52,<e jaargang. Dinsdag 26 April 1898. N°. 9610. CU BA LIBRE, Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUILLETON. UITGEVER?"!. J. C. ROELANTS, BUITENLAND. tf Asoïtobkehtsebijs voor Schiedam, per kwartaal i f 0.90 m n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal - 1.80 Afzonderlijk» nommerao.oa GOUHA BTREAUt BOTEBSTB.VAT 70, Telephoon So. 12». ADTiHTHrrnrpmiJSran 15 gewono regels ract inbe grip van eeno Courantf 0.52 Iedere gewone regel meerO 10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 25 April '98. 0e oorlog. Spanje heeft zich eindelijk verklaard over zijn houding ten .opzichte van de neutrale schepen en de kaapvaart. De Gaceta bevat een besluit, voorafgegaan door de volgende toelichting. »De diplomatieke betrekkingen tusschen Spanje en de Yereenigde Staten zijn verbroken. Nu de toestand van oorlog tusschen beide landen begonnen is, doen zich verschillende vraagstukken van internationaal recht voor, die nauwkeurig moeten worden vastgesteld. Wij moeten met de grootst mogelijke getrouwheid de beginselen van het volkerenrecht naleven. De regeering is van oordeel dat het feit dat Spanje niet is toegetreden tot de Parijsche overeenkomst van 1856, ons niet ontheft van de verplichting om de aangenomen beginselen te eerbiedigen. Een beginsel dat Spanje op genoemd tijdstip beslist weigerde te erkennen, was de afschaffing van de kaapvaart, en de regeering meent dat het op het oogenbiik on- verrnijdelijk is om ten opzichte van dit punt het meest volstrekte voorbehoud te maken." Dan volgt het besluit, dat aldus luidt: j>Aan alle Amerikaansche schepen die in onze havens liggen, zullen vijf dagen worden gege ven, te rekenen van de openbaarmaking van dit besluit, om vrij uit te gaan. »De regeering beveelt dat de volgende rege len van het zeerecht in acht zullen worden genomen ïlo. De onzjjdige vlag dekt koopwaren van den vjjand, behalve oorlogscontrabande. s2o. Koopwaren van onzijdigen, behalve oor logscontrabande, mogen niet in beslag worden genomen zelfs al worden ze vervoerd onder vijandige vlag. 3o. Een blukkade moet effectief zijn. 4o. De Spaansche regeering handhaaft haar recht om kaperbrieven uit te geven. s5o. Zjj zal met koopvaardijschepen een dienst van hulpkruisers voor de oorlogsvloot organiseeren. Gene vaartuigen zullen met deze samenwerken en onder de jurisdictie der oor logsmarine worden geplaatst, ten einde vijan dige schepen te kunnen nemen en koopwaren des vijands benevens oorlogscontrabanden in beslag te nemen. sQo. De koninklijke marine, de hulp-krui sers en later ook de kapers zullen het recht van onderzoek op volle zee en in vijandige wateren uitoefenen. »Als oorlogscontrabande wordt beschouwd: kanonnen, geweren, wapenen, kogels, bommen, fulminaten, kruit, dynamiet, ontplofbare stoffen, lederen riemen, hout, militaire equipementen en machines voor schepen, nAls zeeroovers zullen worden beschouwd de kapiteins, de schippers, de officieren en twee derden van de bemanning van schepen DOOR THEO DOB DUIMCHEN, »Nog een paar flesschen bier, Ignacio I" riep de heer Peter Gebaar een der huisbedienden toe, »Ja wel, don Pedro, dadelijk," en vol ijver sprong de jonge Catalomër naar een donkeren boek, waar de zilveren haisen uit een grooten houten emtner te voorschijn kwamen. Met had bat goed te fl&.mina tegen het eind der zeventigei jaren. Daar stond het, echt M(In diener Löwenbrau in champagne-flesschen, lekker koud in het water, waarin een groot donkergroen en kristalhelder stuk ijs langzaam smolt, dat afkomstig was uit een der Canadeescbe meren. Terwijl Ignacio de flesschen ontkurkte, sprak Gebauer den tegenover hem zittenden Duitscher vriendelijk toe: »Kom, ik stel voor dat wij het overschot ook nog maar opeten." »Maar wij bederven heelemaal ons middageten: het is reeds over vijven." sOch kom, beste Möbius, dat is niet erg. Dan laten wij ons middagmaal vandaag maar waaien of wij verschuiven het op acht uur en maken er een souper van." ïGoed", antwoordde de ander, sik ben geen spel breker, en Duitsch brood met* Gotbasche worst zal ik zoo spoedig we! niet weer krijgen. Vooruit dus." GebaUer' nam* het overschot van da' wörst, altijd' die, hoewel niet van Amerikaansche natio naliteit zijnde, genomen worden terwijl zij een daad van oorlog begaan tegen Spanje, ook al zijn zij voorzien van papieren der Vereenigde Staten." De Spaansche regeering handhaaft dus de kaapvaart en behoudt zich het recht van visi tatie voor. De vraag is nu, wat de Europeesehe mogendheden tegenover dit besluit zullen doen. Zaterdagavond heeft het fort Morro bij Havanna een tiental schoten gelost op de Amerikaansche blokkade-schepen, die het vuur niet beantwoordden. De eerste schoten zijn dus gevallen tusschen de vijandelijke strijdmachten, meerdere zullen wel spoedig volgen. De gebeurtenissen ontwikkelen zich slechts zeer langzaam; te langzaam naar den zin der in spanning gebrachte gemoederen. Het prijsmaken van vijandelijke koopvaardij schepen echter is reeds in vollen gang. Het sein gaf het nemen der Buena Ventura door den Amerikaanschen kruiser Nashville. Daarop heeft een Spaansch oorlogsschip op de Engelsche kust het Amerikaansch zeilschip Shenandoa prijs gemaakt, een viermaster met een lading graan uit California ter waarde van 750,000 francs, naar Antwerpen bestemd. De Amerikanen hebben zich hierover reeds weer dubbel en dwars gewroken. De Veto-York heeft de Pedro genomen, een Spaansche passa giersboot; de torpedoboot Porter bracht den Spaanschen schoener Matilde naar Key-West opde kanonneerboot Helena deed desgelijks met de Miguel Jo var, een van New-Orleans naar Barcelona bestemd stoomschip, geladen met katoen en graan. Zeer ongerust maakt men zich in de Veree nigde Staten over de Paris, een groote mail boot der Amerikaansche lijn, die onder den naam Harvard door de Vereenigde Staten als hulpkruber in dienst is genomen. Het schip heeft Vrijdagmiddag, met een groote lading oorlogsmateriaal en 136 passagiers, onder het gejuich der menigte en de tonen van het Amerikaansche volkslied de haven van South ampton verlaten. Onmiddellijk schijnen Spaansche oorlogssche pen jacht te stjjn gaan maken op de Paris. Een Spaansche torpedoboot verliet onverwyl Queenstown, en volgens geruchten zijn drie Spaansche kruisers van Corunna vertrokken om de Paris achterna te zetten. De Evening Telegraph te Belfast wilde gisteren reeds weten, dat de Paris genomen wasmaar het gerucht is weer tegengesproken. Het zal zeker niet gemakkelijk vallen de Paris, een zeer snelvarend schip te achterhalen. Toch voorziet men gevaar voor het schip, want, naar aan de Herald uit fort Monroe wordtsbe- richt, zijn twee snelvarende kapen;ruisers, de Minneapolis en de Columbia met spoedorders uitgezeild, de Paris tegemoet. Groote verontwaardiging heeft te Madrid ge- nog een flinke handlengte en zoo dik als een arm, uit de doos en deelde eerlijk. De heeren lieten het zich smaken, zonder te letten op het ontbrekende comfort. Men at namelijk van de bloote taiel met zakmessen. Maar het versche Duitsche brood de bakker op de Loyd-boot bakte altijd op den dag vóór de afreis voor eenige goede vrienden der stoomvaartlijn was werkelijk uitmuntend. De heer Peter Gebauer was de eerste procu ratiehouder der firma Cailos Löber y Coropania. Men zat onder de colgadizo, het ver over het binnenhof uitstekende, op zuilen rustende dak van het kantoor der firma. In zulk een rondom door hooge gebouwen omringd binnenhof, het patio, is het zelfs des middags betrekkelijk koel en schaduw rijk. Alle huizen van ouderen datum zijn op die wijze gebouwdieder vormt een groot vieikant en alle ingangen iiggen om het patio, dat tegelijk corridor, algemeens ontvangkamer en wachtkamer is. Ook in het huis van Lóber bevatte de groote steenen poort geen deur naar de kantoorlokalen, maar leidde rechtdoor naar het patio. Rechts voerde een hooge, tot aan de zoldering reikende deur, die den geheelen dag openstond, naar net groote kantoor. Aan den straatkant had het kantoor drie reusachtige vensters, die tot op den grond liepenzij waren niet door vensterruiten gesloten, maar alleen van de straat gescheiden door bronzen tralies Zoodoende woei onafgebroken een licht windje door het vertrek, waardoor het alleen mogelijk was in de hitte te werken. Men zag de heeren alien zonder jas en vest. Ook de procuratie-houder Gebauer zat op dezelfde wijze tegenover den vriend zijner jeugd Móbius. wekt het opbrengen van de Buena Ventura. De dagbladen spraken van een daad van zeeroof, daar de vijandelijkheden nog niet be gonnen waren. Ook de minister-president Sagasta noemt het nemen van dit schip zeeroof, daar de oor log nog niet verklaard was. Maar hoe dan te oordeelen over het nemen van de Shenandoa door de Spanjaarden, terwijl men nog wel ver zekert dat dit schip onder Engelsche vlag voer Intusschen hebben de eigenaars der Buena Ventura, dat (waarschijnlijk opzettelijk) op een zandbank is geloopen in de haven van Key-West, een protest ingediend bij den Franschen gezant te Washington. Het schijnt dat deze quaestie bij het diplo matieke corps te Washington een onderwerp van bespreking vormt, omdat de bij het Ameri kaansche ultimatum aan Spanje toegestane ter mijn nog niet verloopen was. Te Madrid stelt men tegenover het nemen der Buena Ventura de correcte houding van de kapiteins der Spaansche schepen, die even eens twee Amerikaansche koopvaardijschepen hadden kunnen buit maken, maar die het niet deden omdat de oorlog nog niet verklaard was. De oorlog is nog niet verklaard, maar heden zal president Mc Kinley zijn Boodschap aan het Congres zenden, waarin gevraagd wordt om machtiging tot het doen van een furmeele oorlogsverklaring, welke zal berusten o. a. op deze reden, dat Spanje door zijn handelingen feitelijk den oorlog verklaard heeft. Intusschen zijn reeds verschillende andere oorlogsdaden door de Vereenigde Staten bevolen en ten uitvoer gebracht. Zq hebben beslag gelegd op den telegraafkabel naar Havanna, en volgens de Daily Mail is aan den schout-bij-nacht Sampson bevolen de Cubaansche telegraafkabels af te snijden. Sampson wilde echter maarschalk Blanco ge legenheid geven het begin der blokkade naar Madrid te seinenmaar het oorlogsschip Man grove is nu naar het Zuiden vertrokken, naar men zegt, om de telegrafische gemeenschap tusschen Spanje en Cuba te vernielen. De Spaansche regeering maakt zich daarover evenwel niet ongerust. De minister Moret verklaart dat de telegra fische gemeenschap niet kan verbroken worden daar na het doorsnijden van den kabel naar Key-West, toch nog overblijven de kabels, die over Bermuda, Jamaica en Pernambueo loopen, in aansluiting met de Fransche kabels, en die door de garantie van het internationaal con gres beschermd zjjn. Intusschen was de blokkade van Cuba be gonnen door het Key-West-eskader, dat zich in gevechtslinie had opgesteld voor de Noordkust, oostelijk en westelijk van en voor de haven van Havanna. De torpedo-boot Erikson werd gisteren door het eskader naar Key-West gezonden om te rapporteeren, dat de vreedzame blokkade was Het was bootdag geweestde heeren binnen hadden met koortsachtige inspanning gewerkt. Maar nu waien het geloop der makelaars, de bevelen der cbefs en der procuratie-houders en het gekras van de pennen der correspondenten geëindigd. De post was gereedeen kwartier geleden was men klaar ge komen nu was men bezig op te ruimen en te rangschikken men maakte nog eenige afrekeningen en sloot nog eenige posten af, waartoe men in de drukte en de hitte van den dag niet gekomen was. Maar men was toch klaarblijkelijk aan het vertrekken eenige heeren waren reeds heengegaan, anderen waren bezig het te doen. Een van hen trad juist naar buiten en naar de tafel toe, klaarblijkelijk een der begunstigde mede werkers, want hij was de volmaakte Havanneesche kantoorfatlage verlakte schoenen, die de licht blauwe, zijden kousen zichtbaar lieten, een fijne, wijde, witte broek, een buitengwoon dun Parijsch battisten hemd, prachtig geborduurd, met groote gouden knoopen, anders niets; het zachte, blanke, ronde gelaat was met zorg geschoren, op twee kleine bakkebaardjes na, die zeer lichtgeel-rood achtig van kleur waren, evenais het licht gekroesde haar dat zonder scheiding geniaal naar achteren was gestreken. »Ik heb nog geen tijd gehad u te begroeten. Zeer aangenaam, doctor," zei hij tot Móbius, terwijl hij hem de hand schudde. En zonder onderbreking ging hij terstond tot Gebauer gericht, voort «Inviteer mij eens op een glas bier, don Pedro." »Met genoegen", antwoordde deze. »Een glas, Ignacio," De muchachos, de bedienden der kantoien te' gevestigd maar dat Havanna nog niet beschoten was (waartegen president Mc Kinley trouwens zich schijnt te verzetten). Plotseling evenwel is het smaldeel voor Cuba vertrokken. Nadat gisteren nog van Key-West werd bericht dat de Amerikaansche vloot voor Cuba zich in tweeën had gesplist, dat twpe kanonneer- booten westwaarts, twee monitors, een kruiser en een kanonneerboot oostelijk waren gestevend, iv vijl <j c'erige Havanna bleven blokkeeren, schijnt nu het geheele eskader verdwenen te zijn. Maarschalk Blanco seinde althans naar Madrid, dat het Amerikaansche eskader, na tot op vijf mijlen Havanna genaderd te zijn, in noordelijke richting is vertrokken. Te Madrid wordt deze tijding, niet zonder ongerustheid, druk besproken. Niet onmogelijk is het, dat dit plotseling vertrek een krijgslist iswellicht willen de Amerikanen ook een aanslag doen op Porto-Rico, dat van zeer veel belang is als kolenstation. Omtrent de plannen der Vereenigde Staten deelde de voorzitter der commissie voor de militaire aangelegenheden Hull in het Huis van Volksvertegenwoordigers mede, dat generaal Miles voornemens is zoo spoedig als zulk doenlijk zal zijn op Cuba te landen, en dat er zes weken of twee maanden noodig zouden zijn om een leger van vrijwilligeis uit te rusten. De Herald verneemt bovendien uit Washing ton, dat er thans een regeling tot stand is gekomen voor een werkdadige samenwerking met de opstandelingen. In de volgende week vertrekt een expeditie van Tampa onder bedekking van oorlogsschepen naar Cuba, om daar op een afgesproken punt oorlogsbehoeften voor Gomez te ontschepen. Vermoedelijk zal het bezettingsleger op 100.000 man worden gebracht, omdat men wil rekenen op groote sterfte onder de troepen door het klimaat. Een aantal Amerikaansche havens worden op verschillende geheim gehouden punten van onderzeesehe mijnen voorzien, di~ echter zóó zullen worden bewaakt, dat schepen van be vriende staten geen gevaar loopen. Ook tegen de Philippijnen wordt blijkbaar een aanslag op touw gezet. Uit Hongkong werd onder dagteekening van gisteren gemeld, dat vijf schepen van het Amerikaansche eska der met geheime orders gisteren zouden uit zeilen. De Olympia en de Baltimore wachten de komst van de Amerikaansche consul te Manilla af en zullen dan de overige schepen volgen. Ds Britsche autoriteiten te Hongkong hebben een proclamatie uitgevaardigdwaarbij aan Engelsche onderdanen verboden wordt een van de beide oorlogvoerende staten hulp te ver- leenen. Heden zal bij het Huis van Afgevaardigden te Washington de oorlogsbegrooting inkomen. Volgens Dingley zullen er alleen invoerrechten worden voorgesteld op goederen die in de Vereenigde Staten gefabriceerd worden. Havanna, zijn goed gedrild. Ignacio had nauwelijks gezien dat don Ernesto een schommelstoel naar zich toe had getrokken, of hij kwam reeds uit eigen beweging met een bierglas voor hem aangeloopen. Ernst Kathner, een verre bloedverwant van den heer Lóber, en ten laatste door het kantoor en de geheele Duitsche kolonie ode neef" genoemd, dronk eerst zijn glas in één teug op de gezond heid der beide heeren leeg en gaf het toen met een iolro" terstond aan Ignacio om het nog eens te vullen. Toen liet hij zich in zijn schommelstoel vallen, en trok de anderhalf voet lange, op een foedraal gelijkende blikken doos naar zich toe, sloot het linker oog en keek met het rechter in de doos. «Smulpapen", zei hij toen, «de hecie worst is op." «Hier is nog een prachtig eindje," zei dokter Móbius. ïU doet mij een genoegen wanneer u het aanneemt. Het wordt mij werkelijk te veel." Hij bood hem het stuk worst op de punt van zijn mes aan en Kathner nana het met een beleefde buiging zonder verdere complimenten. »A!s u aardig is en eerst om zeven uur, half acht met ons wilt eten in het Louvre, dan geef ik u ook nog een flink stuk, waarde neef," zei Ge bauer en hield hem van verre tusschen duim en wijsvinger de werkelijk verleidelijke dikke plak voor. sNutuuilijk, met genoegen," antwoordde don Ernesto. «Wel doktor, reeds uw eerste bezoek ge maakt bij uw leenheer?" vroeg hij, al etende. «Ja, gisteren," antwoordde Móbius. »En hoe bevallen de menschen uï" vroeg Kiithner verder. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1