52''" jaargang. Vrijdag 29 April 1898. N°. 9613. Eerste Blad CUBA LIBRE, FEUILLETON". I r Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. I Verkiezing Provinciale Staten. BIIITÉNLAm k lA p COURANT. ABOHNBirairrspwjs tobt Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU: BOTERSTUAAT TO, Telephoon No. 123. Astsetektiepbijs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 By abonnement wordt korting verleend. Zoooals wij onlangs hebben medegedeeld zal in den loop der maand Juni de verkiezing plaats hebben voor twee leden van de Provin ciale Staten van Zuid-Holland in het hoofd kiesdistrict Schiedam. De heer P. Loopuyt treedt periodiek af, ter wijl er eene vacature bestaat door het over lijden van den heer S. A. Maas. Van dubbel zooveel gewicht zal derhalve deze verkiezing worden voor ons district dan men aanvankelijk mocht meenen. Dat de heer Loopuyt opnieuw candidaat zal gesteld worden achten wij buiten twijfelin ons spoelingdistrict is het raadzaam een man naar de Staten te zenden, die ook met de landbouw belangen goed vertrouwd is en wien geen moeite te veel is om voor den bloei van het veehouders- en boerenbedrijf op te komen. Voor de vacature-Maas dient men een nieuwen candidaat te stellen, zijn voorganger en ons district waardig. "Wij hoorden dezer dagen een candidaat noe men, die ons een uiterst gelukkige keuze toe schijnt. Vrijheid om den naam hier ter plaatse te noemen, meenen wij nog niet te hebben. Mocht hij gesteld worden, waaraan wij niet twijfelen, hij kan op onze warme sympathie rekenen, en zeker een factor van niet minder gewicht op de sympathie van een overgroot deel van de inwoners onzer gemeente: een man staande boven of buiten de partijen, geen drijver, op de hoogte van wat Schiedam noodig heeft en behoeft. En zoo iemand hebben wij in de Staten noodig, nu Schiedam een nieuwen koers is ingeslagen. Dat weegt zwaarder nog dan partij belangen. Algemeen overzicht. Schiedam, 28 April '98. Be oorlog. Terwijl men in Engeland waarlijk mèt pre sident Mc Kinley nog schijnt te hopen, dat een eigenlijke oorlog zal kunnen vermeden worden en de Vereenigde Staten door een blokkade der Spaansche bezittingen Spanje den levensader zullen kunnen afbinden, komen er berichten tot ons, die er op wijzen dat er spoedig wellicht slagen zullen vallen. DOOR THEODOR DUIMCHEN. 4) Zekere dokter Kuchler, die zoo juist aan Móbius was voorgesteld, klopte hem op de schouders en zeide»U is eerst kort geleden aangekomen, doc tor. U wordt nu nog gespaarddie eene is vol doende. Maar later wordt het als een doodelijke beleediging aangemerkt, wanneer u er een van de nu volgende zes afslaat." »Maar is dan het groot gebruik van alcohol niet gevaarlijk in dit klimaat?" >Natuurhjk," zei dr. Kuchler droog, «maar dat maken wij allen mee. Cuba moet toch zijn goedo reputatie handhaven dat alle Europeanen hier een leverziekte krijgen. En ik doe er alleen uit dank baarheid aan meede gewoonte beteekent voor mij een zeker inkomen." a Het klimaat is zeker volstrekt niet zoo ongezond als men gewoonlijk zegt." »In bet binnenland is het buitengewoon gezond," antwoordde dr. Kuchler. »Met de gele koorts hier m Havanna en in de moemsstreken moet men dan geen rekening houdenmaar och, men kan in Europa ook cholera krijgen. En hier zijn toch eigenlijk alleen de havensteden gevaarlijk, en voor de inboorlingen zelfs die niet. U zult hier vanzelf niet wonen, naar ik hoor." »Neen," antwoordde Möbius, nik 2al de admi- Waar het eerste treffen zal laats vinden, weet natuurlijk nog niemand. Maar het reeds vroeger uitgesproken vermoeden dat liet eerste bloed in de Chineesche Zee zal vloeien, schijnt waarheid te zullen worden. Het Amerikaansche smaldeel dat van Hong kong is vertrokken, met den vroegeren leider van den opstand Aguinalde aan boord van de Olympia, is nog niet aangekomenmaar de Spaansche vloot is gereed om het te ontvangen. Meer nog admiraal Montejo, de bevelhebber van het eskader der Philippijnen, heeft ondanks het mindere aantal schepen, waarover hij beschikt, zee gekozen en stoomt het Arneri- kaansche smaldeel tegemoet. Te Madrid heeft die tijding groole geest drift gewekt. Men mag dus bij en om de Philippijnen den eersten slag verwachten. Tenzij Cuba deze sombere primeur wegsnapt. De eerste kogels zijn daar gewisseld tusschen vijandelijke bodems. De Spaansche kanonneerboot Ligcra ont moette bij Cayo Piedra, bij Matanzas, de Cushing, een Amerikaansche torpedoboot. Deze gaf onmiddellijk vuur; maar het viel lang niet mee. De Spaansche kanonneerboot gaf een tiental schoten af en beschadigde de Cushing zoo flink, dat zij maakte dat zij weg kwam. Ook de blokkade schijnt niet zeer veel te beteekenen. Twee Spaansche oorlogsschepen hebben de blokkade weten te verbreken en zijn te Ha vanna aangekomen. De Montserrat is met 2000 man troepen en voorraad te Cienfugos op de Zuidkust aangekomen. Ook dit schip was op het Amerikaansch eskader gestooten en had daarmede eenige schoten gewisseld. Twee kleine, met steenkolen geladen schoe ners, die door Amerikaansche monitors werden genomen, zijn weer losgelaten, omdat het Duitsche schepen bleken te zijn. De Detroit nam het Spaansche schip Bolivar. Uit de laatste vlootberichten blijkt nog dat de Terror den Spaanschen stoomer Abanivaz in de Cubaansche wateren prijs maakte. Te Manilla is door de El Cano een Ameri kaansch schip opgebracht. Dit schip, de Saranac, had 1640 ton kolen aan boord. Daarentegen blijkt het onjuist te zijn dat de Shenandoa door de Spanjaarden is genomen, daar dit schip gepraaid is door de Killarney die Woensdag te Corz. aankwam, Te Havanna is men geenszins beducht voor een langdurige blokkade. Men verwacht dat binnenkort de Spaansche vloot van de Kaap- Verdische eilanden zal komen en dat de Ameri kanen de blokkade zullen moeten opheffen ~a een zeeslag, in welks uitslag de Spanjaard i het volste vertrouwen hebben. Dat er gebeurtenissen ophanden zijn schijnt wel te volgen uit de verschillende berichten, die tot ons komen over de Spaansche vloot. Het nistratie op Las Caobas leiden, vooral van de suikerfabricage." »Gaat u dan te Marianao of te Las Caobas wonen »Op de fabriek natuurlijk; dat kan niet anders," ïU zult zelden naar Havanna, maar zeker dik wijls te Marianao komen, nietwaar d Zeker." iNu, dan is don Eusebio's mooie dochter in ieder geval een grooter gevaar voor u dan de gele koorts. Hebt u haar reeds gezien a Vluchtig," antwoordde Möbius; en hij boproofde het zoo onverschillig mogelijk te zeggen. iNiet vluchtig genoeg", lachte dr. Kuchler. sHet bloed stijgt u door de herinnering alleen reeds naar het hoofd. Ja, ja, zooveel schoonheid moest door de politie verboden worden. Zij behoort ook tot mijn weldoensters." Wie Donna Barbara Pacheco 7" wierp de kleine Kathner nu in 'tmidden. »BIuf toch niet zoo; u hebt immers een vreeselijke blauwe scheen bij haar opgeioopen >Dat heb ik ook; maar aileen toch om niet af te steken bij de anderen. Alle ongehuwde heeren uit de betere kringen kunnen over 't geheel slechts in twee klassen worden gesplitstdezulken die voor hun blauwtje uitkomen, en zij die het ver zwijgen. Denkt u dat u mij door die tactiek kunt imponeeren sNu, en al was dit zoo," zei de heer Kathner, ïwij beweren althans niet dat zij een onzer wel doensters is." sDat kunt u ook niet. Maar m ij n weldoenster is zij." En weer meer tot doctor Möbius gewend ging hij lachend voort»De Europeanen en vooraj is het noordelijk Spaansch eskader, welks ge heimzinnige bewegingen bezorgdheid verwekt. De New- York Herald verneemt van de Kaap- Yerdische eilanden dat de Felayo en twee andere Spaansche kruisers, die te St. Vincent verwacht werden, aldaar niet zijn aangekomen. En de berichtgever voegt er bij»Men zegt, en ik verzeker u dat dit gerucht niet ongegrond is, dat deze drie kruisers in vereeniging met vier torpedobooten en drie torpedojagers een aanslag gaan doen op de Oostkust der Staten." Uit Bayonne wordt voorts vernomen, dat, volgens een daar uit Madrid ontvangen tele- giam, een Spaansch eskader van vier pantser schepen en drie torpedojagers Dinsdag met onbekende bestemming vertrokken is; naar men gist, om de voornaamste Amerikaansche havens te gaan beschieten. Men is dan ook in de Vereenigde Staten lang niet op zijn gemak, en in de bedreigde kuststeden begint meer en meer verzet te komen tegen Mc Kinley's militaire plannen. Aan het departement van marine wordt het voornemen toegeschreven om, zoodra het zuide lijk eskader tan Spanje de Kaap-Verdische eilanden heeft verlaten, de groote oorlogsschepen samen te trekken op een punt der Atlantische ku-t en de blokkade van Cuba over te laten aan kleinere schepen. Uit een zestal schepen van admiraal Sampson's blokkade-smaldeel zou, volgens een ander be richt uit "Washington, een tweede vliegend eskader worden gevormd ter bescherming van het noordelijk deel der Atlantische kust. Dat de Spanjaarden iets in den zin hebben, is vrij zeker; wat evenwel, weet niemand. Te Londen .heeft men bericht ontvangen, dat twee Spaansche torpedobooten ter hoogte der Casquet-klippen bij het eilandje Alderney, in het Engelsche Kanaal, kruisen. Tusschen de Douvres-klippen en het eiland Ouessant kruist een groot gewapend schip, dat ook een Spaansch schip wordt genoemd. Eindelijk' is gistermorgen een Spaansche tor pedo-kanonneerboot Dover gepasseerdkoers zettende naar 't "Westen. De Temps verneemt voorts uit Liverpool, dot de Majestic, 4700 mijlen westelijk van Queenstown, een Spaansche scheepsmacht heeft gezien, bestaande uit een kruiser en vier tor pedobooten, mede koers zettende naar het Westen en die het, naar men vermoedt, gemunt hebben op de Paris, die de Majestic den vorigen dag had ontmoet. Te Cadix wordt nog een eskader samengesteld uit vier pantserschepen on twee kruisers. Blijkbaar wordt de Cubaansche campagne thans krachtig voorbereid in de Vereenigde Staten. De opperbevelhebber generaal Miles heeft herhaalde conferenties gehad met de vertegen woordigers der opstandelingen, die, naar men de Duitschers drinken hier over 't algemeen te veel aicoholica. Maar wat er in de Duitsche club in verloop van tijd al zoo gepraesteerd is op het gebied van drinken, alleen om zich over een gebro ken hart te troosten, dat zou voidoer.de zijn om Cailsbad en Kissingen samen twee, drie jaar lang een goed seizoen te verschaffen. De wreede is in waai beid voor mij een rente." Möbius was niet bijzonder gesticht over den toon waarop hier gesproken werd over een dame en nog wel een dame, tot wie hij door zijn betrekking in eenigszins nadere betrekking stond dan de anderen. Haar verschijning trad weder voor zijn geest. Weer voelde hij de siddering, die hem door de leden voer. Weer hoorde hij haar vader voor stellen sMijn dochter Baibara," en weer zag hij, toen hij zich uit zijn vormelijke diepe buiging oprichtte, haar voor het eerst in de oogen Het kwam in geen geval te pas, over haar te spreken. Hij staarde als geestesafwezig voor zich uit en zag geen der omstanders meer. Peter öebauer had hem aangesproken, maar hij had het niet gehoord. Over dr. Kuchler's cynisch lachend gezicht sloop een smartelijke trilling, maar dat duurde slechts een seconde. Gebauer stiet Möbius nu zachtjes aan. ïZeg, je zit geheel in gedachten. Kom, wij moeten verder." Ook Kuchler had spoedig zijn kalmte herwonnen. Hij klopte Möbius, die hem groette, op den schouder en zeideïMoed, doktertje, draag het als een man. Wij hebben het allen moeten dragen. Da bediende van de club heeft oveugens mijn adres." Möbius, Gebauer en K&ihner traden naar buiten. Zij ging eerst een schoenpoetserswinkel in de buurt beweert, door de Vereenigde Staten zullen gewa pend worden. Volgens een te Madrid ontvangen particulier telegram zijn 500 uitgeweken insurgenten op Cuba geland. Een afdeeling troepen, trekt hen te gemoet. Terzelfder tijd is de Amerikaansche luitenant Rowan op de zuidoostkust van Cuba weten te landen. Met een zeilboot wist hij de kust te naderen, en vergezeld van twee gidsen (Cubanen) aan land te gaan. Rowan heeft van het ministerie van oorlog in opdracht zich naar het kamp van den insur- genten-generaal Carlixto Garcia te begeven ten einde te onderhandelen over de samenwerking der opstandelingen met de Amerikaansche troe pen in geval dezen op het eiland landen. De taak van den Amerikaanschen officier is zeer gevaarlijkwant hem hangt de dood als spion boven het hoofd, wanneer hij in handen der Spanjaarden valt. Anderzijds was een vrijgeleide van Garcia noodig om hem veilig te doen zijn voor de insurgenten. In ieder geval mag uit de zending van den officier naar Cuba worden opgemaakt dat te Washington besloten is tot een campagne op Cuba. Maar eerst moet het leger der Vereenigde Staten gereed zijn, en daaraan wordt nu hard gewerkt. Dinsdagavond marcheerden vier duizend man van Chicago naar het kamp van Springfield. De gouverneur van Maine heeft gelast de militie te mobiliseeren. Aan vrijwilligers is geen gebrek. De univer siteiten loopen leeg. De directie van den Central Ulinois-spoorweg heeft beloofd voor al haar employe's, die als vrijwilliger dienst nemen, hun betrekking open te houden. Maar aan den anderen kant zijn er ook die het land verlaten om zich aan de militie te onttrekken. Van hen heft de regeering een belasting van éen tot vijf dollars. Kolonel Cody, alias Buffalo Bill, maakt zich gereed om te vertrekken. Met een prachtige verzameling cowboys en Indianen denkt hij Vrijdag te Key-West aan te komen. Hij zal waarschijnlijk deel uitmaken van de expeditie die de insurgenten levensmiddelen en amunitie gaat brengen. Aan de westkust bij San Francisco wordt zwaar geschut geconcentreerd. Ook voor de gewonden in den komenden strijd wordt gezorgd. In de wateren van Key- West is reeds een hospitaalschip aanwezig, de Solace, metende 3200 ton, bemand met een dubbele equipage van matrozen en ziekenver plegers. Aan den anderen kant zitten de Spanjaarden niet stil. Een passagier van de Lueilia, een Engelsch schip dat door de New-York werd aangehouden en gevisiteerd, deelde aan den Amerikaanschen commandant mede, dat te Havanna ongeveer binnen, en bladerden, in de groote rieten stoelen zittend, in de couranten, terwijl de kleine, handige mulatten, gewapend met groote borstels, hun schoenen in een paar minuten ongelooflijk glim mend poetsten. Toen slenterden zij door de Catle Obispo, de Bisschopsstraat, staken de Parquecito over en gingen naar de Duitsche club. Mobius bleef eenigszins ontstemd. Zijn vriend Gebauer bemerkte dit en scheen ook den oorzaak te raden. »Je hebt je toch niet geërgerd over die plagerij »Nu", zei dr. Mobius, sde conversatietoon kon. ïBeter zijn", vulde Gebauer aan. ïToegegeven. Dien indruk hebben wij allen eerst gekregen. Maar dat ligt hier in de lucht. In ieder geval moet je er je niet over ergeren. Niemand meent het kwaad." ïlk hoop van niet" zei Mobius. ïlk heb dat ook niet aangenomenmaar die dr, Kuchler b. v. is toch wat »Van hem mag je juist niets kwaads opvatten hij is misschien de beste van ons allen, een zeer bekwaam dokter en in ernstige gevallen steeds de flinkste en betrouwbaarste persoon dien men zich slechts kan wenschen." iNu, des te beter. Ik neem het overigens vol strekt niet tragisch op. Natuurlijk kan ik niet verlangen dat jullie je naar mij schikt. Ik zal integendeel in elk opzicht mijn best doen, mij spoedig te acclimatiseeren." Móbius deed zijn best om zijn lichte ontstemd heid volkomen te onderdrukken, heigeen hem des te gemakkelijker viel, omdat de partij billard meer en meer belangwekkend werd en de aandacht der drie heeren vojkomen tot het spel bepaalde. fVordt vervolgd.) i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1