zee gekozen, koers zettende naar het Westen. De Daily Mail verneemt uit Washington, dat het Congres, op verzoek van den president, een besluit zal nemen om uitvoer van kolen, proviandeering en ammunitie met bestemming naar Spaansche havens te beletten. De Amerikaansche regedring zal beproeven Frankrijk, Haiti, St.-Domingo en de Zuid-Ameri- kaansche republieken over te halen Engeland's voorbeeld te volgen en steenkool als oorlogs contrabande te beschouwen. In Spanje worden heden de Cortez geopend met een troonrede die, volgens de Imparcal, een overzicht zal geven van de gebeurtenissen en de natie zal opwekken, zich om den troon te scharen en het vaderland te redden. De opinie der regeering bleek uit Sagasta's woorden in een vergadering der leden der meer derheid uit beide Kamers. De minister-president wees er daar op, hoe Spanje zooveel mogelijk had toegegeven, maar Spanje zal zich geen stuk van zijn grondgebied ongestraft laten ont nemen, noch toelaten dat een stuk van zijn grondgebied als handelsartikel wordt gebruikt." De conservatieven en de republikeinen hebben de regeering reeds hun steun toegezegd. Men had in Spanje nog hoop dat de niet- erkenning der Cubaansche republiek door het Amerikaansche Congres tal van opstandelingen tot onderwerping zou bewegen. Inderdaad schijnt dit ook wel zoo te zijn. Maar de tijd is voorbij dat Spanje zich die onderwerping ten nutte kan maken. Gemengde Mfcdedeellngen. Volgens de Parijsche bladen heeft de procu reur-generaal reeds geweigerd Alfred Dreyfus als getuige in het nieuwe proces-Zola te doen hooren. Het is thans zeker, dat Perivier voor zitter van het Hof zal zijn, terwijl Bertrand het Openbaar Ministerie zal vertegenwoordigen. Op Kreta neemt de opgewondenheid onder de Muzelmannen toe, daar de Christenen de laatste olijfboomen in het binnenland omhak ken en als brandhout naar de steden brengen. Zondag liet de Russische admiraal Skrydlow te Rethymo 700 zakken meel als geschenk vart den Czrar verdeelen; aan duizend Christen- boeren werd een maaltijd gegeven. Er waren ook Muzelmannen genoodigd; dezen bleven echter weg. De Mohammedanen, die onlangs op de Rus sische troepen schoten, werden op Skrydlow's verlangen uitgeleverd, maar door hem begena digd in naam van den Czaar. later dan anders was en Conradine nog altijd niet kwam, of zij gisteravond nog lang met den jongen mijnheer hadden zitten praten. Jasperson trok een verschrikkelijk gezicht en antwoordde mij zoo onbe leefd dat hij wel iets anders te doen had dan in de vestibule te waken, totdat het iedereen behaagde naar bed te gaan, dat ik mij voornam mijn beklag bij Cunradine over hem te doen. Maar daartoe kwam het niet. Zij kwam binnen. Ach, hemel, Adriaan ik kan je niet beschrijven, hoe zij er uitzag. Bleek als de dood en toch zoo schoon en haar oogen straalden. En toen zij mij zag werd zij zeer rood zoo zenuwachtig is zij, dat zij reeds van mij schrikt. Jasperson was reeds vroeger de kamer uitgegaan, Wij dronken onze tliee. Ik vroeg Conradine drie maal iets wat, weet ik niet meer, het betrof een kerstgeschenk maar zij antwoordde in 't geheel niet zoo verstrooid was zij. «Toen zeide zij opeens, dat er aan Felix moost gevraagd worden of hij later met haar een wan deling wilde maken. Ik liep toen natuurlijk zelf naar de rentmeesterswoning, waar nog altijd bet kantoor is. Felix was daar niet. Ik vroeg naar hem in de stallen. En toen zei Hadersen mij, dat de jonge mijnheer vanmorgen om ongeveer zes uur of iets later het erf over was gegaan en de poort uit. Hij had er zich nog over verwonderd." Phoebe stond op. De doodsangst dien zij 's mor gens had ondervonden, was machtig en levendig in haar herinnering. Haar stem werd meer dan eens door tranen versmoord. «Dadelijk bekroop mij oen voorgevoel. Ik werd geheel koud, Adriaan, geheel koud. Ik liep terug en vertelde het aan Conradine. Die werd doodsbleek. De Koninginnen te Parijs. HU. MM. de Koninginnen brachten gisteren morgen opnieuw een bezoek aan het Louvre- Museum en keerden tegen den middag naar haar hotel terug, waar I1H. MM. een déjeuner gaven van 25 couverts. Onder de genoodigden bevonden zich minister Hanotaux en Ridder de Stuers. De president der Fi attache republiek, de heer Faure, bracht gisternamiddag, naar Reuter seint, een bezoek aan de Koninginnen. Hij werd door den Nederlandsciien gezant ontvangen, die hem terstond naar I1H. MM. geleidde. Het onderhoud tusschen den heer Fauie en de Koninginnen duurde een kwartier. Een later Reuter-telegram meldt: Mevrouw Faure en mej. Faure brachten om kwart voor drie een bezoek aan de Koninginnen. Om half zes hebben IIIJ. MM, het Hótel Continental verlaten, om zich naar het Ely-ée te begeven, waar zij door den secretaris-generaal van den president der Republiek weiden ont vangen. Zij werden door den secretaris-generaal, den gezant en door twee officieren van dienst naar den president der Republiek geleid. Mevrouw en mejuflV. Faure werden aan de Koninginnen voorgesteld. Te zes ure verlieten HH. MM. het Elysée. Bij aankomst en vertrek tan HH. MM, werden de militaire honneurs betvezen door het 404de linieregiment. De muziek speelde het Nederlandsche Volkslied. Tweede Kamer, De beraadslaging over het ontwerp dienst plicht in de Tweede Kamer, zal naar wij ver nemen aanvangen op 3 Mei. leening1 van 45 millieen. Bg de Tweede Kamer is thans een wets voorstel ingekomen, strekkeud om de regeering te machtigen tot het uitgeven van eene leening, in Juli a.s., van omstreeks f 45 millioen, ter versterking van de Indische geldmiddelen. Spoorwegovercenkomst met België. De St.-Ct. no. 91 bevat de wet van April 4898, houdende goedkeuring van de overeen komst tusschen Nederland en België op 23 April 4897 te Brussel gesloten, betreffende overneming van de Nederlandsche gedeelten van eenige in Nederland en België gelegen spoorwegen, en van de mede tot die spoorweg- gedeelten betrekkelijke met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen gesloten overeenkomst. Nederlandse!! TFerkliedenfonis. Blijkens de rekening van het Nederlandscli Werkiiedenforuls over 4897 sluit deze meteen saldo van f 29,402.04%. Over 1895 bedroeg het f 24,963.34% en over 4896 f 56,564.90. De premiën-reserve volgens wetenschappelijke Zij moet terstond, op hetzelfde oogenblik, begrepen hebben: hij is weg! Zij stond op en ging de kamer uit. Ik haar na ik kon niet anders. Ik werd getrokken. Zij liep niet als een levend menscb maar als een spook, Adriaan. Ik trilde van angst. Wij kwamen op zijn kamer. Daar zag men terstond dat hij niet te bed was geweest. Op de schrijftafel lag een couvert. Conradine nam die en maakte ze open. De ring viel er uit, die antieke met den groenen steen. Hij rolde door bet vertrek, en ik liep hem na en moost nog onder de sofa kruipen om hem er onder uit te halen. Toen zag ik Conradine aan da schrijftafel zitten als een steeuen beeld, met den brief in haar rechterhand verfrommeldhaar hand hing slap over de leuning van den stool. Ik weende, ik smeekte, ik nep zij scheen niet te hooren. Daar kwam Jasperson, want de deur stond half open, en ook had Jaspei son reeds met mij op het erf naar Felix gevraagd. Hij wist dus wel dat er iets anti de hand was. «Jasperson!" riep ik, «mijnheer is weg." Had ik het maar niet gezegd, want Jasperson stiet een kreet uitAdriaan, waarachtig als een dier, als een woedend beost, Maar, God verge«e mij 1 er lag toch bijna iets in dien kieet, dat van vreugde of zegepraal sprak. Ik was bang voor Jasperson. Maar toen vroeg hij heel bedaard, alsof hij over iets zeer gewoons sprak: «Dood? of wat andeis?" «Toen vloog Conradine op. Een vreeselijke drift overviel haar. Zij doorwoelde alles Felix' schrijf tafel, zijn kast, zijn boekenkast. «Alles was er, zijn portemonnaie, zijn geld, zijn kleeren, zelfs zijn horloge en zijn ketting en ook een revolver van zijn vader. Wordt vervolgd.) Ar «V 2 4 t' 1 ,i -5 11

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1