Café-! Illlard. Kroningsfeest JAC. PLOOIJ, Tailleur, X X P. W0L3E7, M ICE001BAAK. SPONSEN en ZEEMLAPPEN. EEMA- RIJWIELEN. PIET PAALTJENS een nette Dienstbode, Noodhulp-Dienstbode, Bankwerkers BWER-CAIÉ met Verpralni, Kwast ei Bnrstelrei it soorten. Sitisle en lotfltopste ate wr Prima Sctaimerl Dames Sport-Blouses. Corsetten ill. Zwart Katoeaen Konsea, Spsen, va» af fijne Toilet- tot ie jewooe Werbpoi. T. STAM LIE, EINDER-OPTOCHT, QaM ITER, Handelsdrukwerk. M A G-ekleurde en andere KATOEjNTEjST. JTAr \r Ar Ar r Damesboorcleii en Strikken Zwart BREIKATOEN, B'ack-varnisk BUUINE- en KOOLTEEK. T. ST. A TTT .T-R1 IfO A A PT. vjsrkades RilAU lNACHT- en THEELICHTJES, G-EBRs. KEMA, Mathenesserlaan 240, Botterdam. Viss eherij. li a n d e 1. ADVERTENT 1 EN. Laatst vaarwel Alle Jongens en Meisjes van 9 tot 14 jaar, die deel willen nemen aan den worden uitgenoodigd zich als lid te doen inschrijven, Dins- dagnam. van 5 tot G uren in het gebouw „Patrimonium", Tuinlaan; Woensdagavond van 5 tot 7 uur ten huize van J. SCHELLEYISBroersveld. Ook zijn kaarten verkrijgbaar bij de H.H. Abr. JORDAANS, Smgelkerkstraat, en P. VER SCHOOR, Groenelaan. der"W"ERELC Gedep.Fabrieksmerk FIRMA Xaa-Ndam. H. A. M. BOELANTS, Langs Haven Ml. - ScMetam Hreren- en Kinderkleeding - Magazijn, JAC. PLOOIJ, Magazijn „DE VLINDER", Hoogstraat 158. Zwarte en gekleurde Japonstolfen. Groote keuze Behangselpapieren en Handen. in alle kleuren en modellen. Magazijn „DE VLINDER", Hoogstraat 158. De Vlijt. Korte Dam 4. VOILES. Matrooskragen. Garneerzijde, Passementerie, Kanten, Knoopen, Fournituren UITSTEKEND ADRES Marpais. CARBOLINEUM. B. IÏIALTHA Gz. Zie de Etalage, Het beste adres II Lange Kerkstraat, Schiedam. Uitsluitend lste 7classe, sterk, lichtgoedkoop, a contant zondei korting 185 Galden. de Heer TJAM VAN EMERIK, Batavia. Agenten te Schiedam: de Heeren GEIiRs. v. d. TOUW. Agent te Ylaardingen: de Heer W. PETERS. Snikken G-rimlacliie s EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STAATSLEENINGEN. Pfgï. ei steflelljice Leeniasea. Hypoltet-Baiiïen. loLGrediet-MelL en CHlt-OnderaemiMen. Tattsontaeiingeii, FaörieM Scheepvaart-IaatsGh. Diversen. Spoorwegleenim Traiweg-laaM. Premieleenimon. Wisselkoersen te Rotterdam. Prijzen van Coupons ongunstige uitzondering, daaï zij merkbaar daalden door Panische liquidation. Araerik. sporen openden gunstig, doek sloteu meer aangeboden, schoon booger lan gisteren. Nat. staatsf. voor Integralen beter. Ênitenl. soorten a 1% hooger, alleen Portugal it/, a 2 flauwer. Hooger N. West. Hyp- Enim 3, Deli Mij. 1, Boft. Deli Senembah 4 Serdang 3, Paketvaart 1. Lager Amst. Sum. 6 Tabaksaand. 1 a 6, Dordt- tthe Petr. »/s, N. A. Stoomv. 1%. inncnl. sporen voor Z.-Afr. 1 beter. Kuss. vast. Amerik. per saldo a l-/4 hooger. NIET OFFICIEEL. Gulff Shares 163/j«1" Pref. EnM 30%, 30%. Schibareff 110. Cert. Deli Cult. 152. Cert. Medan 270. SLOTKOERSEN. Spanje .Pp. pes. 12—24000, 32%. Mexico Obl.afl. Binnl., 325/w. itch. Top. C. v. gew. Aand, 10 dito C. v. pref. Aand. 26%. Miss. K. &T. C. v. Aand.. 10%. KRALINGSCIIEVEER, 23 April. Hedenochtend werden aan de markt alhier aangevoerd 141 winterzalmen f 1.33 a f 1.50, zomerzalinen fa fen St-Jacobs- zalin f a f— per K G benevens 1113 elften, die van f0 85 tot f 1.90 per stuk opbi achten. SCHIEDAM, 23 April 1898. ROGGE Peruau f 170 Ct. GERST zonder handel MAÏS: Mixed f115 Ct. SPOELING: f0.00. MOlilWlJN: Not. van de Makelaars f10. per HL. Ct. Stemming: willig. JENEVER: f 14.— per HL. Ainst. proef f 15.50 .'-Oneer fust en zonder belasting. MOUTWIJN: Not. Brandersbond f93/. a flO. SPIRITUS 118 a f 19. AMSTERDAM, 23 April. Rogge op leveling voorjaar tiaag, najaar vast; Mei f152, f152; per Ocober f142. per ROTTERDAM, 23 April. Rogge op termijn per Maart ff per Mei f153, f!54; per October f138. A 6 E li D A, Apr.24. E. K. Volksbond, afa. Schiedam,Leden vergadering Officieren-Vereeniging, 12% uur. s 24. Gr. Schouwb., Rotterdam, Fr, Opera, La Fille du Tambour-Major, 8 uur. 24. Tivoli, Rotterdam, Thérèse Raquin, 8 uur. 25. Tivoli, Rotterdam, Thérèse Raquin, 8 uur. 25. Boele-zaal Rotterdam, Symphonie- Vereeniging, 71/2 uur. n 26. St. Cecilia, Schiedam, Soiree Amusante, Oificieren-vereeniging, 8 uur. Door drie betuigen wij onzen harte- lijken dank voor de vele bewijzen van deelneming bij de ziekte eu het over lijden van onze Dochter eu Zuster ondervonden. Wed. A. v. d. HEUVEL en Kindereu. Schiedam, 23 April 1898. aan vrienden en bekender bij mijn vertrek naar S i n g k e p (Ned. Oost- Indiën.) J. F. SCHIEBAAN, Mijnopzichter 1 ste klasse, Aan boord te Marseille. Wordt gevraagd goed kunnende werken en met de wtisch omgaaD. Te bevragen Bureau dezer Courant. Terstond gevraagd een wegens ziekte der tegenwoordige. Adres Mej. J. l| C. VAN WAART, Hoogstraat 154. GKVKAAfïI» aan de fabriek van G. J. VINCENT Co. Door sterfgeval wordt in het centrum van Rotterdam 1 (er overname aangeboden: EEN NET met ruime Bovenwoning, overnemingssom 1250, Te aanvaarden Mei a.s. Br. fr. onder motto Café, Bureau van dit Blad. Het beste adres voor VERF- 11AREK en VEltAISSBM Lange Keikstraat. DIREKT AANGEVOERD EN IN PELUNG GEI r D00R.DE Veikn,goaar bij den beer DANIËL MALTHA Lz., Schiedam. LASCB KERKSTRAAT 38, SCllIK»AH, bericht de ONTVANGST der nieuwste STOFFEN en STAKEN voor hel a.s. Zomerseizoen. Bevpelt zich beleefd aan tot het leveren van alle voorkomende HEEBEN- en KINBKKKKEEBIN<4 nnar maal. Ruime Keuze in HEKKEN, en KÏNDEKCONFECTIE- COSTUJÏES, BE(II-SAISONS en FANTAKONS, BOORDEN, HANCHKTTEN en IIKEKEN- y BASSEN. JBeleefd aanbevelend Tailleur. C5 jXieutc ontvangen Karpetten, Zeilen, Kooperx, Vloer- en Tafelkleedje*. VITRAGES, EMHKASSES, GORDIJN- en KARPETFR'.VJE S3 Ontvangen een groote collectie PRIMA QUAL1TEIT: NIEIfAVSTE DESSINS ENZ. - va»t van kleur. vast van kleur, VOOR HOOGSTRAAT 6, b/d. Koemarkt. Ontvangen eene prachtige parlij doos van 13 stuks 35 Ct. Verkrijgbaar bjj 43 El MR. KAKSE, Dam 5 KASTPAPIER en KASTRANDEN! In groote verscheidenheid. Speciale Inrichting voor Reparatie, Vernikkelen, Emailleeren enz. Generaal-Agent voor Ned.-Indië: EN ZcTende Druk. Met Portret. Gebonden ƒ2,20. Uitgaaf van JU. A. JU. ROELAWTS, te Schiedam. Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel. 12.— 0.50 1 2.— Papieren Roebel f 1. Oostenrijksche Florijn 1.20 Zuidduitsche ^lorïjn t 1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. "Wanneer in de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vüRigen koers. Duitsclie Reichsmark f 0.60 Portugeesche Milreis. i 2.70 Spaansche Piaster i 2.50 Spaansclie Peseta ƒ0 50 Deensche Kroon 0.66 A merikaansche Dollar 2.50 AMSTERDAM, 23 April 1898. EUROPA. Nederland. pCt. Cert. N. W. Sch, 2% Cert. dito 3 Hongarije, OW. Goudl, 1876 5 Italië. Inschr. 1802/81 5 Paus. Ln. '00/04 5 Oostenrijk. Gbl.Pap. Mei/Nv. 5 Zilv. Jan./.fuli 5 Portugal, 'Obl. met ticket 3 'dito met ticket 4% Rusland. Cert.IIamb.1820 5 Obl.'80Gc.GR.125 4 do.'89/OO Hope &Co.GR.1254 d.'67/69o£20 4 in goud 1884 5 Spanje Pp. Sch. pes.00004 do. pes. 12-240004 Bmn. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl. '86 5 dito Leen. 1888 5 dito Gecv serie D. dito Gecv. serie C. V. lv. L. IC. H. K 85% 96 857/b 95% 86 957/s IOH/2 84 93% 83 l/o 83%6 836/b 83% 83% 16% 257/s 15% 34% 16% 25% 77% 97% 96 96% 99% 103 96% 102% 1029/je 32% 32% 31 Va 331 32% 34 91% 93% 20% 226/i6 20% N.-AMEItlKA. Mexico. )bl. Afl. Binnl. 5 Amst. Obl. '61 3 1886/90 3 X Rott. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 Alg llyp.Bk.Pbr. 4 do. do. (m uitk.) do. do. (z. uitk.) 3% Amst.Hyp.Bk P. 4 'sGrav. Hyp. Bk. 4 Holi.Hyp.0k.Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N.& Pac.H.Bk. Pb. Rott.llyp.Bk. Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Voisi. a. Ned Hamilm. Aand. dito dito resc. 5 OeliCuit. Mij. Aand. Deli- Maatseh. Aand. Rott. Deli-Mij. duo Seuetnbah-Mij. dito Ned.Fahr.v Werken Spw.-Mat. ser.A.A. N. Gist en Spir. F. A. V. K. l. K. II. K. 32 32%, 32% 09% 100 92% 9915/is 101 99% 98% 1007/8 101% 1 OU ll/j, 102 56 101% 101 101 40 142% 139 %6 40 1435/4 139% 41% 144 147 450 112 451 144 450 112 450 146 452 113 103 Paketv.-Maatseh. A. Rott. Lloyd Aand. Dordt. Petr. Mij.prA. Elzass t Petr.Mij.A. K. Mij Ex. Petbr.A. 51, Moeara Er.. A. Ned. Petrol. Mij. A. Sum, Palemb. M. A. V.-S. v. N. Amer. Ai k.Const.Synd.TG. Kans. Cy Pittb. G. t Maxw.Pr. afg C.v A. dito Cert. v. Incom. Nederland. Holl. IJzeren Aarid. M. t. E. v. S.S. Aand. Ned. Centr. Aand. Ned Z-A.Sp.do. 6 N.-Rr.-Bokstel A. Italië. Spwgt.'87/89A-E 3 Z.I.Spw. A-H do. 3 Polen. Wars -Wcenen A. Rusland. Gr. Spw.Mij. Obl. 4% Wiadik.ZR. 1250.4 Z.-Oost.Spw.O'ol. 4 Zuid-W.Sp. Obl. 4 V. S.v. N.-Amer. Atch.Tp.C.v.gew. A. dito Crt. pief. dito do. Alg. Hyp.Obl. 4 V. K. L. K. H. K. 176 114 177 114 124% 139 560 131% 38% 105% 124 135 565 132 38% 106 136 135 350 94 21% 5% 350 93 118 110 3515/16 197 131/4 197 13% 53u% 57% 577/s 58 150% 96U(| 96% 1007/g 96% 961/2 100% 10% 231% 85% 07,16 24 85% 11% 25% 85% V. K. L. K. H. K. do Adjust. Obl. 4 55% Atl. Pac Trustb. O./ 10 Oentr. Pac. Aand. 11% 11% 12% Ci. Ak. Co!. C.v.A. 1511/16 Denv.-Rio-Gr. dito 10 6 «Vis 11 Erie Sp. Mij. Aand H% H% 12% Fl. C. P. C. v. g. A. 59/16 5% 5% lllin. Centr. C. v. A. 977/8 Kans.Ct. B.v.A.N.M, Sub Belt Railr. Co. 51% Louisv. Nasiiv. Cert. 45% 46% 47% Miss K.&T.C.v. A. 10% 10% 11 do.Crt.v.4pCt.prf.A, 34% do. Ie Ilyp. Obl. 4 82% 82 827% do. 2e Hyp. dito 4 557/s 56% Wabash afg.C. v.p. A. 15 Vis 119/ig 14% W.N.Y. Pens. C.v.- 5% 47/8 5% Canada. Canadian Pao, C.v.A. 75 77 77% Rott. Tramw. Aand. 1951/2 Westl. Stoomtr. A. 122 Nederland. Amsterd./1000 3 1051/2 106 N.-li. V Witte Kr. 74 73 74 P. v.Voiksvl.'67 f lO 160 do. i860 A f 2.50 1.67% 165 België. Antwerpen 1887 2% 100% 100% Brussel 1886 2% 100 1001 M. v. Brt.-Spw. 2% 90 Hongarije Theissioten 4 115 Italië. Roode Kruis 94 Oostenrijk. V. K. L. K. H. IC. Staatsl. 1854. .4 1301/3 dito 1860. .5 117 dito 1861 160 Bod.-Cr.-Anstalt 3 97 Stad Wcenen 1874 1421/s Spanje. Madrid 1868 3 29 30 Turkije. 'Spoorwegl. 3 22% 23 Koers van bet geld. Beleening pCt. Prolongatie 3 pCt. 23 April. Londen kort f 12.131/0 Disc. 4 pCt. Parijs - 47.85 2 Antwerpen - 47.65 3 s Amsterdam, 23 April. Met. Pap. p. fl, 21 20.90 v Zilv. Jan. 21 20.921/2 Engelsche per Engeische met affi, Fransciie 47.40 Diversen in Reichsmark 58.65 llamburger-Russen 1.22 Russen in Gouden Roebei 1.89% Russen in Zilveren Roebel 1.25 Polen per Zilveren Roebel 1 Spaansche buit!, in frs. p. Juli 47.50 Spaansehe binnenl. in piasters 1 50 Amenkaansche Dollar Goud 2.48 Mexicaansche Dollar 1,10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3