52"° jaargang. Zondag 24 en Maandag 25 April 1898. N°. 9609 1Derde Blad. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER ~U. J. C. ROELANTS. Gemengd Nieuws. FEXJIX^LETOlSr. TWEE ONTMOETINGEN. Koloniën. ABOSNEMBSTarBUS voor Schiedam, per kwartaal 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers.- 0.02. BUREAU: BOTERSTIXAAT 70, Tcleplioon Xo. 123. Advebtentispbijs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. TïWfflWSBIB Asperges. Men schrijft uit Bergen op zoom De asperges zijn er weer' Reeds'komen de groentevrouwen er mede aan de dear. Maar bij enkelen tegelijk, zoodat van een geiegelde verzending nog geen sprake is. En geen wonder bij dit ieder dag wel zeer fiaaie, maar door den aanhoudenden oostenwind scherpe en weinig vruchtbare weer. Men zal in Holland dus nog wel geduld moeten hebben. Wat regen en Zuiden- of Westenwind t dan zullen er wel meer komen. Aanievclings -gronden. aanleiding van de gemeenteraadsver- Arniiem heeft de Graafschapper zich oeite geven otn op te teekenen, op den aldaar de liberale candidaten ge gelegenheid werden aanbevolen, temen wij over, omdat 't ook wellicht ,t kan doen bij het opstellen van idvertentiëneventueel zelfs voor candidaat. .thankelijk, kwaam, /erkzaam, verstandig, doortastend, geacht, bezadigd, nauwgezet, consciëntieus, ijverig, kundig, scherpzinnig, doorkneed, hoogst ambitieus, uit een stuk, voorzien van ijver en tgd, practisch bouwkunde, steeds op zijn post, helder van inzicht, practisch van blik, scherp van oordeel, ruim van blik, geboren en getogen te Arnhem, oud-Arnhemmer, vast van beginselen, een krachtig element, van groote algemeene ontwikkeling, slaaf van zijn plicht, veelzijdig bekwaam, de rechte man op de rechte plaats. in alles aanbevelenswaardig, enz. enz. Circus JRenz. Het circusgebouw te Hamburg van Renz is met inventaris verkocht voor 400,000 mark aan den heer Albert Schumann, die met zijn troep op 30 April in liet gebouw de eerste voorstelling zal geven. Onschuldig veroordeelden. Vijf jaar geleden werd een rijk grondeigenaar NAAR ARCADIUS PRESS. Een frissche herfstwind deed de manen der paarden golven en trachtte mij de muts van 't hoofd te rukken. Ik stapte in hooge laarzen achter mijn wagentje aan en genoot, ondanks mijn ver moeidheid, van do zich eindeloos voor mij uit strekkende velden en van de roede vlammenwolkjes der scheidende zon. Voor mij uit kronkelde zich de weg, aan ééne zijde begroeid met dicht stimk- gewas. (Jit de verte klonk tot mij door het gedruisch en gegalm van het regiment, dat zich op de vel den voor den nacht kampeerde. Wtj hielden halt in een verlaten Bulgaarsch dorp. Eenige olficieren noodigden mij bij zich. Ik moet toch zegg»n. dat de oorlog zijn goede zijde heeft, sprak, toen ik binnentrad, een jong officier, zich behagelijk uitstrekkend. In alles zag hij iets grappigs of vroohjks. De remise, waarin zij zich bevonden, scheen hem een paleis toe. 3a, maar we hebben nog eigenlijk niets van den oorlog gezien, viel een ander officier hem in de Salvatore Pezi, gevvezpn burgemeester van Bas- sano di Sutri onder Viteibo, op een wandelrit te paard door twee geweerkogels in de boist gedood. Ondanks hunne betuigingen van onschuld werden al« de daders diie personen Pelegiini tot 17, Benedetti tot 36 jaar en Yalle tot levenslangen dwangarbeid veioordeeld. Dezer dagen echter heeft zekere Cettomani op zijn sterfbed verklaard valsche getuigenis tegen het genoemde drietal te hebben afgelegd op aanstoken van den eigen zoon des vermoor den, Gratigliano Pezi, priester, die eenen monnik Calabro en twee btoeders Seüomai benevens eenen Alfonsl alle drie landbouwers, tot mede plichtigen had gehad. Dit vijftal is na onderzoek in hechtenis ge nomen en te Viterbo gevangen gezet onder alle teekenen van verbittering der bevolking, welke trouwens aan de schuld der ongelukkigen, die sedert vier jaar in het bagno zuchten, nooit geloofd had. Atjek. Aan een van den civielen en militairen gouver neur van Aljeh en Ondeihoorigheden ontvangen telegram wordt door de Java Ct. het volgende ont leend In den voormiddag van 26 Maart, om 1 uur, weiden door eene met achterlaadgeweren bewapende bende van 80 man een dertigtal schoten gelost op Kieeng Raja. Twee daarop uitgezonden patrouilles tastten den vijand aan en verdreven hem uit het omliggend heuvelterrein onzerzijds weiden daar bij geena verliezen geleden. Den 27sten is door twee compagnieën van Tjot Mantjang opgerukt naar Kroeng Raja om liet terrein geheel van vijanden te zuiveren, terwijl 's nachts een oorlogsschip voor dien post gestalionneerd werd om bij eventueelo beschieting, den omtrek der plaats te verlichten. Sedert 21 Maart is de post Lamtih opgeheven. Het 3de bataljon is thans geheel van Daja terug. Uit Atjeh schiijft men aan het Soerab, Ilbld,, dat de kapitein van den generaien staf Van Daelen bij den terugmarsch van Daja door ziekte over vallen werd. Met de eerste bootgelegenheid zou men hem evacueeren, doch op zijn herhaald aan dringen heeft men hem voorloopig tot herstel van gezondheid naar Penang gpzonden. In dezelfde cot respondentia wordt gezegd, dat de expeditie naar Podtr reeds in het laatst van April een aanvang zal nemen. De J.-B. schrijft echter «Beslist kunnen wij den door ons vei melden datum van vertrek, 29 Juni, als de juiste handhaven." Met het oog op de naderende Pedir-expeditïe worden, naar men ons mededeelt, voorloopig geene buitenlandsche verloven wegens langdurigen dienst meei' aan officieren verleend' (J.-B.) De ramp op Amboint. De Java Ct. van 29 Maait bevat een uitvoerig uittieksel van liet rapport, door den resident van Amboina ingediend omtrent de daar op 6 Janu ari jl. plaats gehad hebbende aardbeving. Na al hetgeen de Indische bladen ons reeds over die ramp hebben medegedeeld, kan het in dit rapport lede. Van dezen wist ik, dat hij als vrijwilliger den oorlog medemaakte, meenend daarin te door leven al het aantrekkelijke, waarvan hij in zijn jongensjaren gedroomd haddoch hoe spoedig was hij ontnuchterd, verafschuwend den poel van wreedheid, welke hij om zich heen zag, bezwijkend bijkans onder de zware maischen, schreiend om veel leed, ziekte en dood O, zon I hoe meende hij, bergopslijgend, u nader te komen, zich in uw stralen te koesleren; doch in stede daarvan ijzige koude Een oude kapisein, mij goed bekend, zat met het pijpje, dat hij immer tusschen de lippen hield gi-kneld, zwijgend aan een tafel, samengesteld uit twee tonnen met een plank er bovenop. De oorlog, sprak hij eindelijk en alle officieien zwegen, is een aanhoudende prikkeling der zenu wen. Er worden veel meuschenleveiis badieigd en geëist ht, zware vermoeienissen doorslaan, koude nachten, rijk aan onthei ing doorgebracht, maar wat zich in den oorlog bij uitnemendheid open baart, is de edele zijde van het mensohelijk hart, waar deze zich uit in medelijden, angst en liefde voor den medestrijder, wear ze opwekt tot dap perheid, eerzucht, tot 't volvoeren van ongeloof lijke heldendaden. De ooi log dwingt den mensch in korten tijd vepl te doorleven. Laten we daarop drinken en alkander een goede gezondheid toe- wenschen 1 vermelde voor een groot deel bekend geacht worden. De resident spreekt echter tegen het in eenige Indische bladen voorkomende bericht, dat de ge zagvoerder van het zich ter reede bevindende stoomschip van Stvoll der Koninklijke Paketvaart- maatschappij zou aangeboden hebben om te blijven in plaats van des namiddags te vertrekken. «De overweging schrijft de resident dat genoemd schip, stel dat de omstandigheden het verlaten van het eiland Amboina noodzakelijk zouden maken, waarop zeer weinig kans was, toch geen duizenden personen (de hooldplaats teil 8000 zielen) zoude kunnen bergen en bovendien in zoo'n geval (bij vloedgolf) toch niet te bereiken zoude zijn, deed mij besluiten, het stoomschip te doen vertrek ken, Haar toch de Arend beschikbaar bleef tot het overbrengen van betichten naar Makassar, die met dien bodem veel eerder hunne beslemming zonden bei eiken dan met de van Stvoll, die langs de Noord naar Makassar ging. «Bovendien was ook de mogelijkheid niet uitge sloten, dat de aardbeving zijn oorsprong had in een uitbarsting van den vuurberg te Ternate, in welk geval daar meer hulp noodig zou zijn dan te Ambon. «Dat de inwoners zelve den toestand niet zoo gevaarlijk achtten, vordt bewezen door het feit, dat niemand met de van Swol een goed heenkomen heeft gezocht." Toen de 7e Januari ook zonder bijzondere voor vallen verloopen was, zond rapporteur de Arend den daaropvolgenden morgen near Makasser, om het eeiste bericht omtrent de catastrophe over te biengen. Dat die stoomer niet eerst naar Banka werd gedirigeerd, om c. q. aldaar hulp te verleenen, kwam hierdoor, dat intusschen uit de van andere gedeelten van het eiland Ambon ingekomen be richten kon opgemaakt worden, dat de aardbeving van zuiver plaatselijken aard was en de beweging niet van- of naar Banda gericht was. Terugkomende op den dag van den 6en Januari, kan verslaggever nog mededeelen, dat hij dien namiddag verscheidene op de esplanade aanwezige Europeesche families heeft bezocht en eenigen tijd bij den gewestelijk secretaris, wiens zoontje zwaar gewond was, vertoofde en met ettelijke zaken o. a. het bovenomsrhteven geval met de van Swol! besprak. Ook confereerde hij met den chef van het postkantoor over het, zoo slechts eenigszins mogelijk, verzenden van een post met dien stoomer BESLUITEN EN BENOEMINGEN. Civiel Departement. Benoemd: t. contr. Ie kl. B, G. G Vermeer; t id. 2e kl., de aspir.-coatr. W. L. Romans en W. H. L. Johant, adspir.-contr. P. IV. J. Bischoff cn G. D. v. Ravensvvaaij t. lid v. d. raad v just, te Scmarang de ambten, op non-act. mr. H. G. Ne- derburght. griff. v. d. landr. te Pontianak, (Wes- ter-afd. v. Borneo) do ambt. op wachtg. J. É.Kunt. Bij het depart, van binneni. bestuurtot hoofdcom. de le commies G. A, N. Scheltema; tot le commiezen de 2c id. B. Coops, J. Polak en J. E. Barkmeijer, tor adj'.-inspect. bij den dienst der opiumregie, de ambten, op non-act. E. F. Jochim, laatst conti, le kl.tot le commies ter algem. secretarie de ambten, ter bes.hikk. H. N. BennebroekEvertsz; tot le com. bij de alg. rek., de ambt. op wachtg. J. K. F. H.Varenkamp; tot alg. ontv. van 's lands kas te Serang, de 2e comm. bij het dep. van fin. II. Schultztot 3en comm. bij het hoogger. de le kleirk O. A. Bartels; bij den waterst. tot ing. 2e kl. did. 3e kl. J. J. A. van Drevcldt; tot ingen. 3e kl.-leasp.-ingen. jhr. A. H. E. van der Does de Sije; tot asp.-ing. A. G. Allart. Bij don P. en T,-dienst tot chef van het kant. te En hij hief zijn glas whisky omhoog. Hoera 1 1 stemden allen in. Van uit een hoek verscheen een heel jong offi- cieitje. Hij had daar, naar 't scheen, beproefd een brief te schrijven. Zeker aan je uitverkorene, hè vroeg hem glim lachend de vrijwilliger. Neen, ik schreef aan. mijn moeder, ant woordde de jonge man racii en verlegen. Aan het avondeten heerschte een algempeno viooiijkhoidde oude kapitein verteMe hethaa! deiijk zijri lieveltngsavontuien eindelijk legden wij ons allen op het stroo te slapen en wikkelden ons in onze jassen. Het werd stil om ons heen, al leen de paarden kauwden vredig hun hooi. Door een klein venstertje drong het "lleeke licht der opkomende maan. Goeden nacht! wenschte ons de kapitein, en wij het haalden als werktuigelijk: Goeden nacht goeden nacht! Winter! Gehuld in pels en kap reisde ik door het Balkangebeigte. De paarden vermochten nauwelijks voort te komen tegen dun steilen en smallen weg. Overal lag sneeuw, op vele plaatsen door den wind opeengehoopt. Ee.n streng koude nacht be- dietgde ons. De wolken joegen door het luchtruim. De vorst was doordringend, niettegenstaande onze Ponorogo, de comm. der 3e kl. A. A. Abell te Madioen. Tot ambt. bij do iu- en uitvoert, en acc. de opz. bij die middelen C. IX J. Ptelooren W. P. Klusman; tot tijd. verv. v. d. notaris te Buitenzorg 13. Weber, de cand.-notftris E. O. M. Ermeling; tot pred. te Padang, de predikant te Rembang S. Bartstra te KembaDg, do pred. te Amboina Z. J. Reijers tot huippred. der iu!. Christcngcin. te Serwaroc o. b. eik Letti (Amboina) de ambt. op n.-act. M. H. Schippers. Ontslagen: wegens volbr. diensttijd, cerv-., de ambt. op wachtg. W. R. Lugtman, eerv. de onder- opz. 3c kl. bij de oxpl. van de westeri. der SS. op Java, S. J, van der Heulen Jr uit zijne betr in afw. van wat nader omtrent hem zal worden beslist, de gcsch. com. 3c kl. bij den post- en telegraafd. P. v. Bannisscht; cerv. de gew. werkb. bij de wer ken en opn. aan de rivier de Solo, A. M. Mallien; op verz. eerv. dc ond. opz. 3e kl, bij de exploitatie van den SS. ter Sumatra's Westkust F. T. \V. Voor stad; eerv. de klerk bij het departcm. der B. O. W., SI. G. Pieloor cn de klerk bij den ontv. der ia- en uitvoerr. en accijnzen te Semarang, J. J. B. Coppens. Verkendweg. langd. d. een jaar verl. n. Europa, aan den contr. d, le kl., H. J. v. Haastert, en den huismeester bij hulpkrankz.gest. te Semarang F. A. v Onselen. Een bmtenl. verl. a. d. not. te Buitenzorg E. Webc; weg. langd. d., een j. verlof n. Europa, a, d. contr. leur d. 2e kl. K. Peereboom. en den verif. d. 4e kl. bij de in- en uitvoerr. te Soerabaja L. A. W. Schram; weg. ziekte een tweej. verlof naar Europa, aan den onderw. 1c kl P. A. Burger; weg. laugd, dienst, ecu jaar verlof naar Europa aan den contr. 2de kl. H. A. van Drongelen; weg. lang. dicust een jaar verl. naar Europa, aan den gezagv. aan den wal, enz. te Tandjong Priok, C. C. Smits; weg. ziekte, een jaar verl. naar Europa, aan den amb. op nou activ. mr. H. Koppel Hesseliuk. Militair Departement. Benoemd: tot milit. comm. in Atjeh en onderh. d. kolonel, chef v. d. gen, staf J. B. van Heutsz, tevens bel. in. de waarn. der hetr. v. gouv, van dat gewest met bep. dat hij de voorschreven functien zal uitoefenen onder den titel van civ. en unlit, gouv. van Atjeh en onderb.tot chef v. d. gen. staf dc gcncr.-inajoor C. P. J. van Vliet voorn.tot milit. comm. v. Pa- lembang de luit.-koL der inf. J. C. v. d. Wyck tot dir. der mil. school de kapt. te Buitenzorg D, Jentink t. 3en comm. bij h. dep. v. oorl. de adj.- onderoff.-kwartierm. jh. A. L. G. Meijer (alg. stamb. no. 20298). Bevorderd: t. kapt. bij h. wap. d. genie, de le luits. F. C. Proper en W. R. do Greve, m. bcp. d. de kapt. De Greve ooit in z. nieuwen rang in z. betr v. secr. d. voorl. rail. spoorw.-comtn. gehandh. cn als gedet. bij z. wap. gevoerd blijft. Ontslagen: op verz. weg. volbr. diensttijd, eerv. en met pens. de ritmeester der cavalerie J. A. baron van Heerdt; wegens ziekte, eerv. de 2e comm. bij het dep. v. oorl. J Wijs. Verleend: weg. ziekte, een tweej. verl. naar Europa aan den maj. der inf. F. C. Bering en den len-luit. van dat wapen W. E O. Bloemhard; weg. ziekte, een jaar verl. naar Europa, aan den len-luit. der inf. W. V. B. van Bijlcvelt; weg. ziekte, een tweej. verl. naar Europa, aan den kapt Ier inf. J. Stan cn den le-luit. van dat wap. A. A. C. Strandes. Departement van Marine. Bevorderd: bij het marine-etablissement te Soera baja tot baas timmerman tevens modeim. de tijdei. waarn. 3e opz. voor het vak van scheopsb. A. Kruijff, tot 3e opz. voor dito de ambt. op non-act. G. J. A F. W. Brands, tot comm. voor dito J, Komin, thans tijdelijk. Vergund: om wegens ziekte naar Nederland terug te koeren aan den luit. ter zee 2e kl. J. H. Ketjen van Br. Ms. flotieljevaartuig Batavia. Verleend: weg. ziekte een jaar verl. a. Europa, a. d. 3en stuurm. bij de gouv.-mar. C. van Dort. Ontslagenop verz. eerv. u 's lands dienst, de leerl.-mach. bij de gouv.-mar. A. Coster. warme kleeding. Op den weg vonden we vele ge broken tuigen, dissels, radeion, wapens, stukken kleederen, paardeboenderen Op ons maakten deze beenderen, welke scherp afstaken tegen de sneeuw, een treurigen, afg:ijslijken indruk. Plotse ling zag ik een groepje menschen, zittend in de sneeuw. Wij hielden stil. Wie zijt gij tiep ik. Geen antwoord. Slechts de wind suisde door de boomtoppen. Wie zijt gij? herhaalde nu mijn gidsin hetTurksch. En wederom geen antwoord. Wij traden nader tot de sneeuwhoop, en de maan, die van arhter de wolken te voorschijn trad, bescheen de sneeuw en de bijeenzittende menschen. Vier officieien en eenige soldaten zaten tegen elkaar aangedrongen, stijf, onbewegelijk, met blauw gelaat. Een hunner hield tusschen de lippen een pijpje geklemd, een ander had zijn muts verloren. Op aller gelaat zeteide een trek van kou.ian triomf. Wij ontblootten het hwdd. Nadat wij onzen weg hadden vervolgd, schoot mij onwillekeurig te binnen, dat hij, met hst pijpje tusschen de lippen, zijn kameraden had toe- gewenscht«goeden nacht 1" en de wind, ruisehend tusschen de rotsen en pijnboomen boven ons, her haalde «goeden nacht 1goeden nacht"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 9