52"te Jaargang. Zondag 8 en Maandag 9 Mei 1898. N°. 9621. Derde Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER": hTj c. roelants. BINNENLAND. Uit de Staatscourant. Kerk en School. Ned. Herv. Kerk. Gemengd Nieuws. COOnUKT. AsOJnnKHEKTSPWj» voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nummers- 0.02 891KSAV: BOTER STRAAT ÏO, Telepliaon Ufo. 123. ADVSBTMmBTBijB: van 16 gewone wgels met inbe grip van eene Conrantf 0.58 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Leerplicht. Men meldt ons uit 's-Gravenhage: Het wetsontwerp betreffende den leerplicht moet in de afdeelingen der Tweede Kamer van anti-revolutionnaire en Katholieke zijde krachtig bestreden zijn. De heer Bastert (liberaal) zou zich ook als tegenstander van de zaak hebben doen kennen, terwijl dr. Schaepman, naar men zegt, sym pathie bleef koesteren voor het beginsel van leerplicht. lahnldlglngsfeesten te Botterdam. Ten Raadhuize te Rotterdam vergaderden gisterenavond onder voorzitterschap van den heer F. B. 's Jacob, burgemeester, de leden van het centraal-bureau en der sub-commissies voor de feestviering op 31 Augustus a. s. Het concept-pogramma zooals reeds kor- telijks gemeld werd met enkele kleine wijzi gingen goedgekeurd. Zoo werd o. a. op voorstel van de sub-com missie voor de gondelvaart op de Maas besloten in plaats daarvan dit onderdeel der feestelijk heid te betitelen met »Venetiaanschen nacht op de Maas". De kosten zullen door de deel nemers, alle» belanghebbenden bij den handel en» de scheepvaartbeweging, zeiven gedragen worden. Het vuurwerk zal afgestoken worden op de Westelijke punt van het Noordereiland dat door zijne ligging tusschen beide Maasoevers uitnemend geschikt i-> om door een talrijk publiek gezien te kunnen worden. De kosten voor den historischen optocht, waas bij de leden van de Rotterdamsche Manege voor eigen tekening de hoofdpersonen zullen voorstellen, werden begroot op '20,000 gld. en de kosten voor de kinder-cantate en de volks spelen op 18.500 gld. Op de scholen zal den volgenden dag feest gevierd worden. Aan den gemeenteraad zal verzocht worden de noodige gelden toe te staan. De uitgifte van den feestgids zal gegund wor den aan dien plaatselijken uitgever en drukker, die daarvoor het hoogste bod doet, welk bedrag ten bate der feestelijkheden zal komen Aan de sub-commissies werd toestemming verleend zich andere leden uit het hoofdcomité te assumeeren. Nadat was medegedeeld, dal aan de commissieleden insignes verstiekt zullen worden, werd de vergadering gesloten. Nederl. Maatscli tot bevordering der Geneeskunst. De Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst zal dit jaar bare algetneene ver gadering houden te Maastricht op Maandag 4 en Dinsdag 5 Juli. De eerste dag zal voornamelijk gewijd zijn aan de behandeling der rapporten van verschil lende commissiën en aan wetenschappelijke voor drachten (dr. Van Kleef zal eene klinische demonstratie houden). Op den tweeden dag zullen de volgende voorstellen worden behandeld lo. Van de afdeeling OldambtDealgemeene vergadering richte door bemiddeling van haar hoofdbestuur een verzoek aan de hooge regee ring, om binnen niet al te lang tijdsverloop een wettelijk tarief voor geneeskundigen en tandmeesters in het leven te roepen. 2o. Van de afdeeling Zeeland Dealgemeene vergadering besluite om jaarlijks achter de naamlijst der leden een opgave te doen van de overleden leden der Maatschappij, al of niet met korte biographie. 3o. Van de afdeeling Zaauland en O.De Nederl. Maatschappij tot bevordering der Ge neeskunst benoeme een commissie van vjjf leden, om grondig te onderzoeken, welke gebreken er aan de tegenwoordige ziekenfondsen kleven, en om zoodra mogelijk^ liefst in de eerstvolgende algemeene vergadering, met een voorslei te ko men, ten einde daaraan een einde te maken, 4o. Van de afdeeling Oude LTssel: De alge meene vergadering geve het hoofdbestuur der Maatschappij de bevoegdheid, om, op verzoek van een afdeeling, bi] geschillen, den medischen stand betreffende, in een scheidsgerecht zitting te nemen. 5o. Van de afdeeling Oude IJssel: De alge meene vergadering spreke de wenschelijklieid uit dat door hoogleeraren en docenten aan de hooge scholen aan medici, solliciteerende naar betrekkingen als gewoon practiseeiend arts, geen aaesten van bekwaamheid meer worden afgegeven. 6o, Van de afdeeling Helmond, Eindhoven, Venlo en O,De algemeene vergadering be noeme een bemiddelingscommissie; 7o. Van de afdeeling FrieslandDe Maat schappij wende zich tot de hooge regeering met het verzoek om, evenals andere regeeringen, met name die van Duitschland en Denemarken hebben gedaan, het centraal comité tot oprich ting van volkssanatoria voor borstiijders in Nederland met een krachtig geldelijk subsidie in zijn pogingen te steuneu. Het hoofdbestuur stelt in plaats van boven staande redactie de volgende voor: De nlgemeene vergadering besluite eventueel, door het centraal-comité tot oprichting van volkssanatoria voor borstaders in Nederland aan te wenden pogingen, om voor zjjn doel van de regeering een ruim geldelijk subsidie te ver krijgen, vanwege de maatschappij krachtig te steunen. 8o. Van de afdeeling Leerdam e. O.De Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst benoeme een commissie, teneinde gegevens te verzamelen, in hoeverre het toe passen der facultatieve steriliteit aanleiding kan geven tot het ontstaan van ziekelijke afwijkingen, Io deze vergadering zal ook de benoemiug plaats hebben van drie leden van het hoofdbe stuur in de plaats van de heeren dr. Ch. Ali Cohen, dr. E. D. Carlier van Dissel en J. Menno Huizinga, dia op 31 Dec. a. s. aftreden en eerst na twee jaar herkiesbaar zijn. Nederlandscli Werkliedenfonds. De Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden houdt op Zaterdag 21 Mei in het Nutsgebouw te Amsterdam haie algemeene vergadering, waarin o.a. een voorstel zal worden behandeld van het hoofdbestuur, om over 1898 aan liet bestuur van het Werkliedenfonds een subsidie van f1750 uit te keeren. Uit de aan de leden gezonden rekening van het Ned. Weikliedenfonds over 1897 blijkt, dat aan premiën is ontvangen f 30.42(3, aan rente f 10.196, en dat de gezamenlijke uitkee- ringen hebben bedragen f 11.520, zoodal er een saldo is van f29.102. Het fonds bezat op 81 Dec. jl. ruim f278.000, voor de helft belegd in effecten, voor de andere heltt in hypotheken. De admiuistiatiekosten bedroegpn f 2536, waarvan f 950 werd bijge dragen uit liet Waaiborgfonds en f1300 door de Ned. Pensioenvereenigiog. Er werden in 1897 volgens de verschillende tarieven 409 polissen afgegeven voor bijna f 55000 aan uitkeeiingsn in eens envoor f 10.800 aan jaailyksche uilkeeringen. Aan het eind des jaars bedroegen de vei zekerde sommen op 5580 polissen f710.000 in eens en f 236.000 jaar- iijitscbe uitkeeiingen. Daarvan waren 561 >p het hoofd van vrouwen. Er werden 83 ver zekeringen gesloten door werkgevers of liefdadige instellingen. Door overlijden vervielen 38 con tracten voor f9429 uitkeeringen in eens. Bij Kon. Besluit is, te rekenen van 1 Mei 1898 san den commies der posterijen van de 2e kl. W- F. van Oldenborgh, wegens lichaamsgebreken, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit 'a lands dienst. Bij Kon. Besluit is de commies der posterijen van de 2e kl. J. J. L. Bedloo de Bronovo, uit 's lands dienst ontslagen. De off. van adm. 2e kl. O. J. Qrullctnans, uit Oost-Indiö in Nederland teruggekeerd, is op non activiteit gesteld. Beroepen: Tc Huizen, J. de Lindt vac Wijn gaarden, te Utrecht; te Delden, G. Verrijn Stuart, te Dalfsen (Ov.) Bedankt: Voor Jutfaas, door E. W. J. Posthumus Mcijjes Jz.. te Heincnoord; voor Streefkerk. J. Bos, te II.-I. Ambacht; voor Mctskwicr, door W. Mein- dertsmo, te Vleddeivoor Ternaard, door W. Huls bergen, te Slochteren. Na colloquium doeturn toegelaten tot de evangelie bediening in do N. H. kerk F. \V. G. Kcmmann, eervol ontslagen predikant der Protest kerk in N. Indió. Door het prov. kerkbestuur van Drenthe zijn gis teren tot do evangeliebediening toegelaten de heeren S, Schoch en F. C. Unger, candidatcn aan do hooge- school te Utrecht. Door het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holla^ zijn, na afgelegd examen, tot de cvangcliebedienj^ in de Nederlandsche Hervormde Kerk toegelaten heeren Abraham Hagedooro en .Tan Hendrik Wolfers, candidatcn in de godgeleerdheid aau de universiteit te Utrecht. Door het provinciaal kerkbestuur van Groningen is tot de evangeliebediening toegelaten de heer J, Haring, theol. cand. te Utrecht. Door het provinciaal kerkbestuur van Utrecht zijn tot don evangeliedienst in de Ned. Herv. Kerk toege laten de boeren L. G. Bolkcstein, C. E Haas en F. Siega, theol. cand. aan de rijks-universiteit te Utrecht. Ger. Kerken. Beroepen: Te Uelsen (Gr. Bcnth.), L, H. Duin, cand. te Koeverden. Aangenomen* naar Sidderburen (Gron.),door W. J. Thijssen, te Olst e. a. Bedankt: voor Geldermalsen, door J. Hania Pz., te Oosterbierum (Fr.) Geslaagd voor het préparatoire examon de cand. G. Wisse en voor peremptoir examen do and. K. Koolstra, beiden van de Theol. school to Kampen; de laatste heeft bet beroep naar de Geref. gemeente te Haamstede aangenomen. Hooger Onderwijs. Amsterdam'. Candidaats-examen in do rechten J. Doets. Leiden. Voorbereidend kerkelijk examen afgelegd J. C. E. van Herwerden; aanvullingsexamen dier en delfatofkunde M. Boekwijt en J. C. Filedt Kok. Tot arts bevorderd R. Birkhoff. Toegelaten voor het eerste gedeelte Cl. H, Rosenstcin en B. J. H. Stielor. Utrecht, Cand. ex. Theol, 2: B. S. Dijkstra. Can. ex. wis- en natuurkunde: G. H, Coops, (cum laude). Cand. ex. Rechtw.: N. Muller. Groningen. Tot arts bevorderd II. Kranenburg, geboren te Groningen, en Jan Hingst, geboren te Sncek. Toegelaten voor het eerste gedeelte W. Hoff mann uit Steenbergen Candidaats-examen (tweede gedeelte) in de god geleerdheid E. B. Meijer. Lager Onderwijs. De vier en zestigste algemeene vergadering van de gewestelijke vereeniging „Zui'd-IIoiland" van het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap zal dit jaar gehouden worden te Alphen a'd. Rijn, op Zaterdag 4 Juni. Behalve de gewone huishoudelijke zaken worden in deze vergadering behandeld: Voorstel van het gewestelijk bestuur, om aan de afdeelingen 's-Gravenhage uit de kas een subsidie te verleenen van 100 gld. ter tegemoetkoming in de kosten, verbonden aan de ontvangst van de algemeene vergadering in 1899. Voorstel van het gewestelijk bestuur, dat op 31 December 1898 zijn taak neerlegt tengevolge van de opheffing der gewestelijke vereeniging, om ultimo December een vergadering te houden in de zetelplaats van bet gewest, teneinde het bestuur in de gelegen heid te stellen, verslag te geven van zijn gehouden beheer en rekening en verantwoording te doen; 6f een commissie uit de afdeelingen te benoemen, aan wie zulks geschiedt. Hierbij voegt het bestuur het voorstel, om de gelden, die na de rekeuing en verantwoording nog iu kas zijn te storten in de kas van de hoofdcommissie van het Ondersteuningsfonds, met de bepaling, dat het bedrag gevoegd worde bij het vaste fonds. Voorstel van de afdeeling Rotterdam XI: a. de vergadering te Alphen spreke de wenschelijk- keid uit van het behoud der jaarlijksche bijeenkomsten van de verschillende afdeelingen tot het bcsprekeu van paedngogische vraagstukken. b. de vergadering benoeme een commissie van vijf leden tot het aanwenden van pogingen in die richting. Na de pauze houdt de heer dr. H. Y. Groenewegén uit Rotterdam een voordracht, getiteld: Plicht. De ontvangende afdeeling sfelt zich voor na afloop der vergadering den bezoekers een boottocht aan te bieden, ten einde ben in de gelegenheid tc stellen, nader kennis te maken met de Rijnstreek en een tochtje te doen naar de Brnscmcrmeer. Daarna gemeenschappelijke maaltijd. Huisvlijt. Men bericht ons hei volgende: De Commissie der Huisvlijtscliool van het Dept. ïCharlois eu Katendrecht" der Maat schappij tot Nut van 't Algemeen noodigt be langstellenden uit tot bijwoning eener tentoon stelling van voorwerpen, welke in den afgeloopen •winter door de leerlingen der cursussen in Houtarbeid, Kartonarbeid en Huisvlijt z(jn ver vaardigd onder leiding van den heer A. van "Waart te Schiedam. Deze tentoonstelling wordt gehouden op Maandag 9 Mei a.s. des avonds van 7 tot 9 uur, in ï't Hof vau Bourgondië", te Oud-Charlois. Omgekomen. Uit Volendam hebben twee visschers hun dood in de golven gevonden. De beide omge komenen zijn: de ongehuwde schipper C. Koning Cz., 29 jaar oud, en zijn 43- jarige knecht S. Veerman, de laatste gehuwd en vader van zes kinderen. Zij waren des nachts op de Zuiderzee zeilende tusschen het »Oost van Marken" en »de Knaar" Hun botter was diep geladen, want er waren 1000 1100 manden haring aan boord, voor Elburg bestemd. Door stormvlagen overvallen, is het vaartuig omgeslagen, en de opvarenden zijn beiden ver dronken. De burgemeester van Edam heeft f 10 uit geloofd aan hen, die de lijken der omgeko menen aanbrengen. Helden. Te Gennep (L.) trokken een viertal kinderen, waarvan het oudste 14 jaren telde, er op uit om vogeltjes te zoeken. Onderweg oetdekten zij een das in de weide en manmoedig ging men er op los om den roover te vangen. Al dadelijk werd sinjeur met een achttal klompen gebom bardeerd, een van de kleuters ranselde er met een stok op los, zoodat men na een jacht van een half uur den strooper meester was. In tri omf naar Gennep gedragen, ging het wild voor f 1.20 in andere handen over. Het geld werd verdeeld en een half uur later puften en dampten de kleinen als fabrieksschoorsteenen. jBerlijn. Berlijn gaat, zonder overdrijving, met den dag vaoruit. De aanslagen volgens de kohieren der Rijks-inkomstenbelasting voor 1898—'99 be dragen te zamen ruim 26,700,000M. ofl,8li0,0Q0 meer dan voor het afgeloopen jaar. Ruim 80 pet. wordt opgebracht door personen met meer dan 3000 inark inkomen en door maatschap pijen slechts 3 pet. door hen die nog geen 900 mark inkomen hebben. De Vesuvius. Professor Matteucci deelt aan de bladen mede, dat men in den nacht van den 16en April aan den zoom van den krater vau de Vesuviuseen giootsch schouwspel had kunnen bijwonen. In den nacht van den lOen April was een deel van den zuide lijken wand van den grooten krater ingestort en in de diepte gevallen, waai door de krater-opening wijder werd. De steenen verstopten den toegang tot dan eigenlijken vulkaan. De uit hel daaronder ge legen lavabekken komende hitte maakte de steenen witgloeiend, waardoor de vlammenglans veel prachtiger werd dan gewoonlijk. Kleine •vlammetjes van twee meter hoogte en van heer lijke blauwe of groene kleur werden ontboeid. De grootste werkzaamheid heerscht in het centrale gedeelte vati den kraterbodem. Daar boorde zich door de geheel gloeiende steenmassa's een enotme vlainmenwind een weg, die j lend naar builen gedreven werd. De vuurtongen die een hoogte van vijftig meter bereikten, waren meest van gele kleur. De uitbarsting, die 11 April begon, had op 16 April haar hoogtepunt bereikt. Ernstig engeiuh. Terwijl de werklieden der horlogefabriek van den heer Marti, te Vieux Charmont, ter ge legenheid van het aanstaande huwelijk van rnej. Marti zic.li vermaakten met het lossen van eere- schoten, is bij ongeluk een vaatje buskruit van omtrent 18 kilo's in biand geraakt. Een hevige ontploffing volgde, waardoor drie werklieden tegen den grond werden geslageu en de stallen en de remises in brand gestoken. De vlammen verspreidden zich zoo snel, dat ternauwernood de omringende gebouwen kon den gered worden. Twee der werklieden zjjn erg verbrand. Een van hen, wiens kleeren in brand stonden, had de tegenwoordigheid van geest naar de 30 meters afgelegen rivier te loopen en er in te springen. A O m H A. Mei 7, B. v. N. O. afd. Schiedam. Spr. de heer J, Koorengevel, Volkshuis, 8 uur. 8. Gr. Schouwb. Rotterdam. De Slechte Herders, 8 uur. 8. Tivoli, Rotterdam, Jan Ongeluk Ver zoend, 8 uur. 9. Kiesvereeniging Schiedam, verkiezing van candidaten, Volkshuis, 8 uur. t 9. Tivoli, Rotterdam, Een bittere Pil, 8 uur. 10. Gemeenteraad van Schiedam, 2 uur. 10. Zanguitvoering van het koor der afd. Schiedam van den Ned. Protestanten Bond, Musis, 8 uur. 11. Tivolt, Rotterdam, K. V. Ned. Tooneel, De candidatuur van Bommel, 8 uur. 15. R. K. Volksbond, afd. Schiedam, Feest- vergadeiing, spr. kap. J. Postma, Offi- cieren-Vereeniging, 8 uur. Te Rotterdameiken avond Circus Variété, Stationsplein, 8 uurFlora, Coolsingel, 8 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 9