52,te jaargang. Dinsdag 10 Mei 1898. N°. 9622. CU BA LIBRE. on- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. VaHOAfiïïti# ffonoltilro w ti guilijiu uwyuiijna, uii\|Ci.uilUCl U coum roer Schiedam, psr kwartaal f 0.00 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco pet post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nommera- 0.02 BVREiV: BOTERSTBAAT ÏO, Telephoon Wo. 123. ABvcaTraiiKrnijo; Tan 5 gewone regels met inbe grip Tan ecne Conrant0.58 Iedere gewone regel meero.lO By abonnement wordt korting verleend. Algemeen eterrtcbt. Schiedam, 9 Mei '98. De oorlog. Eindelijk is het rapport van admiraal Dewey te "Washington ontvangen. Het adviesjacht Mc Culloch heeft het relaas van de gebeurtenissen voor Manilla naar Hongkong overgebracht, en vandaar is het naar het Witte Huis te Washing ton geseind. De admiraal constateert dat den lsten Mei hij het aanbreken van den dag, zijn schepen de baai van Manilla zijn binnengedrongen en dat zij het Spaansche eskader zonder eenige aarzeling aangrepen. Vernield zijn de volgende Spaansche schepen Isla de Cuba, Reina Cristina, Castilla, An tonio de Ulloa, Don Juan d'Austria, Marquis del Duero, Isla de Mandoa en Isla de Luzon. Het verlies aan dooden en gewonden, door de Spanjaarden geleden, kent Dewey niet. Maar hij spreekt van 150 dooden, waaronder Louis Cadarso, de kapitein der Reina Cristina, en verklaart 250 gewondene Spanjaarden als gevangenen aan boord zijner schepen te hebben. Volgens den correspondent der N.-Y. Herald die aan boord van het admiraalschip den slag bijwoonde, hadden de Spanjaarden 200 dooden en 500 700 gewonden. Wat de Amerikanen betreft, hun verlies is zeer gering. Admiraal Dewey deelt in zijn rapport voorts mede dat hij zich meester heeft gemaakt van de versterkingen van Cavita en er een detache ment troepen heeft ontscheept. Hij voegt er nog aan toe dat Manilla aan hem overgeleverd is, en dat hg het elk oogen- blik zou kunnen nemen, maar dat hij bij ge brek aan landingstroepen er geen bezit van heeft kunnen nemen. De admiraal constateert nog dat hij zelfden telegraafkabel heeft doorgesneden om den autori teiten op de Philippijnen elke verbinding met Spanje af te snijden. Te Manilla is volgens het rapport de opge wondenheid zeer grootde admiraal heeft de vreemdelingen onderzijn bescherming genomen. De New-York Herald geeft nog het volgende verhaal van don slag bij Cavita. Vijf maal voer admiraal Dewey de Spaansche schepen voorbij. De verliezen der Amerikanen varen weliswaar onbeteekenendmaar het hevige vuur, waaraau de Amerikaansche sche pen bloot stonden, bewees hoe dapper de ver dediging der Spanjaarden was. Op het eerste schot, dat door dezen gelost werd, antwoordden de Raleigh en de Concordia. Een granaat van de Concordia sprong juist boven een Spaansche batterjj en bracht die tot zwijgen. Het Amerikaansch eskader bevond zich, toen DOOR THEODOR DUIMCHEN. 13) Terwijl de vader zich met de beide Amerikanen onderhield, wijdde de dochter zich in hoofdzaak aan den doctor. Zij behandelde hem reeds volkomen als een vertrouwden vriend des huizes en meer dan dat, als een goeden kameraad Zij vertelde hem weer van haar broeder. Sedert tien jaren had zij hem niet gezien. Zij was maar een kind van acht jaar geweest, hij een jongeling van twintig en eenige jaren, toen hij kort voor het uitbreken van den opstand verdween; hij was een der ijverigsten ge weest om dien voor te bereiden en te organiseeren. Zij moest reeds toen mot hartstochtelijke liefde aan hem gehecht zijn geweest, en die genegenheid had zich intusschen ontwikkeld tot een even teeder als bewonderend opzien tot den held, don strijder voor de vrijheid. Zij was destijds juist door haar vader voor haar opvoeding naar Europa gezonden. Zij was te Madrid, Parijs, Londen en Dresden op de eerste scholen geweest, en die voortdurende verandering, haar studie, de talrijke indrukken hadden haar de scheiding niet doen gevoelen. Zij had steeds gehoopt in een bevrijd vaderland te zuilen terngkecren en haar broeder als een der overwinnaars in de armen te kunnen sluiten. En nu was zij reeds meer dan twee jaar terug en de opstand die zoo groot en zoo krachtig begonnen was, scheen toch slechts te zuilen eindigen door de dag aanbrak, op vijf mijlen van Manilla. Men bemerkte toen het Spaansche smaldeel dat zich in beweging zette. Allereerst voeren toen de Amerikanen Ma nilla voorbij, waar drie batterijen haar kanonnen lieten werken. Het zware geschut der Concordia beantwoordde dit vuur. Dicht bij Cavita spron gen twee mijnen vóór het admiraalschip. Men denkt dat dit de eenige mijnen waren. De batterijen openden toen een goed onder houden vuurde kogels kwamen dicht bij de Amerikaansche schepen neer. De Amerikaansche matrozen hieven de kreet aan «Denkt aan de Maine 1" Admiraal Dewey stond met zijn staf op de brug van het admiraalschip en gaf liet bevel het vuur te openen. Een later telegram uit Hongkong zegt nog dat de zeeslag bij Cavita begon om half zes in den morgentegen twaalf uur was hij geëindigd met de vernietiging der geheele Spaansche vloot. Het arsenaal ontplofte, waarbij velen werden gedood. In het geheel verloren de Spanjaarden meer dan duizend man aan dooden en gekwetsten. Dewey heeft van den minister van marine Long het volgende telegram ontvangen »Üit naam van het Amerikaansche volk zegt de President u en al uw officieren dank voor uw schitterende overwinning. Hij bevordert u tot den rang van admiraal (Dewey was nog slechts commodore, een rang ongeveer gelijk aan die van schout-bij-nacht bij onze marine. Red.) en zal aan het Congres voorstellen u zijn dank uit te spreken." Omtrent admiraal Dewey's verdere plannen bestaat te Hongkong het vermoeden dat hij zoo noodig de Spaansche overheden op de Philippijnen zal dwingen de Amerikaansche suzereiniteit aan te nemen teneinde wanordelijkheden te vermij den. De tegenwoordige sregeering" der opstan delingen is ten eenen male ongeschikt om aan het bestuur deel te nemen, maar de Ameri kanen zullen waarschijnlijk haar hulp als raad geefster inroepen. Men meent dat president Mc Kinley onkel wenscht onmogeljjk te maken dat de Philip pijnen Spanje zullen helpen, maar als de Span jaarden onhandelbaar blijken, moeten de Ameri kanen trachten zelf de eilanden te besturen. Het adviesjacht Mc Culloch heeft inmiddels gistermiddag om drie uur, na een levendige wis-eling van telegrammen met Washington, Hongkong weder verlaten. Men denkt dat het in de Mirs-baai, noordelijk van Hongkong, op instructies blijft wachten. Van Spaansche zijde wordt aangaande den toestand op de Philippijnen het volgende ver nomen. Een telegram van den commandant-generaal Biscaye uit Libuan zegt uNa een gevecht van vier uur heb ik mij meester gemaakt van Panay, het voornaamste uitputting van beide partijen. Ook haar vader hoopte reeds niet meer op do bevrijding van het eiland van het Spaansche juk, maar alleen nog hierop dat men in een eervollen vrede een flink stuk zelfstandig bestuur zou kunnen redden. Nu wilde zij tenminste haar broeder terug hebben van vvien men niets geboord had, geen enkel woord in al die iange jaren. «Alleen mijn hart zegt mij, dat hij leeft, don Adolfo, dat hij gezond is; en hij komt teiug, ik weet het zoo zeker alsof ik iederen dag bericht van hem kreeg. Zij moesten maar vrede sluiten het land bloedt dood en wij hebben Rodriguez hier noodig. Is do vrede gesloten, dan houden al die lage voorzorgen op die men nu mnet nemen Zij brak af. Haar "ader had haar tersluiks met de oogen gewenkt. Zij hief de tafel op. Do heeron gebruikten hun koffie, terwijl zij op de veranda hoen en weer wandelden. Terwijl da sigaren wer den aangestoken, liet don Eusebio een rijtuig voor de beide Amerikaansche heeren vooi komen en de rijpaarden voor zich en den doctor. Het was half zes geworden. «Wij rijden met ons beiden vooruit, indien U het goed vindt. Binnen anderhalf uur zijn wij er zeker; de heeren zullen er met het rijtuig iets langer overdoen. U hebt don veldtocht tegen Frank rijk als ublaan meegemaakt, heb ik mij door mijnheer Löber laten vertellen, toen ik hem na onzen rit van onlangs van de verwonderlijke rij kunst van mijn chemicus verhaalde. Ik heb mid delerwijl mijn best gedaan voor U een paard te vinden dat bij uw gestalte past. Dat was niet zoo heei gemakkelijk," voegde hij er lachend bij. sliet is een flinke handbreedte hooger dan Wat wij hier een groot paard noemen. Ik veroorloof mij het II ten geschenke aan te bieden. Maak er een brandpunt van den opstand. De oproerlingen verloren 172 man op de plaats en een colonne, die ik te hunner vervolging heb afgezonden, doodde er meer dan vijfhonderd. Deze operatie zal van groot gevolg zijn voor de bevrediging der eilanden. De Spanjaarden verloren 2 officie ren en 45 soldaten." Voorts seinde generaal Biscaye aan generaal Augusti, den kapitein-generaal der Philippijnen, dat de vijand zich ten gevolge van de vernieti ging van het eskader, zou hebben meesterge maakt van Cavite en het arsenaal. Het Ameri kaansche eskader zet nu een strenge blokkade voort, maar zal op verzoek van den consuls voor het oogenblik Manilla niet beschieten. Verder meldt generaal Biscaye dat te Libuan ongeveer duizend matrozen zijn aangekomen. Het Spaansche eskader is geheel vernietigd. Be overheden zijn bijeengekomen en hebben besloten invloedrijke agenten naar de provincie te zenden om de bevolking en iri het bijzonder de gendarmen te bewerken om zich af te scheiden van de opstandelingen. t Meer en meer wordt het waarschijnlijk dat de Spaansche vloot, die van de Kaap-Verdische eilanden is vertrokken, rechtstreeks koers heeft gezet naar de Antillen. Zelfs bestaat de mogelijkheid, dat admiraal Sampson reeds met de Spanjaarden slaags is geraakt. Een particulier telegram Zaterdag uit Gi braltar te Madrid ontvangen, maakt reeds melding van het gerucht dat de Spaansche en Amerikaansche eskaders elkander ontmoet hadden op den Atlantischen Oceaan. De uitslag van den slag zou bevredigend voor Spanje ge weest zijn. En gisteren ontving de New-Yorksche World een telegram uit Puerto Plata op San Domingo van dezen inhoud «Ambtenaren op San Domingo rapporteeren dat zij bij Monte Cristi, aan de Noordkust van het eiland, een zware kanonnade hebben ge hoord. »Men gelooft dat het eskader van admiraal Sampson slaags is geraakt met het Spaansche Atlantische eskader. Het geschutvuur begon omstreeks negen uur hedenmorgen en was bijzonder hevig." Omtrent verdere oorlogsverrichtingen hoort men weinig. Twee Amerikaansche oorlogs schepen die op de Cubaanse.he kust een visschers- boot achtervolgden en daarbij tot op 5 mijlen het land naderden, werden door de forten bij Havanna beschoten en bekwamen eenige averij. Een expeditie naar Cuba schijnt spoedig te zullen vertrekken. Te New-York is althans bevel ontvangen alle beschikbare schepen voor het transport van veertig duizend man te char teren. De schepen moeten binnen vijf dagen te Key-YVest zijn. Ook is onmiddellijke afzending van groote vlijtig gebruik van tusschen Lis Caobas en Ma- rianao. Hij heet «Cycloon"." Möbius was zeer verrast over deze attentie. En zoo'n prachtig dier. Een rijpaard is wel op Cuba niet zulk een groot geschenk als het in Europa zou zijn; buiten de stad toch heeft iedereen er een noodig en bezit er ook een. Maar deze fiere jonge hengst, donkerbruin met geen enkel vlekje, was todi, zelfs in een paardenland, iets ongewoons. En de oude heer liet hem niet eens den tijd om zijn dank uit te spreken. «Zadel en tuig behooren natuurlijk bij het paard," ging hij voort, sik heb een Engelseh zadel genomen aan onze pakzadels zou u niet gemakkelijk gewend raken. Alleen heb ik den stalen stijgbeugel vervangen door onze houten met de leeren kap; dat zal n wel bevallen een metalen stijgbeugel is onder de tropische zon niet uit te houden." Donna Barbara was eveneens de trappen der veranda afgekomen. Het scheen voor haar geen verrassing te zijnzij glimlachte toen zij zag hoe verheugd Möbius was over het schoone dier. «Bevalt het u, don Adolfo?" vroeg zij, terwijl zij het paard op den slanken nek klopte en het een groot stuk suiker voorhield, dat het begeerig uit haar hand hapte. «Buitengewoon", zeido hij, terwijl zij reads achteruit trad en hij zich op don Eusebio's ipues vamos" in den zadel wierp. Nog een tot weerziens en de beide heeren vlogen heen over den breeden weg, gevolgd door het kalm achter hen aan rollende rijtuig. Möbius was verrukt over zijn paardhij zat er op als op stalen veeren. Ook don Eusebio had een uitmuntend rijdier. Even voorbij Marianao daalt de weg om over den geweldigen viaduct het diepe dal te overschrijden De paarden vei meden het hard hoeveelheden levensmiddelen uit Chicago naar Chatfanoaga bevolen. Daarentegen zal de blokkade van Porto-Rico wellicht vooreerst niet doorgaan. De Parijsche editie der New-York Herald verneemt n.l, uit Kingston, dat de Amerikaan sche consul der regeering heeft verzocht de blokkade van Porto-Rico uit te stellen tot de ontscheping van het Amerikaansche expeditie korps. Bovendien heeft hij om wapenen en munitie voor 50,000 inlanders gevraagd. De World ontving een telegram uitTampa, meldende, dat, volgens het bericht van een Cubaansch officier, majoor Smitt. die den 24en April te Carbarun landdeom een aantal dagbladcorrespondenten te geleiden naar het kamp van Maximo Gomez, gevangen genomen en onthoofd is. Het lot der journalisten is onbekend. Uit Key-West wordt aan hetzelfde blad be richt dat onder de Amerikaansche matrozen, die op het buitgemaakte Spaansche schip Arr/o- nauta zijn geplaatst, vier gevallen van gele koorts zijn voorgekomen. De genee=heeren verklaren dat de ziekte nog slechts sporadisch voorkomt. De Argonauta is in quarantaine gesteld. In de Spaansche Kamer duurt de strijd der partijen voort. Na Romero Robledo, die de liberale regeering heftig aanviel, enSihela,die mede de politiek der regeering aan critiek onder wierp, was het Zaterdag de royalist Mella, die de kranige redevoering van den minister van koloniën Moret y Prendegast, op een vinnige wijze beantwoordde. Hij herinnerde er aan, dat hij reeds in 1890 den tegenwoordigen oorlog had zien aankomen en er voor gewaarschuwd had en wraakte het in de regeering dat zij geen aansluiting had gezocht bij Frankrijk cn Rusland. De autonomie was niet de vredejuist de mislukking der autonomie had den oorlog uit gelokt. De verschillende Boodschappen van president Mc Kinley onderwierp de redenaar aan scherpe critiek. Zij hielden alle beleedi- gingen en bedreigingen tegen Spanje in, waarop de Spaansche regeering nooit had geantwoord. Mella verweet den minister Moret het leger te hebben beleedigd in zijn besluit tot afkon diging der autonomie. Tegenover Weyler's po pulariteit stelde hij dat Moret, wanneer hij uitging, geëscorteerd moest worden door politie. Ten slotte riep hij, gedachtig aan het bijbel woord, uit«Ongelukkig de volkeren die door vrouwen en kinderen geregeerd wordenDe pro feet heeft het gezegdop hen rust de vloek Gods 1" Levendige protesten gingen van alle zijden tegen die woorden op. De minister-president Sag.ista noemde ze ongepast, hetgeen Mella bestreed. Een nadere verklaring van zijn woor den weigerde hij. geplaveide middengedeelte der brug en kozen hun weg rechts, vlak langs de leuning, waar de stort regens zand en stof tot een zacht tapijt hadden gemaakt. De leuning reikte nauwelijks tot aan de kniezij was lager dan de stijgbeugels der paarden, en dr. Möbius' jong paard schoof zóó dicht langs de balustrade dat zijn rechter voet boven den afgrond zweefde. Maar het dier stoof zóo zeker met wijd uitgeworpen voorpooten voort, dat er geen vrees in hem opkwam, ofschoon hij uit den zadel langs •zijn rechter been ver benelen zich de rotsblokken van den bergstroom zag. Zij legden den weg naar de plantage in zeer korten tijd af. Maar de zon was toch roeds aan 't ondergaan toen zij op Las Caobas aankwamen. De oude heer lachte toen hij afsteeg. «Hij loopt goed, uw Cycloon; het heeft mijn braven schimmel moeite genoeg gekost mee te komen wat spoort eerzucht niet tot buitengewone praesta- ties aan, zelfs paarden." Eenige slaven snelden toe om de paarden aan te nemen. De opzichter der plantage bracht den doctor en de beide Amerikanen, die koit daarna in liet rijtuig aankwamen, naar hun kamers, die voor hen in gereedheid waren gebracht in het vroegere woonhuis dat nu als administratie-ge bouw dienst deed. De beambten werden aan den nieuwen administrateur voorgesteld en dr. Möbius aldus in zijn betrekking ingeleid. Da twee Ameri kanen gaven bun wenschen te kennen, hoe den volgenden dag begonnen zou moeten worden met het werk, en nadat de heeren vervolgens nog een uurtje onder een brandy-soda en een goede sigaar bij eikander hadden gezeten, ging men vroegtijdig te ruste; want den volgenden morgen wachtte hen een zware dag. Wordt verruigd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1