N°. 9608. 52" jaargang. Zaterdag 23 April 1898. DE VLUCHT^ ferschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUILLETON. 4 UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. Bericht. CUBA LIBRE, Kennisgeving. IDA BOY-ED. 84) SCHOUW BUITENLAND. Aboskbkentspbijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afeonderlijke nommere- 0.02 COURANT. BTBBAÜi BOTEKSTBAAI 70, Telephoon Wo. 123. AiveRTiarrrapaiJSvan 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.53 Iedere gcwono regel meet0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Maandagavond wordt In de Schie- damtche Courant aangevangen met een novelle van TheoderDuimchen spelende gedurende den opstand van Cuba tegen Spanje. B<~iclirijvlng voor de Belasting op Bedrijfs- en andere Inkomsten, Burgeheester en wethouders van Schiedam, Gezien het besluit van den heer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland van den 8sten April j 1., litt. A. no. 492 (3de Afd.) prov. blad no. 32, betrekkelijk de beschrijving voor de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten voor het dienstjaar 1898/99. Doen te weten: Dat de beschrijving voor de belasting op bedrijfs-en andere inkomsten voor het dienstjaar 1898/99 in deze provincie zal aanvangen op Maandag den Iden Mei aanstaande, terwijl de beschrijvingsbiljetten, ingevolge art 13 "1. tweede zinsnede, der wet van den 2den October 1893 staatsblad no. 149) door of vanwege den ontvanger der directe belastingen twintig dagen na de uitreiking zullen worden opgehaald Voorts worden de ingezetenen herinnerd aan de volgende bepalingen der wet op de bedrijfsbelasting; Art. 15 2: Ieder, die optreedt als bestuurder of bcheerend vennoot van eene hier te lande gevestigde vennootschap, onderlinge vei-zekeringmaatschappij, coö peratieve vereeniging, of van eene vereemging of stichting die een bedrijf of beroep uitoefent, of als boekhouder eener hier te lande gevestigde reederij, is gehouden, daarvan schriftelijk binnen éene maand kennis te geven bij het bestuur der gemeente waar hij woont. Het gemeentebestuur handelt met deze kennisgeving op de wijiv /oorgeschreven in de laatste zinsnede der vorige paragraaf. Art. 16: Hier te lande wonende beheerende ven- nooten van Mederiandsche vennootschappen en maat schappen als bedoeld in art. 6 2, en van de in artikel 1 6 bedoelde commanditaire vennootschappen op aandeden, bestuurders van hier te lande gevestigde naamlooze vennootschappen, coöperatieve en andere veieenigingen en onderlinge verzekering maatschappijen, als ook boekhoudeis van hier te lande gevestigde reederijen mogen niet tot het doen van uitdeelingen of uitkeeiingen, waarover volgens artikel 5 1 en 2 en artikel 6 2 belasting verschuldigd is, overgaan, alvorens daarvoor aangifte gedaan en de over vroegere BOOR Toen Felix zich alleen zag, ging hij op een houten stoel aan den haard zitten. Een gevoel van lichamelijk welbehagen kwam over hem. Hij be hoefde zich niet meer te bewegenhij behoefde niet meer te spreken, niet meer te luisteren wan neer een ander sprak. Hij kon zeer, zeer stil zijn. Naast hem knetterden de warmte verspreidende vlammen. Maar de rillingen van koude die hem door de leden voeren, wilden ook in de nabijheid van het vuur niet wijken, en hij voelde nog evenals te voren bij het ademen de steken in zijn long. Wat kon dat te beteekanen hebben? Een be ginnende longontsteking? Misschien, Het kon hem niets schelen. Hij beproefde aan de toekomst te denken, alleen aan die van morgen en overmorgen. Maar zijn gedachten waren niet in staat een plan uit te werken. Zijn gedachten warrelden dooreen, Zijn hoofd gloeide. Een verterende dorst maakte zijn tong droog. Met moeite stond hij op en onderzocht de mand, dia Adriaan had meegenomen. Er waren alleen etenswaren in, maar ook een beker. De flesch, die er naast stond, zag Felix niet. Zijn handen waren onvast. Het was hem of nu en dan iets zwarts voorbij zijn oogen vloog. En de dorst was onverdraaglijk. Zijn lippen schenen te willen springen; zijn tong was zwaar en droog. Buiten lag sneeuw hij had althans een ge voel of hij over besneeuwde akkers had gelocpen. uitdeelingen of uitkeeringen verschuldigde belasting betaald te hebben. Bij liquidatie mogen de hier bedoelde uitdeelingen of uitkeeringen niet geschieden, alvorens de daarover verschuldigde belasting is voldaan. Art 45Bestuurders van de bij artikel 1 b en c bedoelde naainlooze vennootschappen, coöperatieve ver- eenigingen, andere vereenigingen en stichtingen, die een bedrijf of beroep uitoefenei onderlinge verzeke- ringmaatschappïjen en sociëteiten, alsook beheerende vennooten van hier te lande gevestigde commanditaire vennootschappen op aandeelen en boekhouders van hier te lande gevestigde reederijen, zijn gehouden, binnen veertien dagen na de vaststelling van balans of rekening een zoodanig uittreksel als noodig is tot toelichting der winst, uitkeeringen of uitdeelingen te doen toekomen aan den voorzitter der commissie van aanslag, bedoeld bij artikel 19 1 b of 2, die den aanslag moet regelen. Art. 47 g 5: Hij, die daartoe gehouden, nalaat de verplichtingen na te komen, bedoeld bij aihkel 15 1 eerste lid, en artikel 15 2 eerste lid, wordt gestiaft met eene geldboete van ten hoogste f25. Gelijke straf wordt opgelegd ingeval van overtreding van aitikel 45. Art 47 6: Overtreding van artikel 16 wordt ge" straft niet eene geldboete van ten hoogste f400 Ait. 34: Handelsreizigers, kiatuers en alle verdere personen, die hun bedrijf of beroep rondtrekkende uitoefenen, voor zoover zij belmoren tot de bedoelden bij art. I a, h en k, zijn gehouden, onveiminderd hunne veiplichtingen, ontschreven bij artikelen 42 en 44, zich ter pUatse binnen het Rijk, waar zij zich na het begin van het belastingjaar het eerst bevinden, bij het gemeentebestuur schriftelijk aan te melden, met opgaaf van hun naam, hunne woonplaats en hun bedrijf of beroep. Ten blijke dat zij hieraan voldaan hebben, ontvangen zij kosteloos een door of vanwege het hoofd van dat bestuur onderteekend Bewijs, dat zij gehouden zijn mede te- onderteekenen en op aanvraag aan ambte naren der directe belastingen te vertoonen. Alt. 47 7Personen, die van een bewijs voorzien moeten zijn als bedoeld in artikel 34 en die in gebreke blijven, dit bewijs op aanvrage aan bevoegde ambte naren te vertoonen, worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25. Geven zij ter bekoming van dat bewijs van h< t bevoegd gezag een valsciien naam, woonplaats, bedrijf of beroep op, of maken zij gebruik van tiet aan een ander afgegeven bewijs dan worden zij gestraft met eene geldboete van ten tioogste ƒ450. Dat de ingezetenen van het rijk de bevoegdheid bezitten om zich bij de aanstaande beschrijving, de uitreiking van een beschrijving-biljet II te verzekeren door vóór of op 45 Mei a, s. het verzoek daartoe schriftelijk te richten tot den ontvanger der directe belastingen over hunne woonplaats. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den '22sten April 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VERSTEEG. De Secretaris VERNÈDE. Hij nam den beker om dien buiten met sneeuw te vullen. Zijn voelen konden hem bijna niet dragen. Een gevoel van duizeling deed alles om hem been draaien. Hij stond op den drempel en zag met dwaze verbazing dat liet strand, het dennenbosch en de hemel ronddraaiden. Dat duurde eenige oogenblikken. Toen strompelde hij voorwaarts en wilde bukken. De ijskoude wind trof zijn gezicht als koud water. Dat ontnuchterde on verfrischte hem voor een oogenblik. En toen hij daar zoo stond, het wit besneeuwde verlaten strand voor zich, de ruïne achter zich, voelde hij plotseling een groote hulpeloosheid. Het scheen hem onmogelijk toe naar de sneeuw te bukken, en even weinig kans zag hij voor de drie stappen naar den muur van het huisje, waar tegen hij kon leunen om de deur te bereiken. Maar bewoog daar niet iets? Verschenen daar niet twee mannen tusschen de dennen Stonden zij niet stil? Zagen zij niet naar hem? Liep de een niet terug? Of was het er maar eon geweest? Want slechts een man kwam naderbij. Felix wilde wenken en roepen en kon niet. Maar de man kwam uit zichzelf steeds nader. En plotseling ging de welkome verschijning over in een schrikwekkende. Het scheen geen mensch die daar aan kwam. Steeds grooter werd zijn reuzengestalte, en door het bruischen der lucht, door het donderen der golven naderbij gebracht. een vreeselijke verschijning. En een oogenblik was het weer Jasperson, die met dreunende schreden naderde Toen was het weer een spook, welks hoofd aan den hemel fikte. En toen draaide het met hemel en aarde in 't rod. Eensklaps verdween de sluier voor Felix* bran dende, schitterende oogen. Vlak hem stond de man, dien hij gehaat en gevreesd had, sedert hij hem voor 't eerst zag, zonder te weten waarom, met de kracht van het instinct, tegen de stem van het verstand in. over de wateringen en heinslooten in het Oud en Nienw-west-frnnkeland. W A A II 8 C IS F W I N G, Burgemeester en wethouders van Schiedam, Gezien art. 8 der verordening op liet reinigen en op de gevorderde breedte en diepte houden van de wateringen en heinslooten in het Oud- en Nieuw- west-frankeland binnen genoemde gemeente, van den lilden Mei 4881 Brengen ter kennis van de eigenaars van de landerijen, huizen en erven in genoemd Erankeland, dat op Dins dag den 40den Mei 180S, des voormiddags ten negen ure, eene SCHOUW zal gedreven worden over boven bedoelde wateringen en heinslooten. Wordende bij deze ieder, dien zulks mocht aangaan, gewaarschuwd, te zorgen, dat aan het E:i de boven aangehaalde vei ordening voorgeschrevene alsdan be hoorlijk voldaan zij. En opdat niemand hiervan onwetendheid zoude kun nen voorwenden, zal deze worden afgekondigd waar her behoof t« Schi'edain, den Sisten April 1S98. Burgemeester en wethouders van Schiedam, VERSTEEG. De secretaris, VERNÈDE. Algemeen overzicht. Schiedam, 22 April '98. De oorlog tusschen Spanje en de Yereenigde Staten. Het depart, ment van buiten landse he zaken te Washington is van oordeel, dat de Yereenigde Staten en Spanje met elkaar op voet van oorlog verkeeren. Het departement wijst de verantwoor de! jjkheid daarvoor van zich. Ziedaar een mededeeling uit Washington, die door de feiten krachtig wordt gesteund. Inderdaad, het oogenblik is voorbij dat men nog hoop mocht koesteren op behoud van den vrede Er is oorlog, ook zonder formeele oorlogs verklaring die wellicht niet eens zal worden verzonden. De gezant der Vereenigde Staten te Madrid generaal Woodford, zou gisteren het ultimatum aan de Spaansche regeering overhandigen maar het is afgewezen onder bijvoeging dat Spanje geen aanwijzing van zijn te volgen gedragslijn aanvaardt. Daarop is generaal Woodford naar Par ij s vertrokken. Bij zijn vertrek was het station door soldaten ilk ben uitgezonden om u te zoeken," begon een slem, klankloos van opwinding, Felix zag hem strak in het gelaat, waaruit de haat hem onverholen tegemoet sprong. En had hij nog kunnen denken, dan zou hij wellicht gedacht hebben, welk beeld zich in het brein van den ander zou afspelan een tragedie van ondank, een geschiedenis, hoe men van een edele vrouw geld, positie, liefde erlangt en haar dan verlaat, wanneer men het laatste van haar heeft ontvangen, Hij zou misschien begrepen hebben dat een grove geest in alle gebeurtenissen ook alleen de grove lijnen vermig te zien. Maar hij kon niet meer denken. Hij kon ook niets antwoorden. »Ik wilnaar binnen", stamelde hij en strekte de hand uit om zich aan den ander vast te houden. Toen werd de ander door woede overmeesterd. Het werd hem rood voor de oogen en toen de om hulp smeekende hand zijn arm aanraakte, stiet hij die met ijzeien vuist van zich. En hij stiet nog eens en trof den reeds vallenden man met een ge weldigen vuistslag tegen de borst. Alleen een dof gekreun, nauw hoorbaar, als een zachte, laatste zucht kwam over Felix' lippen. Hij viel achterover; in den val sloeg zijn rug harden scherp op de puinhoopen. Toen werd het zeer stil. Niets bewoog op do witte vlakte, sedert de man met regelmatige, groote stappen weg was gegaan. Het kleine dennenbosch stond daar zwijgend, en de wind speelde om zijn stammen, door zijn kale toppen. Achter de bestoven vensters van het kleine huisje werd de roode vuurgloed matter. Eens snelde een haas over het besneeuwde strand. Hij was opgeschrikt door de harde echo van schreden, die over den bevroren grond naderden. Adriaan en Phoebe betraden het strand. Aan den zoom van het dennenboschje kwamen zij om den hoek en naderdon zwijgend en snel het huisje aan den voet van den kalen toren. Een kreet en een uitroep van schrik klonken. afgezet; de menigte bleef een eerbiedwaardige houding bewaren. Toen de trein vertrok, klon ken de kreten sLeve SpanjeLeve het leger Leve de marine!" Ook de Spaansche minister-president acht het pleit beslist. In den gisteren onder voor zitterschap der Regentes gehouden ministerraad gaf de heer Sagasta een overzicht van den toestand, die de oorlogstoestand is. Hij wees er op, dat daarom aan generaal "Woodford was te kennen gegeven dat het onnoodig was eenige nota te overhandigen. Ook de door het departement van buiten- landsche zaken te Washington openbaar ge maakte nota zegt dat het oorlog is. Daarin worden de gebeurtenissen der beide laatste dagen uiteengezet; melding wordt o.a. gemaakt van Polo de Bernabé's verzoek dat het ultimatum aan Spanje zou worden verzonden, en van het afbreken der diplomatieke betrekkingen. Dat aan senor Bernabé een afschrift van het ultimatum was ter hand gesteld, wordt als voldoende kennisgeving aan Spanje beschouwd. De Amerikaansche regeering is dan ook van oordeel, dat de beraamde vijandelijke actie niet kan worden uitgesteld, omdat generaal Wood ford niet de gelegenheid heeft gehad het ultimatum te overhandigen. Zoodoende is dan gisteren te Washington een kabinetsraad gehouden, waarin besloten werd het Atlantische eskader uit te zenden. Het besluit werd geheim gehouden. Even na drie uur vernarn men echter te Washington, dat het smaldeel reeds van Key- West was vertrokken om Havanna te gaan blokkeeren. Ook het vliegend eskader heeft gistermiddag bevel gekregen om van Hampton Roads te vertrekken, en er is aanleiding om te geiooven dat het met het Atlantisch eskader zal samen werken voor de blokkade van Cuba. Het vertrek van het Atlantisch eskader naar Havanna wordt in de Vereenigde Staten opge vat als het openen der vijandelijkheden. Wat het landleger betreft, hiervan zal de samentrekking in het zuiden eerst over een dag of tien voltooid zijn. Alsdan zal het met het eskader samenwerken en naar Cuba wor den overgebracht, zoodra volgens het oordeel van Mc Kinley het oogenblik gekomen zal zijn om het met voordeel op Cuba te gebruiken. De gouverneur van Massachussets heeft reeds bevolen de militie onderwijld op voet van oorlog te brengen. Zij hadden den man gezien, die daar onbeweeglijk met het bovenlichaam op üp steenen lag en de voeten wijd uitstrekte in de sneeuw. Zjjn gelaat, ter zijde gewend, was blauwwit, en de steenen die hem tot hoofdkussen dienden, waren door bloed overstroomd aan zijn lippen en zijn wangen kleefden nog roode druppels. De krachtige stoot en de val hadden de vaten der reeds zieke long doen springen en do levens stroom had zich uitgestort ïls hij dood?" riep Phoebe jammerend. nik geloof het niet", zei Adriaan, uit wiens man nelijk gelaat het bloed geweken was. sDeur open... bed in orde maken!" beval hij barscb, terwijl hij een houding zocht die het hem mogelijk maakte het lichaam van den liggenden man op te nemen. Dat was een zware taak. De steenen rolden weg onder zijn voeten. Maar ein delijk gelukte het hem toch. Adriaan was van gestalte en kracht oen reus, maar toch stond het zweet hem op het voorhoofd en was hij geheel buiten adem, toen hij Felix, die in zijn stijfheid loodzwaar was, op het bed had gelegd. Bevend stond Phoebe te kijken naar Adriaan's onderzoekingen, hoe hij de borst van zijn vriend betastte, en zijn pols voelde en zijn mond aan diens lippen bracht. »Hij leeft nog", zei Adriaan zacht. Maar hij zag het met diepe ontroering: hij die eens voor den dood gevlucht was in het leven, ontvlood nu het leven in de eeuwige stilte des doods. Z'j trachtten hem goed te doen. Phoebe haalde sneeuw en wiesch hem voorzichtig de bloedsporen van wang en mond. En Adriaan legde hem zoo vlak als het op hot bed met de loodzware veeren matrassen mogelijk was. (Slot volgt.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1