BINNENLAND. STADSNIEUWS. TLAARDINGEN. Kunst eu Wetenschap. Rechtzaken. Laatste Nieuws. de beste oplossing was voor Cuba, maar de Amerikanen beletten een loyale uitvoering en begunstigden de vrijbuiters. De stokerijen van generaal Lee hebben ontevredenheid en opstand verwekthet is belachelijk een. democratische natie Cuba van zijn onafhankelijkheid te zien berooven. De spreker toonde aan dat hij verre van geen voorzorgen genomen te hebben, toe bereidselen maakte tot den oorlog, op het oogen- blik dat de diplomatie geloofde in den vrede. De rede van den minister werd met toe juichingen ontvangen. De minister van oorlog heeft thans bekend gemaakt dat de wet op de legerorganisatie het aannemen van vreemdelingen in het leger niet toestaat. Gemengde ülcdcdcclingen. Nadat Donderdag afscheidsdiners plaats had den gevonden ter eere van Von Buol, den voor zitter van den Duitschen Rijksdag, bij den staatssecretaris Von Bülow en anderen, waarvan de gasten zich later vereenigden op het afscheids feest bij den Rijkskanselier, waren gisteren de leden van den Rijksdag en tal van hooge per sonen uit regeerings- en legerkringen de gasten des Keizers. Wilhelm II dankte aan dit gastmaal in een toost voor het besluit tot oprichting van een gedenkteeken voor zij n vader. De Keizer gaf den scheidenden heeren den wensch mede, dat zij evenals de groote keizer bij den arbeid dien zij dit jaar denken te doen, hun taak zóó zullen opvatten dat zij eenmaal met goed geweten voor God en Keizer kunnen treden en op de vraag of zij met geheel het hart voor het welzijn des rijks hebben gearbeid, »ja" kunnen antwoorden. Uit de bron, waaruit zijn grootvader en zijn vader kracht schepten, schept ook de "Keizer zijn kracht. Hij meent het doel dat hij zich gesteld heeft, te zullen hereiken. De Keizer sloot zijn rede met een »hoch" voor het geliefde Duitsche vaderland en het heerlijke Duitsche volk. Bismarck heeft eenige dagen het bed moeten houden wegens een verkoudheid maar thans is de kluizenaar van het Sachsenwald weer volkomen hersteld. Het Engelsche Lagerhuis behandelde gis teren de Engelsche begrooting, en bij die ge legenheid heeft de minister Chamberlain een en ander gezegd over Rhodesië. De toekomst moet leeren of Rhodesië pro tectionistische rechten zal heffen op vreemde waren. De politiek der regeering is niet atkeerig van vrijhandel. De regeering oefent thans een absoluut toe zicht uit op den Rhodesisehen raad. Rhodes zal waarschijnlijk zijn groote fout wel niet herhalen. Of er goud gevonden wordt of niet, er is een groote toekomst voor Rhodesië weggelegd, meende Chamberlain. De minister deelde ten slotte nog mede dat Marshall Clarke regeerings-commissaris zal worden in Rhodesië. In de Oostenrijksehe Kamer verklaarden in een debat over de afschaffing der graanrechten de meeste sprekers zich tegen die afschaffing. Er werd zonder stemming overgegaan tot de orde van den dag. Ook te Florence zijn onlusten uitgebroken wegens de hooge broodprijzen. De karabiniers hei stelden de orde. In Yemen (Arabic) is een opstand uitge barsten die ernstige afmetingen schijnt aan te nemen. Er zijn reeds twee Turksche bataillons heen gezonden om de orde te herstellen, en vier andere staan op het punt te volgen. In het achterland van Sierra-Leone schijnt de opstand tegen de hutbelasting een ernstig karakter aan te nemen. Er gaan oorlogsschepen en troepen heen. De Russen hebben zich te Port-Arthur reeds geheel als de heeren en meesters gevestigd. De Chineesche autoriteiten hebben niets meer te zeggen. Op dit oogenblik wordt de haven door Rusland versterkt. Prins Kung, de ex-voorzitter van hetTsung- li-Yamen, is niet dood. Hij was schijndood, maar bleek later nog in leven te zijn. Hij is evenwel zeer zwak. Tentoonstelling van vronweoarbeid. De rubriek-commissie voor onderwijs der Nationale Tentoonstelling van vrouwen-aibeid, heeft kennis gegeven, dat het onderwijs-eon- gres gehouden zal worden op 10, 14, 42 en 13 Augustus. Als inleiders zijn reeds ingeschreven de heeren Haanstra, Tutein Nolthenius, Beek man en Ligthart, en de damesVan Eeide, Kostei s en Ida Heyermans. Het congres-bureau stelt op aanvrage een barer leden beschikbaar om in onderwijzers- of vrouvvenvereenigingen het congres-pi ogram- raa toe te lichten. De gewone audiëntie van den Minister van Justitie zat op Woensdag 11 Mei aanstaande niet plaats hebben. Naar men bericht, heeft de minister van Binnenlandsche Zaken zijn voornemen laten varen om de beschrijving der bevolking in registers te doen vervangen door het persoons kaartenstelsel. Naar wij vernemen heeft de Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid wel degelijk uitvoering gegeven aan zijn voornemen om een lager tarief voor perstelegrammen voor te be reiden, en wei in den vorm van eene algemeene verlaging voor het tarief van groote telegrammen. Maar de Raad van State moet hiertegen be zwaar hebben gemaakt wegens de fiuancieele gevolgen. De zaak wordt echter nog verder overwogen. Te Wageningen is plotseling overleden de heer F. W. Jaeger, gedurende vele jaren direc teur van het post- en telegraafkantoor aldaar. Hier te lande is bericht ontvangen, dat de heer J. G. Schot, assistent-resident te Amoenthai, aldaar den 3en Mei overleden is. Naar men verneemt, is de heer J. Ochsendorf, adjunct-directeur van de gemeente-gasfabriek en hoügdsukwaterleiding te Dordrecht, benoemd tot adjunct-directeur der gemeente-gasfabriek te 's-Grcvenhage. Verkiezingen. By het bestuur der kiesvereeniging sSchie- dam'' zijn opgegeven als voorloopige candidaten voor Provinciale Staten de heeren P. Loopuyt en H. J. Versteeg. voor den gemeenteraadde heeren L. L van Emden, A. Gouka, P. van Groningen, F. W. N. Hugenholtz Jr., G. W. Snel, dr. J. Endtz en nar, D. Lodder. Beide laatstgenoemde heeren hebben bereids voor eene eventueels candidatuur bedanktvan de anderen is nog geen bericht ingekomen. |f Toonkunst. F Ware het niet dat de weersgesteldheid in deze dagen van dien aard is, dat men er den kalender en het jonge groen op moet nazien om niet te denken dat het November is of Maart in plaats van de wonderschoone bloeimaand Mei, men zou de reden van de slechte opkomst van het publiek gisterenavond gezocht hebben m de meening dat met het intreden van het warme seizoen de concert-campagne als geëindigd moet beschouwd worden. Zij die tegenwoordig zijn geweest, zullen hun gang naar Musis" niet berouwd hebben. Het bestuur tan onze afdeehng van Toonkunst had zich genoopt gezien het aanvankelijk voornemen, tot liet geven van een tweede uitvoering met koren, prijs te geven en heeft daarop de geluk kige gedachte gehad eene soiree voor kamer muziek te organiseeren die naar verwachting geslaagd kan heeten. Met het vocale gedeelte van deze muziekuitvoering hadden zich twee bekende Schiedamsche dilettanten belast, de dames J. v. V. en J. N. Mej. J. van V. was, vooral na de pauze, haar stem goed meester. Zoowel met het «Heilig Gott" van Handel, als met hare liederen in de tweede afdeeling had mej. v. V. veel succès. Het meest beviel ons het bekende, onverge lijkelijk schoone lied slch liebe dich" van Grieg. Mej. v. V. beloonde de hulde van het publiek met een toegiftje. («Zonnelied" van Cath. van Rennes.) Mej. N. droeg met hare bekoorlijke reine sopraanstem liederen voor zoowel voor als na de pauze. "Van het vijftal stond ontegenzeggelijk bet geestige lUnbelangenheit" van Weber als compositie het hoogst, maar, het moet gezegd worden, ook aan de componisten van minderen rang werd eer genoeg bewezen. Mej. N. was uitstekend bg stem en droeg hare liederen met veel gemak en zelfveitrouwen voor. Bijna onnoodig te vermelden, dat haar succes groot was en dat het publiek mej. N. niet los liet voor en aleer die vleiende aanslag op de persoon lijke viijheid met nog een liedje was afgekocht. H>-t instrumentale gedeelte op dezen kunst avond bleek aan goede handen te zijn toever trouwd. Als primus inter pares trad de heer W. Beunderman (leeraar aan onze muziekschool) op, eerst met eene sonate van Beethoven, later met kleine solo-stukken en als leider van een kwartet dat veel belooft en veel reeds geeft. In alle drie zyner functiën had de heer Beunder man zeer te recht een volkomen succes. De sonate van Beethoven (op. 42 Ré majeur) werd zoowel door den lieer C. Drukker (2de violist van het kwartet) als door den heer Beunderman uitstekend ten uitvoer gebracht en hetgeen daarbij de kroon op het werk zette, het samen spel was voortreffelijk. Het is een groot musikaal genot voor publiek en executanten beide om zich met den genialen arbeid van den Groot meester der muziek bezig te houden, wan neer daaraan alle recht wedervaart. Maar dit is dan alleen mogelgk wanneer, zooals dit gisterenavond inderdaad het geval was, de krachten van de executanten superieur zijn aan de technische moeilijkheden van het werk, dat bij het publiek wordt ingeleid. Slechts dan, wanneer geen moeilijkheden meer gevoeld wor den noch door het publiek, noch door de exe cutanten wordt de muziek van Beethoven onge stoord in hare meer daa aardsche grootheid genoten. Het kwartet voldeed aan de groote verwach tingen door de sonate gewekt; het ensemble was alleszins bevredigend. Maar ook andere eigenschappen voor eea goed kwartet hadden deze heeren (W, F. Beunderman, 1ste viool, C, Drukker, 2de viool, M. van Lier, alt, Jos van Lier, violoncel) zich in betrekkelijk korten tijd eigen gemaakt. De heer Beunderman betoonde zich een zeer goed kwartetleider, steun gevende tevens aan de 2de viool; ook de heeren van Lier hielden zich goed, al moet de cellist voor- loopig nog de vlag strijken voor zjjn collega en naamgenoot uit Berlijn. Wij willen thans niet afdalen in détails van de door het kwartet ten uitvoer gebrachte wer ken. Liij een kwartet dat zijn intrede doet in ds muzïekale wereld moet met het weergeven van een totaal-indruk worden volstaan. Deze indruk kan niet anders dau hoogst gunstig worden genoemd, daar liet kwartet-Beunder- man c. s. nu reeds in vele opzichten hooger staat dan verscheidene kwartetten van meerdere bekendheid. Eigenaardig eu bemoedigend tevens is het te bemerken dat het kwartet in Nederland een verjongingskuur ondergaat, ongetwijfeld door den invloed van het Böhinische kwartet dat zich hier te lande herhaaldelijk deed hooren, evenals dit met het Nederlandsche orkest geschiedde nu ongeveer twaalf jaar geleden door den invloed vau de BeiTy'nsche philharmonic. Evenals destijds verschillende orkesten, zoo spatten thans verschillende kwartetten uiteen omdat zij noch het publiek noch zichzelf meer kunnen bevredigen. Maar jonge kunstenaars, die zicli aan de Boheemsche bron hebben ge laafd voegen zich bijeen en trachten hun Bo heemsche Meesters te evenaren. Het kwartet Beunderman c, s. is een goede vrucht van deze muziekale revolutie. Bij gelegenheid tan het eerste jaarfeest der vereemging «Het Vaderland Getrouw" was een telegram van huldebetuiging aan HH. MM. de Koninginnen gezonden van den volgenden in houd Ned. Indische oud-strijders-vereeniging «Het Vaderland Getrouw", afdeeling Schiedam, in feestvreugde vergaderd zijnde bij gelegenheid van het eerste jaarfeest, brengt H. M. oprechte hulde. Secretaris, L. O. Vrijland. Hierop is het volgende antwoord ont»angen Ingevolge de bevelen van Hare Majesteit de Koningin-Regentes, heb ik de eer aan de leden der afdeeling Schiedam der Vereeniging oud strijders »Het Vaderland Getrouw" den dank Harer Majesteiten over te brengen voor het draadbericht met huldebetuiging, aan Hare Majesteiten aangeboden bij gelegenheid van haar eerste jaai feest. De adjudant van dienst, (get.) A. van Staal, Kapit.-Luït. ter zee. Zondagmiddag heeft voor het eerst in dit seizoen weder een concert plaats in de Plantage,. Als het weer wat meewerkt, en eindelijk zal het toch wel uitgeregend en uitgewaaid zijn zal er heel wat publiek komen dat is zoo de gewoonte. En nu zouden wij aan dat publiek zoo gaarne een vriendelijk verzoek willen richten, om toch zooveel mogelyk ons heeilijk plantsoen, Schiedam's roern en trots, te wiïïen ontzien, tot verhooging van eigen genot. Als er jongens ravotten en over de gras perken rennen, laat het publiek, dat op de borden aangezocht wordt tot bescherming van het plantsoen, die jongens eens op «handige" wijze tot kalmte brengen en hun aan het ver stand of gevoel brengen, dat de Plantage mmder geschikt is voor speelplaats. Daarvoor moet men elders zijn. Dat het luisteren naar Verhalleu's opgewekte muziek er door zal winnen, als er in park, in Tuinlaan en Lange Nieuwstraat een Zondagsche rust is, behoeft niet nader uitgelegd. Het Programma bevat: 1. «Lentegroet-Marsch," Wottersdorff; 2. »Oud. Berlin wie es weint und lacht," Con- hadi; 3. «Traurn Walzer," Millöcker; 4. «Pot pourri La Dame Blanche," Boieldieu; 5. «Josephine Gavotte," Eilenberg en C. «Crescent Cycle Galop," Gottfu. Mann. De zangvereeniging van de afd. Schiedam van den Ned. Protestantenbond zal eene uit voering geven op Dinsdag 10 Mei a.s. des avonds te 8 ure. Behalve dat eenige muzieknummers ten gehoore zullen worden gebracht, vermeldt het programma ook eene «letterkundige bij drage". BURGERLIJKE STAND. Geboren 5 Mei. Herman Johannes Ludovicus, zoon van J. v. d. Water en H. Bunte, Achter de Teer- stoof. Rosalina Maria, dochter van A. Hendriks en C. M. v. d. Knoop, Qed. Broersvest. 6 Mei. Willem Pieter, zoon van A. v. d. Sloot en M. Wittebol, Bagijnhof. Overleden Martha Bron, 8 dagen, Nieuwsticht. Z. Z. 1.1- J.JS 11,-L.t iVBr-^L-Winurn, ivcjiweuium il l=. ir *U'i ire n Het adres aan den gemeenteraad, waarvan wij Woensdag melding maakten luidt: «Geven met verschuidigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, allen inwoners van Vlaar- dingen. dat zij met teleurstelling kennis genomen hebben van eene door Burg. en. Weth. bg uwen Raad ingediende ontwerp-verordening tot heffing eener belasting onder den naam van «straatgeld" dat zij bij uwen Raad ernstig moeten protes teeren tegen de aanneming van bedoeld ont werp, om de navolgende redenen lo, wordt door ondergeteekenden de nood- zakelijkheid niet erkend tot verhoogiDg van den belastingdruk 2o. toegegeven, dat de percentage, die van de inwoners als belasting geheven wordt, in de laatste jaren niet hooger geworden is, de aan slagen op zich zeiven daarentegen in den Ge meentelijken Omslag voor bijna alle belasting schuldigen allengs aanzienlijk verhoogd zyn terwijl de toeneming der bevolking, die bijna geheel bestaat uit personen, die niets in de be lastingen bijdragen, wel geleid heeft tot lagere percentage, doch tot hoogeren aanslag voorde aangeslagenen 3o. zal bij de begrooting voor 4898 door uwen Raad, voor de vasteiling der inkomsten en uit gaven, bij het uitbrengen van uwe stem daar voor, zeker rekening gshouden zijn met de be doeling, dat in dat begrootingsjaar geen nieuwe belasting zou worden gecreëeid, daar de Raad ongetwijfeld zgae goedkeuring zoude onthouden hebben aan een Begrooting waarop deze be- lastingpost figureerde. De aanleiding nu, om kort na den aanvang van het dienstjaar tot een der- gelijken ingrijpenden maatregel over te gaan, komt ondergeteekenden niet belangrijk genoeg voor, om, behalve den verhoogden hoofdei jken omslag, nog een nieuwe 2waar drukkende be lasting aan de Burgerij op te leggen. 4o. schijnt het ondergeteekenden toe, dat de opinie van Burg. en Weth. als zoude het bedoelde belasting-ontwerp regelmatig naar verhouding van de draagkracht der inwoners drukken, niet juist is, daar bq den actueelen toestand te dezer stede en den tegenwoordigen overvloed van woningen, de eigenaren daarvan dien druk in de meeste gevallen niet op de huurders kunnen overdragen en aizoo voornamelijk die klasse van Burgers, welke uit noodzaak huizen in eigendom hebben of voor wie het bouwen en verhuren van huizen een bestaan oplevert, bij uitstek door de belasting zai worden getroffen, terwijl de algemeene waarde der panden gevoelig en zeer ongelijk in waarde zal verminderen. Mochten evenwel nieuwe inkomsten totherstel van evenwicht tusschen inkomsten en uitgaven noodig zijn (wat adressanten echter niet toe geven), dan nemen zjj de vrgheid U in over weging te geven, of daarvoor te gelegener tijd in het heffen van kadegeld niet eene meer billijke belasting zou gevonden worden; ofschoon het ondergeteekenden wenschelijk en zeer raad zaam voorkomt op de meer dan naar verhouding toenemende uitgaven in deze Gemeente zoo danige bezuinigingen in te voeren, dat het vinden van nieuwe uitwegen voor equivalent overbodig wordt. Redenen waarom ondergeteekenden zich met vertrouwen en eerbied tot uwen Raad wenden en U dringend verzoeken, het aanhangige ont werp niet te willen aannemen." Dinsdag a. s. des namiddags te 3 uur zal in het Verkooplokaal eene vergadering worden gehouden van de Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche Visscherij. De onderwerpen ter behandeling zijn De punten van den beschrijvingsbrief voor de algemeene vergadering te Amsterdam; be noeming van 3 afgevaardigden. Maandag a. s. des namiddags te 5Va uur zal het sloepbunschip Betsy, gebouwd voor rekening van den heer H. van Daelen te Ant werpen, vau de werf van den heer S. S. Figee te water worden gelaten. Heden arriveerde in de Nieuwe Haven de eerste stoomboot, de Olencairn, geladen met scoriaebries voor de gemeente Vlaardingen. Zij had een diepgang van 12 voet. In de plaats van H. Slok, die eervol ont slag heeft gekregen, is tot agent van politie 3e klasse benoemd M. van der Spek alhier. •BURG E R L IJ K E STAN D. Geboren 6 Mei. Anthonius Petrus, zoon van H. Odjjk en P. M. Halkes, Qed. Biersloot, Met leedwezen vernemen wij, dat mej. Ph Storten beker te 's-Gravenhage, die onlangs op het concert van de Symphonie-Vereeniging alhier en bij verschil lende andere concerten den heer B. Verballen hoogst verdienstelijk accompagneerde, Dinsdag 11. in don leeftijd van 22 jaar, plotseling is overleden. De arrondissements-rechtbank te Rotterdam ver oordeelde heden C. J. W., brander te Schiedam, beschuldigd van ontduiking der wet op het gedistil leerd, tot f264.60 boete, verhaalbaar bij lijfsdwang subs, 30 dagen hechtenis. De rechtbank gelastte verbeurdverklaring van hot in beslag genomen fust gedistilleerd van een inhoud van 105 Liter. Reorganisatie der Kamers van Koophandel en Fabrieken. Men seint ons uit Amsterdam Heden kwamen in het gebouw» De Eensgezind heid" te Amsterdam de afgevaardigden bgeen van de gisteren door ons genoemde K. v. K. ter bespreking van het bekende reorganistie- plan dier Kamers. De heer A. Hendrihcs, voorzitter der K. v. K. te Amsterdam, leidde de vergadering. De motie den Bosch luidende «de vergade ring van afgevaardigden van K. v. K. is van meening dat bg eene reorganisatie der Kamers de bevoegdheden welke de Kamers bezitten ingevolge art, 2 van het Kon. besl. van 1896

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2