52"* jaargang. Zondag 24 en Maandag 25 April 1898. IT. 9609. DE VLUCHT. Eerste Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, Kennisgeving. Kennisgeving. FEUILLETON. UITGEVER: H. xITrQELAOTS. BüITEKLAm GOÜ IA AsoHHBMESTaPBUS voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p, kwart - 1.05 franco per post, p, kwartaal. - 1.30 ALffnderlijke nommers0.02 BUREAUt BOTERSTKAAT ÏO, Telcphoon Ifo. 123. ADVRTiTKrrrEPEiJSTan 16 gewone regels met inbe grip Tan cene Conrantf 0.53 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Dit nummer bestaat uit drie bladen. Inrichtingen weifee gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en wethouders van Schiedam, Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Geven kennis aan de ingezetenen, dat op heden aan C. BLAAK en zijne rechtverkrijgenden vergunning verleend is, om den wind-korenmolen Washington (thans genaamd i Wühelmina"), staande aan de Broers- vest no. 68, kadaster sectie 1 no. 6G5, opnieuw in tcerJcing te brengen. Schiedam, den 22slen April -1898. Burgemeester en Weihouders voornoemd, VERSTEEG. De Secretaris VERNÈDE. Kleinhandel in sterken drank. Burgemeester en wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art- 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterk*., drank en tot beti ugeling van openbare dronkenschap (Staatsblad 110. 118 van 1885), ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van J. H. VOOR WA LD f, om vergunning tot '.erkoop van sterken drank in het klein voor het huis aan de Lange Saven no. 71. Schiedam, 23 April 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd. VERSTEEG. De secretaris VERNÈDE. Algemeen overzicht. Schiedam, 23 April '98. Be oorlog. De eerste oorlogsdaad is reeds geschied, het eerste schot gelost. De Amerikaansche kruiser Nashville ont moette dicht bij Key-West de Buen Ventura, een Spaansch stoomschip, gjeiaden met hout, DOOR IDA BOY-ED. 85) (Slot.) Adriaan dacht na hoe er zoo spoedig mogelijk een dokter te krijgen was. De dag neigde ten eindebinnen een halfuur moest de zon ondergaan. Hij kon Pboebe onmogelijk hier alleen laten. Dat zou zijn haar prijs geven aan verschrikking en ontzettingwant de ongelukkige daar kon ieder oogenbhk stervenhij kon opnieuw een bloedspuwing krijgen of hij kon tot bewustzijn komen, ijlen, verschrikkelijke benauwdheden krij gen Adriaan kon zich als leek niet voorstellen wat er al gebeuren kon. Maar dat zag hij ook ais leek, dat hier de dood aan het bed zat. En dat was geen gezelschap voor de jonge Phoebe die den dood nog nooit had gezien. Alleen zou zij hem in ieder geval niet voor de eerste maal in 't gelaat zien, Adriaan's hart kromp ineen van medelijden wanneer hij zich dat voorstelde. Maar haar alleen weg te laten gaan in den dalenden avond, vond hij ook angstwekkend. Zooals hij Phoebe kende zou zij dan maar voorthollen totdat zij het twee uur oostelijk van Collasborgen gelegen dorp zou hebben bereikt waar een dokter woonde. Zij zou loopen tegen den wind in en dat bij avond. Phoebe stond aan den haard en legde hout op het vuur; de gloed omgaf haar gestalte roet een gulden schijnsel. »Ik zal haar laten beloven, langzaam tot aan mijn huis te ioopen 'en vandaar een knecht naar den dokter te zenden. Zij ban dan naar Oonradine rijden I' Hij' kbn zijn gedachten niet vbltóoien. dat van Pascagoula, westelijk van Mobile, kwam. De Nashville loste een kanonschot, waarop de Buen Ventura bijdraaide en zich overgaf. De prijs werd door de Nashville naar de haven van Key-West gesleept, waar de bevolking in groote geestdrift naar de kaden snelde om dezen eersten buit te zien. Het schijnt dat de houtvaarder naar Rot terdam was bestemd. Te Key-West liggen nu nog de monitors Terror en Puritan, de kanonneerboot Helena, de kruiser Marblehead, de aviso Dolphin en drie toipedo-booten. De overige schepen hebben zich in den nacht van Donderdag en Vrijdag geschaard om het admiraalschip. Twee bodems vertrokken terstond de andere schepen van het vertrek kend eskader lichtten om G uur 's morgens het anker. De kruiser Detroit eindelijk koos gistermid dag zee. Dit eskader is bestemd voor de blokkade van Havanna, of liever van geheel Cuba. Reeds is de kennisgeving verschenen van Mc Kinley, waarbij de blokkade wordt afge kondigd van de noordkust van Cuba tusschen Cardenas en Bahia-Honda en van de haven Ciënfuegos aan de zuidkust. Aan de schepen die in de geblokkeerde havens liggen, wordt een tijdperk van dertig dagen toegestaan om die havens te verlaten. De Amerikaansche bladen verdiepen zich in gissingen over de te volgen tactiek. Terwijl sommige spreken van een bombardement van Havanna, verzekert de New-York Herald dat de schout-bij-nacht Sampson de Spaansche ver sterkte plaatsen niet zal beschieten, maar alle Spaansche oorlogsbodems die hij ontmoet, zal trachten te vernielen of te nemen. Het vliegend eskader is nog niet uitgezeild. Wat het Amerikaansche eskader in het Verre Oosten betreft, ook dit is gereed om zee te kiezende kruiser Baltimore heeft zich te Hongkong bij het smaldeel gevoegd, dat het wel op de Philippijnen zal hebben gemunt. Trouwens, president Mc Kinley heeft aan verscheiden senatoren hun oordeel gevraagd over de annexatie van de Philippijnen en van Hawaii als oorlogsmaatregel. Te Honolulu liep den 14 dezer aldus werd vandaar over van San Francisco naar Washington gemeld reeds het gerucht, dat de Amerikaansche admiraal bevel had gekregen de Sandwich-eilanden in bezit te nemen. President Mc Kinley heeft voorts een besluit geteekend waarbij honderdduizend vrijwilligers onder de wapenen worden geroepen. Juist was hij naar haar toegegaan, en had liefderijk zijn arm om haar schouders geslagen en wilde spreken, toen beiden opschrikten. Felix had een zucht geslaakt. Zij gingen naar het bed. Met gesloten oogen, als een doode nog, lag Felix daar onbewegelijk. Adriaan vatte zacht een van zijn bleeke handen. De vingers omklemden die met nauw merkbaren drukAdriaan durfde zich niet bawegen. Was het een bewuste of een onwillekeurige beweging geweest 7 Met gespannen aandacht sloegen zij het bleeke geiaat gade. Felix bewoog zijn lippen ais iemand die dorst heeft. Phoebe sprong haastig naar de tafel, nam de flesch en bevochtigde haar fijne v.ngers met wijn. Zacht streek zij het vocht over de dorre lippen van den stervende. Kwam hij nu roaar tot zichzelf, dacht Adriaan in wanhoop, dan kon hij ten minste zeggen wat er gebeurd was. Er waren toch voetsporen in de sneeuw. Er is iemand hier geweestzeer zeker misschien iemand met wien hij gevochten heeft. Felix scheert nog steeds zijn hand vast te houden Adriaan hield althans bet gewicht van de hand die op de zijne lag, voor drukken. Hij vreesde ook dat de stervende het zou hooren wanneer hij met Phoebe sprak over de noodzakelijkheid om een dokter te haien en Conradine bericht te geven. Hij ovet legde nog angstig en Phoebe zag hem nog angstiger aan, toen er buiten geratel van wielen, gehinnik van paarden, daarna voetstappen klonken. De deur werd opengerukt. En toen een kreet 1 Conradine die gekomen was om een verdoolde tot zich terug te brengen en een die wanhoopte aan zichzelven, te herinneren aan zijn plichten jegens haar Conradine vond een stervende 1 Zij bleef staan en staarde op het ontzettende schouwspel. Phoebe barstte in tranen uit en viel haar om den hals. Maar Conradine schoof haar op zijde. «Hier is mijn plaats", zeide zij luid. Adriaan stond op en trad schuw ter zijde. Hij Men denkt dat 80.000 man voorloopig naar Cuba zullen gaan, terwijl 20.000 man voor de kustverdediging bestemd zijn. De troepen wor den geconcentreerd te Chattanogao. Tegenover deze voorbereidingen tot den aanval zit Spanje zeker niet stilmaar van de Spaansche vloot hoort men niets. Uit Buenos-Ayres werd bericht dat de Teme- rario, een Spaansche kanonneerboot, zee had gekozen om de Oregon en de Marietta, de eerste een slagschip, de laatste een kanonneerboot, die van Valperaiso op weg waren, op te wachten. Het bericht is terstond weer tegengesproken. In Spanje en op Cuba worden de krijgstoe rustingen met kracht voortgezet. In het moederland zijn dertigduizend man der reserve van 1897 onder de wapenen ge roepen. Te Havanna zijn alle Spanjaarden van 18 tot 45 jaar als vrijwilligers opgeroepen. Het garni zoen der stad bestaat nu uit 28000 soldaten en 15000 vrijwilligers. Te Matanzas zijn de verdedigingsmiddelen in orde gemaakt. Vrijwilligers bieden zich aan om dc Ame rikaansche schepen te weren, ook die waar mede levensmiddelen worden aangevoerd. De Spaansche generaals, aldus verneemt de Temps uit Madrid, zijn van oordeel dat Ha vanna een aanval zoowel te land als ter zee kan weerstaan. Een groote vraag blijft, hoe de houding der insurgenten zal zijn. De Cubaansche ministers Dolz en Giberga die met hen waren gaan onderhandelen, zijn te Havanna teruggekeerd; omtrent den uitslag hunner pogingen is niets bekend. Eenerzijds wordt verzekerd dat de insurgenten weigeren te confereer en met afgevaardigden der Cubaansche en der Spaansche regeeringmaar anderzijds beweert de correspondent der Times een bericht te hebben ontvangen, volgens het welk de voornaamste insurgenten-aanvoerders der westelijke provinciën den wapenstilstand aannemen op voorwaarde dal Spanje zich ver bindt binnen drie maanden het eiland te ontruimen. In de laatste veertien dagen moeten 2000 Cubanen Havanna hebben verlaten om zich bij de opstandelingen in het binnenland te voegen. Op Porto-Rico is, volgens een telegram aan de Herald, een ernstige opstand uitgebroken, en op de Philippijnen is het, zooals bekend is, lang niet rustig. Een hooggeplaatst Spanjaard heeft zich te-1 had ontzag voor de vrouw die na den eersten kreet van ontzetting haar leed en haar angst wist te bedwingen en daar zat ais een steenen beeld. Adriaan ging naar buiten en beval Hadersen mot den jachtwagen naar den dokter te rijden. Hij kwana terug en vond Conradine onbeweeglijk als te voren. Hij ging naar het voeteneind van het bed en zag neer op den stervende en op Conradine. Hij kon het wonder bijna niet vatten. Juist zij die hij kende als steeds hartstochtelijk en diop- tnedcvoelende, wier ziel was als een onbeschut vuur, waarin de winden uit alle richtingen blazen en het hoog kunnen doen opvlammen juist zij had moeten weenen, jammeren, wanhopen, dacht hij. Een vaag vermoeden daagde in hem, dat deze vrouw in de afgeloopen uren smarten had door staan, waartegenover het een weldaad en rust mocht heeten, den geliefden man door den dood bevrijd te zien en werd hij daardoor niet voor eeuwig de hare? Geen strijd kon hem meer aan haar ontnemende wereld kon zich niet meer tusschen hem en haar dringen; geen Trouw kon in de toekomst haar zijn hart ontstelen. Zij en haar liefde waren de inhoud en het einde zijns levens geweest. Wanneer men iemand in het leven verliest, dan heeft men hem in waarheid Tertoren. Maar een dierbare door den dood te verliezen, beteekent tevens een eigenaardig eigendomsrecht op hem verkrijgen. Feiix bewoog. Het was of hij diep wilde adem halen, roaar slechts een eigenaardig reutelend geluid kwam over zijn lippen, een geluid zooals Phoebe nog nooit had gehoord, en dat haar in het diepst harer ziel deed schrikken. Kondigde de dood zich zóó aan? En waar was bescherming tegen zijn vreeseiijke tegenwoordigheid? Waar anders dan aan de breede borst en in de krachtige armen, waarin zij beschutting vond voor eiken nood in leven en sterven. Phoebe sloop schuw naar Adriaan toe. En hij, de vrees baars harten begrijpend, nam haar bij zich en sloeg zijn armen om haar heen. Loodzwaar krop in de- minuten om, en met het genover den Beriijnschen correspondent der lnd.-Belge aldus uitgelaten over de komende dingen iDe Spaansche regeering verwacht geen lan ding der Amerikanen op Cuba, omdat dezen moeten weten dat alle landingstroepen zouden verslagen worden. Maar men gelooft dat zij zullen beproeven Havanna te bombardeeren. «Spanje meent genoeg troepen op Cuba te hebben en zal er geen nieuwe heen zenden. »De te Cadix samengetrokken vloot zal daar voorloopig blijven. Indien de Amerikanen wat men niet denkt de Middellandsche Zee binnendringen, zou Spanje hun een zeeslag aanbieden. In offieieele kringen te Madrid is men van oordeel dat het Amerikaansche smal deel te Hongkong naar de Philippijnen zal gaan om Manilla aan te vallen. '«Spanje zal de onzijdige schepen niet lastig vallen, omdat de neutrale Staten dit niet zouden dulden." Ten slotte voegde de hooggeplaatste persoon lijkheid er nog bij «Nooit zullen de Spanjaarden er in toe stemmen om op Cuba een Egyptisch regime, m. a. w. een prolectoraat der Vereenigde Staten, te aanvaarden." Wat de Spaansche plannen betreft, behoort nog melding te worden gemaakt van een ge rucht dat te New-York een groote paniek teweegbracht, als zou n.l. de Spaansche vloot bevel hebben New-York te beschieten. Tekwijl in de Vereenigde Staten het opdrijven door speculanten van de prijzen van levens middelen, muildieren, kortom alle door de intendance benoodigde goederen, en een nog bijtijds verijdelde aanslag op het leven van president Mc Kinley een eigenaardig licht werpen op de vaderlandsliefde en het solidari teitsgevoel der Amerikanen, heerscht in Spanje geestdriftig patriotisme. Het Spaansche volk voelt zich één in de ure des gevaars; er bestaan geen partijen meer; allen scharen zich om den Troon onder het in vroegere eeuwen met zoo grootenroem bedekte vaandel. Voortdurend hebben vaderlandslievende be toogingen plaats, en land- en zeesoldaten worden, waar zij zich vertoonen, met enthousiasme be groet. Het vertrek van den Amerikaanschen gezant, generaal Woodford, moet waarlijk een indruk wekkend oogenblik zijn geweest, zich kenmer kende door wederzijdsche hoffelijkheid. Het station was omringd door bereden gen- daglicht werd langzaam de levensvlam van den stervende uitgedoofd. Steeds dichter drukte Phoebe zich tegen Adriaan aan. Zoo, van uit die veilige haven, zag zij met wijdgeopende oogen het stille wonder des doods. Het was haar als zag zij een gedaante, schoon als een aartsengel, ernstig en goed als God zelf. En zij zag die liooge gedaante zich over den bleeken man heen buigen en zijn handen grijpen, ais om hem weg te voeren met de zachte bede: Kom met mij! En het was haar als straalde een gouden glans uit van die gestalte, als wierp zij een vredig licht op het gelaat van den stervende en in Conradine's hart. Tranen liepen over haar wangen en een beving voer door haar leden. Adriaan drukte haar vaster tegen zich aan. Zoo stonden zij langen tijd zwtjgetsd, borst aan borst, als twee menschen, die voor eeuwig aan elkander zijn verbonden. En langzaam ontkiemde in hen een gevoel het bewustzijn van krachten onder de smart en onder het beven voor de nabijheid des doods moesten zij toch dat gevoel met geweld beteugelen, wilde het niet in laaie vlam opjubelen. Zij begrepen zelf niet wat het was het hief hen op tot een zegepralend gevoel van gezondheid, van kracht, van geluk, tot een innig geloof aan een toekomst. En het was als stroomde hun uit duizend bronnen zegen toe, en ais groeide en bloeide om hen de natuur, in wier stilte en eenzaamheid zij leefden en arbeidden, als in de vreedzame heiligheid eens tempels. De stervende bewoog zich. Hij sloeg de oogen op. Was heteen bewuste blik? Keerde nog eens voor haar heenvlieden de zie! terug van de grens palen van het onbekende land? Conradine richtte zich hoog op, in stille kalmte. Zij wees met de hand naar de deur; de laatste blik van den geliefde moest haar bekooren. In heilige eenzaamheid wilde zij zijn dood afwachten. Adriaan greep Phoebe bij de hand. En,zij, in de bloeiende kracht van jeugd en gelnk, zij vloden van de plaats des doods weg, het leven in.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1