52,te jaargang. Vrijdag 6 Mei 1898 IN0. 9619. Tweede Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER? H TTc ÏÏÖELANTS. BINNENLAND. Uit tie Staatscourant. Ker k on S c It o o 1. Abosneuentsfrijb voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAU BOTEBSTKAAT 70, Telephoon Wo. 123. AnvERTEsmEPBUB: van 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf o.gjj Iedere gewone regel meer q.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Hoogs) aangeslagene»! Eeu bijvoegsel tot de St.-Ci. van heden bevat de lijst van hoogstaangeslagenen in de Rijks directe belastingen voor de verschillende pro vinciën. Het volgende staatje geeft daarvan een overzicht: Provincie. Bevol king. Aantal hoogst- aangesl. Laagste gez- bedrag van aanslagen. Drente 130,701 87 f 290.58 N.-Brabant 509,028 339 430.15 Limburg 255,721 170 359.151/» Z.-Holland 949,641 633 1028.52 Friesland 335,558 223 465.631/2 Zeeland 199,234 132 452.81 Overijsel 295,445 196 525.23 Gelderland 512,202 341 732.83 Utrecht 221,007 147 1204.73 N.-Holland 829,489 552 923.62 Groningen 272,786 181 527.59 Kamers van Arbeid. De minister van waterstaat, handel en nijver heid; gezien de artt. 6, 7, 12, 65 en 79 van liet kiesreglement voor de Kamers van arbeid (koninklijk besluit van 6 Januari '1898, St.bl. no. 20) heeft goedgevonden vast te stellen de modellen voor de in genoemde artikelen bedoelde lijsten, aangifte-formulier, oproeping, stembriefje, vei klaring en processen-verbaal. Deze modellen zijn in een afzonderlijk bij voegsel tot de St.-Ct. van heden opgenomen. De oorlog. Blijkens mededeeling van den consul dei- Nederlanden te Barcelona zijn bij Mirio» ca onder- zeesche verdedigingsmiddelen aangebracht. {St.-Ct.) Invoer van vee iu België. Het Ned. Landl. Weekblad deelt het volgen de mede: Volgens Le Patriots, een Belgisch blad, heeft de minister van landbouw, de heer De Bruin, te Termonde een redevoering gehouden en toen ook gesproken over invoer van Nederlandse!) vee in België. Hij zou daarbij medegedeeld heb ben, dat het plan bestaat om weide vee (bétail maigre) uit Nederland in België toe te laten, nadat liet aan de grenzen is in quarantaine ge steld. Deze maatregel zal een voorloopigs zijn, in afwachting van een nader aan het departement uit te werken plan, dat, eenmaal vastgesteld, een einde zal maken aan den tegenwoordige!) toestand. Bond van Ned. Onderwijzers. Bij den heer C. van Twisk, te Amsterdam, heelt het Jaarboekje van den Bond van Neder- iandsche Onderwijzers voor 18981899 het licht gezien. Er blijkt daaruit, dat het aantal afdeelingen a '97 steeg van 126 tot 149 en het aantal leden en voorstanders van 4161 tot 5087. Veler lei waren de bemoeiingen in zake de pensioen- beweging en bij ontslag van onderwijzers. Over de afdeelingen meldt het verslag, dat wij onvertaald weer geven, het volgende Bij 't werken om salarisverbetering enig suk- ses behaald door de afdelingen Leeuwarden, Groningen, Stadskanaal, Wedde, Heerenveen, (in de gem. Schoterland) Almelo, Deventer, Arnhem, Tiel, Amersfoort, Aalsmeer, Edam, lioog-Zaandjjk, Delft, Allen (in de gem. Ouds hoorn), Schiedam, Schouwen en Duiveland. n Flinke verbetering verkreeg Weesp. Amster dam hield 'n enquête naar leeftijd, akteri euz. ■an de werkende leerkrachten aan de Open bare Lagere Scholen en gebruikte 't resultaat als wapen in de strijd voor lotsverbetering. Schoolvergaderingen enz.Te Enschedé en Zutfen zijn ze verplicht gesteld. fe Amsterdam, Deveuter, Zwolle. Arnhem is door het Dageliks Bestuur een uituodiging tot de hoofden van scholen gericht om ze te houden. Op sommige plaatsen worden ze toch aan een of meer scholen gehouden. (B. v. Dordrecht, Winterswijk, Pui merend, Aalsmeer, Neede, Oud-Gastel, Oudenbosch, Barsingerhoro, Selia- gen, Middelharnis, Apeldoorn, Boiger, Appel scha, Wageningen, Oosterwolde, Dokkum, Win schoten, Doetinchers, Westzaan, Ylachtwedde, Delft). nmeweikim Te Leiden heeft de burgemee-tei toegezpgil. In enkele plaatsen woi den vergaderingen go- houden van 't Dageliks bestuur of de sehóol- kommissie met hoofden en onderwijzers (Uit huizen en Uithuistermeden, Naarden, Smihie, Wildervank). Te Doetinchem hebben de onder wijzers het richt gekregen zo 'n vergadering aan te vragen. Kursussen voor verschillende eksamens be staan te Amsterdam, Rotterdam, Delft, Gro ningen en Schiedam. Bieblieoteken o.a te öeldermaken, Stadska naai, Oosten van Zuid-Beveland. Bij het plaatselik Komitee voor Staat«pen- sieoneering sloten zich Amsterdam, Apeldoorn en Utrecht aan. Te Schiedam tracht men geld bijeen te brengen, om kinderen naar vaknnsiekolonies te zenden. Enkele afdeelingen klagen over slechte op komst. Eén af-leeling vergaderde 'tgeheele jaar niet. Daartegenover slaat 'tzeer opgewekte lever in andeie afdelingen, zodat over 't geheel ge nomen 't afgelopen jaar een van bloei en opgewekt leven voor onze Bond kan genoemd worden. Alcoholgebruik door kinderen. Verschenen is het rapport, naar aanleiding van liet oordeel van Deventer geneeskundigen over het gebruik van alcohol door kinderen, uitgebracht door de afdeeling sDeventer en Omstreken der Nedeiland-che onderwijzer.s- propaganda-club voor drankbestrijding", rap- poiteur de heer J. vau den Berg, secretaris. Het oordeel van vijftien der Deventer genees- heeren is gevraagd en allen uitgezonderd dr. J. H. van Beemen, die absoluut de alcohol voor kinderen, ook als medicijn verbannen wil hebben zijn eenstemmig van meening, dat de alcohol als geneesmiddel, alleen op voorschrift van den medicus, moet gebruikt worden (the- lapeutisch middel dus), maar als diaeteti-ch, d. i. als voedend, krachtgevend en versteikend middel, de strengste afkeuring verdient. Maafscli. t. ber. <1. Nijverheid. De 121e algemeene vergadering der Nedeil. Maatschappij tot bevordering van Nijverheid zal gehouden worden te Almelo, op Dinsdag 12 en Woensdag 13 Juli. Den eersten dag zal de heer G. Salomon- son Hz. eene voordracht houden over de ont wikkeling van de texiiél-industrie in Twente na 1872, ook in verband met het algemeen belang. Op dien dag zullen ook behandeld worden Voorstel van liet departement 's Gravenhage Het departement 's-Gravenhage stelt aan de algemeene vergadering voor, dat het hoofdbe stuur worde uitgenoodigd, met de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland in over leg te treden ter zake \an eene regeling van het handels- en industrie-onderwijs hier te lande. Directeuren hebben geen bezwaar tegen dit voorstel, mits liet bedoelde overleg gehouden wordt door de maatschappij, op de wijs als door de algemeene vergadering zal worden vast gesteld. Voorstel van het departement Alkmaar: Plet departement Alkmaar spreekt de wen- schelijkheid uit, dat directeuren sprekers aan wijzen om onderwerpen van verschillenden aard, maar welke ten uultekompn van de maatschappij, in de depai tementen te doen behandelen, welke daarvoor aanvrage zouden doen bij het hoofd bestuur. De sprekers zouden dan tevens de opdracht moeten hebben, bij die gelegenheid het doel en den werkkring der maatschappij uiteen te zetten om hierdoor bevorderlijk te kunnen zijn voor het aanwinnen van nieuwe leden. Directeuren kunnen zich met de strekking van dit voorstel vereenigen en wensclien be treffende de toepassing liet oordeel der alge meene vergadering af te wachten. Den tweeden dag zal de lieer D. van Lookeren Campagne van Almelo epne voordracht houden over de vraag Heelt de Nrilerlandsche textiel nijverheid te duchten van de toenemende textiel industrie in Britscli-Indië, Japan en andere industrieele lauden De heer F. A. Holleman van Oistervvijk zal spreken over het nutti gebruik van fabrieksafval. Branderysehool. In de laatst verschenen aflevering van liet Zeilschrift fur Spiriiusindmtrie komt eene opgave voor omtrent de branderijschool, opge richt door de vVereeniging van Spiritui- en Stijfselfabrikariteri" in Duit-clihmd. Daaruit blijkt, dat het bezoek ook in 1S97, vetgelekel bij het vnorgaa' de jaar, toenam. De volgende cijfers toonen dit Aantal leerlingen *1897 72. 1896 07. 1895 58. 1894 51. 1893 49. In Febiuaii 1897 werd een cursus gehouden \oor eigenaars van brandeiijen en stijl-el- fabrikanten; zeven deelnemers waien hiervoor. Tot nu toe bediaagt het geheele aantal leei üngeri die de branderijschool bezochten, 1723. De bezoekers! aldus eindigt het verslapje, dienen wetenschappelijk goed voorbereid tezi,n. Dal geeft te denken. Internationale tentoonstelling te Luxemburg. In Augustus van dit jaar zalin Luxernbuig, onder patronaat van het gemeentebestuur, eene tentoonstelling plaats vinden. Zij omvat de volgende afdeelingen: Eerste Afdeeling. Hygiëne, heelkunde, apo thekersbedrijf. Tweede Afdeeling. Reddingswezen. Derde Afdeeling. Voedingsmiddelen. Vierde Afdeeling. Akker- en tuinbouw. Vijfde Afdeeling. Onderwijs, oecwnorr.i.-ehe inrichtingen, vrouwenaibeid. Zesde Afdeeling. Bedrijven, werktuigen, producten. Zevende Afdeeling. Kunstnijverheid en ver- siei ingskunst. Achtste Afdeeling. Sport. Negende Afdeeling. Ilandel, Koloniën, Alge meene zaken. Tiende Afdeeling In- en uitvoer. Inlichtingen kan men bekomen bij den secretaris van het Comité, M. Krnu«, te Luxemburg. De Staatscommissie, benoemd tot onderzoek naar de mogelijkheid van een wetsontwerp tot perisionneering der ouden van dagen, zal a.s. Zaterdag bijeenkomen. Blijkens bericht van Hr. Ms. gezant te Parijs ziju ïle invoeirechten op gianen in Frankrijk opgeheven van af 4 Mei tot 1 Juli St.-C't De Amsterdamsche Cuuranl deelt mede, dat haar bij informatie de onjuistheid is gebleken van In t bericht van het Jlbld., dat de heer Vening Meinesz na de irilnildigirigsfee-teii zijn ambt van burgemeester zou neerleggen. De heer Meine«z hoopt zegt de Amst. Ct. indien zijn gezondheid hem daartoe in staat stelt, nog enkele jaren op zijn post to blijven. Ct. Naar de Leeuw. Ct. verneemt, is het door sommige bladen medegedeelde bericht, dat de burgemeester van Leeuwarden zou zijn aange zocht om als burgemeester van 's-Gravenhage op te treden, van allen grond ontbloot. De gemeente-secretaris van Haarlem, mr. C, M. Rasch, heeft tegen '1 Juui ontslag ge vraagd. Als zijn opvolger wordt, volgens een bericht aan de N. R. Ct., genoemd mr. PaliuJ de Mortange, thans commies ter provinciale griffie. Tot buiten Uurbanus, aldaar. gemeente-secretaris van Den Ilelder is de voordiacht om benoemd de heer II. ambünaar ter gemeente-secretarie In de presidentieele rede, waarmede de Volksraad der Zuid-Afrikaansche Republiek geopend is, wordt den Volksraad verzocht, den Gen September, ter eere van de inhuldiging van H. M. Koningin Wilhelmina, tot een offi- cieelen feestdag te verklaren. Alle regeerings- kantoren worden dan gesloten. Bij Kon. Besluit is met ingang van 1 Juli 1898, aan mr. E. Ie Grave, op ziju verzoek, eervol ont slag verleend als burgemeester van Hcnnaarderadeel, Bij Kon, Besluit is aan W. Meijer, ontvanger der gemeente IJselmniden, AVilsum en Grafhorst, toe stemming verleend om te Kampen te wonen. Bij Kon. Besluit is, met ingang van 1 Juli 1898, benoemd tot directeur van et post- en telegraaf kantoor te Ede, W. Ribbink, tbans commies der posterijen van do 2e ld. Bij Kon. Besluit is, lo. aan na te meiden officieren bij dienstdoende schutterijen, op hun verzoek, eervol ontslag verleend; a. bij die te Jleppel, aan E. P. E. Hamer, als kapitein commandant; wegens verandering van woonplaats bij die te als L.ipiffi.t» bij die te luit."-, Bredt, ,iin mr. I'. V. F. A. Mathon, itoi terdam, eau F. R. 1'. Slaap als Se en ziju 2o. bij <!e dienstd. schutterijen benoemd bij die te Breda, tot 2e luit. J. II. Fonkcrt 'nj die te Nijmegen, tot kapitein a la suite, mr. ,1. L. F. Büthlingktot le-Iiut. F. II. W, Ilamcr bij die te Amsterdam, tot kapitein F. C. Dupuy; tot lc-hiit P. J. de Joiigh; bij die te Helder, tot majoor-commdt. J. C. Slis; bij die tc Alkmaar', tot off. van gez. iSU. h la suite E. P. Lngt bij die tc Hoorn, tot le-Init. A. I'. J. M. Sinitz bij die te Zierikzce, tot 2cduit. A. C. van der Vliet. Bij Kon. Besluit is de Oost-Indische ambtenaar met verlof A. .J. II. W. baron Van Heeckeren, laatste lijk secretaris dor residentie Mathoen, op zijn ver zoek, wegens physioko ongeschiktheid, eervol uit 's lauds dienst ontslagen, met toekenning van pen sioen. Bij Kon. Besluit is de Oo-t-Iudi-ekc ambtenaar met veilof I'. L. O Welter, Ir itstelijk zoutverkoop- pakhni-meestcr tt' Pulcinberg. op zijn verzoek, eervol uit 's lands dienst ontslagen, niet toekenning van pensioen. Bij Kot: Besluit is de otf v.ui gez. le ld. van het leger iu Xcderl.-Iudid, II Brcitenstein, op zijn ver zoek, eervol uit den militairen dienst ontslagen, met toekenning van pensioen. De beer Th. Remy Jr., benoemd tot consul der Nederlanden te Kleef, is iu die hoedanigheid door de Dnifsehe regeering erkend en toegelaten. Xko. Hdtv. Keek. Do voorjaarsvergadering der Alg. Synodale com missie der XedcrI. Ilcrv. Kerk zal D-usdag 10 Mei, des morgens tc elf uur uur, in 't gewone lokaal tc 's-üraveniiagc aanvangen. De samenstelling dier com missie heek sinds de najaarsvergadering geen ver andering oudergaan. Zij bestaat uit do heereu M. A. Perk, Waftlsch predikant te Amsterdam, president; dr. G. J. van der Flier, predikant te 's-Gravenhage, vice-president; L. Overman, te 's-Gravenhage,secre taris en adviseerend lid; M. E. van der Meulen, predikant te Bolsward; mr. G. Nanta, oud-ouderling te VeendamC. F. Gronemeycr, predikant te Am sterdam jbr. A. C. Roeit, oud-ouderling te Zierikzce; J. W. van Hoogstraten, predikant te Edam, en mr. W. J. L. Umbgrovc, oud-ouderling te Zutfen. Daar de Synode bet beheer van verschillende fondsen voor dit jaar aan de synodale commissie opdroeg, zal de quaestor general, dr Vou Reeken tc Haarlem, de zittingen, waarin de behandeling der aangelegenheden van die fondsen aan do orde is, bijwonen cn aan de beraadslagingen met advisecrendc stem deelnemen. Na de dagen naderen, dat de regeling van het beheer der kerkelijko goederen in de Synode vande Ned. Ilerv. Kerk aan de orde komt, heeft het Algemeen College van Toezicht aan de verschillende kerkvoog dijen een circulaire gericht, om do bezwaren in het licht te stellen tegen het voorloopig aangenomen reglement. Naar de V. 71. Ct. verneemt, zullc-n in meer dan één provincie afgevaardigden van do verschillende kerkvoogdijen samen komen om te overwegen welke stappen kunnen worden gedaan tegen de invoering van het nieuwe beheersreglement. De zes-en-vijftigste vergadering der Zuidholland- scbe Predikautenverceniging zal op Dinsdag 3] Mei, 's morgens ld uur, gehouden worden in de bovenzaal van „Tivoli" to Rotterdam. Door het Prov. Kerkbestuur van Drenthe zijn tot do evangeliebediening in deNed.Herv.Kerk toegelaten de heereu 13. Klein Wassink en G. Steenkamer cau- didaten aan do hoogcschool te Utrecht. Beroepen: Te Made en Oud Drimmelen, E. Janzen, te Esttc Nes op Ameland li. Kijlstra Jz., to Waaksens en Brandgum; te Hattem, li, Jonker, Jz.. te Holten; te Made, E. Jnuzen, te Eist bij Gel- dermalsen te Nieuw-Vosmeer, A. F. van der Scheer, te Drempt; te Kage, A van Veen, tc Ilillegom. Te Oud-Drimmelen, E. Janzeu, te Est. Te Gene- muiden, II. Visschcr, te Delft. Bedankt: Voor Garshuizen, door J Jansen, te Gasseltcrnijeveenvoor Sas van Gent, door C. L. Queré, te Westmaas voor Vroomslioop, door Joh. Langman, te Bovensmitdc voor Harderwijk, door B. Vermeer, te Utrecht. IIkest. Eva.no. Lutjiersche Keek. Aangenomen: Naar Dordrecht, door J. H. Grottendieck H F. Wz., tc Maastricht. De algemeene kerkelijke commissie der Hersteld Evang. Luth. Kerk heeft besloten de kerkcraden uit te noodigen, aan den Sisten Augustus a. s. gods dienstige wijding te geven, door het houden ecner godsdienstoefening op dien dag. Remonstr. Broederschap. De commissie tot de Zaken der Remonstrautscbe Broederschap heeft de besturen der gemeenten uitge noodigd, op 31 Augustus, koningiuucvcrjaardag, dienst te houden. Gen. Kerken. Beroepen: Te Berliknm (Fr.) H. J. Allaart.te Harlingeu B. Bedankt: voor Baarland, door P, A. Lauting, te Nieuvvendam; voor Gouda, door J. R. Dijkstra, te Jourevoor Oud-Vosmeer, door Joh Visser, te Ierseke. Aangenomen: Naar Doesburg, door H. W. Felderhoff. te Jutrijp-Homuierts (Fr.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1