Voor de maanden Mei en Juni i 9ST Huishoudelijke Artikelen en Ijzerwaren. FC 'MEE n soor:en. II BRi»KMAN V DIJK I J. H. A. THOMAS, Luxe Artikelen. 1 I HORlVBY's STOUT, L GER, l i w G L ick* G zin f" ls= h uii n oiii VAN VLIET, Broersveld. f 16.- enz. 60 CENTS. ZOMERDIENSTREGELING RIJWIELBENOODIGDHEDEN. LAM'TAABlKTS ein ZADSLS ÏIAILLEER- ci TIEHIKKEL-ISRICHTING. GEBOTSTE OMDEKU BIJSCHOOL. I SCHIEDAM, Hooïstraat 49-66, ROTTERDAM, Jonkerfransstr. 124 SPIEGELS en SCHILDERIJEN Pudding-Poeder, S. MALTHA Cz., Vollenhovens Vollenhovens Maandblad, uitsluitend voor Kledingstukken van Jongens en Meisjes. JAARBOEKJE Colbert Costumes, Cheviot f4.90 f6.50 f 9- f 12.- rantasie f6.50f 9- f 12.- f 16.- Jacquet Cheviot f 11,- f 14.- f 16- f 18.- Gehee WollenI antalons, inpotssorfeeiif,vanf 1.70 tot f8.- Jongeheeren-Costumes, leeft, 14-11 jaar, vanaf f5- 7-14 f3.50 Kinderpakjes vanaf f 1-25 tot de fijnste kwaliteiten. POST, SPOOB en. TBAM, bericht de ontvangst van een spotgoedkoope partij en MEUBELEN. meest versterkende drank. abonneeren voor slechts Hoogstraat 40. Telephoon 121. Ecnig adres >oor liet be-roeinde CMAIX-ZABEL. HOOGSTRAAT ÏO cent per pakje. beste Bier voor dagelijksch gebruik. Ieder Nommer met 60 k 70 Gravuren en een uitvoerig Knippatroon. van SCHI EDAM tUeigertetfe flesch afs NAMAAK, Z& warn é&ne Generaal-Depot F. E. YAN SANTEN KOLFF, Rotterdam KAN MEN ZICH VOOR SCHIEDAM OP DE SCHIEDAM!! COURANT Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau BOTEKSTUAAT Xo. fO. Telefoon Xo. 123. VAN Schiedam betreffende, zijn verkrij«ba ai* a ÏO Cents aan het Bureau van de Schiedamsche Courant Boterstraat 70. Prachtige sorteering Voorhanden een flinke sortcering '9 het (ljnstc merk, dat tot heden aan de markt kwam, op maat gesneden tegen fabrieksprijs terkiijgbair bij Hoogstraat 6 b'd Koemarkt. Verkrijgbaar te Schiedam by J. II. O. VAM WAART, gebot teld en op fusten van 20, 40 en 80 liter, tegen brouwersprijs. Bij H. A. M. ROELANTS, te Schiedam, verschijnt: Prijs per kwartaal 45 Cents, franco pe<* post 55 Cents. Prospectussen zijn op aanvraag bij alle Boekhandelaren en den Uitgever gratis verkrijgbaar. Pi ijs f 0.60. die jiidvccrxfrn is van bovenstaand Verkrijgbaar bij de voornaamste HH. Kruideniers ,en Handelaren in Comestibles, zoomede op kogelflesschen bij HH. Mineraalwaterfabiikanten hier ter plaatse. ■fx"- - -i c\ ..'Hf- enz. bepaal ik mij ertoe ware Uittreksels te geven uit de brieven, die ik dagelijks ontvang.Om iedereen die er belang in stelt, de gelegenheid te geven zelf de nauwkeu rige en volle waarheid te latewveinemen, en daaruit zien kan dat van Verkeerde voorstelling- of van Bedrog geen t sprake kan zijn, noem ik de volle Adressen. C LÜCK,*C LBERG. I Men wordt verzocht gratis Prospectus aan te vragen. Prijs f.1.25 en f. 2.50. Proefflesch 70Cts. Dépots in bijna elke Apotheek Alleen echt met den naam der firma C. LOCK, Colberg. I. tick's Gezondheid* Kruiden honig. Maviouw Stochay uit deze stad beeft Uwe geneesmiddelen gebruikt, nadat de doctoren haar reeds opgegeven hadden, en zij is beter geworden. Neustadt a, Warthe, 2 Decbr. 1897. •t, flzijmankiewlez, Clericus. Te Schi e dam bij |D. MALTHA, Drogist.' beeren- mk r\ WRkuiw\<i.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 10