cu baTTi B R E, 52*" jaargang. Woensdag 27 April 1898. N°. 9611. FEUILLETON". Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVERH. J. cTrÖELANTS. BUITENLAND. coiiy A80BKEMBKTBPBU8 voor Schiedam, pei kwartaal f 0.90 x omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per pest, p. kwartaal. 1.30 A&onderlijke commera- o.02 BUREAUBOTERSTRAAT ÏO, Telephoon STo. £23. AnvEHTSwrrKPEusvan 1—5 gewone regels met inbe grip Tan eene Conrantf O.SS Iede*e gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 26 April '98. Be oorlog. Men kan zeggen, dat thans de oorlog joffi- cieel" is geworden. Het Amerikaansch Congres heeft althans met algemeene stemmen en zonder discussie het besluit genomen, verklarende dat de staat van oorlog bestaat. In de Boodschap, die president Mc Kinley het Congres heeft doen toekomen, en waarbij de tusschen Spanje en Amerika gewisselde stukken gevoegd waren, beroept de President zich op de door het Congres genomen besluiten en het aan Spanje gestelde ultimatum. Hij wijst voorts op de Donderdag j.l. door den Spaanschen minister Gulion aan generaal Woodford gerichte nota en constateert, dat Spanje, na kennis genomen te hebben van de besluiten van het Congres en de maatregelen waartoe de president gemachtigd werd, daarop antwoordde met de billijke eischen der Yer- eenigde Staten als een vijandigen maatregel te beschouwen, die door de afbreking der betrek kingen moest gevolgd worden. Dit antwoord van Spanje constateert de President is van dien aard, dat het volgens de gewoonten onder de volkeren, den staat van oorlog veroorzaakt. Mc Kinley wijst vervolgens op de blokkade van Cuba en andere handelingen, waartoe hij reeds gedwongen is over te gaan, en beveelt het Congres aan onmiddellijk een besluit te nemen, waarbij beslist wordt dat er oorlog be staat tusschen de Yereenigde Staten en Spanje. Door dit besluit wordt dan bekend dat de Vereenigde Staten oorlog voeren en worden hun alle rechten en verplichtingen verzekerd van oorlogvoerenden. Het Huis van Afgevaardigden vereenigde zich terstond met het inzicht van den President, besliste dat de staat van oorlog aanwezig is tusschen Spanje en de Vereenigde Staten en wel van den 21sten April af, dien dag mede inbegrepen, terwijl tevens de President gemach tigd wordt de geheele land- en zeemacht te gebruiken. De Senaat nam daarop hetzelfde besluit, dat vervolgens door den President geteekend is. Hedenmorgen om elf uur komt nu de Senaats commissie voor buitenlandsche zaken bijeen om de oorlogsverklaring op te stellen. Intusschen heeft de staatssecretaris voor bui tenlandsche zaken Sherman zijn onmiddellijk ontslag aangevraagd, waarop in een buitenge wonen ministerraad besloten werd de portefeuille aau te bieden aan den onder-staatssecretaris Day. Er bestond vrees dat deze het niet zou aan nemen, omdat hij naar zijn woonplaats Canton (Ohio) was vertrokken, en volgens de New- York World had Day zelfs vóór zijn vertrek ontslag aangevraagd. DOOR THEODOR DUIMCHEN. 2) sJuist zooals vriend Gebauer zo mij geschilderd heeft, toen hij mij de beirekking voorstelde; alleen nog iets beter. Werkelijk een «leenheer", zooals u zegt, mijnheer Killhner. Een buitengewoon deftige verschijning, de oude heerdie slanke gestalte, ondanks den hoogen leeftijd nog in 't minst niet gebogen die verstandige kop met de fijn besneden trekken, het sneeuwwitte, kort geknipte haar en den langen Henri-quatrede man heeft volkomen het uiterlijk van een edelman van den ouden stempel. Maar bovendien schijnt hij een zeer ont wikkeld en aardig man te zijn." «Dat doet mij genoegen doet mij genoegen, dat je zoo over hem spreekt," zei Gebauer. «Het is van zeer veel belang, wiens administrateur men is, en daar ik je er toe heb verleid hierheen te komen, is er mij zeer veel aan gelegen, dat je tevreden bent." «Don Eusebio Pacheco is een man van eer," zei KiUhner, ren inderdaad in den omgang een ware verkwikking. Ik ontmoet hem nog al eens bij mijn neef Löber," ging hij toen voort, niet zonder een klein airije aan te nemen. «Ook in uw positie zult u het zeer goed hebben. Hij gaat met zijn admini strateurs zoo ongeveer om als een buitengewoon minzame regeerende hertog met zijn edellieden. En Ten slotte evenwel is uit Canton het bericht gekomen dat Day het ministerschap aanvaardt. Mag men de geruchten geloof schenken, dan zullen ook de ministers Long en Alger hun ontslag nemen, omdat zij zich niet kunnen Ter eenigen met Mc Kinley's gematigde gedragslijn. Ook bestaat er meeningsverschil tusschen den minister van oorlog, die onmiddellijk de troepen naar Cuba wil zenden zonder de mobilisatie der vrijwilligers af te wachten, en generaal Miles, die het gewaagd vindt met minder dan 50.000 man den strijd aan te binden. Miles moet zich in de laatste jaren goed van den toestand op de hoogte gesteld hebben. In overeenstemming met Miles' advies is blijkbaar de meening in de Vereenigde Staten dat de opstandelingen op Cuba voorloopig het werk moeten doen, totdat samenwerking der Amerikaansche troepen mogelijk is. Volgens de Herald betreuren Mc Kinley en zijn raadslieden de noodzakelijkheid der blok kade en de ellende die deze maatregel met zich zal sleepen maar de blokkade zal gehandhaafd blijven tot het gunstige ongenblik daar is voor een gel ij k tij d i ge n aanval van land- en zeemacht. De uitzending van cavallerie en artillerie wordt ernstig voorbereid in de Vereenigde Staten. Het departement van oorlog heeft de ver schillende staten aangezegd hun aandeel van vrijwilligers in verhouding tot hun bevolking te leveren. Lloyd's bureau te Londen heeft een telegram ontvangen, mededeelendc dat aan de zes Spaan- sche koopvaardijschepen, die de Amerikanen ge nomen hebben, terstond weer de vrijheid zal worden teruggegeven. Het schijnt dat dit besluit is genomen ten ge volge van dringende vertoogen bij de Amerikaan sche regeering op grond van het feit dat de oorlog nog niet officieel verklaard was. Als eenige oorlogsdaden die er geschied zijn, blijven nu over enkele mislukte pogingen tot beschieting van de zijde der Spanjaarden. Want ook het afsnijden van den telegraaf kabel Havanna-Key-West is met geschied. Dat de Spaansche forten bij Havanna eenige schoten gelost hebben op het Amerikaansche eskader, wordt te Madrid tegengesproken. Daarentegen wordt van Key-West, aan boord van de New-York, bericht dat andermaal het fort Morro eenige schoten heeft afgegeven zon der te treilen. De torpedo-boot Foote, die bezig was peilingen te doen in de baai van Matanzas, werd bovendien plotseling onder vuur genomen door een verborgen Spaansche batterij. Drie schoten werden gelost, die alle ver hun doel misten. De blokkade-schepen voor Havanna hebben jacht gemaakt op een oorlogsschip, dat vermoed werd de Vizcaya of de Oquendo te zijn, maar ten slotte bleek de Bausttn, een Italiaansch schip, te zijn, dat daarop te Havanna binnenliep. daarbij is de man volstrekt niet behoudendhij is een door en door modern man, in den besten zin van het woord. Gebauer heeft gelijk gehad; in dat opzicht ben ik allerminst bezorgd voor u, doctor. Maar toch is zijn verantwoordelijkheid groot. En wat zegt u van de dochter des huizes V' Möbius kreeg een kleur tot achter zijn ooren. »Een buitengewoon mooi meisje", zei hij toen zoo kalm mogelijk. «Wat is dat voor lof! Is n een verachter der goden of doet u maar zoo U houdt u goed 1" riep Küthner uit. «Zie hem eens, don Pedro", zeide hij tot Gebauer, en wees met het uitgestrekte mes, aan welks punt nog een weinigje cerve- laatworst zat, naar den steeds heftiger blozenden doctor. «Zie hem eens: een buitengewoon mooi meisje, zegt hij lauwwarm, terwijl hij inwendig gloeit en juichtde schoonste is zij, niet die ik ooit zag, maar van wie ik ooit droomde. De Schoon heid in eigen persoon is zijen ik ben haar slaaf. «Zoo, doctor", klonk nu een stem, en de chef der firma, de heer Löber, een kleine, magere man met reeds sterk grijzend haar, diep in de vijftig naar het uiterlijk, stond in wit piqué met den breedgeranden strooien hoed in de hand ach ter de heeren, gereed om het kantoor te verlaten, «Het doet mij genoegen u te zien, doctor. U blijft immers nog een dag of acht in de stad, voordat u naar Caobas vertrekt, als ik mij niet vergis." «Juist, mijnheer Löber". «Mijn vrouw, met wie ik over u gesproken heb, heeft mij opgedragen u te verzoeken Donderdag avond aanstaande in haar salons flink mee te dansen." Een Spaansche, van Saga komende stoomboot is er in geslaagd door de blokkade te dringen en Havanna te bereiken. Bevestigd wordt thans dat acht van de twaalf bodems, die vóór Havanna lagen, in noordweste lijke richting zijn vertrokken. Men verzekert dat die schepen tegen Matan zas gaan opereeren, met het doel maarschalk Blanco tot een aanval te noodzaken. Meer waarschijnlijk is het evenwel dat deze acht schepen naar Porto-Rico zijn bestemd. De Times verneemt uit New-York dat de tot admiraal bevorderde bevelhebber van het eska der, Sampson, van plan is St. Juan, de hoofd stad van Porto-Rico, te blokkeeren. De Amerikaansche schepen te Hongkong zijn thans alle vertrokken, de twee laatste, de Raleigh en de Olympia, op een aanzegging der Engelsche autoriteiten, dat zij de haven moes ten verlaten. De scheepsbevelhebber en de Amerikaansche consul hebben tegen dat bevel geprotesteerd huns inziens was het vertrek niet noodig, daar er door de Amerikaansche regeering nog geen bericht was gezonden van de oorlogsverklaring. De Amerikaansche regeering heeft reeds een regeling getroffen voor het binnenvaren der haven van New-York. Van zonsondergang af zal het aan schepen verboden zijn Sandy-Hook te passeeren. Er zullen signalen worden gesteld om bevriende schepen veilig binnen te loodsen met vermijding van de onderzeesche mijnen. Tusschen Engelsche scheepsbouwers en het Amerikaansche marine-departement wordt, naar men zegt, onderhandeld over den aankoop van een aantal schepen, die thans onder neutrale vlag varen. Het departement zou een vijftig schepen uitgekozen hebben om dienst te doen voor het transport van troepen, proviand en steenkolen. De stemming in de Vereenigde Staten blijft zeer oorlogszuchtig. De handel in nationale vlaggen is zeer levendig. Er wordt druk ge vlagd hier en daar wapperen naast de Ameri kaansche ook de Engelsche kleuren. De New-York Yacht Club heeft een groot aantal pleizierjachten van den eersten rang aan de regeering aangeboden. Kenschetsend voor de geestdrift en de vader landsliefde in Spanje is de patriotische betoo ging te Valencia. De betoogeis zwoeren daar tot nader order geen Amerikaansche of Engel sche producten te koopen. Een indrukwekkende processie trok door de stad, met zich voerende het vaandel van don Jaime den Veroveraar, den bedwinger der Mooren, en het vaandel, door don Juan van Oostenrijk in den slag bij Lepanto gebruikt. Het droge bassin van een fontein deed dienst om de gaven te verzamelen voor bestrijding der oorlogskosten. De minister van financiën zal waarschijnlijk ïU is zeer vriendelijk, mijnheer Löber, maar ik weet niet of. «O, als u neg hier is, moet u bepaald komen. Mijn beide schoonzusters," ging hij voort, «zijn overgekomen van New-Orleans. De twee jonge dames zullen bij deze gelegenheid in de wereld gebracht worden. Zij leeren dan meteen onze kringen kennen verzuim het nietveel mooie meisjes «Als mijn werk het mij veroorlooft, zal ik met genoegen van uw vriendelijke uitnoodiging gebruik maken." «Bon, afgesproken dus," zei mijnheer Löber, hem de hand reikend. Möbius vroeg nog wanneer hij zich aan mevrouw Löber mocht voorstellen. «Dat kunt u doen zooals u het schikteen der volgende avonden zooals het u schikt mijn vrouw ontvangt dagelijks van zeven uur af, wanneer wij niet uit zijn de eerstvolgende dagen is er niets te doen goeden avond, heeren, goeden avond." De heer Löber verdween in de poort en Möbius wendde zich tot de beide heeren met de vraag «Zijn de heeren ook uitgenoodigd?" «Natuurlijk," zei Gebauer. «Neef moet met een van de zusjes trouwen, en ik moet als eerste procuratie-houder der firma er natuurlijk bij zijn." nik moet met een van de zusters trouwen V' protesteerde don Ernesto. «Dan kent u de eer zucht van mevrouw Löben slecht en evenmin die van de twee jonge dames. De beroemdste professional beauty van New-Orleans, de koningin van drie seizoenen, wist drommels goed wat zij deed, toen zij mijn neef hawde, en de twee aardige zusters heden zijn begrooting indienen bij de Kamer, De regeering vraagt de meest uitgebreide vol macht om zich de middelen te verschaffen die noodig zullen zijn voor den oorlog. De Spaansche bladen dringen er bij de regee ring op aan zoo spoedig mogelijk de in de Middellandsche Zee kruisende Amerikaansche pleizierjachten te vervolgen en prijs te maken. Voor het meerendeel zijn die jachten prachtige, voortreffelijke vaartuigen. De Spaansche vloot ligt nog altijd bij St. Vin cent men verwachtte dat zij heden vandaar zou vertrekken Op Cuba heerscht dezelfde geestdrift als in het moederland. Generaal Arolas heeft een proclamatie uit gevaardigd, waarbij de instelling van vader landslievende comités wordt gevraagd, ten einde voor de openbare veiligheid der bevolking te waken. De markies d'Arguil heeft twee miilioen dollars ter beschikking van maarschalk Blanco gesteld. Masso, de gewezen aanvoerder der insurgenten, die zich aan de regeering heeft onderworpen, biedt aan 3000 Cubanen te leveren om de Amerikanen te bestrijden. In Havanna is het kalm, hetgeen weinig geloof- doet hechten aan het bericht uit Key- West aan de Londensche bladen, als zou de Britsche consul te Havanna kennis hebben ge kregen dat de stad gebombardeerd zal worden. De verdediging wordt met kracht voortgezet daar evenwel de nieuwe Krupp-kanonncn, be stemd voor het zeer sterke fort Monro, nog niet aangekomen zijn, moet men zich., met oude bronzen kanonnen behelpen. Op de Philippijnen heerscht mede groot enthousiasme. Op de tijding van het vertrek der Amerikaansche vloot van Hongkong is te Manilla een indrukwekkende betooging gehou den. Alle klassen der bevolking bieden hun geld en goed aan voor de verdediging des vader lands. Daarentegen loopt er een gerucht dat de opstandelingen en vrijbuiters in verbinding staan met het Amerikaansch eskader. De Berlijnsche correspondent van een der groote buitenlandsche bladen spreekt van nieuwe pogingen tot bemiddeling. Graaf Goluchowski, de minister van buiten landsche zaken van Oostenrijk-Hongarije, zou met den Duitschen rijkskanselier van gedachten hebben gewisseld over de mogelijkheid om een einde te maken aan de vijandelijkheden, het geen zoo door Duitschland als door Oostenrijk wenscheüjk wordt geacht. Er wordt thans onderhandeld over liet vaststellen van het tijdstip waarop men tusschenbeide zal komen. Het initiatief tot deze gedachtenwisseling zou zjjn uitgegaan van keizer Frans Jozef. De Romeinsche correspondent der Daily weten precies even goed, waardoor een jong meisje mooi is," «Nu, u zult anders wel al een heeleboel geld bij elkaar hebben," merkte Gebauer op, «u ver scheept immers sigaren voor eigen rekening, en onlangs hebt u zelfs in goud gespeculeerd. Als uw neef dat eens wist! Die heeft u duizend oneen goud geleend voor acht dagen, omdat u hem wijs hebt gemaakt dat u tabak verscheept, en dat u eerst dan en dan kon laden, maar contant moest koopenen dan doet u zaken in oro y papcl. Als de oude dat eens wist!" Don Ernesto was vuurrood geworden en riep driftig: Houd uw grappen voor u!" En Möbius vroeg: «Wanneer is dat feest eigenlijk?" «Donderdagavond aanstaande om acht uur be gint bet tooverachtig feest," antwoordde Gebauer. «A propos, heb je een rokcostuum?" «Neen," zei de doctor eenigszins verbaasd. «Een rok Ik dacht dat het maar een danspartijtje, een tuinfeestje was «Het is het prachtigste, rijkste, weelderigste bal dat Havanna in de laatste vijf jaar heeft gezien daar kan je je op verlaten, Mevrouw Löber rijdt sedert veertien dagen met haar twee olifanten van koetspaarden in Havanna en de voorsteden rond en noodigt uit wie maar geld heeft of van ge boorte is. Groot gala, traja rigoroso, zooals wij hier zeggen, is volstrekt vereischte." «Maar, mijn hemel," zei Möbius, «wordt hier dan werkelijk in rok gedanst Dat is immers onmogelijk." (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1