52,to jaargang. Vrijdag 22 April 1898. N°. 9607. DE VLUCHT. Eerste Blad, Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Zeepfabriek „DE KROON". FETJTT iT /F1TOJNI. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. A.B0SSEHBST8?am voor Schiedam, per kwartaal 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAU: BOTEKSTKAAT TO, Tcleplioon No. 123. ABVEETEaTnraws; van 15 gewone regels met inbe grip van cene Courantf 0.32 Iedere gewone regel meer- 0 10 Bij abonnement wordt korting verleend. j Waar in een stad de bestaande, oude industrie die eens den naam der plaats bekend deed zijn over geheel de wereld, een gevoeligen knak heeft gekregen, die haar een kwijnend bestaan doet lijden, daar is het toch een verblijdend voorteeken van herlevenden bloei wanneer andere takken van bedrijf zich tot haar wenden Zoo in Schiedam. Het brandersbedrijf heeft een geduchten stoot gekregen en het gaat daar mede als met den forgchen, krachtigen man die, in zijn vollen bloei door een ernstige ziekte aangetast, wel het leven behoudt, maar nooit weer de oude wordt van vroeger. Gelijk ook die man echter herleeft in zijn kinderen, die hij ziet opwassen tot mannen krachtig als hij, vrouwen schoon en flink, zoo verheugt onze stad zich telkens wanneer een nieuwe industrie zich hier vestigt, wanneer zij die ziet groeien en bloeien. Stilstand is ook hier achteruitgangeen klein rijsje echter kan tot een krachtigen stam worden. Ook wij heeten eiken nieuwen tak van be drijf van harte welkom binnen onze veste, en gaarne zien wij ons in de gelegenheid gesteld een blik te slaan op elk jong spruitje, waaruit een boom, vader van een nieuw geslacht, kan groeien. Met groote belangstelling hebben wij "gebruik gemaakt van de ons welwillend geschonken vergunning om de zeepfabriek »De Kroon", in de Bakkersstraat, te bezichtigen. De eigenaar zelf, de heer W. H. van Rietschoten, leidde ons daar rond. Vol waardeering en dit is zeker een ver blijdend verschijnsel sprak de heer Van Rietschoten ons over Schiedam, en zijn oordeel, bevestigende dat van andere industrieelen, ver sterkte in ons de meening dat de stad onzer inwoning voor industrieele doeleinden een buiten gewoon gunstige gelegenheid aanbiedt. Vooral de panden roemde de heer Van Riet schoten. Want als zoovele nieuwe zaken is ook de zeepfabriek ï»De Kroon" gevestigd in een uitgebroken branderij, die met haar hechten bouw, flink licht en haar ruime zolders geschikt is voor vele bedrijven. sDe Kroon" weet zich zelfs de grondvaten ten nutte te makenzij worden thans gebruikt als reservoirs voor de olie die voor de bereiding der zeep noodig is. nDe Kroon" maakt alleen zachte zeep in verschillende qualiteiten, van de huishoudelijke waschzeep tot de fijne glycerine-zeep, een nog jong product, die voor badzeep zeer goed te gebruiken is. Ter vervanging der Schiedamsche olie-en-loog, die door tal van huismoeders voor de -wasch wordt gebezigd, heeft de heer Van BOOR IDA BOY-ED. 83) sConradine sprak verward alles door elkaar. Hij kon niet weg zijn hij had geen geld bij zich hij kon zichzelf niet gedood hebben zijn revolver was er men moest hem zoeken toen nam zij het bevel en zei dat hij bepaald terug zou komen en toen joeg zij Jaspersen letterlijk weghij moest zoeken, zoeken. Zij wist niet wat zij wilde, wat zij moest doen." Phoebe droogde haar tranen. ïlk bezwoer haar hierheen te gaan. Het was toch het eenvoudigste en meest voor de hand liggende. Maar zij zeide bijna ongeduldig: «Wat kan Adriaan er aan doen?" Maar toen bezon zij zich weer en wilde onmiddellijk naar je toe. Zij was al naar haar kamer geloopen om haar mantel te balen toen zij in onmacht viel. »Ach, Adriaan, het was verschrikkelijk om aan te zien zooals zij daar lag, zoo bleek en zoo lang in de witte ochtendjapon als een doods. Wij logden baar op bed, en juffrouw Petterson zit bij haar en geeft haar koude omslagen. Maar ik liet haastig inspannen en reed met den jachtwagen tot den slagboom vandaar heb ik geloopen, t^ant het voetpad is veel nader. Het was toch het besta ja te gaan halen, niet waar, Adriaan Vol vertrouwen en reeds half getroost zag hot Rietschoten een zachte, vette zeep weten te produceeren die zóó voldoet datreeds dadelijk door concurrenten buiten de stad even eens werd overgegaan tot het fabriceeren van deze soort. Zeker een bewijs hoe onaan genaam ook voor den heer Van R-'etschoten dat zijn arbeid vruchtdragend en de leiding der zaak in bevoegde handen is. De nog jonge eigenaar der fabriek is che micus en ontving zijn opleiding aan de univer siteiten van Zurich en Wurzburg, waar hij ook als assistent onder leiding van verschillende professoren werkzaam was. Later werkte de heer Van Rietschoten op Duitsche zeepfabrieken om de fabricage practisch te bestudeeren, waarna hij zijn fabriek alhier vestigde. Het Jabriceeren der zeep, schijnbaar een zeer eenvoudig procédé, vereischt niettemin minu- tieuse zorg, en daarvoor is grondige chemisch- technische voorbereiding bij den fabrikant een volstrekt vereischte. Ook hier heeft de oude methode van sleur en gewoonte afgedaan. Wat nu de inrichting der fabriek betreft, deze is vrij eenvoudig. Door een stel buizen wordt de lijnolie, een der voornaamste grond stoffen, na uit de grondvaten te zijn opgepompt, in een hooggeplaatst reservoir, naar de ketels gevoerd. Andere buizen brengen andere olie soorten aan, waar die noodig zijn, terwijl de loog mede een hoofdsubstantie van buiten af wordt aangevoerd. Het geheele samenstel bevat zoo min mogelijk draaiende deelen, we gens de vernielende inwerking der loog. De kleuring der zeep geschiedt met aniline-verf- stofl'en, die de bekende scherpe tint bezitten. Al naar gelang der qualiteit is de zeep minder of meer doorschijnend-glasachtig. Een zeer belangrijk punt is de stevigheid van het product. Niet dat die tot de qualiteit der zeep zooveel afdoet, maar de ongunstige toestand, waarin de handel in zeep over het algemeen door den lagen prijs verkeert, dwingt den detaillant nauwlettend zorg te dragen, dat zoo weinig mogelijk verloren ga. Hoe steviger nu de zeep is, hoe minder zij blijft kleven aan fust en papier. Met werkelijke belangstelling wij zeiden het reeds hebben wij een kijkje genomen in de fabriek van den heer Van Rietschoten, en wij kregen den. indruk, dat flinke leiding en groote technische kennis allerminst gemist worden. Wij wenschen de nog jonge zaak toe, dat zij in bloei moge toenemen en ook door haar nieuw leven in onze stad worde gewekt. En onwillekeurig dringt zich dan de vraag bij ons op Zou ook in het brandersbedrijf grootere wetenschappelijke kennis niet van veel nut kunnen zijn Zou een vakschool voor branders wellicht niet groote reden van bestaan hebben meisje hem aan. Hij las het wel in die blauwe oogen, voor haar was hij de helper, de redderen trooster in iederen nood. Hij streelde zacht de kleine handen. >Zeker was het 't beste. En wat zijn je vingertjes koud, o o Hij nam ze en bracht ze tusschen de zijnen aan zijn lippen om ze warm te blazen, zooals men bij kleine kinderen doet. Begrijp je er iets van?" vroeg zij, en ze keek naar hem op haar blik in den zijnen verdiepend. »Ik niet. De liefde is toch iets eenvoudigs en duidelijks. Men heeft lief. Dan kan er toch geen strijd bestaan of men elkaar begrijpt of niet, of men voor elkaar past of nietik zou bijna zeggen dat waar zulke strijd bestaat, ook niet de ware liefde aanwezig is. En wat er zoo verder aan verbonden is, doet toch al heel weinig ter zake af. Ik geloof dat Felix er over gekniesd heeft, dat hij niets had, zooais men dat noemt. Lteve Hemel, alsof dat ahebben" iets beteekende 1 Integendeel. Het moet heel, heel prettig zijn, veel geld te hebben, om daardoor den dierbaren man alle zorg te kun nen afnemen en ik geloof dat de man dat in zulk een geval gerust kan aannemen. Maar het is zeker nog prettiger, wanneer men tot den man mag zeggen Je hebt zorg ik wil ze deelen I Je kunt mij geen japonnen koopen ik zal de oude vermaken! Je hebt door je werk geen tijd om gelukkig te zijn ik wil met je gelukkig zijn in den arbeid O, dat moet eerst het echte, ware geluk in de liefde zijnl Zoo mee testrijden, niet waar, Adriaan Ik heb zoo dikwijls daarover nagedacht, vooral in den laatsten tijdnu ik zoo bij een bij een verloofd paar Zij raakte den draad van haar gedaehtengan g kwijt. Adriaan zag haar zoo diep, zoo eigenaardig Algemeen overzicht. Schiedam, 21 April '98. §panje en de Vereenigde Staten. Van Amerikaansche zijde is thans de beslis sing gevallen; het woord is nu aan Spanje. President Mc. Kinley heeft gistermorgen te 11 u. 20 min. de resoluties van het Gongres onderteekend, waarop aan de Spaansche regee- riug het ultimatum werd verzonden dat haar den tijd laat tot Zaterdagnacht 12 uur om te antwoorden of Spanje bereid is Cuba te ont ruimen. Van. het ultimatum is een afschrift gezonden aan de.. Spaanschen gezant, die daarop on mid dellijk antwoordde met den volgenden brief aan minister Sherman x-Mijnheer de staatssecretaris. »De motie, welke door het Congres der Vereenigde Staten is aangenomen, is van zoo- danigen aard dat zij mijn verder verblijf te Washington onmogelijk maakt en mij nood zaakt om mijn paspoort te verzoeken. süe bescherming der Spaansche belangen zal worden toevertrouwd aan den gezant van Frankrijk en den gezant van Oostenrijk. »Bij deze gelegenheid, die voor mijzelf zeer pijnlijk is, heb ik de eer de verzekering van mijn hoogachting te herhalen." (to. g.) Bernabé. Een bode van het departement van buiten- landsche zaken biacht 's middags den gezant zijn paspoort. Om halfacht 's avonds verliet senor Polo de Bernabé Washington. De Amerikaansche gezant te Madrid, generaal Woodford, is nog niet vertrokken, maar maakt zich eveneens gereed om Madrid te verlaten, hetgeen wel niet voor Zaterdag zal geschieden, ten einde Spanje gelegenheid te laten op het ultimatum te antwoorden. Het personeel van het gezantschap brengt den nacht door in de ambassade. Men verzekert dat Woodford's gezin van Parijs over Madrid naar Gibraltar is vertrokken, waar Woodford zelf met hen zal scheep gaan op een Duitsche boot. De loop der zaken moet Woodford zeer hebben teleurgesteldeergisteren hoopte hij nog op behoud van den vrede. Juist gisteren zijn de Spaansche Cortez door de Koningin-Regentes, vergezeld van den jeug digen Koning, geopend. Het geheele corps diplomatique, uitgezonderd Woodford, woonde de plechtigheid bij. De troonrede verwijst naar de ontwikkeling der dingen op Cuba en de verwikkelingen, die ontstaan zijn als gevolg der houding van een deel van het Amerikaansche volk, dat in het zelfbestuur een hinderpaal ziet van zijn plannen, die gebleken zijn uit de hulp aan de opstan delingen gezonden. in de oogen. Zijn vingers omklemden zoo vast, zoo warm haar handen. ïPhoebe," fluisterde hij, adat is allemaal heel mooi, prachtig zelfs. Maar ten slotte is bet alleen theorieWanneer dat eens in de practijk voor je stond wanneer het van je gevraagd werd met een man, die je liefheeften zeer arm is Phoebe bloosde. Zij draaide haar hoofdje heen en weer als een schuw vogeltje. sik:., ik dacht dat maar zoo in 't algemeen," stamelde zij verlegen. Adriaan bedwong zich met geweld. Het was nu niet de tijd om aan zichzelf te denken. •Natuurlijkalleen zoo in 't algemeen," her- haside hij met een gedwongen glimlach en hij drukte Phoebe's handen nog vaster. Ja, dat waren zoete, verstandige woorden ge weest Zij hadden hem den hemel geopend Wanneer zij het zóo beschouwde, zoo met open oogen zijn armoede aanzag en er volstrekt geen romantischen nimbus om vlochtdan zou het ten slotte toch te wagen zijn En was het niet haar bestemming Was zij niet voor hem opge groeid, bloeide zij hem niet tegen. Had zij wel ooit in haar leven een andere gedachte gehad dan hem Was die wondere eenvoud van haar hart en van het zijne niet juist ais een openbaring, nu die beide anderen schipbreuk leden door den ballast waarmede het leven hun ziel had overladen Was niet eenzaamheid eigeniijk kracht? »Kom, mijn Phoebe", zei Adriaan, uit zijn ge-, dachten opschrikkend, slaat ons naar die ongeluk kige vrouw gaan. Dat is nu onze plicht." Hij gedroeg zich zoo hartelijk, zoo teeder, toen hij Phoebe het mutsje opzette, haar met haar mantel hielp en haar toen naar de deur geleidde. »Indien de regeering der Vereenigde Staten", aldus vervolgt de trooniede, »zieh liet mede- sleepen door een blinde strooming, dan zouden de bedreigingen en beleedigingen, die wij tot dusver met onverschilligheid hebben ojlgenoinen, een onduldbare uitdaging worden en zou Spanje zich genoopt zien de betrekkingen met de Ver eenigde Staten af te breken." Daarna herinnert de Regentes aan de vrede lievende pogingen van den Paus, om dan aldus te besluiten sAl teekent de toekomst zich in sombere kleuren af, al omringen ons moeilijkheden, zij zijn niet boven de krachten en de energie van het land dat ze ten slotte zal overwinnen met een strijdmacht te land en ter zee, welker roemrij'ke traditie tot held haft igen moed aan sporen met een natie, die één is tegenover de aanvallen van buiten af; met het geloof in God die steeds onze voorvaderen in de groote crises der geschiedenis heeft geleid. En wij zullen ook niet minder eervol dan voorheen de nieuwe crisis doorstaan, waarin men ons door ongemotiveerde en onrechtvaardige uitdagingen stort-." De troonrede maakte grooten indruk op de Cortez, schoon zij weinig hoop geeft op een vreedzame oplossing. Senatoren en afgevaar digden brachten de koninklijke moeder en haar zoon een ovatie en met geestdrift klonk het »Leve Spanje I Leve Spaansch-Cuba 1 Leve ce marine Daarna besloten de Cortez zich onmiddellijk te constitueeren en zoo noodig den gehee'en nacht te vergaderen. De Kamers zijn bereid de »aanmatïgende" eischen der Vereenigde Staten af te wijzen en alle oorlogscredieten goed te keuren. De Spaansche bladen voeren alle een zeer krrjgshaftigen toon. Onmiddellijk nadat den Spaanschen gezant te Washington zijn paspoort was gezonden, zijn in de Vereenigde Staten de oorlogstoe rustingen met alle kracht voortgezet. Binnen drie dagen zullen het vliegende en het Noord-Atlantische eskader volkomen gereed zijn, en in dien zelfden tijd wordt de mobili satie van het leger voortgezet. Het Amerikaansch eskader te Hongkong is lichtgrijs geschilderd en houdt zich gereed voor een aanval op de Philippijnen. Waarschijnlijk zullen, zoodra Spanje weige rend heeft geantwoord op het ultimatum, Ha vanna en andere Cubaansche havens geblokkeerd en de overgave der plaatsen geëiseht worden. Ingeval van een weigering zal onmiddellijk tot bombardement worden overgegaan. In Spanje verwacht men voorts aanvallen op Porlo-Rico, de Kaap-Verdische en de Canarische eilanden. De New-Yorksche beursmannen hebben be sloten een vrijwilligers-corps te organiseeren. Volgens de Herald bieden alle universiteiten en colleges aan vrijwilligers te leveren. Phoebe zweegzij was verwardhaar hart klopte. Hij vertelde haar dat Felix een schuilplaats had gezocht in het reddingsstation, on sprak er met iiaar over, terwijl hij haar raad inwon, of men dit aan Comadine zou mededeelen of niet; want hij had voorzichtigheidshalve in dit opzicht ver meden Felix eenige belofte te doen. Maar Phoebe was natuurlijk van meening dat alles zich het beste zou schikken, zooals Adriaan het goed vond. sWeet je wat mij het beste lijkt," zei hij ein delijk, idat wij eerst naar hem toegaan en hem vertellen van haar verdriet. Dan kunnen wij haar toch misschien eenige boodschap brengen." sJa, zoo is het zeker het beste." Zij gingen samen denzelfden weg dien Adriaan s morgens om tien uur reeds had afgelegd. De wind blies nog altijd scherp uit het Oosten en trok Phoebe aan haar kleeren voorwaarts en deed Adriaan's mantelkraag naar voren fladderen. Aar, den hemel was geen wolkje te zien, en het dunne sneeuwdek was te vast gevroren dan dat de wind het had kunnen opwaaien. Het gaf een harden weerklank, wanneer de voeten vlug voort stapten. Op een populier aan den weg zat een kraai, die zich met de pooten vastklemde aan een buigtamen tak; hij liet zich heen en weer wiegen door den wind, die zijn veeren opwaaide. Adriaan en Phoebe liepen zwijgend voort, 7j vermeden het elkaar aan te zien want zij waren betden eenigszins verlegen. Maar op hun gelaat lag een schemerglans van geluk. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1