52"" jaargang. Zaterdag 30 April 1898. i\h 9614. CUB A LIBRE. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER; H. J. C. RQELANTS. BUITENLAND, G0URA1T. ABOJWEjrEKTSi'BiJS voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart - 1.05 n franco per poat, p. kwartaal. - 1.30 Afeonderlijke nommers0.02 BÜREACt BOTERSÏRAAT ïO, Telephoon No, 123. AxiTEBTEsmsPBiJB: van 15 gewoao regels met inbe grip van eene Courantf 0.59 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 29 April '98. De oorlog. Het is moeilijk, ook slechts bij benadering, zich een juist oordeel te vormen over de kansen van den oorlog. Te moeilijker is dit, waar van beide zijden de berichten blijkbaar zoo ten eenen male onbetrouwbaar zijn. Zoowel hetgeen van Key-West, dus van Amerikaansche, als wat van Madrid wordt bericht, behoort met zeker wantrouwen te worden aangenomen. De waarheid kan eerst later blijken Zoo ook met het bombardement van Matanzas, waarover het volgende telegram door den cor respondent der Ind. Beige te Key-West aan zijn blad werd verzonden. Het luidt: «Hier is bericht gekomen van een belang rijke actie tegen Matanzas, op 80 K.M. van Havanna. «De kustbatterijen hadden het vuur geopend tegen den kruiser New- York, die daar Woens dagmorgen was aangekomen. Tegen den middag ontspon zich een ernstig gevecht. Het Amerikaansche schip beantwoordde ieder schot, en met bewonderenswaardige juist heid vielen de granaten in de batterijen. j>De monitor Puritan en de kruiser Cincin nati voegden spoedig hun vuur bij dat van de New-York. Langzamerhand werd het vuur levendiger en ten slotte werd er zoo snel ge schoten als het laden der kanonnen slechts teeliet. Na verloop van achttien minuten waren de batterijen van Matanzas verwoest en een groot aantal kanonnen onbruikbaar geworden, zoodat zij het vuur staakten. ïDe Amerikaansche schepen trokken zich terug zonder eenige averij. De verliezen aan de zijde der Spanjaarden moeten zeer aanzien lijk zijn." Een tweede telegram van Key-West bevestigt het eerste. Het bombardement had ten doel het voltooien der aardwerken bij Pentagorota te verhinderen. Op een afstand van 4000 a 7000 meters wierpen de Amerikaansche schepen 300 granaten op de Spaanscbe batterijen. Er werd uitmuntend geschoten door de Ameri kanen, en na ieder schot, dat op korten afstand op de forten werd gericht, zag men het met selwerk rondvliegen. De New- York vertrok na het bombardement naar Havanna, en de Puritan en de Cincinnati verlieten eveneens Matanzas. Een telegram uit Londen van gisteren geda teerd zegt evenwel «Verkeerdelijk is hedenmiddag in een tele gram uit Key-West gezegd dat de Puritan en de Cincinnati mede Matanzas verlaten hebben. Integendeel, zij zijn daar gebleven en gaan voort net de blokkade." Een telegram van New-York aan de Temps verzekert dat de adviso Herald, het eenige oorloggssehip dat zich binnen een omtrek van ï- DOOR THEODOR DUIMCHEN, 5) - Zooais afgesproken was, soupeerden zij samen en rookten toen hun sigaar onder het concert op het Pargueccilo, waar de elegante woield van Havanna zich onder de tonen der militaiie muziek en bij het licht der gascandelabres pleegt te verzamelen. Men had nog een sherry-cobbler geslurpt voor het café Louvre on was daarna gescheiden. Gebauer en KSihner namen aan den hoek een cocheeen rijtuig, om naar het Paradero te rijden en met den laatsfen nachttrein hun woning te bereiken in Cerro. Mübïus stak het nog steeds verlichte plein over en ging naar zijn kamer in het hotel. Het was iets koeler geworden. Van de Bahia uit woei een zachte bries. De bediening in het hotel Telégrafo was voortreffelijkhij vond zijn kamer buitengewoon goed gelucht. Maar niettemin lag hij nog wakker op het strak gespannen zeil doek van zijn bed, en toen hij eindelijk laat in den nacht was ingeslapen, duurde zijn rust niet lang. ?ijn hoop op de toekomst, de indruk der eerste dagen op Cuba, al wat hem den geheelen P.vond in de gedachten was geweest spon zich -erder in zijn droomen uit in vreemde, avontuurlijke gestalten. Terwijl bij zich onrustig era en om minder dan 20 mijlen van Havanna bevond op het oogenblik van het vuurgevecht, bevestigt dat er groote schade is toegebracht aan de haven, en dat de Amerikaansche schepen niet de minste averij hebben gekregen. Over het gevecht zelf wordt gezegd «De Ncw-York had eerst het vuur te verduren van de batterij op kaap Rubal-Gaya en van kaap Maya, die de ingang der haven van Ma tanzas verdedigen. Daarop antvv oordde de ATeio- York met zijn achtduims-kanonnen en drong plotseling full speed de baai binnen. «De Amerikaansche schepen hadden in 18 mi nuten tijds de Spaansche forten tot zwijgen gebracht, wier kogels allen hun doel misten. «De Amerikanen losten 85 kanonschoten, de forten 25. De eersten beschouwen het bombar dement van Matanzas als zeer belangrijk. Zij meenen dat de vernieling der forten hun een groot voordeel verschaft ingeval een aanval van die zijde zal gedaan worden op Havanna, dat niet meer dan 80 K. M. van Matanzas ver wijderd is." Een berichtgever aan boord van de Ncw-York meldt nog de volgende bijzonderheden «Admiraal Sampson had, toen hij met de Ncw-York naar Matanzas koers zette, gezien dat de Spanjaarden ijverig bezig waren om verschansingen op te werpen en te wapenen. Bovendien was hij te weten gekomen dat er twee torpedo's waren afgezonden op de tor pedoboot Foote. De Puritan en de Cincinnati lagen reeds voor Havanna. «De admiraal besloot een verkenning te doen om op de hoogte te komen van de plaatsing der batterijen en het soort kanonnnen, en zoo mogelijk het werken aan de versterkingen te doen eindigen. «Matanzas nu ligt aan een baai, die drie K.M. breed is, op een afstand van 4 mijlen van de open zee. Aan de twee uiteinden der baai lig gen twee hoogere punten, Rubal Gaya oostelijk en Maya westelijk. Die twee punten, versterkt door batterijen, beheerschen de baai. «De New-York drong de baai binnen; de Puritan volgde op eenige honderden meters de Cincinnati kwam achteraan. «Eerst schoten de Spanjaarden alleen van Maya, maar weldra was het vuurgevecht algemeen. De New-York nam Rubal-Gaya onder vuur de Puritan beantwoordde de batterijen van Maya, die krachtiger en volhardender schoten dan van de overzijde. De New-York loste drie schoten per minuut op een afstand van drie mijlen. Op liet laatst van den strijd ging ook de Cincinnati op 2000 meters mee doen. «Vooral Rubal-Gaya heeft geducht geleden." Te Parijs neemt men de Amerikaansche lezing van het bombardement alleen onder groot voor behoud aan, Men beweert zelfs dat het Amerikaansche departement van marine het verhaal van het gevecht bij Matanzas overdreven noemt. Veel beslister is nog de tegenspraak in een telegram uit de Spaansche hoofdstad van dezen inhoud gooide en het buttisten beJdelaken in een bal aan het voeteneinde getrapt was, lag hij afgewezen aan donna Barbara's voeten en achter haar mede lijdend gelaat dook grijnzend dr. Kuchier's gelaat op, die hem op de schouders klopte en zeide «Draag het als een man Men kan te Havanna geen gat in den dag siape», ook al is men eerst Iaat naar bed gegaan, en al is de nacht nog zoo onverkwikkelijk geweest Want 's morgens vroeg om zes uur ziet de zon er reeds uit als in nooidelijk Europa op een heoten middag in Augustus. De gloed van den ontwakenden dag had Möbius dan ook iang voor zeven uur reeds wakker ge roepen. Van zijn prille jeugd af had hij de loffelijko gewoonte, zich eiken morgen geheel te wasschen en af te wrijven. Hier werd nu wel die koude wassching vanzelf een lauwwarme, maar hij was toch eenigszins opgefrischt, en toen hij beneden in de groote zaal zijn glas mulato, half uitstekend koffie-extract, buitengewoon steik, half heerlijke room, had gedronken, nadat hij een voortreffelijke, geurige sigaar had aangestoken, scheen de wereld hem toch wel wat beter toe. Hij informeerde bij den portier, of de op komst zijnde Amerikaansche stoomboot reeds binnen was, en toen hij hoorde dat de Columbus inderdaad van Morro geseind was, ging hij allereerst op weg naar het kantoor van Löber en toen naar do haven. Toen hij uit de koele, bescbaduwda hooge marmeren vestibule van het hotel naar buiten trad op het schaduwlooze, door de zon beschenen plein, viel «De telegrammen uit Key-IVest moeten onder voorbehoud worden aanvaard. De Ameri kaansche pantserschepen toch zijn na eeri ge vecht van een half uur gedwongen hunpositie voor Matanzas op te geven." Uitvoeriger berichten dienen dus te worden afgewacht, voordat men aan een der partijen een overwinning, iioe weinig beteekenend ook, zal mogen toekennen. De blokkade van Cuba schijnt anders niet veel te beteekenen. Behalve de Herrem die Havanna, en de Montserrat die Cienfugos wist te bereiken, is nog de Aviles te Nuevitas binnengeloopen. Daarentegen heeft de Terror het van Liver pool en Cortinna komend zeilschip Guido, be stemd voor Havanna, prijs gemaakt, na er eei st jacht op te hebben gemaakt. De Terror loste eerst een schot in de lucht. Maar toen op de Guido alle lichten uitgedoofd werden, vuurde de Terror verscheiden malen met haar zesponders. De schoten troffen alle hun doel, de loodsbrug van de Guido. Een man der equipage werd gewond. Het schip had een groote lading levensmid delen en specie voor bet Spaanscbe leger op Cuba aan boord; de waarde van schip cri lading wordt op een millioeu gulden geschat. Ook dit bericht komt uit Kev-West. De Amerikanen hebben ook reeds eenige krijgsgevangenen gemaakteen infanterie-officiev en zijn ordonnans, die zich aan boord van een der prijsge maakte schepen bevonden. Zij zijn in vrijheid gesteld en naar Cuba teruggezonden. Volgens een te Madrid ontvangen officieel telegram van maarschalk Blanco is een deel van het Amerikaanseh eskader in Oostelijke richting weggestoomd naar het Bahama-kanaal. Bij Dimas in de provincie Pinar del Rio is een Amerikaanseh paritserschip gestrand. Een drietal schepen zijn bezig om het weer vlotte brengen. Dat de forten om Havanna geschoten hebben op de Amerikaansche schepen wordt van Spaan scbe zijde beslist tegengesproken. Er zijn alleen alarmschoten gelost. Aan het departement van oorlog te Was hington moet groote verwarring heerschen. De meest tegenstrijdige bevelen worden gegeven telkens blijkt dat men niet op de hoogte is of dat er zich onvoorziene feiten voordoen. De geestdrift blijft evenwel grooter hebben zich reeds meer vrijwilligers aangeboden dan noodig zijn, terwijl ook veel vrijwillige gaven in de staatskas vloeien. De levensmiddelen zijn zeer duur. Over het plan tot samenwerking met de op standelingen, hoeft generaal Miles onderhandeld met de vertegenwoordigers der insurgenten, met name Qucsada, die den titel van Cubaansch zaakgelastigde heeft aangenomen en generaal Nunez, die sedert zeventien maanden alle vrij- in het eerst de brandende hitte als iets onver draaglijks op hem, ondanks zijn dun, wit iitroren pak en zijn lichte strooien hoed. Maar hij slak toch dapper zijn zonnescherm op en begon zijn tocht. En toen hij eerst bet plein was overgestoken en de O'Reilly-straat afliep naar de kathedraal, ging hot reeds beter. Volgens de verstandige gewoonte der tropon zijn de sliaten zoo nauw, dat er steeds schaduw, en tusschen de huizen althans zekere koelte heetscht. Bovendien slaan de bezitters der tegenover elkaar liggende winkels de handen ineen om gemeen schappelijk te zorgen voor zonneschermen, die ter hoogle der eerste vardieping hoiizontaal over de straat worden gespannen. Bij Lober gaf zijn vriend Gebauer hem een bediende van het kantoor mee, die belast was met espeditie, de regelingen met de aduanahet doume- kantoor, inklaring en zoo voorts, en met dezen slanken, maaeren zoon van het eiland, die zeer goed Engelsch en voldoende Duitsch sprak, ging het taait verder naar de kade. De stoomboot had Duitsche en Engeisclie machines aan boird, die dr. Mobius in op iracht van Pacheco zelf in Dmtscli- land en in de Vereenigde Staten bad gekocht en die nu onder zijn toezicht ontvangen en op de te Havanna reeds aanwezige ossenwagens der plantage naar Las Caobas zouden gezonden worden. De monteurs werden over ongeveer acht dagen ver wacht. De Columbus lag op de reede, omgeven van een geheele flottielje lanchas, de platte zeilbooten die het verkeer tusschen de buiten liggende stoomsche pen en de kade onderhouden. buiters-expeditios heeft georganiseerd en die alle Cubaansche havens kent. Er moet besloten zijn dat de Vereenigde Staten de insurgenten zullen voorzien van het noodige en met hen den veldtocht voeren. De insurgenten-generaals Garcia en Gomez beschik ken over 35000 man. Als uitvloeisel van de gehouden conferentie moet ook reeds bevel zijn gegeven lichte artillerie in te schepen. Een aanval der opstandelingen op Artesuna is intusschen, naar de Invparcial uit Havanna verneemt, afgeslagen. Een ernstig onheil is te Easton in Permsyl- vanië geschied. Daar zijn drie groote maga zijnen, vol met licht ontplofbare stoffen voor de regeering, inde lucht gevlogen. Twee dooden zijn gevondenverscheiden personen worden vermist, en een aantal hebben verwondingen bekomen. Het vermoeden bestaat dat de ontploffing door Spaansche spionnen is bewerkt. Anderzijds zouden de Spanjaarden een zeer ernstig verlies hebben geleden door het in de lucht vliegen van een fabriek van rookzwalc buskruit te Santa Cruz. Over de Spaansche vloot boort men nog altijd ongeveer niets. Alleen dat de torpedojager Destructor met drie torpedo-boo*en van Cadix naar Ceiita (over Gibraltar) is gegaan. Later is de Destructor naar het Oosten ge stoomd, vermoedelijk om jacht te maken op Amerikaansche jachten in de Middellandsche Zee. De straat van Gibraltar wordt geheel be streken door de te Ceiita en Algecira opgerichte batterijen. Op Porto-Rico heerscht gebrek. De bevolking is er zeer opgewonden. De oorlogscoi respondent der New-York Herald aldaar werd gevangen genomen. De gouverneur der Philippijnen heeft een proclamatie gericht tot de inboorlingen, waarin hij zegt dat hun van de Amerikanen hetzelfde lot staat te wachten als de Roodhuiden in Noord-Amerika, De Amerikaansche regeering stelt aan het Congres voor het tonnengeld voor vreemde schepen te verhoogen tot 2 doll. 20 cent, het geen voor de handelsstateu allesbehalve aan genaam is. Gisteren heeft een deputatie van Engelsche parlementsleden en vertegenwoordigers van scheepvaartmaatschappijen met den minister van koophandel Ritchie een onderhoud gehad over die wetsontwerpen tot verhooging an de tonnengelden. De heer Ritchie deelde zijn bezoekers mede dat de regeering over de zaak in briefwisse ling is met den Britsehen gezant te Washington en de Europeesche mogendheden, wier belangen daaibij betrokken zijn. Er zullen door alle mogendheden verloogen tot de regeering wor den gericht over het nadeel van den voorgestelden maatregel voor den Europeeschen handel. Het was een verrev.'.olijk schoon tooneolop bet donkerblauwe water dat door den zacliten land wind werd gekroesd, dansten de witte latijnsche zeilen der lanchaslangs de kade lagen kleinere zeewaardige zeilschepen, meest kustvaarders van liet eiland, met vruchten en producten van buiten echter, waar de kolossen onder stoom lagen, hoorde men alleen het knarsen der schoepstakels; ruste loos bewogen da stangen, die recht van den mast omhoog staken, zich ais reusachtige armen, nu eens boven de open luiken in het dek, dan weer buiten boord; lusteloos rateldon de kettingen over de rollen, die aan hun uiteinde hingen en zonder ophouden hieven zij balen en kisten van allerlei vorm uit de buik van het schip op en lieten ze buiten boord neer in de op zij van het schip liggende lanchas, die notedoppen schenen naast de zwarte stalen reuzen, en die dieper in hot water zonken door den last, die de goliath bun oplegde. Ver achter de stoomschepen strekten zich in een wijden hoog de blauw schemerende heuvelketenen van Guanabacoa uit, die de havenkom van Havanna volkomen beveiligen tegon de zee en haar tot een der beste ankerplaatsen ter wereld maken. De poëtische indiuk van het tooneel werd echter spoedig verdrongen door de nuchtere werkelijkheid. Eén lancha met machines was reeds door de kranen op de kade gelost en met een tweede werd juist begonnen. De douanen-aangifte begon, de eorste carreta reed onder de kraan; een ontzaglijk breed dek, uit balken getimmerd, op twee zeven voet hooge wielen mot een dissel, die wel een jonge boomstam geleek; vier sterke trekdieren er voor. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1