52,<e jaargang. Zondag 24 en Maandag 25 April 1898. N°. 9609. Tweede Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. RÖELANTS. "^JOAQUIN CRESPO. FEUILLETON. DB ZEUEilR/IDIEIR,. BINNENLAND. COURANT. jLBö!TïfB*fisTBPEija voer Schiedam, per kwartaal I f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.Q5 franco per post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommerao.02 BtBEAPBOTER STRAAT 20, Telepl.oon No. 123. AnvrETMTiePEUBvan 1—5 gewone regels met Inbe grip van eene Conrant©jg Iedere gewone regel meer©j© Bij abonnement wordt korting verleend. De strijd die thans staat los te barsten tus- schen Spanje en de Vereenigde Staten om Cuba's onafhankelijkheid, doet van zelf de vraag rijzen "Wat zal het lot zijn van het schoone eiland, niet zonder reden de Parel der Antillen" geheeten, wanneer het eenmaal vrij, vrij en onafhankelijk zal zijn? Die vraag wekt bezorgdheid. Zal het Cuba vergaan als al die andere schoone steenen, welke allengs aan de Spaansche kroon zijn ontvallen? Zal ook Cuba de prooi worden van wanregeeringen als in de Zuid- en Midden- Amerikaansche staten elkander in lange, bloedige reeks opvolgen? Zal ook daar elke revolutie slechts dienen om den ouden dictator zijn plaats te doen inruimen voor een nieuwen geweldenaar Een eigenaardigen blik op de toestanden, die in de Spaansch-Amerikaansche - republieken regel zijn, geeft het beeld van den man, wiens naam wij boven deze regelen plaatsten. Ontegenzeggelijk was Joaquin Crespo, de ex- president van Venezuela, die voor eenige dagen in een gevecht met opstandelingen sneuvelde, het toonbeeld van den Zuid-Amerikaanschen staatsman. Zjn energieke natuur, die tot daden van geweld van huis uit geneigd was, deed hem zijn macht eenerzijds gebruiken om iederen politieken of persoonlijken tegenstand te onder drukken, en men kan niet ontkennen, dat onder zijn presidentschap van 1894 tot 1897, afgezien van eenige crises waarin zijn sidderende mede burgers de eer van de hand wezen otn zijn ministers te zijn, afgezien ook van het grens geschil met Engeland en van eenige kleine onvermijdelijke botsingen, in zijn land een tot op zekere hoogte weldadige rust heerschte. Maar anderzijds ook was hij een geniaal man Tan zaken, die de traditie zijner voorgangers en met name van Guzman Blanco, tot een staatsinstelling verhief, door naast de militaire en burgerlijke dictatuur, een dictatuur in zaken te scheppen, die hem verscheiden millioenen opbracht. Hij was, helaasniet zoo voorzichtig in de keus van zijn verblijf als Blanco, die te Parijs, ver van dolk of revolver zijner land- genooten, het behagelijk-leven van een rasta- qouère leidt. Crespo's politiek hulpmiddel was de kerker wie hem tegensprak, werd zonder eenigen vorm van proces gevangen gezet. Wie over Venezue- laansche toestanden in het land zelf schreef of NAAR ARCADIUS PRESS. Aan den boschkant zat een herderhij zong een lied. De nacht breidde zijn donkerblauwen sluier uit over de aarde, de pijnboomen en het beekje slui merden onder het zacht-glanzend licht der maan. Witte konijnen stonden overeind, met hun kop jas even boven het lange gras in de weide uil- turend, de struiken langs de vaart ruischten een lofzang op de maan, evenals de bladeren aan de takken der boomen en de wondvogels luisterden aandachtig naar des herders lied. De glimwormen glinsterden in het gras, als waren sterren neergedaald om de donkerste plek jes der aarde te vellichten, en zoo stil was het overal, dat men het gras zou kunnen hooren groeien en de boschvaren zich ontwikkelen. En de herder zong, bezong de gansche natuur. Hij bezong de heerlijke vrije velden, het geheim zinnig donkere woud, de groene weiden, waar, onder dichtgebladerde berken, roode paddestoelen zich verschuilen, hij zong van de hutjes, onder wier rieten daken de zwaluwen haar nestjes bouwen en ook over het herdersleven, naakt als de winter, maar vrij als het lied Plotseling weerklonk in de nabijheid van den herder paardegetrappei en zweepgeklap. Daar ver scheen van ach'er de boomen, verlicht door de maan, een ridder te paard. Prachtig was zijn edel ros. Het beet op de stalen stang, den trotschen kop gebogen de breede borst golfde als bij vrouwen en hij stiet met de hoeven Sn den grond, dat de wortels der boomen vaneen spleten. Bet harnas van den lidder glinsterde als zilver, berichten zond aan buitenlandsche bladen, wekte zijn misnoegen opbuitenlandsche corres pondenten van dagbladen werden gewoonlijk, wanneer zij ontdekt werden, uit het land gezet. Zijn politie was steeds aan het zoeken naar samenzweerders tegen den president, die er ook wel dikwijls zullen geweest zijn. Een ieder kon onder verdenking komen. Voor particuliere feesten was bijzondere toe stemming noodig, niet wegens de heiliging van den Zondag of een dergelijke reden, maar wegens het gevaar voor samenzweringen. Zoo luidt een vergunning: j>Den burger Gustavo Andrades wordt op zijn verzoek vergunning verleend, hedenavond in zijn woning een feest te geven, waarbij ge noemde burger verantwoordelijk blijft voor elke rustverstoring, die ten gevolge van het voor genomen bal in zijn woning zou kunnen plaats vinden. JDiós y Federacion. (volgt de ouder- teekening van den ambtenaar.)" Het bal vond plaats. Op een vergevorderd uur verscheen ongenoodigd de secretaris van den prefect, naar hij zeide, om een gast die verhinderd was te komen, te vervangen. Hij werd echter op beleefde wijze buiten de deur gezet. Daarop kwam hij terug met zijn prefect en een aantal politie-agenten die allen lustge voelden om te dansen en de familie dan ook werkelijk verheugden met hun tegenwoordig heid tot de morgen aanbrak. Crespo wijdde het grootste deel van zijn tijd aan zijn eigen zaken. Hij werkte in het groot, maar versmaadde daarom kleine zaakjes niet. Vooreerst hadden de douane-ambtenaren, zijn creaturen, bevel de invoerrechten te heffen naar aanzien der personen en de coodige tienden af te trekken voor het hoofd van den Staat. Wie in de hoofdstad Caracas zaken wilde doen, kwam er in La Guayra bij de ontscheping zonder invoerrechten af, wanneer hij aan het douane-station zijn intrek nam in het hotel x>Venezuela", dat Crespo's eigendom was, een prachtig gebouw met alle mogelijke winkels, waar zoowel reizigers als inwoners hun inkoopen plachten te doen, wanneer zij met den Presi dent op goeden voet wilden blijven. Wie een ander hotel nam, werd onbarm hartig gevild door de douane-ambtenaren en vond ook elke gelegenheid tot het doen van zaken afgesneden. Voor iedere zaak die met den Venezuelaan- schen staat werd afgesloten, nam Crespo een douceur aan, en bij publieke werken, oprich ting van banken en dergelijke kreeg hij een belangrijk deel in de winst. Hij was ook de grootste grondbezitter van het land en een uitmuntend veefokker; bij zijn helm was van zuiver goud. In de eene hand hield hij don bevelbebbersstaf, in de andere de zijden teugels. Den herder ziende, wendde hij zich tot hem met de woorden: Zoo, luis knaap! hoe zit ge hier zoo en schenk t geen aandacht aan wat het leven geeft. Schapen hoeden, of paarden, is dit een leven voor zulk een jonkman als gij zijt 1 Verspilt ge daar uw krachten aan Voorzie u van een goed paard. trek ijzeren handschoenen aan, steek u in een pantser en laten wij te zamen op weg gaan en heldendaden ver richten. Komen wij dan door dorpen, zoo zuilen de mannen het hoofd voor ons ontblooten en tot den grond voor ons buigen. Komen wij in steden, dan zullen Wojwoden en vorsten ons aan hun tafel uitnoodigen en kostbare wijnen schenken; overal zullen we geéerd worden en een eerste plaats be- kleeden. De herder hoorde den ridder rustig aan, mon sterde diens harnas, en antwoordde na eenig na denken Ge stelt me alles verleidelijk voor, maar ik kan van mijn woud en weiden toch nimmer scheiden De ridder trok verachtend de schouders op, gaf zijn paard de sporen en verdween in het woud. Doch nauwelijks was hij verdwenen, of de her der zag, dat een schip koers zette in de richting waar hij zich bevond. Men wierp het anker uit, landde aan bij een kleine biug en do herder zag dat een koopman hem naderde. Een pelsmuts droeg hij op het hoofd, zijn klee ding was van fijn weefsel. Bij den herder gekomen, nam hij beleefd zijn muts af en boog. Wij zijn rijke koopliedenkooplieden uit de Hanze-steden, sprak hij, zijn baard streelend, wij komen uit verre landen en hebben zeldzame koop waren meegebracht. Daar zagen wij u van uit de verte en dachtendaar zit een jongeling heel alleen en staart naar de verte zoo droevig Zijn kieeding is zoo armelijk, zoo versieten placht ook de fraaie exemplaren uit zijn kudden naar tentoonstellingen in Europa te zenden. Staatsmonopolies waren strijdig met Crespo's politiekdaarentegen riep hij te zijnen gunste feitelijk particuliere monopolies in het ieven. Zoo zorgde hij er voor, dat de inwoners zijner goede stad Caracas hun vleesch alleen uit de door hem opgerichte slachterij betrokken, evenals Guzman Blanco hen van melk had voorzien. Ned. Mil. Rond. Eergisteren werd te Utrecht de 27ste jaar vergadering gehouden van den Ned. Mil. Bond, onder piesidium van den heer J. E. N. bar. Schimmelpenninck v. d. Oye. Uit de uitge- biachte verslagen van den secretaris, deu heer A. Rooseboom, en vau den penningmeester, generaal H. W. van Made, bleek dat de Bond in goeden toestand verkeert en in ledental voor uitging. Er zijn thans 4466 leden en 1465 be gunstigers. De heer M. Koorustra, die eervol ontslag bekwam als vertegenwoordiger van den Ned. Mil. Bond, was als zoodanig vervangen door den lieer M. Leenhard van Assen, die zijn functie reeds heeft aanvaard. In het afgeloopen jaar werd ontvangen f 9072,öO'/s en uitgegeten f8099.84>/2, zoodat er een voordeelig saldo is van f 162.76. Tot leden van het Hoofdbestuur werden herko zen generaal H. W. van Made en kolonel J. G. U. Schocli, terwijl in de vacature Sillem gekozen werd de heer J. baron van Harden- hroek. Eerst genoemden namen hun hernoe- ming aan. Op voorstel der te dier zake benoemde com missie werd van liet houden van een Velddag afgezien. Een voorstel van Doesburg, tot pension- neering van de huisvaders der Tehuizen vond zoowel bij het hoofdbestuur en bij de tot onder zoek benoemde commissie, als bjj de vergadering instemming. Hoe die verzorgiug van oude huis vaders echter zal geschieden, werd niet uitge-, maakt. Voorstel eu rapport zal later worden overwogen. Een voorstel van Gouda, om in dit jaar een byeeukomst vau huisvaders te beleggen, be nevens een voorstel om meer contact te brengen tu'-schen de kerkeraden en de Tehuizeu vond by de vergadering algemeen instemming. sVrije bespiekmg" over den arbeid der Te huizen moest wegens het late uur van de agenda worden afgevoerd. doch hij schijnt nog heel jong te zijn een good koopman zou uit hem kunnen groeien. Toen be stolen we, u aan boord van ons schip op te nemen. Een waardig bestaan, dat van koopman 't Is een vrij leven aan boord... Op zee hebt ge niemand boven u dan God, niets kan u tegenwerken dan de wind Zoo komen wij in vele steden, daar ziet men veel schoons. En zijt ge tehuis gekeerd, zoo hebt ge een tonnetje goud verdiend. Zonder geld komt ge niet ver in de wereld, dat is honger lijden. In 'l goud is alle macht verborgen. Ge kunt er mee een woning bouwen zoo schoon en rijk als ge zelf wilt. Den fijnsten wijn kunt ge drinken en zooveel bedienden u aanschaffen, dat ge voor het Hof niet behoeft onder te doen Werp die lompen van u en ga met ons naar het groote Nischnei-Nowgorod Of gelooft ge niet, wat ik u vertel 1 De koopman keerde zich om en schreeuwde den scheepslieden toe Hei daarBreng hier eens een tonnetje goud I Eenige mannen kwamen met een tonnetje aan slepen de koopman ontdeed het van het deksel en strooide den inhoud voor den herder uit. De herder keek naar het goud en zeide Geen groote woning heb ik van noode, onder den helderen hemel is het mij vrediger; geen fijne wijn kan mijn tong streelen, het water uit de beek is mij liever, daarin heeft de blauwe hemel zich gespiegeld evenmin verlang ik een heir van ge dienstigen in alles kan ik mij zelf helpen. Toen staarde de koopman den herder aan en zag dat hij niet zou zijn te overreden bij ver zamelde zijn goud on verliet zonder groet den eenzamen herder. De herder blikte ham na, zag hoe het anker gelicht werd, hoe het schip statig daarhenen voer en voor de eerste maai voelde hij zich verlaten. En zie, daar zag hij iets, hij wist niet van waar hot kwam, op zich aanzweven. Naderbij ge komen, bleek het een schoone jonge Turksche vrouw te zijn. Ze trok den sluier van 't gelaat, 't Lange zwarte haar golfde om haar schouders, De oorlog en do Nederlundschc koopvaardij. Wij hebben aan eenige belanghebbenden bij de vaart op Amerika iiun meening gevraagd over de gevolgen, voor onze koopvaart, van den op handen zynden oorlog tusschen Spanje en de Vereenigde Staten. Het is intusschen moeilijk daarover reeds nu een zeker meening te hebben, aangezien men nog niet weet welke houding Spanje zal aannemen. Gelijk bekend is, behooren noch Spanje noch de Vereenigde Staten (met Mexico) tot de mogendheden die het tractaat van 1856 om trent het verbod van kaperschepen en bescher ming van neutraal goed geteekend hebben. In ons Ochtendblad meldt een i?euf<?r-telegram, dat de Vereenigde Staten zicii houden zullen aan de bepalingen van dat tractaatvan Spanje is echter mets bekend, dan dat het kaper schepen uitgerust heeft, doch er bestaat nog altijd kans dat ook deze oorlogvoerende mogend heid de algemeen geldende bepalingen van het oorlogsrecht zal erkennen en geen middelen zal toepassen die daarmede in strijd zijn. Gebeurt dit, dan heeft de eerlijke handel on der onzijdige vlag geen direct gevaar te duchten. Het is gebruik geworden, dat oorlogvoerende partijen vooraf door de consuls kennis geven welke goederen zij ais oorlogscontrabande be schouwen, en al wat daarbuiten valt is, hetzjj onder onzijdige vlag, hetzij onder vyandige, veilig. Wat moeielïjkheid kan meebrengen is een blokkade van de haven van New-York. Hierop bestaat altijd eenige kans, al is het voorloopig met waarschijnlijk, dat Spanje oorlogsmiddelen genoeg zal bijeen kunnen brengen om een effectieve blokkade uit te voeren. Is zij niet effectief, dan wordt de blokkade niet erkend en de handel heeft er geen hinder van. Slaagt echter Spanje ia het uitvoeren eener blokkade, dan zullen geregelde stoomvaartlijnen genood zaakt zijn een andere haven, hetzij in de Ver eenigde Staten hetzij in Canada aan te doen, of de vaart op Noord-Amerika geheel te schorsen. Dat de uitvoerhandel bij een oorlog schade zal hebben, ligt voor de hand. Ook de gere gelde lijnen zullen het aantal passagiers be langrijk zien verminderen, omdat pleizierreizen naar en van de Nieuwe Wereld wel geheel achterwege zullen blijven. Als bijzouderheid werd ons nog medege deeld, dat reeds nu Amerikaansche lijnen maatregelen genomen hebben om zich te dek ken ingeval van oorlog. De Eed D.-lijn, van New-York op Venezuela en Curasao, heeft haar schepen verkocht en Ecgelsche bodems gecharterd. {Rbl.) op 't hoofd droeg ze een hemelsblauw mutsje met zilverglanzende kwastjes, als de melkweg aan den blauwen hemel. Het gezichtje was wit als de sneeuw, de oogen schitterden als sterren, door fluweelige wimpers omschaduwd en de handjes waren blank als ivoor. Op den boezem blonk een halve maan, uit juvveelen bestaande, een wit zijden kleed omsloot haar gestalte en aan de voetjes droeg ze zilvei kleurige schoentjes, zoo klein als die van een kind. Geen woord ontvlood aan de lippen der Turk- sche schoone, slechts breidde ze beide banden uit naar den herder en glimlachte. De parelwitte tan den blonken en haar glimlach was verleidelijk, duivelsch. En 't werd den herder vreemd te moede, 't scheen dat hij onder den invloed harer bekooilijkheid kwamhij zou willen knielen en kussen hare blanke voeten, zijn hart sloeg zoo onstuimig Doch hij wendde den blik naar de andere zijde en sprak Verleid mij niet, schoone vrouw 1 Een arme herder als ik, past niet bij zulk een schoonheid. En de herder sprong op en verliet haar. Het morgenrood schemerde aan den horizon. Het ochtendwindje deed het woud ontwaken. De vogels begonnen te vliegen en te kwinkeleeren; dauw glinsterde op het groen. Aan den lichtenden hemel verdwenen de sterren en het nu ook ontwakende water in de vaart deed mee aan de algtneene herleving der natuur. De schoone was verdwenen. De herder sprong op een der aan hem toevertrouwde paarden en reed naar het dorp. Hij reed door het woud, zich telkenmale bukkend voor de takken der boomen, en zong wederom vroolijk zijn lied. Zijn paardje liep al sneller en sneller, de vogels vlogen van tak tot tak, de nevel trok op, 't werd helder en helderder en nog langen tijd weerklonk des helders lied.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 5