Donderdag 5 Mei 1898. N°. 9618. 52"" jaargang, CUBA LIBRE. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, buitenband. FEUILLETON. UITGEVER? H. J. cTrÖELANTS. Bericht. f 0.90 - 1.05 - 1.30 - 0.02 BUREAU t BOTERSTRAAT 7«, Tclcphoon No. 123. AcTERTESTrePBuevan 1—5 gewono regels met inbe grip van eene Courantf 0.53 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. heftig te velde tegen de oude dogma's, die de schuld van den oorlog zijn, en noemde den man. die deze dogma's zal weten to vernietigen, een groot patriot. De minister-president Sagasla. betreurende dat de Spanjaarden niet eensgezind zijn, ver klaarde een voorstander van den vrede te zijn: maar ditmaal was de oorlog onvermijdelijk. Spanje was er toe uitgedaagd. Hij ,'roeg ver volgens in naam des taderlands goedkeuring der gevraagde credieten. Een groot gevaar voor de regcering levert generaal Weyler op, die voornemens was in een Senaat de kat de bel aan te binden, Wey- ler's populariteit neemt steeds toe, en er is reeds gefluisterd van een oorlogsbewind met Weyler als dictator. De correspondent der Matin te Parijs heeft een der Spaansche ministers geïnterviewd over den slag bij Cavita. De minister zeide dat alle Spaansche schep en verloren waren; sommige zijn vernield in den strijd, andere hebben do Spanjaarden zelf doen zinken om ze niet in handen der Amerikanen te laten. De staatsman vervolgde toeniiiloe die ramp te verklaren Men zal later de verant woordelijkheden vaststellen. Toen het conflict begon hadden de Amerikanen maar 4 of 5 schepen in de buurt der Philippijnen, en kon men hopen dat het Spaansche eskader zeer wel aan den vijand het hoofd kon bieden. Maar kort daarop kwamen er nog vijf Amerikaansche schepen, zoodat admiraal Devvey zich met een smaldeel van 9 oorlogsschepen naar Manilla kon richten. Een dier schepen had zelfs een lading geweren en ammunitie voor de insur- genten aan boord." De minister vertelde voorts, hoe admiraal Montejo, bij de nadering der Amerikaansche vloot, aan de regeering seinde dat hij haar tegemoet ging. Men vond dit zeer stoutmoedig, maar wilde hem vrijheid van handelen laten. Montejo ging naar Subij, noordelijk van Manilla, maar de verdedigingswerken daar waren nog niet voltooid, zoodat hij terugkeerde naar Cavita, waar de forien hem by een aanval krachtig konden ondersteunen. In marine-kringen, zeide de minister nog, was men zeer ongerust, omdat men precies de omstandigheden kendemen wist b.v. dat de Reina Christina maar twee 14 een timeters- kanonnen bezat, terwijl de Amerikanen er van 20 duim hadden. Te Washington kwam de tijding van de Amerikaansche overwinning eerst Zondagavond over Londen en Madrid aan, zoodat men er veilig geloof aan kon hechten. Toen president Mc Kinley het telegram ge lezen had, riep hij uit: Well done, Dewey 1 (Goed gedaan, Devvey De geestdrift is overal zeer groot. Devvey is de held van den dag, en juichend roept men zijn naam en dien van Mc Kinley uit. De zitting van den Senaat werd gisteren geopend met een dankgebed aan God voor de overwinning aan de Amerikaansche wapenen geschonken; in het lluis van Afgevaardigden werd een motie van Levingslonc aangenomen, waarbij de dank van liet Congres werd gebracht aan admiraal Devvey en de zijnen. Over de verdere gebeurtenissen op en bij de Philippijnen en over de plannen der Ameii- kaansche regeering in het Oosten verkeert men in onzekerheid. Berichten omtrent Dewey's actie tegen Ma nilla ontbreken ten ecnen male. De kabel van Manilla naar Hongkong is door de Spanjaarden doorgesneden, zoodat de berichten per boot naar Hongkong moeten worden gebracht. Niettemin verspreidde een nieuwsbureau in Wallstreet te New-York gisteren een telegram uit Hongkong, volgens hetwelk Manilla is ge vallen, en de Amerikaansche vlag reeds over de Philippijnen waait, en te Londen beweert men, dat liet bombardement, Maandagmorgen begonnen, al spoedig tot de capitulatie der stad leidde. Nog Maandagavond zou Mc Kinley een boodschap hebben verzonden aan liet Congres mededeelende dat Manilla zich had overgegeven. Andere berichten zeggen dat Manilla in brand staat, hetgeen volgens sommigen tc wijten zou zijn aan de petrolemnbommen der Amerikanen, volgens anderen aan de Spanjaarden zelf, die Manilla alleen als puinhoop in handen van den vijand willen laten. Van Spaansche zijde werd nog gehoopt op een hardnekkige verdediging, die kans van slagen zou hebben, omdat de Amerikaansche vloot gebrek aan steenkolen heet te hebben. Waar schijnlijk is dit niet; maar al ware het zoo, dan zou de vloot toch gemakkelijk Manilla kunnen blokkeeren. De Boston er Journal vernam bovendien uit Washington, dat president Mc Kinley de mobili satie zou gelasten van alle geregelde troepen en vrijwilligers der Westelijke staten te San Fiancisco. om een troepenmacht te vormen voor de bezetting der Philippijnen. De Amerikaansche regeeriug zou nl. van plan zijn de Philippijnen bezet te houden tot het eind van den oorlog en de betaling der oorlogs kosten, waarin ook deze eilandengroep zou moeten deelen. Een telegram uit Washington zegt evenwel en dit lijkt ons zeer natuurlijk dat Mc Kinley nadere berichten van admiraal Dewey afwacht, alvorens hij beslist of er troepen naar Manilla zullen gezonden worden. Intusschen koesteren de leiders van den Philippijnschen opstand, die zich te Hongkong bevinden, de hoop dat tot hen het verzoek zal gericht worden om het voorloopig bewind over de eilandengroep op zich te nemen. Onge lukkigerwijze heerscht er voortdurend oneenig- heid in den boezem der junta. De Engelsche consul te Manilla heeft de Spaansche regeering aangeboden, de Chineezen op de Philippijnen onder zijn bescherming te nemen. Dit verzoek is door den ministerraad afgewezen, die de mogendheden van het aanbod van den consul in kennis heeft gesteld. Aboskkkektsprijs voor Schiedam, per kwartaal omliggende plaatsen, p. kwart. franco per post, p. kwartaal. Afzonderlijke nommers Bij dit nummer wordt aan onze abonné's tc Schiedam een gratis dienst regeling van spoor, tram en posterijen gezonden. Algemeen overzicht. Schiedam, 4 Mei '98. De oorlog. De noodlottige uitslag van den slag bij Cavita is voor de Spanjaarden geen verrassing geweest. Men wist dat de Spaansche vloot niet opge wassen zou zijn tegen het eskader van admi raal Dewey, en toch was het zoo hard alle hoop op te geven. Eerst de verpletterende tijding, die het cijfertelegram van admiraal Montejo te Madrid aanbracht, vermocht die flauwe hoop voorgoed te vernietigen. Maar al wist men dat een nederlaag alleen door een wonder als het ware kon worden ver meden, men had toch niet gedacht dat de Amerikaansche vloot een zoo gemakkelijke taak zou hebben. Ongehinderd kon zij de baai van Manilla binnendringeneerst toen de schepen voorbij waren werden zij van de forten aan den ingang der baai gesignaleerd electrische zoeklichten ontbraken. Dat hierover zekere ontevredenheid heerscht, is wel begrijpelijk. Men sprak, en spreekt nog van onlusten te Madrid en op andere plaatsen bevestigd zijn die onheilsboodschappen niet. Maar men bedenke dat Madrid in staat van beleg is verklaard,- hetgeen met zich brengt het verbod om, zonder daartoe bijzondere mach tiging te hebben bekomen, berichten te publi- ceeren over de oorlogs-operaties, welk verbod zich zeker ook wel zal uitstrekken tot binnen- landsche woelingen. Trouwens de censuur in Spanje maakt reeds lang de berichten vandaar zeer onbetrouwbaar. In ieder geval is de positie van het mi nisterie niet aangenaam. "Wel heeft Sagasta verklaard dat elk gevaar voor een ministerieele crisis geweken is, maar niettemin houden Imparcial en El Liberal vol dat die ophanden is. Zij zeggen dat de crisis met het oog op de omstandigheden slechts eenige uren is ver traagd. In de Cortez heeft de regeering zich bereid verklaard te antwoorden op de vragen, die de oppositie wenschte te stellen. Allereerst werd in de Kamer hulde gebracht aan de gevallenen bij Cavita. Toen vervolgens het adres van antwoord aan de orde kwam, verklaarden Romero Robledo en de Carlisle» aan de discussie geen deel te zullen nemen. Het adres werd aangenomen tegen de stemmen der afgescheiden conservatieven, der Carlisten en der republikeinen. De heer Salmeron, republikein, interpelleerde de regeering en vroeg op wie de verantwoorde lijkheid rustte voor het vergoten bloed. Hij trok DOOR Til EO DOR DUIMCHEN. 9) sStil, stil, je praat over die dingen zoo onvoor zichtig," viel hij haar in de rede. »Pas op," ant woordde hij toen, vlugger en zachter sprekend. Hij is volkomen correctm«n kan hem niets maken. De jongen is vóór het uitbreken van den opstand vertrokkende oude zegt niets dan de waarheid, wanneer hij beweert dat hij niet weet waar hij is, want hij heeft sedert dien tijd nooit een brief met zijn zoon gewisseld. Rodriguez heeft het ook niet noodig ik heb destijds de zaak in orde gemaaktzijn vader heeft een klein ver mogen voor hem gedeponeerd te New-York. Die twee zijn de Spanjaarden te slim af geweest." «Maar men heeft toch indertijd," vioeg mevrouw Löber, salie Cubanen door afkondigingen terug geroepen en het vermogen van hen die niet terug kwamen, verbeurd verklaard." »Ja. ja, dat is juist het mooie," zeide haar man. sDe oude zit hier volkomen onberispelijk roet zijn dochter te Mariano of op Las Caobas, en dat behoort hem toch, niet zijn zoon. Men heeft ongetwijfeld jaienlung de brieven gelezen, die hij schreef of kreeg; maar zij hebben nooit brieven gewisseld, ja ik ben er overtuigd van, zelfs nooit do geringste betrekking met elkaar onderhouden, die men toch eens door een of ander toeval op hot spoor had moeten komen. Dat hebben zij destijds afgesproken toen Rodriguez zich aansloot bij de opstandelingen. Trouwens, men weet dat niet eens men gelooft het algemeen, maar dat is toch geen bewijs. Toen zij indertijd die afspraak maakten, mocht men immers verwachten, ja waarlijk, dat mocht men, dat het hoogstens een scheiding voor korten tijd zou zijn, en nu zijn het al bijna tien jaar. Zeer smartelijk voor hen allen, de Pacheco's, maar er zit ras in die familie." Gebauer trad naar hen toe en verzocht mevrouw Löber om een dans, «Wij spraken daar juist van den opstand" zei mijnheer Lóber tot hem om het g6sprek af fe leiden. «Hebt u vanavond nog iets nieuws gehoord Hoe staat het in het binnenland?" sEmilio Suarez y Ca. schrijven dat, volgens berichten van hun vrienden, er hij Zanjon een wapenstilstand gesloten moet zijn, en dat, naar men algemeen gelooft, daaruit de vrede zal voort vloeien. Goud doet 125 Daar schetterde de openingsfanfare uit de balzaal en don Ernesto Kathner, wien als eenige aanwe zige bloedverwant van den heer des huizes de zeer hooge eer ten deel was gevallen om niet de vrouw des huizes het bal te openen, kwam naar hen toe. In hun stil hoekje in de kleine nevenzaa! schrikten dr. Möbius en donna Barbara op, «Wij moeten naar de anderen toe," zeide zij, en wel in het Duitsch. Het scheen wel zekere veibazing over zichzelve en een zweem van beschioomde verlegenheid, toen zij nu voor hem stond en zeide «Mijn hemel, ik heb met u gesproken als met een langjarigen vriend." «Niets heeft mij nog zoo gelukkig gemaakt in 't leven," zeide hij «Geloof mij als ik u verzeker dat u in mij een steeds dienstwilligen, een trouwen en betrouwbaren dienaar zult vinden, tot alles bereid wat u zult bevelen." En zij drukten elkander stevig de band. En terwijl zij zich door hem in de rij der dansers liet voeren, zweefde een vage, onbestemde gedachte door haar brein hoe geheel anders toch zulk een Spaansch gezpgde klonk, wanneer een Duitscher het in het Duitsch zeide. En terwijl zij op de tonen der muziek in zijn arm voorlzweefde, rezen lang verbleekte beelden voor haar geest op uit den tijd, toen zij een kind was en op kostschool lag. En niet Londen of Parijs was het wat zij zag. maar Dresden met zijn kei ken en bruggen, de Loscliwitzer heuvels en het Boheemsch gebeigte in de verte; Dresden, waar zij haar Duitsch had geleerd in het deftige instiluut daar buiten in het Zwitsersche kwartier merkwaardig, dat alles was immers ree ls zoo lang verbleekt Cuba, zijn lof, haar broeder hadden haar zoo zelden vergund aan haar kindsche dagen te donken. Zij dansten veel met elkaar dien avond. Dr. Möbius wijdde zich, behalve aan de vrouw des huizes en de zusters van deze, geheel aan haar. Dat scheen haar ook volkomen te bevallen; het wasweikelijk of zij bij elkaar behoorden. De gewoonte daar te lande verbiedt niet, dat een heer op zulk een avond een dame bijna uitsluitend het hof maakt. Men zag dat ook de oude heer buitengewoon haitehjk en ook bijzonder beleefd met den Duitscher Earr—iniiia iiBiii—KjjüWigflagiBW—i— Een Amerikaansche diplomaat moet volgens de Jour verklaard hebben overtuigd te zijn dat Europa zeer spoedig tusschenbeidc zal komen. )i\Yij zijn bereid voorstellen daartoe te ont vangen. NVij zullen de Philippijnen teruggeven eu zelfs geen oorlogsschatting verlangen, mits Cuba onafhankelijk worde," Dat Europa zal tusschenbeidc treden, wordt, algemeen verlangd en gehoopt. Het Frcmdenblall (Weenen) meent dat Spanje'S moed het recht geeft op Europa's be moeiingen, en de Neuc Freie Presse beweert, dat in staatkundige kringen tusschenkomst wenschelijk wordt geacht. Vooral in Frankrijk wcus-Jit men dat de mogendheden tusschenbeidc zullen treden men vreest daar voor een tobden ondergang van Spanje, die voor Frankrijk van groot gewicht zou zijn. Daar te lande bezitten particulieren naar schatting ongeveer twee en half milliard aan Spaansche papieren. Rusland daarentegen vindt bet oogenblik voor tusschenkomst nog niet gekomen. Te Berlijn hoopt men voor Spanje op een tweede overwinning der Amerikanen, zoodat er spoedig een einde al komen aan den krijg. Er zijn er die meenen dat de nederlaag bij Cavita Spanje reeds zal overtuigd hebben van het nuttelooze van verderen weerstand. Zij achten nu het oogenblik gekomen voor de mogendheden, en vooral voor den Paus, om opnieuw bemiddelende stappen te doen. Maar die meening wordt door ernstige staats lieden niet gedeeld. Hun oordeel is, dat er nog een beslissende slag moet vallen, en wel op of bij Cuba. Wat de plannen der Amerikanen zijn ten opzichte van Cuba, weet niemand. De regeering laat het gerucht verspreiden dat er geen landing zal geschieden, voordat het vliegend eskader een nederlaag heeft toegebracht aan de Spaansche vloot die van de Kaap-Ver di sc he eilanden komt en waarschijnlijk koers zet naar Porto-Rico. Toch houdt men ook do mogelijkheid in het oog dat de vloot der Spanjaar den een aanval op de Amerikaansche kust be oogt. Te New-Yoik is b.v. een ballon captif in gebruik genomen om reeds van verre de nadering van Spaansche schepen te kunnen bemerken. Ondanks de door de regeering verspreide geruchten houdt men het er echter voor dat de operaties op Cuba zich niet lang zullen laten wachten. Te Key-West heerscht groote bedrijvigheid; schepen worden in gereedheid gebracht om de eerste expeditie naar Cuba over te brengen. Zij zou bestaan uit 3000 infanteristen, 4000 cavaleristen en 10 batterijen. Generaal Miles zal, naar men zegt, Maximo Gomez in kennis stellen van zijn veldtochtsplan, ten einde een vereeniging te bewerkstelligen van Gomez' troe pen met die der Amerikanen. Lui tenon Rowan is in Gomez' kamp aangekomen. 11 outer bericht uit New-York, dat generaal omging. En toen donna Barbara zich om midder nacht door Möbius aan tafel liet geleiden, kwam dat de moesten eigenlijk reeds van zelf sprekend voor. En toch had hij het eigenlijk alleen te danken aan een zeer snel besluit van haar. Zij stonden weer eens bij eikander, toen de muziek het teeken gaf. Daar zag donna Batbara hoe Francesco Moreno dwars door de zaal naar haar toestevende. Wil u mij aan tafel geleiden, don Alfonso?" bad zij tot dr. Möbius gezegd en zijn arm genomen. En toen don Francesco een oogenblik later voor baar stond en om die eer vroeg, zeide zij met een kalmen, zeer boleefdon glimlach tot hem: «Het spijt mij erg, don Francesco, maar ik bon reeds verzegd." Met een buiging had de Spanjaard zich terug getrokken, maar met een wilden vloek tusschen de tanden trad hij weer naar zijn vriend toe, met wieu hij te voren in gesprek was geweest, sik wou dat hij in den modder zat, die Duitsche hond I Ik vermoord hem, Alonzo, bij Goddien land- looper! «Kalm, kalm," zei de ander lachen 1. «Windje niet zoo op. Als het werkelijk noodig zou worden dan is het zekor geen slecht idee, en voor vijf, zes oneen vind je wel een geschikte hand die een duim staal op de rechte plaats brenszt. Maar dan mag je niets aan je laten merken, beste vriand, en doe bovenal niet of je je achteruitgezet voelt, dat is dom. Tracht eerst cavalièremcnt boven hem uit te blinken. Behandel hem beleefd, niet kort aingebonden zooals zooeven. Beleefd, mat, buiten gewoon beleefd.' (Word? veriolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1