r SCIf EIZER Cu, Lm, (Schweiz.) Zwitsersche Zijde BINNENLAND. STADSNIEUWS, YLAARDINGEN. m y Ingezonden Mededeelingen. is die Beste! Ranst en Wetenschap. Rechtzaken, Gemengd Nieuws. Einantieel. darmen, het perron door politie bezet. De gou verneur van Madrid bevond zich op het perron Toen generaal Woodford zich naar den trein bega!, groette hij door den hoed of te nemen, hetgeen door verscheiden personen werd be an Lwoord. Het publiek op het perron bewaarde een kalme zwijgende houding; doch toen de trein wegging klonken de kreten»Leve Spanje Leve het leger 1 Leve de marine De generaal leunde uit het coupé-raam en zwaaide nogmaals met zijn hoed. Hij was blijk baar zeer bewogen. Zijn gematigd en correct optreden gedurende zijn kort verblijf te Madrid, vooral gedurende de laatste, zoo pijnlijke weken, heeft algemeen waardeering gevonden, waarvan in de bladen getuigenis werd gegeven. Te Valladolid werd de trein echter met steenen gegooid. De politie dreef de menigte uiteen. Generaal Woodford is te Parijs aangekomen. Ook de correspondent der New- York Herald te Madrid schrijft met groote waardeering over de kalmte en de vastberaden vaderlandsliefde der Spanjaarden. In financieele kringen in Spanje heerscht daarentegen groote ongerustheid. Te Madrid, te Barcelona en op andere plaatsen belegert het publiek de Bank van Spanje en haar filialen om de biljetten tegen metalen geld in te wis selen. De Imparcial verneemt uit Barcelona dat daar in drie dagen tijds voor 15 miilioen peseta's is ingewisseld. Trouwens, ook te New-York bestaat een soort gelijke run aan de banken. Wat de ministers betreft, ook zij zijn één van zin. Wel liep gisteren het gerucht van ver deeldheid in het Kabinet, maar dat gerucht is van grond ontbloot. Met het oog op den ernst der omstandig heden, wenschte de minister-president Sagasta, schoon de verantwoordelijkheid voor den toe stand aanvaardend, een votum van vertrouwen. Daarom heeft hij de Regentes aangeraden de voornaamste politieke personen te raadplegen. Daar al de geraadpleegde personen het voort bestaan van het liberale kabinet raadzaam achtten, kon Sagasta verklaren dat er geen grond bestond voor het gerucht eener ministerieele crisis. Men denkt, dat de Regentes heden haar vertrouwen in Sagasta zal uitspreken. Sagasia heeft nog verzekerd dat de Senaat zich heden, de Kamer Maandag zal constitueeren. Du Europeesche mogendheden, Engeland alleen wellicht uitgezonderd, schenken Spanje hun sympathie in deze crisis, en zij maken van die sympathie geen geheim. Ook in de pers vindt men bewijzen van vriendschap voor Spanje. Zoo zegt de Neue Freie Presse dat de oorlog tusschen Spanje en Noord-Amerika een slag in 't aangezicht van de vredelievende gezindheid van Europa is. De gevolgen die hij voor Spanje zal hebben, zullen Europa niet koel laten. De Berlijnsche bladen nempn een streng objectief standpunt in, maar drukken niettemin hun diep leedwezen uit over het feit, dat de Yereenigde Staten op zoo duidelijke wijze het volkenrecht hebben geschonden, ten nadeele van Spanje. Daarbij komt nog dat de Duitsehe handel zeker onder den oorlog zal lijden. Duitschland voert veel uit, zoowel naar Amerika als naar Spanje en de Philippijnen. Over Engeland vinden wij in de New-York Herald de mededeeling, dat de secretaris van het Amerikaansche gezantschap te Londen, de heer White, die bekend staat als iemand die in nauwe verbinding staat, tot Engelsche re- geeringskringen, belast is meteen diplomatieke zending naar president Mc Kinley, met wien hij zoowel als met het departement van buiten- landsche zaken herhaalde conferenties had. De Herald nu niet juist de meest be trouwbare bron beweert dat er reden is om aan te nemen dat deze reis van de heer White niet toevallig is, maar dat het hier geldt het sluiten van een verdrag over een bondgenootschap onder zekere omstandigheden. In ieder geval, zegt het blad, brengt White de verzekering van Groot-Britannié's vriendschap in de bestaande crisis, en van Engeland's be reidwilligheid om uiting te geven aan zijn vriendschappelijke gevoelens voor Engeland. Frankrijk en Italië zijn Spanje gunstig gezind. Toch verlangt de Siècle dat de Fransche regee ring betuigingen van sympathie, als door offi cieren te Toulon deze week aan de Spaansche regeering werden verzonden, zal beletten, en verneemt de Matin uit New-York, dat duizend Italianen, die in Erythraea hebben gevochten, bereid zijn in het Amerikaansche leger dienst te nemen. Van belang is ook de houding der Zuid- en Midden-Amerikaansche Staten. Don Carlos heeft als zijn meening uitge sproken dat die staten tegen de Yankee's partij zullen kiezen, misschien op den langen duur zelfs als bondgenooten van Spanje. Daarentegen hebben de Braziliaansche repu blikeinen reeds hun sympathie voor de Yeree nigde Staten betuigd, die, zooals El Pax het uitdrukt, iaan Europa het moedig voorbeeld geven van hun offervaardigheid voor de vrijheid van een volk". Gemengde Mcdedeelingen. Koning Albert van Saksen viert heden zijn 70sten verjaardag. Reeds eenige dagen zijn de feesten en huldebetuigingen te Dresden in vollen gang. Een breede schaar van vorsten en staatslieden bevindt zich binnen de muren der Saksische hoofdstad, o.a. de prins-regent van Beieren, de hertog van Genua, de kroonprins van Zweden en Noorwegen, grootvorst Paul Alexaudrowitsch van Rusland, tal van Duitsehe prinsen, de rijks kanselier van Hohenlobe, de Oostenrijksche minister van buitenlandsche zaken van Golu- chowski enz. De Duitsehe bladen wijden arti kelen vol waardeering aan den jubilaris. De Koninginnen op reis. HH. MM. zijn Donderdag van Parijs te Cannes aangekomen, waar zij werden ontvangen door den prefect en den maire. Bij Kon. Besluit is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau J. Bots, deken en pastoor te Leiden. Ten einde het tekort in de gemeentekas van Baarn te herstellen, heeft de raad besloten, aan Gedeputeerden machtiging te vragen om den hoofdeijjken omslag van f 10,000 op f'20,000 te brengen. Een radicaal voorstel De gemeentelijke waterleiding te Haarlem wordt den 2den Mei geopend. OVERSCEIE, 23 April. De zaugvereeniging „Excelsior" zal haar 13de uitvoering, do eerste onder haren nieuwen directeur, op Donderdag 28 April in het lokaal van den heer J. Braat geven. Als tooneel- stukje zal na de pauze worden opgevoerd. „Door moeder geholpen" een blijspel in tweo bedrijven door P. E. de Vries. OVERSCHIE, 23 April. Toen gisterenavond om 6 unr het bootje van de Reederij „Dc Schie" uit Rotterdam naar Overschie zou vertrekken, ontstond er een defect aan de machine, tengevolge waarvan den passagiers, voor het grootste deel uit deze ge meente, werd medegedeeld, dat de boot niet kon vertrekken. Zij konden nu per tram van 6 Vs uur of wandelende den weg naar huis aanvaarden. f „Orpbcus." Men zal het Schiedamsche manneukoor sOrpheus" allerminst betichten, dat bet op zijn lauweren is gaan rusten na het behaalde succes te Amsterdam. »Orpheus"s beenen blijken ge lukkig sterk genoeg om die -weelde te kunnen dragen, getuige het concert van gisterenavond, waar de vereeriiging haar ouden roem ten over staan van een zeer talrijk publiek handhaafde. Het programma was in dit opzicht zeker merkwaardig, dat Richard Wagner daarop als oudste der componisten, wier werken men ten gehoore bracht, paraisseerde. Met de solisten is lOrpheus" heel gelukkig geweest. Mejuffrouw Dora van Heemskerck, sopraan, uit 's-Gravenhage en de heer A. van der Stap, baryton uit Delft, beiden élèves der Koninklijke Muziekschool te 's-Gravenhage, zooals het programma vermeldde, en beiden dus leerlingen van den bekenden Haagschen baryton Arnold Spoel, hielden den naam van die school en van hun leermeester in het bijzonder, hoog Mejuffrouw Heemskerck heeft een helder e: week timbre, hare stem is niet groot van ge luid, maar hoogst sympathiek en reinbare manier van zingeD vertoonde typisch de eigen schappen der Haagsche school in hare groote deugden en kleine gebreken. Tot de laatste rekenen wij het gekunsteld kngpen met de keel, waardoor de vrijheid van zingen wordt geschaad. Hare beide liederen «Berceuse de Jocelyn" van Benjamin Godard en «Solvegslied" van Edvard Grieg bezorgden de zangeres een volkomen succes, dat als toe- giftje een wals (nNymphes et Sylvane") van van H. Bemberg afdwong. Vooral in dit laatste lied spreidde mejuffrouw Heemskerck met een goed afgeronden triller en onmiddellijk daarop volgende staccato's geen geringe coloratuur ten toon. Het succes van den zanger was niet minder groot. Yóór der pauze die hier ter stede bijna altgd ontzettend lang duurt werd door den heer van der Stap de Wolfram-partij in de Tannhauser-scènen voorgedragenna de pauze zong hij, behalve het toegifij'*, twee liederen n.l. het bekende nSpielmanslied" van W. F. G. Nicola'i (den voor twee jaren overleden direc teur der Kon. Muziekschool te 's-Gravenhage) en het beroemde «Twee kereleu" van Peter Benoit. De heer Van der Stap bezit een fraaie en krachtige stem vol glans en gloed en uitmun tend geschoold. Het lied van Nicolaï is indien wij ons niet zeer vergissen oorspronkelijk voor tenor be doeld en is in een hooger register gezongen ongetwijfeld brillanter. Het lied van Benoit is en blijft een juweeltje van de Vlaamsehe school. Geestig als het is van tekst en compositie, be vredigt het door zgn veelzijdige uitnemende eigenschappen de meest uiteenloopende eischen. Daarbij was de voordracht van dit lied uitstekend. Met daverend applaus geen kleinigheid te Schiedam werd de zanger voor het ge not aan het publiek verschaft beloond. Ook van de koren kunnen wij wederom veel goeds zeggeD. Waarin sOrpheus" zich bovenal van de meeste andere mannenkoren hier te lande ondeischeidt is, dat het zich volkomen weet te beheerschen. Hoewel beschikkende over een macht van toon, blijft de voordracht steeds beschaafd en ontaardt deze nimmer in ge schreeuw. Yan het voorgedragene beviel ons het minst het slotnummer sDerFalken-Rainer vom Ober land" van den weinig bekenden componist Gustav Schreck. De inhoud van deze muziek is gerekt en weinig belangrijk. Ook Ue Roos", «ene compositie van L. van Gheluwe op het veri-je van Helmers, kon ons weinig boeien. Daarentegen was de keuze van de in de eerste afdeeling voorgedragen stukken heel geiukkig en deze gaven aan het mannenkoor ook veel meer gelegenheid met zijn goede eigenschappen te schitteren. Prachtig werd het eerste nummer nChoeur des Romains" van Jules Massenet gegeven met het geweldig begin: RomainsRomains i nous sommes Romains! A ce nom seul le monde entier frërnit de crainte, Levant Jérusalem, de- vant la cité sainte, Arrêtons-nous en souve- lains! etc. Inmg klonk daarna als tegenstelling het dolce gezongen Pour toi mère chérie, Nous versons notre sang 1 etc. De tenoren kwamen in het bijzonder tot hun recht in het daarop volgende Regarde! nos fronts ont l'auiéole des Césars triornphants. Maar wij zouden te uitvoerig worden indien wij alles wat ons trof wilden vermelden. Wij bepalen ons daarom met ten slotte te wijzen op de zeer goed gezongen ïScenen aus Tannhauser," waarbij de beide solisten de parigen van Elisabeth en YVoi- frain op zich hadden genomen. Piachtig rein mengde zich de zang van Elisabeth met het koor der pelgrims. Ook de Wolfram-partij werd zeer goed voorgedragen; de heer Van der Stap behaalde er veel succes mede, bovenal met het veel gezongen »0, du mein holder Abendstern". DezeTannliiiuser-scenen behooren een blijven de plaats te bekleeden op tsOrpheus" 's repertoire zg waren liet glanspunt van den avond. De bekende pelgrimdsoren werden zóó goed ge zongen, dat men zich verbeelde dien eerbied- waardigen stoet uit de verte te zien naderen. Het was daarom jammer, dat het concert niet met dit nummer eindigde, dat als voor het slot van den avond scheen aangewezen. Nog dient een woord van oprechte hulde te worden gebracht aan den ijverigen directeur den heer Georg Rijken voor de uitstekende wijze waarop hg ook dit concert wist voor te bereiden en te leiden. De pianobegeleiding der koren was in goede handen bij den heer Anton Ryken, eerelid van »Orpheus". Door het 5Oranjekoor", samengesteld uit de Chr. Zangvereeniging ïEltheto" en het Chr. Fanfarecorps «Excelsior", alsmede jongens en meisjes van 914 jaar, zal op 1 September de sOranje-Nassau-Gantate" (gedicht van J. D. C. van Dokkum, muziek van Cath. van Renues) worden uitgevoerd; bovendien eenige feest liederen. Het Bestuur van het vOranjekoor" roept nu de ouders op, hun kinderen hieraan te laten deelnemen en vraagt tevens steun om een goed georganiseerden kinderoptocht te kunnen houden. De repetitiën van bet vOranjekoor" begin nen spoedig. Overleden 21 April. Johanna Agnes Klein, 50 jaar, eehtgen. van H. Nieudorp, Hoofdstraat. Op heden werd alhier door Burgemeester en Wethouders dezei gemeente aanbesteed de levering gedurende het dienstjaar 1898 van de benoodigde hoeveelheden ronde, beslagen, be- zaagde houtwaren, in tien perceelen ten dienste der gemeentewerken. Ingekomen waren de volgende inschrijvingen perc. 1 J. Pleijzier te Vlaardingen, f 867.50; 1 Fi. Mol te Breda, - 7(10. 2 J. Pleijzier te Vlaardingen, - 2010 3 dezelfde -1850.— 3 Fr. Mol te Breda, -1600.— 8 Rotterdamsche Houthandel -1554.67s- 9 dezelfde, - 87 65;' 10 J. Pleijzier te Vlaardingen, - 773.13. Voor de perceelen 4, 5, 6 en 7 werd niet in geschreven. De gunning is aangehouden. s s s 2 'Y De plannen voor de versiering van de Raam en de Noordmolenstraat zyn thans vastgesteld. In de Raamgracht zullen aan beide einden worden neergelegd twee fraai verlichte en ver sierde schuiten terwijl langs de Noordmolen straat een guirlande van groen, vlaggen en lichten zal worden aangebracht. Die duizenden lichtjes zullen zeker op en langs die grachten een uitstekend effect maken. Nog bestaat het plan om de brug tussehen die beide straten te versieren met een dubbele eerepoort, gedekt door een koepeldak en over laden met lichijes. Dit plan kan echter slechts worden uitgevoerd, zooal's men ons mededeelde, wanneer ook de eigenaren van panden, in andere buurten wonende, hunne bijdragen willen toe vertrouwen aan dit buurtcornité. Het werk is uitbesteed aan buurtbewoners het i immer werk aan H. Wuisman, de versiering aan W.Wil- lemse en de decoratie aan C. de Jager. Hedenmorgen had de boerenknecht P. Yer- hechk, in dienst bij den landbouwer H. Koeling te Keihei, het ongeluk om bij het insteken van een goot bij den boerenbak in de bran derig der firma Wuisinan Co. in de Maria- straat uit te glijden en in dien bak te vallen. Hevig gebrand werd de ongelukkige uit het gloeiende vocht opgehaald en in windsels met lijnolie gewikkeld, waarna hij per brancard naar het ziekenhuis is gebiacht. De toestand was hedenmiddag naar omstandig heden vrij wel. Gisteravond reed een vigelant van de firma Gebroeders Hoek over de Lange Haven, toen uit een z'jstraat de bodewagen van den heer Engering kwam die met het lemoen in aan raking kwam met de vigelante, tengevolge de ruit van deze werd vernield. Het paard van den bodewagen viel daarbg, maar kon weder spoedig opgeholpen worden, zoodat ongelukken achterwege bleven. Gisterenavond was aan de vischmarkt aan gevoerd 1 partij schol en tong; de prijzen waren voor schol van f 0.20 lot f 0.75, tong van f0,42!/j tot fl.25 per koop. Hedenmorgen was aangevoerd 1 party schol de prijzen waren van f 0.20 tot f 1.57 per koop. BURGERLIJKE STAND. Geboren 22 April. Christiena Frederika, dochter van A. Stolk en W. Bergman, Buitenhavenweg. Donderdagavond had het bestuur van den R. K. Volksbood alhier een vergadering belegd ter bespreking van de huur van een nieuw locaal. Besloten werd voor onbepaalden tijd te huren een lokaal in de Emmastraai, eigenaarde heer C. van Aken. Op 2 Mei a.s. zal genoemd lokaal worden geopend en het tegenwoordige gesloten. Bij de opening zal vermoedelgk door een lid van de vereeniging Varia" een voordracht worden gehouden. B U R G E R L IJ K STAND. Geboren 22 April. Adrianus, zoon van L. Poot en D. Hofman, Oed. Biersloot. 30 ets. per regel. Vraagt Stalen van onze Nouveautés in zwart, wit of gekleurd, van 35 ets. tot ƒ12.50 per Meter. Specialiteit: Nieuwste Zlfdenstoffen voor Dainestoiletjes. Directe verkoop aan Particulieren Wij zenden de gekozen Zijdenstoffen franco en vrij van inkomende rechten in huis, in elke gewenschte hoeveelheid. SEIDENSTOFF-EXPORT. Schitterend was de derde uitvoering, de laatste in dit jaar van de afdeeling Rotterdam van Toonkunst. Uitnemend werd de zware en inspannende „Missa Solemnis" van Beethoven uitgevoerd. De koren, van wie hierbij zeer veel geëiseht wordt, waren buitengemeen goed, een niet geringe eer voor den directeur, den heer A. H. B. Verbey, Nobel klonk Messehaert's stem, krachtig was do tenor Kaufmann uit Bazel; mevr. de Haas—Mani- farges was beter gedisponeerd dan ooit; het is of hare stem nog wint; mej. Wilhelmj nit Wiesbaden was van het viertal solisten zeker niet de geluk kigste; in het grijpen der hooge noten ondervond zij van tijd tot tijd moeilijkheden; misschien was zij ditmaal minder goed gedisponeerd. Met groot genoegen maakten wij kennis met den nieuwen concertmeester Louis Wolff uit Londen, die den heer Messias zal opvolgen. De keuze schijnt ons zeer gelukkig. De heer Wolff, die eene niet onbelang rijke solo-pat; ij in bet „Agnus Dei" had, werd storm achtig toegejuicht. Een schitterende avond. Om tien ure keerde men huiswaarts. Voor de arrondissements-rechtbank te Rotterdam stond heden terecht C. J. W., brander te Sehiedam- beschuldigd van ontduiking der wet op het gedistil leerd. Den 12en Maart was uit zijne branderij aan de Nieuwe Haveu no, 8ö, kadaster sectie F no. 3H8, een vat gedistilleerd uitgerold van een inhoud van 105 Liter. Bedoeld fust was niet gedekt door een biljet van uitslag, alleen door een geleibiljet, dat niet voldoende is daar het gedistilleerd onvoraccijnsd was. De ontduiking was door twee rijksambtenaren ge constateerd. De meesterknecht M. R-, verklaarde dat de patroon gelast had het fust naar buiten te rollen en op een gereed staanden wagen te laden. De Rijksadvocaat inr. E. E. van Kaalte vorderde eene geldboete van f264.60 verhaalbaar bij lijfs dwang, benevens verbeurdverklaring vau het gedis tilleerd. Het O. M. requireerde bij niet betaling der geldboete een gevangenisstraf tot een maximum van 1 jaar en eon minimum van 1 dag. Uitspraak over 14 dagen. Het opgebrachte stoomschip. Het stoomschip ïBuena Ventura' dat blij kens Reutertelegram door de Amerikanen is buit gemaakt, was bestemd voor de haven van Rotterdam en had eene lading hout in, be stemd voor Mannheim. Overzicht van de Beurs van den dog. Het verloop der buitenl. staatsfondsen was heden gunstiger wegens hooger afkomende Londenscho en Parysche merken. Fortugeezen maken echter een

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2