cTJba" li bre. 52'" jaargang. Zondag 8 en Maandag 9 Mei 1898. N°. 9621, Eerste Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgeverT h. j, c. roelants. FEUILLETON. BUITENLAND. COURANT. AsösiramirraPBUB voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. -1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nommera- 0.02 BUREAU s BOTER9TRAA1 ÏO, Telephoon ïïo. 123. Jldvbrtbktiepkijs: Tan 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Dit nummer bestaat uit drie bladen. Algemeen overzicht. Schiedam, 7 Mei '98. Be oorlog. Het begint zoo langzamerhand wel wat vreemd te worden, dat er nog geen berichten van admiraal Dewey zijn. Wat is er toch bij Manilla gebeurd vYat doet de Arnerikaansche vloot? begint men zich met een zweem van ongerustheid af te vragen. Commodore Dewey had zeker reeds iets van zich kunnen laten hooren, en al worden er nu tal van berichten de wereld ingebracht door nieuwsbureau's en sensatie-bladen, men mag als vaststaand aannemen dat noch in Spanje noch in de Yereenigde Staten en daar mag men toch het eerst nieuws omtrent de Philip pijnen verwachten reeds iets bekend is van het lot van Manilla en de vijandelijke vloot. Dat in Spanje telegrammen uit Hongkong omtrent de Philippijnen zouden zijri ontvangen, is al zeer onaannemelijk de Amerikanen zou den het overbrengen van berichten naar Hong kong wel hebben weten te beletten. En vooral, wanneer Ca vita door de Amerikanen reeds genomen is, en dezen dus nog steeds de boven hand hebben. Die inneming van Cavita zou door den Duitsr.hen consul te Hongkong aan den Dnitschen gezant te Madrid zijn geseind maar men mag veilig aannemen dat, vooral wanneer de Amerikanen nog aan de winnende hand zyn, de eerste berichten omtrent de Philippijnen wel te Washington zullen aankomen. Ook daar zijn nog geen nadere berichten ontvangen, geen goede en ook geen kwade. Dat de Arnerikaansche regeering slechte tijdin gen zou achterhouden, is wel implicite be weerd door het mededeelen van op het Witte Huis te Washington ontvangen onrustwekkende telegrammen. Maar van verschillende zijden wordt de verzekering gegeven, dat de Arneri kaansche regeering geen berichten, van welken aard ook, aan de natie zal onthouden. Zij zou het ook moeilijk kunnen. Men is aan dergelijke achterbakschheid in het land der Yankee's allerminst gewoon. Dat het uitblijven van de Mc Cull och, het Arnerikaansche adviesjacht, dat reeds eenige dagen met depêches te Hongkong verwacht werd, onrust wekt. kan geen verwondering baren. Men kan niet anders dan vermoeden dat de strijd nog voortgezet wordt, of althans zoolang voortgezet is, dat nog geen bericht Hongkong heeft kunnen bereiken. Een mededeeling uit jofficieele Spaansche DOOR THEODOR DUIMCHEN. 12) Daar kwam Ruiz zeggen dat de ontbijttafel gereed was. Möbius nam don sneeuwwitten oude nog eens met verhoogde belangstelling op. Er was gedekt op de veranda, die nog in de schaduw lag. Na den met dansen doorgebrachten nacht en na de koude begietingen, waarmede Ruiz de beide heeren had verft ischt, deden zij nu de Chineesche kook kunst alle eer aan. De man verstond dan ook uitstekend zijn vak: uitmuntende eieren, rijst, gehakt vleesch, gestoofd met Spaansche peper, gebakken visch, koude schapenbout, op esn flink blok ijs een zilveren vlootje met zeer versclte ongezouten, voortreffelijke Noord-Ameiikaansche boter; zelfs radijsjes en rogge brood ontbraken niet. »Ja, wij hebben het hier lang goed," zei Gebauer. »De Lloyd-booten bakken brood voor ons, en de Arnerikaansche stoombooten brengen ons twee maal in de week boter in hun door ijs koel gehouden iadinpruimen, de refrigalor rooms." iDse luxe was mij al bekend uit het Louvre en het Tolégrafomaar ik ben vet baasd dat men het op zich zelf zoo goed kan hehben." Ten slotte werd zwaite koffie gepresenteerd. Hij was den doctor bijna te sterk. sNeem suiker, 'man, neem suiker. Onze suiker bier is heel iets anders dan het ellendige goed dat jelui in Europa naar benijdenswaardige, voor bron" in de Londensclte Star, als zou het Amerikaansch eskader in de baai van Manilla door twaalf schuil gebleven Spaansche kanon neerbooten worden opgesloten, zoodat de Ameri kanen niets kunnen doen dan de stad beschieten over landingstroepen beschikt commodore Dewey niet is om bovengenoemde reden zeer ongeloofwaardig. Berichten uit sofficieele Spaansche bron" kunnen er niet zijn. Het eenige dat te Hongkong nog omtrent de Philippijnen vernomen is, betreft de ver sterkingen op het eiland Corregidor, die den toegang tot de baai van Manilla bestrijken Volgens de mededeeling, door twee Arneri kaansche zeilschepen, die vóot- den slag Ma nilla hebben verlaten, te Hongkong aangebracht, bestonden die versterkingen alleen uit ver schansingen met zakken aarde, w aarop scheeps- kanonnen waren geplaatst. De oud-gouverneur der Philippijnen Primo de Iiiveira is zeer gerust omtrent het lot van Manilla. Aan een der bladen te Madrid seinde hij uit Port-Saïd »Het Arnerikaansche eskader kan open plaatsen vernielen, maar zich nooit meester maken van Manilla. God geve, voor de eer van Spanje, dat het dit beproeve 1" Zoo onbekend als men i> met het lot der Philippijnen, zoo weinig weet men ook van het bt-langrijkst deel der Spaansche vloot, het zgn. Kaap-VerdKche eskader. Het heeft de Kaap- Yerdische eilanden verlaten, koers zettende naai het Westen. Daarop is te Liverpool, door een van Philadelphia komende stoomboot be richt dat het een oorlogsvloot had ontmoet die koers hield naar het Westen. Men vreesde toen van een aanslag op Arnerikaansche havens. Daarop is gevolgd de verwachting van een zeeslag bij Porto-Rico, weer teleurgesteld door het bericht dat de Spaansche vloot naar Cadix tei ugkeerde. En nu weet men eigenlijk niets omtrent di eskader. Maar te Washington koestert men de vaste overtuiging dal een groote zeeslag ophan den is. De correspondent der Daily Telegraph seinde dit Donderdag j.l. aan zijn blad, er bij voegende zelf van den chef van het bureau van inlichtingen en andere bevoegde ambtenaren van het departement van marine vernomen te hebben, dat niemand weet waar de Spaansche vloot zich bevindt. Een bulletin der New-Yorksche Evening Journal verzekert dat het Kaap-Yerdische eska der op weg naar Porto-Rico is. De Temerario is van Ensenada, bij Buenos- Ayres, vertrokken. Ook de Arnerikaansche vloot in de Antillen doet zoo, dat men er geen touw meer aan vast kan knoopen. Wordt Cuba nog geblokkeerd Volgens een bericht uit New-York omtrent het prijsmaken der Lafayettewel. De Lafayette, een boot der Fransehe Transatlantische My., vertrok 21 treffelijke systemen uit je eilandige beetwortels namaakt. Van het aroma der koffie gaat met onze suiker niets verloren." tUitmuntend," erkende Möbius, nadat hij naar voorschrift had gehandeld. »De beste koffie, die ik ooit in mijn leven gedronken heb. Alleen onlangs bij Pacheeo »Met alle respect," viel Gebauer hem in de rede ïje wordt waarachtig een kenner. Het is dezelfde soortpriina Las Caobas. Tot de bezitting behoort ook nog een der weinige koffie-plantingeri, die wij nog op het eiland hebben. Een zeer beroemde boon; zelfs toen Cuba nog kolfie uitvoerde, weid daarvan nooit iets geexporleerd, niaar alles werd hier op het eiland gedronken voor prijzen, die in Europa niemand zou betaaid hebben. De oude don Eusebio heeft mij onlangs opgenomen onder hen die hel voorrecht genieten even goede koffie te drinken als hij zelf. »En nu een Briiannica, en dan vooruit. De tram rijdt hier voorbij. Je komt eerst nog even bij ons op kantoor kijkenvan morgen zal er toch niet veel gedaan worden. En wanneer do Ameriknansche boot binnen is, vaar ik met je aan boord en ont vangen wij samen de twee Yankee's." Zoo gebeurde het ook. Da boot was reeds een paar uur geleden voor ankor gegaan zij was reeds vroeg in den morgen binnengeloopen, en de beide Amerikanen voelden zich vei hebt toen zij eindelijk, over de reeling liggend, dr. Möbius dien zij te B iston hadden leeren kennen, in een lancha zagen aankomen. Hun bagage werd spoedig afgelaten en toen zeilden de vier heeren, nadat het noodige vooistellingsceremonieel in de wiegelende boot had plaats gevonden, weder naar de haven. Gebauer nam nog inderhaast bij Dominica de honneurs van het eiland waar met een uitmuntende cham pagne cocktail, en vervolgons reed de doctor met April met passagiers en volle lading van St. Nazaire, deed den 22sten Santander en den 23sten Corunna aan en werd Donderdag j.l. voor de haven van Havanna genomen door de Minneapolis, die er jacht op had gemaakt, en er met behulp van de Wilmington, de Neio- porl en de SlorriU ten slotte in slaagde het schip aan te houden. Het recht om dit Fransehe schip prijs te maken zou hierop berusten dat het oorlogs contrabande aan boord had. De Transatlantische My. zegt evenwel niet te gelooven aan het prijsmaken der Lafayette, daar het schip geen oorlogscontrabande aan boord had, en de kapitein instructies had ge kregen om de blokkade niet te forceeren. Een telegram, van Lloyd's New-Y'orksch bureau te Londen ontvangen, meldt dat de Lafayette dooi de Amerikanen weer los is gelaten. Internationale moeilijkheden, waarvoor men vreemde, zullen dus wel niet het gevolg zijn. Van nieuwe krijgsdaden van de zijde der Yereenigde Slaten hoort men overigens al zeer weinig. Toch is er een klein gevecht, het eerste op Cubaansch grondgebied, geleverd. De Arneri kaansche gewapende sleepboot Legden had de kolonels Acosta en Cartaya van het leger der insurgenten van Key-West naar Cuba overge bracht en 's nachts dicht bij Havanna aan land gezet; de twee Cubanen zouden zich in verbin ding stellen met de opstandelingen. Woensdag ging de Legden daarop in den vroegen morgen de beide insurgenten-officiers halen op het punt waar Cartaya aan land was gegaan. Kleine bootjes werden op het afgesproken signaal naar de kust gezonden om een officier over te brengen. Besloten werd toen in een kleine kreek oorlogsbehoeften te ontschepen, en reeds was men daarmede bezig, toen een detachement Spaansche cavalerie op kwam dagen, die de Legden begon te beschieten zonder echter een der manschappen te raken. Er ontstond toen een gevecht tusschen de Spaansche cavalerie en een veertigtal opstandelingen, die blijkbaar door de Spanjaarden niet waren opgemerkt. De Legden, geen hulp kunnende verleenen, stoomde toen weg, maar kwam spoedig terug met de kanonneerboot Wilmington. Het zware scheepsgeschut deed de Span jaarden spoedig wijken, en de amunitie, wapens en levensmiddelen werden aan land gebracht. Over een tweede gevecht (of wordt ook hier mede deze schermutseling bedoeld spreekt een te Madrid loopend gerucht. De Amerikanen zouden een landing beproefd hebben in de nabijheid van Havanna, maar met groote ver liezen zijn teruggeslagen door de Spaansche troepen. Wellicht ook moet dat in verband worden de beide nieuw aangekomenen naar liet station en raet den eersten trein den besten naar Marianao. Het waren een paar eigenaardige heeren, die twee Amerikanen. De doctor amuseerde zich over hen gedurende het rijden. De jongste, Jones ge geheeten, was een lange, hoekige, knokige, gespieide, nog jonge man; hij droeg zijn haar kort geknipt als een boistel; zijn wang en zijn bovenlip waren glad geschoren, maar zijn Yankee-sik was iang en vol. H>j was een man die "t ver in de wereld ge- biaeht had; hij was als siotenmakersjongen begon nen, en nu was hij een der flinkste en knapste monteurs, die voor de belangrijke installaties der firma een der eeiste van het vak in de Ver eenigde Staten op reis werd gezonden. De lieer Jones scheen tiouwens een zeer sterk zelfbewustzijn te bezitten. Maar dat was ook niet te verwonderen en is ook geen gebrek. Dat een Noord- Amoiikaansch gentleman een zeer bijzonder mensch is en dat Mexico en Cuba en Middan-Amerika en zoo voorts ten slotte toch eigenlijk aan de Voreo- nigdo Staten behooren, en dat de Mexicanen en de Cubanen en de Engeischen, de Duitscheis, de Rus sen en de Franschen eigenlijk nergens voor deugen, die ovei tuiging lag in zijn geheele persoon te lezen. Knappe Amerikanen hebben voor deze zeer bij zondere soort van vaderlandsliefde een zeer mooi vvooid uitgedacht, dat ontleend is aan hun wapen. De bekende adelaar van bet Noord-Amerikaansche wapen, die niet zooals de Europeesche heraldieke adelaars belachelijk gestileerd, maar zeer naturalis tisch is opgevat, die met wijd uitgespieide vleugels, met zeer begeeiiijke klauwen en tot den aanval ge- eed, en naar voren gestrekten kop de wereld in kijkt, die adelaar beeft aan het zelfbewustzijn der Yan kee's den naam gegeven the spread eagle feeling. Zijn landgenoot, zekere heer Squire, niet zoo lang, maar zwaarder, bijna een weinig gezet, droeg gebracht met een telegram uit New-York vol gens hetwelk gisteren 5000 man zouden landen tusschen Matanzas en Havanna. Wat de plannen der Vereenigde Staten be treft, beweert de Star dat de regeering te Washington de Engekche heeft verwittigd van voorgenomen vlootoperatien tegen de Kanarische eilanden. De Britsche admiraliteit zou dan ook reeds van Gibraltar uit een stoomboot hebben gezonden naar Las Palmas en Santa Cruz om de op Grand Canavia en TenerilTe vertoevende Engekchen af te halen. De plannen ten opzichte van Cuba schijnen verandering te moeten ondergaan. Maximo Gomez moet n.l. over veel minder mannen beschikken dan men wel dacht, zoodat het expeditionnaire corps der Yereenigde Staten grooten zal behooren te zijn dan aanvankelijk het plan was. Intussehen heeft de Amerikaansche regeering een krachtige nota ingediend bij de regeering te Lissabon, omdat vandaar 900 kisten amunitie zijn gezonden naar de Kaap-Verdische eilanden en daar overgeladen op de Spaansche schepen. Men is te Weenen hoogst ongerust over de toekomst der Spaansche dynastie. De Regentes zou voornemens zijn het bewind neer te leggen. In het paleis haars broeders te Weenen zouden reeds vertrekken voor haar in gereedheid wor den gebracht en een reeks appartementen in een hotel gehuurd zijn,voor geval Maria Christina, eerder dan men verwachtte, te Weenen mocht aankomen. Dat er in Spanje op verschillende plaatsen opstootjes voorkomen, is bekendmaar dat er reeds zoo groot gevaar zou bestaan voor de dynastie door deze niet-politieke onlusten, wordt door de correspondenten van verschillende bladen voortdurend ontkend. Dat men zich echter te Weenen voorbereidt op alle gebeur lijkheden, is ook zonder onmiddellijk gevaar voor een omwenteling best mogelijk. Vooral in de provincie Murcia gaat het rauw toe. Er wordt brand gesticht, telegraaflijnen worden afgesneden enz. Maar alleen de hooge broodprijzen brengen de menigte in beweging. Yan de plannen der Spaansche regeering lekt niets uit. In den Senaat weigerde den minister van financiën zelfs inlichtingen te geven aan een senator, die de regeering vroeg naar haar plannen In de Kamer werd een bespreking gevoerd over de politiek van het Kabinet in zake den oorlog. Romero Robledo viel hevig de liberale regee ring, de autonomie en de slechte voorbereiding voor den krijg aan. Hij wilde geen groot leger op Cuba handhaven om een afkeurenswaardig bewind te verdedigen. De minister van buitenlandsche zaken Moret y Prendergast deed uitkomen dat de autonomie den stempel van dit spread eagle feeling nog duide lijker op zijn proconsulsgelaat geprent. De man had het ook nog verder gebrachthij was juist zoo begonnen als da ander en was nu reeds deelgenoot der wereldfirma. Hij had to rechter tijd patenten genomen voor eenige belangrijke uitvin dingen, die hij aan zijn firma voor niet minder dan voor een deelgenootschap verkocht. Hij was zelf meegegaan naar Cuba, omdat er hem veel aan gelegen was dat de installatie van Las Caobas de klandisie der andere Cubaansche planters met zich zou brengen, wanneer de vrede, waarop men ook in de Vereenigde Slaten van maand tot maand hoopte, zou gesloten worden en alle planters onder bescherming van den vrede er toe zouden moeten besluiten om do suikerfabricatie in te richten over eenkomstig den vooruitgang, dien de techniek intussehen had gemaakt. Onderweg had het de beide heeren niets kunnen scheien, beschouwden zij het als vanzelf sprekend, dat don Eusebio hen aan tafel had genoodigd. Vrije kost en inwoning was voor hen bij het con tract bedongen, en waar men hun het middagmaal leverde, scheen hun van weinig beteekenis toe. Möbius had er daarom schik in te zien wellt een indruk desniettemin de oude edelman en zijn doch ter op deze democraten maakten. De persoon lijkheid is toch alles. De beide Yankee's waren na hun ontvangst eigenlijk geheel andere niensehen. Het spread eagle feeling was vervlogen, en het duurde zelfs geiuimen tijd en de geheele voor! o- mendheid van don Eusebio en diens dochter was noodig om de twee heeren langzamerhand in dit huis en aan dezen disch weer wat op hun gemak te zetten. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1