Belangrijk Bericht. int Stemmen. Repareereii BREUKZALF. h lig. Sen rad g. V1 'deel Goedkoop leem- Costumes ai b ADRES OEK G ebr. BI RT ELS I Ds zaal Is popi vaa te lorpns 9- tot és arals 9 rar. M. B1JMANHS, Baflhnisstr. 12, Haarlem. JECerrige A-genten ONTVANGENeen ruime lenze KINDER ïAKJES, wj^nsriDSnaosTTJTjnvLs1 VILTEN- en mrnlëlm vanaf f 0.75. ellerines en "apes, j Gebouw SVIusis Sacrum, Schiedam. PIANO- en ORGELMAGAZIJN. A. VAN VLIET, JAARBOEKJE (1898). 5 Manufacturen, - Bedden, - Ledikanten, Parapluies, Parasols enz. JAP0NST0FFEN mi MANTELS J Finantiëel. ïoooo Vi s s eli er ij. Sch c e p v a a v t. Handel. A. D V E R T Dinsdag 26 April en 2 Yolgende dagen Slechts 3 dagen. Slechts 3 dag-en. Zegt het voortl VERHUREN, INRUILEN. A. DE JOODE Gz., Geen breuk meer! 3S 1ST T ill jST. Zomerseizoen 1898. 1898. Zomerseizoen SCHIEDAM Prijs 1: 0.60. SCHIEDAM Prijs f LS5. DAM 9 en 24. ZOMER-JAQUETS ran 3a tot 14 Gulden. Faillissementen. Uitgesproken: 18 Apnl. 0 F Ludewijks, bakker te Arnhem. R.- comm jhr. mr. \Y E. T M. van der Does de Wil- iebois. Cur mr. fl. van Hees B. F. van Wullii'ga, bakker to W'ijnjeterp. R.- co Mn. mr. T. S Tiomp. Cnr. mr. J. J. E Boschloo, te Heeienveen M. van Doorn, bakker te Rhenen. R.-eomm jhr. mr van der Does de Wdllebois. Cur. D L. Leccius de Ridder B Stranden, fiima B J ^tranders, koopman xn tabak te Amsterdam, Singel 4G6, kantoor Nes 118 R - comm mr Tlx. J Hoppe. Cur. mr Joh. V. Jolles. 19 April C Buis, kastelein en winkelier 111 kiui- demer-waren te Oustz.tan (Haal) R -comm. mr. J. de Clorcq van Weel Cut. jhi mr J \V. Schoren, te Haailem. v. A. van Duykeren, gescheiden echtgenoote van Jan Knyff, van boeienbedryf, te Voorschoten tllaagscl'e Schouw) R. comm jhr. mr. J J. de la Bassecour Cain. Cur uir. E C. Wiersma, te beiden 2D April W La Grand, koopman in manufacturen te Waddinxveen. R comm. mr. J. VS. Mulder. Cui. mr M. M Sclnm van der I oeff, te Gouda A. deu Hai tog, vroeger koopman in meubels, kleedmg enz, te Rotteidain, Lange Waiande 87. R- comin mr. G. W. baron van der Felu Bur. mr W. L. Luyken Glashorst. Opgeheven: J. Benjamin, landman te Deemster. Door het ver bindend worden der uitdeeliugshjst. Curator W. Cnoop Koopmans. W. Bierenbroodspot, bier- en koffiehuishouder te Woriner. Cur mr. L. C. Kionenberg. J. F. SV. Tsselruann, schilder te Stadskanaal. Gur. mr. E Intmink. A. \Y. Cappenberg Cur. mr. W. B. Westermann. Beiue door het verbindend worden der uitdeelings- lijsten. J. Schaap, koopman te Amsteidam, St.-Anthome- breostraat 57. Cur. mr. II A. E Modderman. No (Jitlotlngen. LOTEN VAN PARUS 3 pet. a fr 400 van 1871. Trekking 20 Apnl. Betaalbaar 5 Mei. 780040 111.64 4 214'. 89 228000 1-213083 554348 81 5827 Ir. 1000(10 50000 50000 11)000 VOoöO 10000 No. (.35395 551945 875037 tih822 IlOtiTl 230158 10000 10000 10000 10000 10DIH) 10000 CONGO-LOTEN a fr 100 van 1888. Tickk. 20 April. Betaalbaar 15 Ai ril 1899. Serie 45342 1 f.821 21961 45342 9994 8623 8623 8623 16821 16821 21963 21963 23747 no 24 19 4 18 18 16 17 2? 5 6 5 18 1 fr 150000 15O0 500 500 500 250 250 250 250 250 250 250 250 Serie 25747 23747 249,11 24931 34300 34300 45342 45342 47947 47957 49574 579u6 no. 21 24 11 20 45 25 13 22 5 17 20 3 fr 250 250 240 250 240 250 250 250 250 250 250 250 De volgende nommers elk fr. 155: 267 8623 9994 2I963 2 4031 34300 47957 57936 6404 88I9 I6821 23747 34231 45342 49574 SCHEVENINGEN, 22 April lieden werd alhier door 12 bomschuiten versche visch aangebiacht Taibot gold ft tot f9, tongen 35 tot 75 c., kabel jauw f l tot f i.7\ gnet f0 80 tot f!.6d pet stuk; klemsehol f3,7.0 tot 15, braad f.3 20 tot f3.75 pei mand IIMPIDEN, 22 April Heden waien bier I kotter- logger am de ni.ukt met 40 tongen, enkele taibut griet, 10 mandjes mid. schol, 18 mandjes kl. scholen 3 mandjes sclnrverder 30 schuitjes met weinig vangst, 20—40 tongen, enkele tui bot, 815 mandjes schol. De pi ij/.en waren als volgt: gr. tong 50—6. c, mul. tong 3545 c, kl tong 1520 c, taibot f7 11, kl» taibot guet 13.255, per stuk mid schol f 3.50-4.50, kl sehul f2—2.60, schat f 1.00—2 24 per mand. Sunk water te «rliicdam. April 24 v.111 6 04 n in 6.26 25 b.38 7.02 20 7.13 7.38 Ion en Haan. 'oiisopgatig April 23 4.45 v.m ridergang 7.13 11.., 24: 4.43 7 15» 254.41 717 Eerste k wat tier 29 April. Volle Maan G Mei. PARUS, 22 April. Tarwe. Loopende maand fr 31.Met lr. 31 05, Met/Jum fr 31.15, 4 mnd. v. Mei fr. 30.25, Juli/Aug. fr. 29.75, 4 laatste mdn fr. 27.30, vast. Rogge Loopende maand fr 19 50, Mei fr. 19.75, Met innt fr. 20.50, 4 mnd. v. Mei fr 19.50, Juli/Ang. fi. I8.4 laatste mdn fr 16 25, vast. ANTW LRPLN, 22 April. Tarwe hooger. Califotn. fr, 24 n fr.La Plata fi |3§J a 0. 24 Donau fi22 a fi 2-)% Mats. hooger. Ameiik. Mixed Ir. 11% 1 fi.l2t/,, La Plata fr. 12>£ a fr.Odessa fiaft l'etioleum kalm. L010 fr. I1/g 3 eeiste mud fr. 151/8. HAMBURG, 22 Apnl. Petroleum loco 5 15, brief, dito -.geld Spiritus pei April 25Mei/Hun 5t/S Stemming IHuw BLRL1 IN, 22 Apnl Spiritus Loco 53 BLDAPISd, 22 Apnl. Tarwe 5 a 10 kr. hnogei. I'ETI RSBURG, 22 Apnl Tat wc m loco 12 74. Rogge 111 Inco 7.60. LONDEN, 22 tpiil. Granen zeer vast T.uwe en Geist 1, tonde Mms U/9 sh Amenk. mixed Mais b p liuoget veikoopers- pujzen. Amerikaausche Goederenmarkt. NEW-YORK, 22 April. T a r vv e. April. Met. Juni. Juli. Sept. De a 22 April. tin/4 04 87% 867* 21 110 94% 87-- 871/g 20 109% 931/. 861,4 857/8 Mms. April. Mei Juni Juli. Aug. Sept. 22 April. 37 38 21 36% 37"/s 20 36% 37% Door aankoop van een der grootste €OXFECTIË-MAC«A5EI.LYB3i, zal alhier in bovengenoemd Gebouw op uit de hand stond er opgeld worden veikocht eene aanzienlijke partij in Ramgarcn-, Cheviot- en Fijne Fantaslestoffen, PAÜTALOKS, DEM-SAISOYS, AANNEEN- sn COMML YIECOSTIJIIMS, enz. en?; Alle Goederen zijn van prima kwaliteit volgens de laatste mode gemaakt en zullen voor werkelijke spotprijzen woiden uiiveikochf. Elk kleedingstuk kan behoorlijk gepast worden. Firma W. J. WE LANGE Hz., Nieuwe Haven IS, tramzyde, Rotterdam. - Door Pastoor MARTIY BECK's Kreukzalf volkomen genezen. Men vraagt gebruiksaanwijzing met hondeiden dankbetuigingen van genezenen bij den heer Btj schriftelijke aanvrage, bijvoeging van 10 cents aan postzegels. Eonige dankbetuigingen uit de vele duizenden: SCHIEDAM, -1-2 November 1897. JDen Deer M. RIJM AN S, Haarlem. Der waarheid hulde doende en tevens als Protest tegen thet Maand- Had tegen de Kwakzalverij" als zoude de Breukzalf van den WelEervv. Heet Pastoor M. BECK het voldoende geneesmiddel met zijn, dicne: Dat mijne vrouw ruim 2 jaren lijdende was aan een breuk en na twee doosjes Bieukzalf van bovetigenoernden Pastoor LECK te hebben gebruikt, is mijne vrouw geheel genezen. Achtend, JJEd. dw. dienaar (tc. ff.) I B. K L EI S S. WelEdele Beer RIJ MANS] De Breukzalf van den WelEerw. Z.Gel. Pastoor M. BECK bezit wojiderbare geneeskracht; bovendien zeer snel en zonder pijn, 't Is onge- looflijk en toch waar, ik heb tmjn breuk 441 jaar gehad, rnaar ben door deze Zalf volkomen genezen. Mijn innigeri dank aan Pastoor M. BECK. Bavel, gemeente Ginneken, bij Bi eda. CORNELIS KUDPERS. SCHOONOOR MDienthe), 15 Juni 1897. Zend U s. v. p. aan den Heer J. KLOK, Landbouwer te Odoornerveen Drenthe), een potje Breukzalf, 't eerste potje is op en hij gevoelt zich vooruitgaaude, zoodat hij een tweede potje vvenschte. Ook deelen wij U mede, rode zij dank, dat ons jongetje, oud 3 jaar, door 't gebruik van een half potje Zalf genezen is. Achtend, JOH. EBENS, Schoonoord (Drenthe). PETTEN, 16 September 1897. WelJEdelen Beer Onder mededeeling dat uwe Bieukzalf uitstekende resultaten heeft, verzoek ik U namens mijne schoonzuster nog een potje af te zenden. U kunt van mijn naam gebruik maken om uw heilzaam middel aan !n* VEi. dw. dienaar, N. VAN KEPPEL, Onderwijzer. in verschillende prijzen. in CONFECTIE en op MAAT. BROERSVELD. SCHIEDAM. van 1898. van 1897, met inbegrip van het Uitgaven van H. J. C. ROELANTS te Schiedam. Technikum Mittweida Sacbsen Maschinen-lngonlaur-Schule Werkmelster-SchuJa Eiaktrotechnlsches Praktikum. I> E AFD£EL11U is opnieuw meer ruint aangevuld. i (JiiaiET met KOKJ, n de nieuwste modekleuren, in degelijke solide kwaliteiten. Ook de STOFFEN voor deze Costuums voorhanden, waarbij gratis een goedpassend patroon vei strekt wordt. van de minste tot de beste elegantste modellen, 4%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 7