Xiesvereen ging „Schiedam". „VESTA", I Ml 1)011 TE KOOP. J. DUVAL, m HsBlMslfceg!? H. A. M. ROELANTS, D ienstbocle JNToodlralp van ScMeflaa en OmstrsM Abr. JORDAANS, Langs Kerkstraat 50. I» Dienstbode. DIENSTBODE. Een Naaister, Feest- en Buurtcommissiën Tapijten, Linoleum, Zeil, Hoofdsteeg 3, ROTTERDAM. Verhuisd :abriek van Kantoorboeken. Registers in alle formaten en prijzen. MUZIEK J. D. VAN MEUR$, Telegram 111 e 11. Finantieel. T i s s c ïi e r ij. S c li e e p t a a r t. II a ii (1 e 1. A. D VBRTENTIfiN. ei al wat Terder tot iet Tak beboert. Behanger en Stoffeerder, lOüDE PORTWIJN d 1.30 per flescl. WITTE PORTWIJN i f 150 per fiescb, G. W. SmL. Br. J. ENBTZ. Mr. D. LOBBER. L. L. TAN EMBEN. A. GOUKA. P. TAN GRONINGEN. F. W. N. HÜGENHOLTZ Jr. P. LOOPUYT. H. J. TERSTEEG. Verzekering-Maatschappij van Hoogstraat 139 C. TAN WAMELEN, GEVESTIGD: te Schiedam, Lange Haven 98, Tandarts. 6edep,Fabrieksmerk FIR A Zaandam. Lang© Haven "NTo. 1-41, Schiedam. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. STM.TSLEENIN&EN, 86 96Vs ProY. en Stedelijke LeeMDseiL HypotM-Banlieii. ffiCreiiet-MelL ea Colt-Oaleraemiiigeii. TatósontoËiim Fabrieken. Scbeeprart-Miatsob. Diversen. SDoorwegleeningen. Traiweg-Iaatscb. Preiieleeninpi, 1 'Vis 6'A Wisselkoersen te Rotterdam. Prijzen van Coupons. L (StU. 76) niet behoorên te worden verkort, werd verworpen met 26 tegen 6 steramen. Vóór stemden Breda, Haarlem, den Bosch, Meppel, Schiedam en "Waalwijk. Daarna weid aangenomen de motie der com missie, luidende: *De vergadering, soverwegende dat reorganisatie der K. v. K. en F. noodig is; skennis genomen hebbende van het pSchema voor het organiseeren van Kamers van Handel en Nijverheid en van districtskamers van han del en nijverheid", ontworpen door de Commissie tot de reorganisatie der K. v. K. en F. aange wezen door de op 14 Februari 1896 te 's-Gra- venhage gehouden vergadering van de K. v. K. en F. ivan oordeel dat dit Schema als leiddraad bij het ontwerpen van de door haar gewenschte reorganisatie, alle aanbeveling verdient: jdraagt aan de leden der bedoelde Commissie tot de reorganisatie der Kamers van Koophan del en Fabrieken op, het schema aan H. M. de Koningin-Regentes ter overweging aan te bie den"; werd aangenomen met 29 tegen 3 stemmen. Tegen stemden Den Bosch, Waalwijk en Breda. De Spaansche legatie te 's Gravenhage heeft een inschrijving geopend voor de uitbreiding van de Spaansche vloot. De gelden door de Spanjaarden, in Nederland gevestigd, bijeen te brengen, worden bij de legatie in ontvangst genomen. Er loopt hier een gerucht dat een klein meisje onopgemerkt zou zijn verdronken nabij de Oversehiesche Dwarsstraat. Wij hebben daar naar een onderzoek ingesteld doch geen be vestiging kunnen verkrijgen, zoodat liet waar schijnlijk is, dat dit verhaal van deugdelijken grond ontbloot is. MADRID, 6 Mei. Een officieel telegram uit Havanna bevestigt, dat de Spanjaarden de Ameri kanen, die een landing poogden te doen aan de kust van Salado, terugsloegen. De Span jaarden hadden vier gewonden. WASHINGTON, 6 Mei. Het schijnt dat bij het departement van buitenlandsche zaken geen mededeeling ontvangen was, dat de Fransche legatie aan de Lafayette vergunning had ge geven Havana binnen te vallen, en daar passagiers en lading te ontschepen, op voorwaarde dat er in die plaats niets aan boord werd genomen. Bevelen om die toezegging te vervullen wer den aan admiraal Sampson gezonden, doch niet aan hem overhandigd. De Amerikaansche auto riteiten te Key-West seinden, na de scheeps papieren van de Lafayette te hebben onderzocht, aan het departement van buitenlandsche zaken om instructiesdeze werden onmiddellijk toe gezonden met liet bevel de Lafayette vrij te laten en haar naar Havanna te escorteer°n. MADRID, 7 Mei. Officieel wordt gemeldt, dat op Cuba de vijandelijkheden tegen de opstande lingen sedert 30 April hervat zijn. Overzicht van de Beurs van den dag. Bnitenlandsehc staatsfondsen waren iieden vast gestemd behalve voor Portugcezeu, die flauw waren. Amerikaansche sporen voor eet meevendeel flauwer, alleen Union Pacific waarden vast. Nationale staatsfondsen prijshoudend. Buitenlandsche soorten vast, alleen Portugal aan geboden. Hoogt;: waren KoninkJ, Petr. 20, Palembaug 1%, Moeata Eniui 4, Soemalata 4, de meeste Tabaks- aandeelcn 1 a 10, Java Petr. 3. Lager waren Amst. Deli 5, Amst. Sumatra Nederl. Petr. 2. Binnen!, sporen voor Zuid-Afrika a 3 hooger. Russische sporen vast. Amerik. a lager, alleen Unions prijshoudend. NIET OFFICIEEL. Java Petr B 146. tierdang B 54, Gulff Shares 181/4, N. Ind. Hijnb. 104. Totok 180. Opr. Euim 265. SLOTKOERSEN. Sencmbah aand. 4797/s. Moeara Eniin aand. 1393/4. Ned. Zuid-Afr, Spoorw. aand, 8 pc. 210. Zuid-Ital. Spoorw. aaud. A.-H. 58 v/ib - Miss. Kans. Tcx. Gert. v, aand. 11 Vis- SCHIEDAM, 7 Mei. Binnengekomen van de trawl- visscherij SCÈ' 13 Drie Gezusters, schipper A. Rost, VLAAKD1NGEN, 6 Mei. Van de beugvisscherij zijn binnengekomen VZ 109 Marines CornellsL. Spruit, met 16 ton visch en 1 ion leng 7. VL 159 Flevo IV, M. Plokker, met 2 ton visch en een klein partijtje versche visch. AfslagZouteviseh f 33.leng f 26.woppe f57.25, kibbeling f 15.50, schelvisch f7.50 koolviseh f 15.50. KRALINGSCHEVEER, 7 Mei. Hedenochtend werden aan de m.ukt alhier aangevoerd 97 vvinteizalmen f 1.40 a f 1.45, 7 zomerzalmen fl 15 af 1.50 en St-Jacobs- zalm fafper KG., benevens 579 elften, dio van f0 83 tot f!.50 per stuk opbiachten. PERNAU, 7 Mei Veitiokken: s.s. Carmen, kapt P. BurmcLter, naar Schiedam. LOBITII, 5 Mei (na 2 uni). Gepasseei d naar Schiedam JEngeberthe AteidaVciscliuren; naar Vlaaidmgen: Suez, Kok. SCHIEDAM, 7 Mei 1898. ROGGE zondei handel. GERSTzonder handel. MUS: zonder handel. SPOELING: f0.70. MQUfWUN: Not vin de MakeiauN fit. por HL. Ct. Stemming: vast JENEVER f 15 pet HL. Amst. proef f 16.50 s zonder fust en zonder belasting MOUTWIJN: Not. Brandersbond fl03/8 a f 10l/n. SPIRITUS f 191/4 a f 2OV4. AMSTERDAM, 7 Mei. Rogge op leveling weinig veranderd; Mei ongeno teerd; October f140. ROTTERDAM, 7 Mei. Rogge op termijn: per Maart ff per Mei ff per October f146, f147. DELFT, 7 .Mei. Kaasmarkt. Aangevoerd 31 stapels kaas, wegende te zamen 7237 kilo. Prijs f 12.—a f 17 50 per 100 kilo. Met Augustus wordt gevraagd een flinke Dienstbode, goed kunnende werken en koken. Zonder goede ge tuigen onnoodig zich aan te melden. Te bevragen Bureau van dit Blad. Mevrouw FRANS VISSER vraagt tegen Augustus eene Wegens huwelijk der tegenwoordige, vraagt Mevr. GOEDKOOP, Tuin- laan -44, met Aug. eene nette als meid alleen. Wegens ongesteldheid der tegen woordige Dienstbode wordi voor dadelijk gevraagd een als meid alleen. Zich te vervoegen Nieuwe Haven 127. nog twee dagen per week disponibel hebbende, wenscht die gaarne te zien aangevuld. Te bevragen bureau van dit blad. Ondergeteekende, Directeur van drie Muziekgezelschappen, beveelt xleh beleefd aan voor de levering van bij de aanstaande Kronings feesten. Conditiën zeer billijk. Singelkerkstraat 24. Aan hetzelfde adres kunnen nog eenige LEEK CIS tSlSW geplaatst worden. Ontvangen: NIEUW Beveelt zich aan voor levering van Soiled werk. Concnrreerende prijzen. 11 roers v el <i 89. Bijzonder aanbevolen onze: bjj minstens 6 heele of 12 halve flesschen tegelijk genomen. N.B. Door verschillende Schiedamsche familièn is reeds een proef met dez Port. wijnen genomen, en ontving de directie der Bodega de meest vleiende beoordeelingen. Proefflesschen met 10 cants verhooging. Alles franco thuis geleverd. Voorloopige candidaten zijn voor den Gemeenteraad de tleeren hebben bedankt. Voor de Provinciale Staten de Heeren Verkiezing a. s. Maandag 8 ure nam., in het VOLKSHUIS. M. C. M. DE GROOT, Voorzitter. De ondergeteekende geeft door deze kennis, dat de hem tot haren AGtCXT alhier heelt aangesteld. Schiedam, 7 Mei 1898. naar naast den Heer THOLEN. Zich opnieuw aanbevelende, Achtend, Tailleur. Voor matigen prijs te koop aan geboden: Een ruim en In goeden staat zijnd HEK, zeer geschikt Kippen- of Geitenhok; benevens een grootc net afgewerkte KIST, geschikt voor berging van Uleederen als anderszins. Te zien en te bevragen bij J. VAN DER MAREL, Dirkje Meesterstraat No. 18, Schiedam. Spreekuur: Dagelijks ran 9—2 uur. DER'W'EFlEl.t D1REKTAANGEV0ERC iN IN PELUNG 5*" IOC i Vejgkgbaar bij den heer DANIËL MALTHA Lz., Schiedam. TELEFOON No. 1Q3. Pond Sterling. Frank of Lire. Zilveren Roebel. 12.— 0.50 2.— Papieren Roebel f 1, Oostent ijksche Florijn 1.20 Znidduitsche "lorijti1. De met gemerkte Fondsen zijn noodlijdend. Wanneer m de laatste vier weken een fonds niet is genoteerd, vervalt de opgaaf van den vorigen koers. Duitscbe Reichsmai k f 0 60 Portugeesche Milreis. 2.70 Spaansche Piaster 2.50 Spaansche Peseta ƒ0 50 Deemciie Kroon »0.66J< Amerikaansche Dollar »2.56 AMSTERDAM. 7 Mei 1898. EÜKOPA. Nederland. pCt. Cert N. W. Sch. 2% Cert dito J Hongarije. OM. Goud). 1876 5 Italië. Inschr. 1802/81 5 Paus. Ln. '60/64 5 Oostenrijk, OU.Pap. Mei/Nv. 5 Zilv. Jan./.Tult 5 Portugal. 'ObL met ticket 3 "dito met ticket 4% Rusland. Cert Hamb, 1820 5 Obl.'80Gc.GR.125 4 do,'89/90 Hope &Co.GR.1254 d.'67/69 ^20 4 in goud 18845 Spanje. 'p.Sch.pes.60004 do. pes. 12-210004 Binn. Am. Sch. 4 dito Perpetueele 4 Turkije. Douane Obl. '86 5 Leen. 1888 5 dito Gecv. serie D. dito Oecv. serie C. V. K. L. IC (1. K 85'%, 96a/g 851%, 96%, 101 85% 92 85% 85 V;a 84% 85%, 84%, 84%, 161/a 27%, 77% 971%, 98%, 101 Vs 103 983/g 1011/8 101 31% 281%, 30 28% 32% 29 20 91% 96 21% 24% 21% 21% N.-AMEEIKA. Mexico. Obl. All. Binnl. 5 Amst. Obl. '61 3}4 dito 1886/90 3 Rott. L. '94/97 3 Schiedam 1895 3 Alg.Hyp.Bk.Pbr 4 do. do. (m uitk.) 3% do. do. (z. uitk.) 3% Amst.Hyp.Bk. P. 4 'sGrav. Hyp. Bk. 4 Holl. llyp.Bk.Pb 4 Nat. Hyp. Bank 4 N.&Pac.H.Bk. Pb, RottlIyp.Bk.Pb. 4 Westl. Hyp. Pb. 4 Cult.-Mij. Vorst. A. Ned. Handlm. Aand. dito dito resc. 5 Deli Cult. Mij. Aand. Deli-Maatsch. Aand. Rott. Deli-Mij. dito Senembah-Mij. dito Ned.Fabr.v.Werken Spw.-Mat. ser. A.A. N. Gist en Spir. F. A, V. K. L. IC. 11. K. 34%, 34% 99'%, 100% 93% 100 101% 99% 98 1007/8 1007/a 1003% 102% 58 101% 100% 59% 44 144%, 139'%, 144% 150 466 116 4753A 152% 466 477 469 4797/a 103 Paketv.-Maatsch. A. Rott. Lloyd Aand. Dos'dt. Petr.Mij.prA. Elzassi'i Petr.Mij.A. K. Mij Ex. Petbr.A, M. Moeara En. A. Ned. Petrol. Mij. A. Sum. Palemb. M. A V.-S. v. N. Am er Ark.Const.Synd.TG. Kans. CyPittb. G. 4 Maxiv.Pr. afg.C.v A. dito Cert. v. Incom, Nederland. Holl. IJzeren Aand. M.t.E. v. S.S, Aand. Ned. Gentr. Aand. Ned 'L -A.Sp.do. 6 N.-Br.-Bokstel A. Italië. 5pwg!.'87/S9A-E 3 Z.LSpw. A-Hdo. 3 Polen. Wars-Weenen A. Rusland, Gr. Spw.Mij. Obl. 41/. Wladik.ZR. 1250.4 Z.-Oost.Spw.Obl. 4 Zuid-W. Sp. Obl. 4 V. S. v. N.-Amer. AtclLÏp.C.v.gew. A. dito Crt. pief. dito co.Alg. Hyp.Obl. 4 V. IC, L. K. H. K. 171 113 !!6 127 1381/2 503 134 '29 Ijn 1051/» 127 1371/3 570 135 27 <053/4 586 140 28 107 345 97 3 5'5/i6 345 96 118 112% 3al5/i6 209 13% 112 209 210 S47/g 58U/J6 547/s 58 583/8 153 98 977/s 100% 977/a 971/s 123/j, 2716/18 883/s 12% 27 3/l6 88 121/4 2713/ie do Adjust. Obl. 4 Atl. PasTrastb. O./ Centr. Pac. Aand. Cl. Ak Col.C.v.A. Denv.-Rio-Gr. dito Erie Sp. Mij. Aand Fi. C. P. C.v. g. A. Illin Centr. C. v. A. Kans.Ct. B.v.A.N.M. Sub Belt Railr. Co. Louisv. Nashv. Cert. Miss K.&.T. C.v. A. do.Crt v. ipCt.prf.A. do. 1 e Hyp. Obl. 4 dn. 2e Hyp dito 4 Wabash afg.C. v.p.A. W.N.Y. Pens. C.V.A. Canada. Canadian Pao. C.v.A. Rott Tramw. Aand. Westl. Stoomtr. A. Nederland. Amsterd. ƒ1000 3 N.-IL V. Witte Kr. P. v.Volksvl.'67 ƒ10 do. 1869 A /"2.50 België. Antwerpen IS87 2'/j Brussel 1886 2Vj M. v. Brt.-Spw. 2'/, Hongarije. Theissloten 4 Italië. Roode Kruis V. K. 60'/; 10 liVs 14% 13 65/s 97% 471%, 511fe 11% 33% 85% 59»/|6 16% 6 Va 8-21/3 197 116 105% 70% 160 1.70 1007/ljs 1003/i 89 116'A 94 L. K. 11. Lv. Oostenrijk. V. K. L. K. £1. lv. 60% Staatri. 18544 135 dito 1860. 5 1191/3 SI 83/4 121/0 12'%, dito 1864. 1651/2 166 Bod.-Cr.-Anstalt 3 98% 113/4 Stad Weenen 1874 1411/a 13 Spanje. 6% Madrid 1868 3 26 27 Turkije. 47% 47% 'Spoorweg!. 3 253/4 2511/10 257/8 Koers van het geld. Beleening pCt. 11 11% Prolongatie 3% pCt. 86 59% 7 Mei. Londen kort f 12.101/3 Disc. pCt. 6'/8 Parijs 11 - 47.80 2 Antwerpen - 47.65 v 3 Amsterdam, 7 Mei. Mot. Pap. p. fl. 21 20.90 j> Zilv. lau« 21 20.95 Engelsohe per at Engelsohe met affi. 11.93 701/j 72 j 47.30 47.25 Diversen in Reichsmark 58.40 Hamburger-Russen 1.22 100% Russen iu Gouden Roebel 1.89 Russen in Zilveren Roebel V 1.25 Polen per Zilveren Roebel 1 Spaansche buitl. in frs. p. Juli 47.35 HO Spaansche binuenl. in piasters 1,— Amenkaansche Dollar Goud 2.47% Mexicaansche Dollar 1,10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 3