52'" jaargang. Donderdag 28 April 1898. N°. 9612. CUBA LIBRE, Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgeverHh. j. c. roelants. FEUILLETON. BUITENLAND. BINNENLAND- 1 k couy AsosTTEMüffTaPEiJB voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUs BOTEHSTRMf 70, Telephoon STo. 123. AnvESTMrnBPBije: ran 15 gewone regels met Inbe grip ran eena Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 27 April '98. De oorlog. Het is wel de moeite waard waar te nemen in hoe verschillend licht zich de beide oorlog voerende partijen vertoonen. Een stroom berichten komt uit en over Amerika; de Amerikaansche bladen staan vol: Mc Kin ley zal c':t doen Generaal Miles oo.deelt zus ra ad ge vi ïg en afkeuring wis selen elkaar af. En intusschen is er een mi- nisterieele crisis, twist men over het tijdstip waarop de Cubaansche veldtocht moet beginnen, kibbelt uien over een inkomstenbelasting of nieri en bemoeilijken leveranciers de provian deering der troepen. Waar tegenover staat dat er hard gewerkt wordt aan leger en vloot, en dat de nationale gevfelens zich uiten door aanbiedingen in persoon, in geld en in goed. En Sp.mje? Daar heerscht groot, zelfopoffe rend enthousiasme. Daar is alle partij verschil in de Cortez uitgewischtdaar schaart de gansche natie zich als één man om den Troon daar hoort men geen snorkende taal noch wederkeerig geschimp. En bovenalmen hoort niets van de strijdplannen, men /eet zelfs niet waar zich de vloot bevindt, waarheen zij gaan zal, en dat is het juist wat de Ame rikanen in onrust biengt. Spanje's houding hoe men ook oordeele over zijn ergerlijk wanbeheer over Cuba is op dit oogenblik ernstig en waardig. De berichten over den oorlog zijn vrij schaarsch; maar de gebeurtenissen ontwikkelen zich ook slechts uiterst langzaam. Van de Spaansche strijdmacht weet men alleen, dat de vloot gisteren nog bij de Kaap- Verdische eilanden lagmen dacht aldaar niet dat het smaldeel gisteren nog zou vertrekken. Wel gaan de schepen voort kolen en mond voorraad in te laden. Het heette eerst dat de Vereenigde Staten Portugal zouden sommeei en een onzijdige houding aan te nemen en de Spaansche schepen een verder verblijf te St. Vincent te verbieden. Maar men schijnt daarvan temggekomen te zijn. Immers, nu komen er in de Vereenigde Staten betrouwbare berichten over de vloot, terwijl elke tijding zou ontbreken, wanneer de vijande lijke schepen zich naar de Canai ische eilanden, een Spaansche bezitting, zouden begeven. Toch zal de Portugeesche regeering waar schijnlijk de Spaansche schepen een verder verblijf te St. Vincent ontzeggen. Reeds werden te New-York de gemoederen in onrurt gebracht door het gerucht dat het eskader op weg was naar de Oostkust der Vereenigde Staten. Aan het departement van marine te Was hington vreest men anderzijds dat de Spaansche vloot loert op de Oregon en de Marietta, die van Valparaiso komen. In verband hiermede moet aan het vliegend eskader, dat eindelijk van lort Monroe is ver trokken, bevel zijn gegeven zee te kiezen. De Spaansche kanonneerboot Temerario ligt nog steeds te Buenos-Ayres. De Amerikanen gaan intusschen voort Cuba's Noordkust te blokkeeren en Spaansche schepen te kapen. DOOR THEODOR DUIMCHEN. 3> De beide anderen lachten. »U dacht zeker in zwembroek of in pantalon en hemd, zooals wij bier zitten," zei don Ernesto. «Ja, dat zijn die dwaze denkbeelden. Die hebben wij ook gehad, toen wij hier kwamen." sHet doet er trouwens niet toe," zei Gebauer. »In een Europee~chen rok zou je toch hier niet kunnen dansen. Ga naar Adler of Schwartz en laat je een pak maken; hij helpt je binnen drie dagen en neemt daarvoor vijf oneen." sVijfentachtig dollars goud 1 dat is bijna onge looflijk," zei Móbiu-, sHet goede is nergens goedkoop. Daarvoor kan je ook je rok als brief met dubbel port vooruit- zenuen naar Europa, wanneer je dit schoone eiland eens verlaat." »Hoe kunt 'u zoovee! drukte maken ov vijf JmUIï O De kanonneerboot Newport bracht te Key- West twee Spaansche zeilschepen optwee andere kleine schepen werden diciit bij Havanna prijs gemaakt, en de bladen te Key-West spre ken van het buit maken van een Spaansch transportschip met 900 soldaten aan boord. Belangrijk is het prijsmaken van de Spaansche transatlantische stoomboot Panama, die 20 April j.l. van New-York was vertrokken naar Havanna, met Spaansche vluchtelingen aan bootd en een kostbare lading, waaronder ook amunitie en proviand voor het Spaansche leger. Op 20 mijlen van Havanna verwijderd werd de Panama bemerkt door de Mangrove, een sleepboot slechts, met een bemanning van 13 koppen en met twee zesponders en vier revol verkanonnen gewapend. De Mangrove lostte een drietal schoten op korten afstand van de Panama en dreigde het een vierde schot in de zijde te jagen; daarop gaf de Panama zich over. De Panama was door de Spaansche regee ring gekocht om als hulpkruiser dienst te doen. Van de Columbia en de Minneapolis, die Zaterdagnacht Hampton Road verlaten hebben, naar het heette, om de Paris te gemoet te gaan, is eerstgenoemde bodem te Newport, Rhode Island, aangekomen. Het had de Minnea polis in volle zee verlaten en wist niet waar heen dit schip bestemd was. De Panther, een transportschip, is gisteren met 800 man aan boord van Hampton Roads vertrokken naar Cayo-Hueso. De kruiser Mont- gomory en de kanonneei boot Vicksbarg escor- teeren het transport. Eenige Amerikaansche topedo-vernielers, die fort Cartenas bij Havanna trachtten te naderen, zijn, volgens een bericht van maarschalk Blanco, door een Spaansche kanonneerboot teruggeslagen. Van de torpedo-boot Somcrs, die te Falmouth ligt, zullen de Amerikanen weinig nut hebben. Het werven van een equipage is door de Engeische autoriteiten op grond van de wet op de aanmonstering verhinderd, zoodat het schip werkeloos in Engeland zal moeten blijven. Omtrent de plannen der Vereenigde Staten verneemt inen thans, dat het voornemen be staat zich meester te maken van een haven op de Zuidkust en een op de Noordkust, ten einde vandaar uit de insurgenten van krijgsvoorraad en levensmiddelen te voorzien. Te gelijk zouden dan een 5 A 6000 man de insurgenten ver sterken. Te New-York loopt met zekere hardnekkig heid het gerucht, dat admiraal Sampson het bevel heef- ontvangen om binnen 48 uur over te gaan tot het bombardeeren van Havanna. Volgens de New-York Herald wordt er dicht bij Havanna weer hevig gevochten tussehen Spanjaarden en Cubanen. Het wordt tegengesproken dat reeds terstond tot een blokkade van Manilla zal worden over gegaan. Anderzijds wordt stoutweg beweerd, dat ad miraal Dewsey er op rekent niet later dan Zaterdag a.s. meester te zijn van dePhilippijnen. Men vreest dat op de Philippijnen opnieuw de opstand zal uitbarsten. Een algemeene slach ting der Spanjaarden zou zelfs door de leiders der oproerlingen worden voorbereid. President Mc Kinley heeft Day benoemd tot staatssecretaris en More, hoogleeraar in de oneen! Mevrouw Löber zal voor u Dondeidag een japon aantrekken, waarvoor zij bij monsieur Worth te Parijs minstens tien duizend francs heeft betaald," voegde Kathner er lachend bij. ïHet wordt overi gens tijd; de andeie heeren zijn ree is lang veg. Hoe denkt u over een stevigen borrel na de woist? Ik bied de heeien een uitmuntende brandy-cocktai! aan bij Dominica. Dan rijden wij naar de Duitsche club en spelen een partij billard en ergeren ons zoolang over de couranten, totdat wij allengs den noodigan honger voor ons laat diner hebben ge kregen." Het voorste! vond bijval; de beide heeren maak ten zich gereed, en het drietal kruiste nu de Calle Mercaderes naar den hoek aan de Plaza de Armas. In de barroomhet café van de oude beroemde Dominica, vonden zij reeds eenige bekenden. Don Ernesto was de eerste die een urondje" van zeven brandy-cocktails had te geven. Het is een gevestigd, door da Noord-Amerikanen ingevoerd gebruik van het land dat in zulke gevallen er steeds slechts éen betaalt, en ieder der anderen dan door een gelijk rondje zijn erkentelijkheid toont, Möbius, voor wien dit alles nog nieuw was, zag met ver bazing de fabelachtige techniek en de vlugge han digheid, waarmede de keliner acuter, de reusachtige rechten aan het Columbia-college, tot onder staatssecretaris van staat. Day's benoeming is reeds door den Senaat bekrachtigd. Het aftreden van Sherman wordt in een bericht uit «buitengewoon goed ingelichte bron" van den New-Yorker correspondent der Köln. Zlg. in verband gebracht met een overeenkomst, die tot stand zou zijn gekomen tussehen de Vereenigde Staten en Groot-Britannië, en die voor zoover de kabinetten daarin te zeggen hebben, noodzakelijk zal uitloopen op een verbond. Voorloopig heeft Engeland echter zich offi cieel onzijdig verklaard, en bewijst het geval met de Somers ook dat het die onzijdigheid hand haaft. Intusschen heeft het departement van buiten- landsche zaken te Washington aan de buiten- landsche regeeringen de kennisgeving verzonden dat de oorlog verklaard is, met het bevel aan de gezanten om de regeeringen er vooral op merkzaam op te maken, dat de oorlog reeds den 21 sten is begonnen. Het Amerikaansche kabinet heeft besloten om de prijsgemaakte schepen niet vrij te laten, maar de beslissing van het prijsgeiecht af te wachten. Een proclamatie van den President stelt de regels vast voor het recht om Spaansche schepen prijs te maken, in verband met hun al dan niet bekend zijn met de oorlogsverklaring. In de proclamatie wordt verklaard dat het doorzoelringsrecht zal worden uitgeoefend met nauwgezette inachtneming van de rechten der onzijdigen. Brievenposten zullen ongemoeid wor den gelaten, tenzij in geval van zeer sterke ver denking. lu de toelichting tot deze proclamatie wordt gezegd dat de oorlog gevoerd tal worden in overeenstemming met het volkenrecht dat tegen woordig van kracht is. Het postkantoor te New-York heeft bevel gekregen om alle brievenmalen aan te houden die naar Spanje zijn bestemd. Intusschen wordt de uitrusting van het leger krachtig voortgezet. Het Congres heeft de wet op de reorganisatie van het leger aangenomen, die daarop door Mc Kinley is geteekend. Het departement van buitenlandsche zaken heeft van de gouverneurs der verschillende staten spoedig gunstige antwoorden ontvangen op zijn telegram, waarin kennis werd gegeven van het aantal mannen, dat elke staat zou hebben te leveren in overeenstemming met de proclamatie van Mc Kinley en waarin tevens werd gevraagd, wanneer deze troepen gereed konden zijn voor den dienst. De gouverneur van Pennsylvania zond het eerst zijn antwoord, behelzende de verzekering, dat de opgeroepen manschappen reeds klaar en uitgerust zijn. De overige gouverneurs antwoordden in gelijken geest. In den Senaat zijn door Buttler ernstige beschuldigingen uitgebracht tegen de Carnagie- staalfabrieken, die onvoldoende pantserplaten voor de schepen, o.a. voor de New- York, zouden hebben geleverd. Een hevig tumult volgde hierop. Hawsley qualificeerde zulke beweringen, die voor Spanje voordee'ig zijn, als hoogverraad. Chandler, Hale en Tillman verdedigden Buttler. Over Spanje bijna geen nieuws. In den Senaat beloofde de minister ran finaa- mahoniehouten bar dit vijftigtal jcognac-hane- staarten" klaar maaktehet was Amerikaansche hooge school; dat leert geen Creool of Spanjaard. In onberispelijk toilet, natuurlijk ook slechts ba staande uit keurig wit piqué broek en een batistsn hemd, dat er evenwel uitzag of het vroeger nog nooit en nu sedert niet meer dan vijf minuten gedragen was, stond de jonge Yankee daar, glad- ge'Choren en met zorg gefriseerd, met brilianten in de manchetten en in de borst van het hemd, waarvan de kraag ongeveer zoo ver was openge sneden als van een balvest. Vóór hem stonden twee zilveren bekers. Eón: een tamelijk groot glaasje vieux cognac fine champagne werd afgemeten en in den beker gegoten. Twéé: uit een groot zilveren vat, dat van onderen van gaatjes was voorzien waardoor het ijswater afliep, werd een groote lepel vol zeer klein gehakt ijs bij den cognac gedaan drié een weinig suiker, een of twee droppels citioensap, twee of drie droppels uit verschillende likeurflesschen er bij gevoegd, en pang! den ieegen beker als deksel op den vollen gezet. De beide bekers, shakers passen met den bovenrand precies op elkaar. Nu vulgde een kort, waarlijk krampachtig schudden. Toen, één korte draai van den bovensten ciën zijn hulp om de verhooging van den wissel koers tegen te gaan. Hij voegde er bij dat de Spaansche fondsen zijn gedaald ten gevolge van een overdreven vrees voor de betaling der coupons. De minister verzekerde dat het land zich spoedig zou herstellen. Men heeft te Madrid, naar uit de Spaansche hoofdstad wordt bericht, de opmerking gemaakt, dat door de weigering der Spaansche regeering om Mc Kinley's ultimatum te ontvangen, de Amerikaansche regeering vanzelf ontslagen is van de verplichting om zich te houden aan de in het ultimatum beloofde onr-hankelijkheid van Cuba. Spanje zal dus niets te reclameeren hebben, wanneer de Vereenigde Staten Cuba zouden inlijven of een protectoraat op het eiland vestigen. Ook Frankrijk en België hebben thans offi cieel hun onzijdigheid afgekondigd. Duitschland zal dit waarschijnlijk niet doen, evenals tijdens den Chineesch-Japanschen oorlog. CcmeDgde ütSedeiiecïingen. Koningin Victoria steekt Vrijdagmorgen van Cherbourg, waar zij morgen zal aankomen, het Kanaal over. Met 175 tegen 167 stemmen heeft de Oosien- rijksche Kamer de motie der Duitsche linker zijde aangenomen om het voorstel tot in staat- van-beschuldiging-stelling vs*n Badeni te ver zenden naar een commissie Het ging zeer rumoerig toe in de Kamer. De Boheemsche autoriteiten hebben negen socialistische leiders uit het land verbannen, waarvan één voor vijf jaar, de anderen voor altijd. De werven te Stettin en te Elbing zullen nog vóór het eind van dit jaar drie gepant serde kruisers en vier torpedobooten afleveren, die daar voor de Chineesche regeering worden gebouwd. Uit een mededeeling in den Duitschen Reichsanzeiger blijkt dat prins Heinrich van Pruisen bij zijn aankomst te Peking plechtig zal ontvangen worden door het Tsung-li-Yamen. Den volgenden dag zal de Keizer van China den prins ontvangen in het Zomerpaleis. De Keizer zal dan opstaan en de prins zal naast hem plaats nemen. De Keizer zal onmiddellijk na het bezoek den prins een tegenbezoek brengen. De Keizerin-Weduwe, die eveneens den prins zal ontvangen, heeft bevolen den bezoeker alle tuinen te laten zien, waarin tot nu toe geen vreemdeling werd toegelaten. De Times beweert dat de zuidpunt van Ta liën- Wan, zoomin als Port-Arthur, voor vreemde schepen zullen geopend worden. Zij zullen alleen versterkt worden en als basis voor de Russische vloot dienen. De Koninginnen. Uit Nizza wordt gemeld dat Koningin Wil- helmina en de Koningin-Regentes, met de prin ses van Waldeck en het gevolg, te twee uur aldaar uit Cannes zijn aangekomen. Zjj werden beker; de kunstenaar houdt in de linkerhand den vollen, in de rechterhand den leegen bekerhij giet de vloeistof uit den linker in den rechter beker, uit den rechter ia den linker, uit den linker in den rechter, sneller, steeds vlugger, op steeds grooter afstand, daar ah 1 duidelijk ziet men de beide bekers en in het midden den gelen boog, den cocktail, een en ander volkomen gescheiden een ware goochelaar driede cocktail wordt rechts opgevangen, (lang 1 de beker staat op de bar; de rechterhand grijpt naar het kristallen glas en schuimend vloeit de drank er in. Nog een veegje met een fijn geknepen citoenichil langs den rand van het glaseen paar zeer fijne, kleine groene steeltjes en blaadjes van een of andere plant, die de kunstenaar zelf alleen kent; een iPlease, Sir!" en de volgende komt aan de beurt. De gelieele geschiedenis heeft nauwelijks een minuut geduurdinderdaad een goocheltoer. Zoo iets kost oefening; maar zoo'n kunstenaar heeft ook in vele beroemde bar's een inkomen als een minister, hier en daar zelfs als de directeur caner bank 1 Wordt vervolgd.) 1 'i x\ -...jfc'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1