clTba libre i "m 52jaargang. Woensdag 4 Mei 1S98. N°. 9617. fetjilletojst. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgever! h. j. c. roelants. BUREAUBOTER STRAAT ffO, Tclephoon lf«. 133. Ad vest em tj jipbubTan 18 gewone regels met Inbe grip van cene Courantf 0.58 Kennisgeving. BÜlTENLAm^ 8> GQURA Abonsementspbub voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 Iedere gewone regel meer- 6.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Oproeping In activiteit van miliciens- verlofgangers «Ier lichtingen van 1804, 1895 cn 1896. De Burgemeester van Schiedam Gelet op de circulatie van den heer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland van 22 April jlA, no. 1107 (2de AM.) Provinciaal Had no. 37 Brengt bij deze ter kennis van belanghebbenden: 1o. dat na te melden miliciens-verlofgangers van de lichtingen van 1 f94, 895 en 189(5, behoorende tot de navolgende korpsen, dit jaar onder de wapenen worden geroepen gedurende den tijd hieronder aangegeven. Lichtingen 1894 en 1895. ie Regiment Infanterie, le, 2e, 3e en 4e bataljon; 2e Regiment Infanterie, le, 2e, 3e en 4e bataljon; 3e Regiment Infante" ie. 1e, 2e, 3e en 4e bataljon; 5e Regiment Infanterie, ie, 2e, 3e en 4e bataljon; Ge Regiment Infanteiie, 1e. 2e, 3e en 4e bataljon; 8e Regiment Infanterie, le, 2e, 3e en 4e bataljon, van 25 Augustus tot en met 17 September. Lichting 1895. Regiment Grenadiers en Jagers, 3e bataljon, der 4e compagnie, van 18 Mei tot en met 11 Juni; 3e bataljon, n, der 4e compagnie van 8 Juni tot en met 2 Juli; 1e, 2e, 4e en óe bataljon en 3c bataljon 1e, 2e en 3e compagnie, van 2 September tot en met 21 September, le Regiment Infan'erie, 5e bataljon; 2e Regnnent Infanterie, 5e bataljon; 3e Regiment Infante tie, 5e bataljon; 4e Regiment Infante rie, le, 2e, 3e, 4o en 5e bataljon5e Regiment Infanterie, 5e bataljonCe Regiment Infanterie, 5e bataljon; 7e Regiment Infanterie, 1e, 2e, 3e, 4e en 5e bataljon; 5e bataljon, 1e, 2e, 3e en der 4o compagnie, van 2 September tot en met 21 September. 8e Regiment Infanterie, 5e bataljon, der 4e com pagnie, van 1 Juni tot en met 25 Juni. Lichting 1895. le compagnie Hospitaalsoldaten van 29 Augustus tot en met 2! September. 2e compagnie Ho-pitaa!so!daten van 22 Augustus tot en met 17 September. 3e compagnie Hospitaalsoldaten van 22 Augustus tot en met 17 September. Lichting 1895. le Regiment Veld-Artillerie, 2e, 4e en 6e batterij, van 28 Juni tot en met 30 Juli, en ie, 3e en 5e batterij van 25 Augustus tot en met 28 September. 2e Regiment Veldartillerie. 2e, 4e en 6e batterij, van 7 Juni tot en m< t 9 Juli, en le, 3e en 5e batterij van 25 Augustus tot en met 28 Septem ber. 3e Regiment Veld-Artillerie, 2e, 3e en 4e batterij, van 14 Juli tot en met 17 Augustus en 1e, 5e en 6e batterij van 19 Augustus tot en met 22 September. Lichting 1895. Korps Rijdende Aitillerie, 2e batterij, van 23 Mei tot en met 25 Juni, en le batterij van 27 Juni tot en met 30 Juli. Lichting 1895. Korps Pontonniers, le compagnie van 30 Juni tot en met 30 Juli, en 2e compaguie van 24 Augustus tot en met 23 September. Lichting 1895. Korps Torpedisten, le peieton tan de le compagnie plaats van opkomst fort de Ruijtei) en 2e peletori van de 'le compagnie plaats van opkomst Hellevoetsluis) van 5 Juli tot en met 0 Augustus, le peletou van de 2e compagnie plaats van opkomst fort aan den Hoek van Holland) en 2e peletou van de 2e compagnie I plaats van opkomst den Helder) van 23 Augustus tot en met 24 September Lichting 1890. le Regiment Vesting-Aitiilerie, Ie, DOOR THEODOR DUIMCHEN. Barbara reikte hem hartelijk tie kleine fijne hand. »Zno, het doet mij genoegen u te zien,'doctor," on met een »Don Francisco Moreno kent u al", wilde zij hem in het gesprek betrekken. Maar daar scheen de ander niet van gediend te zijn. Toen donna Barbara hem half den rug bad toegedraaid om den Duitscher te begroeten, had hij zich stijf opgericht. De zwarte oogen met de gele appels stonden nu hard en trotsch en er lag iets uitdagends in de wijze waarop hij zijn dikke zwarte snor door zijn vingors liet glijden. Hij wenschte waarschijnlijk te kennen te geven dat de vreemde hem hier niets kon schelenhij zette het gesprek niet voort en ging op donna Barbara's vraag niet in. Met de trolsche grandezza, die alleen de geboren Spanjaard bezit, maakte hij een eerbiedige diepe buiging voor haar en zeide »Ik kus Uw Genade's voeten sennorilaDen Duit scher daarentegen ging hij met een vluchtig en kort »/a majio, caballero" voorbij. Dat was naar de betoekenis eigenlijk zeer beleefd, want bet was de verkorting van den Spaanschen zin beso Usted la mano. caballero (tlt kus u de band, mijnheer). Naar Spaansch begrip van beleefdheid was echter juist de wijze, waarop die phrase er afgekoit uit kwam, bijna een boleediging. 2e, 3e, 4e en 10e compagnie van 3 Augustus tot en met 3 September, 5e, (Te, 7e en 8e compagnie tan 29 Augustus tot en met 30 september, eu 9e compagnie van 21 M'i 'ot en met 25 Juni 'le Regiment Vesting- Ai tiilerie, le, 3e, 5e, 8e en 9e compagnie van 21 Juni tot en met 19 Juli, 2e compagnie van 19 luli tot en met 20 Augustus, 4e compagnie van 9 Augustus tot en met 10 September, 6e compagnie van 2 September tot en met 4 Oktober. 7e compagnie van !7 Juni tot en met 10 Juli, en 10e comiagme tan 28 Juin tot en met 30 Juli 3e Regiment Vesting-Artillerie, le, 2c, 3e, 4e en 5e compagnie van 20 September tot en met 22 October, 0e, 7e, 9e en 10e compagnie van 10 Augustus tut en met 17 September, en 8e compagnie san 1 Juni tot en inet 2 Jali. 4e Regiment Vesting- Artillerie, le, 5e, 8e, 9e en !0e compagnie van 2! Juni tot en niet 23 Juli, en 2e, 3e, 4e, 6e en 7e compagnie van 2(5 Juli tot en met 27 Augustus. Lichting 18''C. Ko'ps Pantserfort-Aitilleiio, le en 4e compagnie van 28 Juni tot en met 30 Juli, 2e com pagnie van 7 Juni tot en met 9 Juli, en 3e compagnie van 24 Mei tot en met 25 Juni. Lichting 1895. Koips Genietioepen, le, 2e, 3e, ie, 3e, Ce, 7e en 8e compagnie, '.an 8 Juni tot en met 12 Juli. Van de 9e compagnie a. de miliciens-vestitig- lelegralLtaii, die niet hebben voldaan aan het bepaalde in den eeistm volzin van artikel 6 van het Koninklijk besluit van 29 Februan 1884 no. 13 en de mihciens- adspiiant-vestiiig-telegiafi-tei), van 25 Juh tot en met 27 Augustus. I. de miliciens, geen vesting-telegrafist of udspiiaut vestingtelegrafist zijnde, van 20 Juni tot en met 2.1 Juli. L chting S89G Korps Genietroepen, 1e 2e, 3e, 4e, De, Ge, 7e en 8e compagnie, van 10 Augustus tot en met 17 September Van de 9e compagnie: a demli- ciens-vesting-telegrafisten, die hebben voldaan aan het bepaalde in den eeisten volzin van aitikel 6 van het Koninklijk besluit tan 29 Februari 188 4 no. 1'tvan 18 Augustus tot en inet 27 Augustus, b. de miliciens- vestnigtelegiafisten, die niet hebben voldaan aan hut bepaa de in den eersten volzin van artikel G van het Koninklijk besluit ia» 29 Eebruaii 1884 no. 13, en de miliciens-adspirant-vestingtelegralisten, van 25 Juli tot en met 27 Augustus c. de miliciens, geen vesting- telegralist of adspirant-vestingtelegiafwt zijnde, van 20 Juni tot en met 23 Juli. 2o dat, aangezien blijkens bovenstaande opgave, de verlofgangers, behoorende tot de 4e Compagnie van het 3e bataljon tan het regiment Grenadiers en Jagers, tot de 4e Compagnie van het 5e bataljon van het 8e regiment Infantei ie, en tot de Telegiaaf- Compagnie van het korps Genietroepen, bij ge deelten op verschillende datums onder de wapenen moeten komen, bij nadeie bekendmaking, ter kennis van die miliciens zal worden gebiacht, op welke dagen ieder hunner gehouden zal zijn onder de wapenen te komen 3o. dat de verlofgangers, voor wie de opkomst op oenen Maandag is gesteld, indien zij gevestigd zijn in gemeenten, vanwaar zij niet in éen dag hun gar nizoen kunnen bereiken, niettemin zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op mai sch behoeven te begeven en den volgenden dag, zou vroegtijdig mogelijk, bij het korps zullen moeten aankomen 4o. dat de miliciens zullen gehouden zijn zich op den dag hunner opkomst, vóór dos namiddags vier uren bij hun korps aan te melden, met uitzondei ing van de miliciens vestingtelegrafisten, die zich op den dag van opkomst vóór 1 uur des namiddags bij hun koips hebben te vervoegen. De betrokken verlofgangers voor zoover zij niet zijn begrepen onder die, vermeld sub. no. 2 hierboven, worden mitsdien verwittigd, dat zij zich, voorzien van al de voorwerpen van Meeding en uit: listing door hen bij hun vertrek met groot verlof medegenomen, als mede van verlofpas en zakboekje, op het bepaalde Donna Barbara trildo even en scheen zeer ver heugd toen de doctor met een nog korternde Ustedsennor(de uwe, mijnheer), de gebruike lijke beleefdheidspasmunt even kortaf teruggaf. sBravo, don Adolfo," zeide zij en Que bruto" voegde zij er bij, den Spanjaard geërgerd naziende. lEen zeer beleefde mijnheer," zei dr. Móbius lachend, sik kan mij begrijpen hoe die storing van zijn gesprek met u hem hinderde, maar zoo iets laat men toch niet roerken. Het is mij ove rigens vrij onverschillig ol ik hem onaangenaam ben, wanneer ik u maar niet hob gestoord, donna Bai ba ra." ii Volstrekt niet," zeide zij levendig, met de hand zijn arm aanrakend, sik ben u dankbaar voor die stoornis; hij is indringerig. Wanneer ik maar geen rekening behoefde te houden niet mijn armen ouden vader, met onze positie, met Dr. Möliius viel als uit den zevenden hemel Donna Barbara en haar vader, een der rijkste grootgrondbezitters van het eiland en uit oude familio sMaar, mijn hemel, wie is die mijn heer dan? Ik hoor dat hij een geringe betrekking heeft bij het burgerlijk bestuur," zeide hij. »Ja, ja, maar haar stem klonk fluisterend en zij zag om of hun gesprek niet verstaan werd door omstanders, sdat zijn de Spanjaarden, onze meesters en onderdrukkers. Wij staan politiek onder verdenking, onder sterke verdenking mijn broeder is in 't veld tegen Maitinez Campos. Weet n wat liet beteekent, hier te Havanna onder verdenking te leven?" Haar oogen bliksemden de kleine hand balde zich om den waaier. Dr. Möbius was vaalbleek geworden. Hij bad ge durende zijn korte afwezigheid op Cuba er genoeg tijdstip bij hunne korpsen moeten bevinden dat zij ziu.h vooraf ter gcincentu-secrelai ie moeten vei toepen, zoowel tot bet afteekonon van buu verlofpas als tot bet Ontvangen tan bun daggelden en zoo zij daarop aan spraak bobben van de vetcischte passagebiljetten dat de veilofgmgers, die nalatig blijven op den bepaalden dag onder de wapenen te komen, bij hunne latore opkomst zooveel langer in dienst worden gehouden en zij, die aan de oproeping niet voldoen, als deseiteur zullen worden behandeld; dut zij. die wegens ziekte of gelreken am de opioeping niet kunnen voldoen, daaivan moeten doen blijken door eene ter gemeente- secretaiie over te leggen geneeskundige verklaring, en dat die verlofgangers voorts verplicht zijn, zich na hun herstel onmiddellijk bij hunne korpsen te vervoegen. En dat, na deze openbare kennisgeving ieder milicien hle in betrokken, geacht wrdt van zijne verplichting kennis tc dragen, waardoor hij gehouden is, zonder verdere opioeping, aan dj voorschreien opkomst te voldoen en detiialve later geene onwetendheid ten deze zal kunnen voorwenden. SCHIEDAM, den 3en Mei 1898. Ue burgemeester voornoemd., VERSTEEG. Algemeen overzicht. Schiedam, 3 "Mei '98. De oorlog. Opnieuw richt (ie geheele wereld den blik naar liet Verre Oosten. Thans evenwel geldt cle belangstelling niet de reusachtige volkeren- massa, die teert opzijn eeuwenoude en verouderde Chineesche beschaving, noch ook het Japanscho volk, welks levenskracht en levensdrang liet in weinige tientallen jaren verhief tot een beschaaf den staat, maar de Pliilippijnen, een dier schoone bezittingen der Spaansche Kroon, waar orde en welvaart bijna ongekende woorden zijn. Het lijdt thans geen twijfel meer of de zee slag bij Cavita is voor de Spanjaarden een ver pletterende nederlaag geweest. Het telegram van admiraal Montejo zeide dit reeds duidelijk maar de latere berichten bevestigen het op krachtige wijze. De lmparci d bracht het eerst de tijding van de ramp in een telegram uit Manilla waarin onomwonden werd medegedeeld dat er geen Spaansch schip meer over was. Ook van andere zijde zijn de over den slag bekend ge worden bijzonderheden bevestigd. Zoo zegt de New-York Herald dat de Spaansche vloot na twintig minuien snelvuur vernietigd was. Drie schepen stonden toen in brand, een was er gezonken en de andere, zoo goed als de forten, tot zwijgen gebracht. Het Amerikaansche blad zegt verder dat de Spanjaarden dapper streden, zoodat er ook waarschijnlijk heel wat dooden zijn gevallen. De Amerikaansche vloot, die bewonderenswaardig manoeuvreerde, deed drie aanvallen. Tegenover admiraal Montejo, die zoo eerlijk is geweest om onverholen aan zijn regeering te melden dat de vijand gezegevierd had, maakt al een zeer pover figuur de gouverneur der Antillen Augusti. van gehoord om te weten wat dit vonder ver denking" beteekende. Ongeveer hetzelfde ais in do dagen vun Robespierre en Saint Just. iMijo hemel", fluisterde hij, en mot verschrikte en bezorgde blikken staarde hij op het bekoorlijk beeld van schoonheid en ontluikende jeugd voor hem. Dit heerlijke schepsel, en die eerwaardige oude heer, haar vader, die edelman en man van eer, blootgesteld aan den brutalen greep der wille keur! Ook zijn vuisten werden gebald en met zekeren toorn zag hij neer op den claque hoed dien hij in de handen hield. Zij zag zijn ontroering, en haar gelaat dat een oogenbhk vertrokken was geweest, werd weer glad een zachte blos steeg van haar hals op tot onder de zwarte gekroesde haren. Haar oogen begonnen te lachen. »St, st, niet laten merken", zeide zij zacht, en mot een bijna vertrouwelijke beweging legde zij haar linkerhand op zijn arm. v Breng mij, als u wilt, naar een plaatsje daar in do andere zaal. Er wordt dadelijk met dansen begonnen. Uw wals is het eerste nummer..." Tusschen de groepen gasten door, die elkaar begroetten en pratend door elkaar dwarrelden, voerde hij haar weg. Het was hatn of zij elkander reeds jarenlang kenden, als behoorden zij reeds bij elkaar. Hij had de zoete illusie dat hij haar be schermde, nu hij haar over dezen toch zoo veiligen, spiegelgladilen parketvloer geleidde. Zij trokken overigens de aandachthet was een koninklijk paar, de meest gevierde schoonheid der stad, en de bijna zes voet metende, breedgeschou derde, forsche Noordduitseher, Onwillekeurig maakte men ruim baan. Ook de blikken van deviouwdes Deze seinde naar Madrid een zóó rooskleurig getint verbaal dat de minister van marine nog in den ministerraad kon verschijnen met de inededeelïng dat de Spaansche vloot een over winning had behaald. Augusti vertelde o. a. dat de Spaansche vloot den vijand noodzaakte inet groote verliezen van positie te veranderen cn telkens te manoemreeren. Tegen 9 uur zocht de Ametikaausclie vloot een toevlucht achter tie vreemde koopvaardijschepen, verbrand is. De Amerikanen hebben met petroleumbommen geschoten." (Aan zulke bom men is ook de brand op bet admiraalsschip en andere schepen toegeschreven. R e d.) Inderdaad schijnt het bombardement reeds begonnen te zijn, ofschoon daaromtrent geen voldoende zekerheid bestaat, daar volgens ver schillende berichten, ook dat door de Eastern Telegraph Company te Londen ontvangen, de telegrafische gemeenschap van Hongkong met Manilla verstoord is. Een particulier telegram, dat uit Honkong te New-York werd ontvangen, zegt evenwel dat de beschieting van Manilla reeds begonnen is. De inwoners vluchten buiten de stad, evenals de telegrafisten van het kabelbureau dat juist tusschen de forten ligt. De New-York Herald deelt mede dat Manilla geweigerd heeft zich over te geven, maar dat heden eerst, het bombardement zou beginnen. Daarentegen zegt een telegram uit Washing ton aan de Evening Journal dat, naar aan sir Julian Pauncefote, den Britsehen gezant, was bericht, commodore Dewey onmiddellijk over zou gaan tot de beschieting van Manilla. liet bombardement zou dan reeds gisteren zijn be gonnen. Welken indruk heeft de nederlaag der Spaan sche zeemacht wel in Spanje, Amerika en Europa gemaakt? De Spaansche bladen nemen een waardige houding aan. Een droevigen dag noemen zij den Isten Mei, maar een roemrijken tevens. En die qualificatie is zeker niet bezijden de waarheid. Getuigen niet de Amerikaansche berichten ook van de dapperheid der Spanjaarden En trou wens, wie heeft er ooit aan getwijfeld dat het Spaansche, volk beschikt over grooten moed en grooten trots Ook van dien trots geeft de Madrileensche pers blijk. Zij spoort aan tot kalmte en ver trouwen. Spoedig zullen overwinningen den slechten indruk komen uitwissehen. Men tracht ook redenen aan te voeren ter verschooning van de ondervonden nederlaag. Er waren voor Manilla noch onderzeesche mijnen noch torpedo's. Zelfs was er geen enkele voor zorgsmaatregel genomenelectrisch zoeklicht ontbrak. Zoodoende werd de Amerikaansche vloot eerst door de wachters gezien toen zij reeds voorbij was. De gouverneur is dan nog zoo welwil lend er bij te voegen«Natuurlijk leed onze vloot ernstige Terliezen door de vijandelijke overmacht. De Maria Christina staat in brand, huizes volgden hen met eon welwillenden blik. »Zie eens", zeide zij tot haar man, die toevailig naast haar stond, swat hebben die Engelsche en Duitsche reuzen toch voor boven onze mannetjes". De kleine heer Lóban zag eenigszins verbaasd naar zijn vrouw op en lachte wel wat gedwongen. Maar het scheen hem toch het verstandigste toe het enthousiasme van zijn vrouw te dealen. slim", zei hij, seen prachtig paar, huiten quaestie. Drommels, dat zou een kolossaal geluk voor hem zijn. Las Caobas, misschien de rijkste bezitting van het geheele eiland, en van Rodriguez heeft men in negen jaar niets gehoord die is waarschijnlijk ui lang daar buiten in de Manigua gesneuvelddan zou zij de eenige erfgename zijn, en al was zij dit niet, het vermogen harer moeder, de tweede vrouw, behoort haar alleen, en de oude is zoo verstandig geweest het reeds lang geleden op de Engelsche Bank te deponeeren. Ik weet het met zekerheid. Het zou eon schitterende carrière zijn voor den Duitschen chemicus die, naar ik van Gebauer hoor, maar een zeer matig vermogen heeft." iNu, zoo gauw zal dat wei niet gaan," zei mevrouw Löber, sde oude aristocraat, haar vader »Die? Hij is zoo radicaal ais alleen ware aris tocraten kunnen zijn. Een waarlijk liberaal en zeer verstandig man, de oude hoer." »Ja, dat kan wel," antwoordde mevrouw Löber, «en hij maakt altijd nog liever een armen Duit scher rijk mot do hand zijner dochter dan een van die Spaansche kwasten. Dat wil ik wel geloovon. Hij ha.it de Spanjaarden als de pest." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1