52"° jaargang. Donderdag 12 Mei 1898. N°. 9624. CUBA LIBRE. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEXJILLETOJSr. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. COURANT. Aboksementsprijb voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 a a omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poat, p. kwartaal. - 1.80 A&onderlijka nommerso.02 BUREAU: BOTERSTRAAT 70, Telephoon W«. 123. Advzrtbktupbus van 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf O.to Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 11 Mei '98. Be oorlog. De berichten over den oorlog zijn zee'- schaarsch en, wat nog erger is, zeer weinig belangwekkend. "Voor Manilla wacht admiraal Dewey de aan komst van landingstroepen af orn de stad te bezetten, die de Spanjaarden trouwens niet dan na een bombardement schijnen over te willen geven. De toestand moet er zeer kritiek zijner begint gebrek aan levensmiddelen in de stad te komen. Een grooter gevaar nog leveren de inboorlingen op, want dezen beginnen zich allengs geheel te onttrekken aan elk toezicht, zoo van de Spanjaarden als van den Ameri- kaanschen vlootvoogd. Men verwacht nu in de Vereenigde Staten met de mail nadere berichten omtrent de Phiüppijnenmaar intusschen is men het over de toekomst der eilanden vrijwel eens. Men wil den archipel behouden als een steunpunt voor de behartiging der Amerikaansche be langen in het Oosten. De heer Day aldus meldt de correspon dent der Daily Telegraph te Wa-hington de heer Day, de staatssecretaris van buiten- landsche zaken, is wellicht de eenige man in het Kabinet die tegen de annexatie der Philip- pijnen is. Volgens denzelfden correspondent noemt men reeds den man die gouverneur der eilanden groep zal worden, n.l. generaal Tracy. Natuurlijk beteekenen zulke geruchten al zeer weinig. Evenals zijn collega Dewey is ook admiraal Sampson tot werkeloosheid gedwongen. De Spaansdie vloot komt maar niet, en volgens een bericht uit Washington, zou zelfs het departement van mariue aldaar bericht hebben ontvangen dat het Spaansche Atlantische eskader te Cadix is teruggekeerd. Te Madrid daarentegen loopt het gerucht dat het eskader bij Martinique is aangekomen. Ook over de Amerikaansche bodems, die van Rio-de-Janeiro zijn vertrokken, zijn de berichten zeer uiteenloopend. Terwijl eenerzijds wordt bericht dat de Oregon te Bahia is aangekomen, verneemt men anderzijds dat na ontvangst van een telegram in cijferschrift te Washington onmiddellijk eenige schepen van het blokkade eskader naar het Zuiden zijn gezonden om de Oregon op te sporen. Twee Amerikaansche schepen, de ongepant serde kruisers Vicksburg en liet gewapende jacht Morrill hebben op onaangename wijze kennis gemaakt met de Spaansche kanonnen. Zij hadden zich onverzichtigerwijze binnen schot gewaagd, en moesten nu tot hun schade onder vinden dat bij den bouw van ongepantserde DOOR THEODOR DUIMCHEN. 15) Maar misschien alleen omdat die beiden in hun krachtig gevoel van eigenwaarde want dat bezaten zij ondanks ai hun uit het hart opwellende vriendelijkheid in 't geheel niet op de gedachte kwamen, de mogelijkheid voor geheel buitengesloten hielden, dat bij dien Duitschen doctor in het ver- borgenste hoekje van zijn hart wilde, hartstochte lijke wenschen ontkiemden, wenschen die hem volkomen geoorloofd toeschenen wanneer hij naast Baibara zat of wanneer hij, na gelukzalige oogen- blikken aan haar zijde, in een heerlijken nacht vo! maneschijn, met zijn Cycloon onder zich, over de viaduct van Marianao galoppeerde en het diepe dal ver beneden zich aan zijn voeten zag, en die hem toch zoo vermetel voorkwamen, zoo waan zinnig en dol, wanneer hij in uren van verstandige overdenking, eenzaam, als een man die de wereld kent, daarover peinsde. Het hoofd van zijn bediende kwam nu boven het valluik te voorschijn om don doctor te zeggen dat de koffie gereed en Cycloon gezadeld was. José bracht de mu/alo, die hij met gecondenseerde Zwitsersehe melk voortreffelijk wist klaar te maken, en zette den blikken trommel met Hamburgsche beschuit er naast. Na een gehaast ontbijt wierp de doctor zich op zijn paard. Onze administrateur zag er nu reeds volkomen uit als een zoon des lands. Nadat hij schepen niet gerekend wordt op een beschieting uit modern zwaar geschut. Waarschijnlijk zijn dit de twee schepen die, naar de correspondent der Evening World te Key-West berichtte, langzaam en blijkbaar met averij de haven naderden. De torpedo-boot Ericson is, naar men op het departement van marine vreest, inderdaad in een storm verongelukt. De Mangrove bracht te Key-West gisteren op den Spaanschen visschersschoener Fernandico en het Noorsche stoomschip Bratsberg, dat verdacht werd de blokkade te willen verbreken. Met de expeditie naar Cuba schijnt het thans inderdaad ernst te zullen worden. De Times verneemt uit Tampa dat de trans portschepen, bestemd om troepen naar Cuba over te brengen, heden gereed behooren te zijn. Eerstdaags zullen i 6000 man geregelde troepen en 45000 man vrijwilligers naar het eiland vertrekken. Een speciale reserve van 25000 man zou gereed worden gehouden. Generaal Miles zou besloten hebber: zelf het invallende leger te commandeeren, dat op verschillende punten der kust zou ontscheept worden. Een bericht uit Washington bevestigt dit. liet zegt dat generaal Miles waarschijnlijk gister avond naar Tampa zou vertrekken om aan de eerste Cubaansche campagne deel te nemen. De troepen in het kamp van Chickamanga hadden bevel gekregen gisteravond uit te ruk ken, de infanterie en een deel der cavalerie naar Tampa, de rest der cavalerie naar New- Orleans en Mobile. Intusschen is reeds gisteren de Qussie met wapens, amunilie en levensmiddelen voor de insurgenten naar Cuba vertrokken. Een paar bataillons zijn medegegaan om de ontscheping der lading te beschermen. Bij Key-West zal een kanonneerboot van het blokkade-eskader zich bij de Gussie voegen om die te escorteeren. De Spanjaarden weren zich intusschen tegen over de Amerikaansche toebereidselen even krachtig. Amerikaansche kruisers, die langs de Cubaansche kust hebben gevaren, zeggen dat de Spanjaarden ijverig bezig zijn van Bahia Honda tot Cardenas toe versterkingen op te werpen en die telegrafisch met elkaar te ver binden. Op Porto-Rico wacht men, volgens een roos kleurig getint bericht aan de Correspondeticia te Madrid, zonder ongerustheid den aanval der Amerikanen afde stemming is er uitmuntend. Twee schepen met levensmiddelen zijn onder bedekking van Spaansche oorlogsschepen aan gekomen. Men vreest evenwel dat de blokkade van het eiland gaat beginnen. Er zijn nl. drie verdachte schepen op korten afstand van de kust gezien. In Spanje is men bezorgd over de brood- quaestie. De voorraad graan zal, naar men schat, binnen een maand opgebruikt zijn. Men een korten aanval van koorts zeer spoedig en gelukkig had doorstaan, had zijn gestel zich buiten gewoon spoedig aan het klimaat gewendhij was magetder geworden; het hoofd met het zeer kort gehouden haar scheen wat hoekiger dan vroeger zijn gelaatskleur was donkerbruin, en zooals hij daar nu in den zadel zat, met grijze leeren schoe nen, van het hoofd tot de voeten in wit finnen, den breeden xipixapa op het hoofd, had men hem voor een zoon van het eiland kunnen houden, indien zijn staalblauwe oogen en zijn blonde baard er niet waren geweest. In den linker pistooltasch borg bij de suiker- monsters, in de rechter zijn vernikkelde Colt-revolver. José reikte hem nog de zware baleinen rijzweep met den met zilverdraad omwonden looden knop die hij ook meer als wapen bij zich droeg dan voor Cycloon, die nooit de zweep noodig had. Een zachte druk met de dijen, en met een kort steigeren sprong het fiere jonge dier schel hinnekend vooruit om dan in trotschen, vluggen paso largo sne! als de wind en met geüjkmatigen gang weg te rennen. Hier en daar wisselde Móbius nog een morgengroet met opzichters en arbeiderstoen reed hij over de rivier, en eenige minuten later had hij den grooten weg bereikt. In weinig meer dan een uur was hij te Marianao. Met den eersten trein reed hij naar Havanna, deed daar zijn zaken af en dineerde met Gebauer, Kathner en eenige andere bekenden in Louvre. Eerst over zessen keerde hij terug. Van het station te Marianao ging bij ditmaal recht door naar den cantinero waar hij zijn Cycloon placht te stallen. Het was toch misschien indringerig wanneer hij iedere aanleiding gebruikte om bij de Pacheco's te blijven. Daarom had hij zich bedwon gen en zich voorgenomen vandaag alieen voorbij heeft maatregelen genomen om graan aan te koopen in het buitenland. Een ministerieele crisis schijnt thans volstrekt onvermijdelijk. De regeering heeft besloten bij de Kamers er op aan te dringen dat spoedig de geiden voor den oorlog worden toegestaan, daar anders niet gezorgd kan worden voor provian deering der troepen. Bovendien vraagt maar schalk Blanco de uitzending van belangrijke versterkingen naar Cuba, en ook daarvoor is het noodig dat de Kamers de oorlogsbegrooting aannemen. Grooten indruk heeft in de Cortez gemaakt het voorstel van markies Cabrinnana, bekend om zijn stoutmoedig optreden tegen verschillende knoeierjjen in de administratie. Hij verzocht de Cortez een motie van afkeuring aan te nemen tegen en ter verantwoording te roepen de mi nisters Bermejo en Moret en de oud-ministers Beranger, Romero Robledo en Alberto Bosch. In hen wenschte hij liet verkeerde regeerings- systeem der laatste twintig jaren te treffen. Alleen de onafhankel|jken, de Carlisten en de republikeinen onderteekenden zijn voorstel, dat nochtans diepen indruk maakte. De oproertjes in Spanje houden nog aan. Thans is de staat van beleg afgekondigd in de Andalusischen, de vier Catalaansche provinciën, alsmede in die van Gibraltar. In Italië. Nu er allengs uitvoeriger en betrouwbaarder mededeelingen inkomen omtrent het oproer dat Zaterdag en Zondag te Milaan heeft gewoed, blijkt het dat de toestand daar inderdaad zeer ernstig was. De correspondent der Daily News is er ondanks de strenge censuur in geslaagd zijn blad een uitvoerig verhaal te doen toekomen. Er is bloedig gevochten. Pannen, ja zelfs geheele schoorsteenen werden van de daken op de hoofden der soldaten neergeworpen. Van ii plassen bloed" in de straten spreekt de En- gelsche correspondent. Vooral de vrouwen waren zeer verbitterd en hitsten de mannen aan. Aan het station wilde men den sneltrein naar Turijn niet laten vertrekken. Te Turijn werd n 1 het jubileum der eerste Italiaansche grond wet in tegenwoordigheid des Konings gevierd. De oproerlingen riepeniKijk, die gaan te Turijn feest vieren. Schande I Schande I Kom er uit 1 Terug f" En toen de trein zich in be weging zette wierpen honderden zich op de rails met den uitroep: «Vooruit dan maar, doch over onze lijken I" Zooals gewoonlijk vielen velen onschuldigen als slachtoffers toen de troepen door de straten vuurden. Een jong meisje van aanzienlijke familie viel door een kogel in de borst getroffen. Ouden van dagen werden xlgeschoten of onder den voet geioopen. Er werden barricades opgeworpen rijtuigen werden aangehouden en voor transport van de villa te rijden en van uit dan zadel rajiport te doen. Terwijl hij onder het colgadizo van don Poncho zijn glas Xeres dronk, totdat zijn paard gezadeld zou zijn, hoorde hij de kijvende slem van den waard op het eif. Uit de halfgeopende staldeur kwam een mulat to voorschijn en liep, terwijl hij zich van tijd tot tijd met een of ander scheld woord omdraaide, weg, gevolgd door don l'ancho, die luid schreeuwde en zich zeer opgewonden gedroeg. Móbius was even wel reeds gewoon geraakt aan den driftigen toon van zulke gesprekken en de gebaren die in het eerst steeds den indruk op hem hadden gemaakt of zoo dadelijk moord en doodslag zouden volgen hij glimlachte. Maar tegelijk vloog hem de gedachte door hot hoofd dat hij die buitengewoon groote gestalte al eens meer had gezien. Zeker niet in de gemakkelijke kleeding, die de lichtgele mulat zich hier op het land veroorloofde; hij was barrevoets en droeg niet eens een hemd behalve een zwart mot wit gestreepten finnen broek, een geweven katoenen jakje met zeer korte mouwen, droeg hij alieen een tamelijk sjofelen stroohoed en een bree den leeren gordel, waaraan achter zijn linker heup in een korte plompe schede een groot breed mes hing, met een hoornen greep, waarnaar zijn hand herhaaldelijk zocht wanneer don Pancbo aanstalten maakte hem op het lijf te vallen. Maar den doctor bleef geen tijd over om verder in zijn herinnering te zoeken. Cycloon werd door een der knechts uit den stal gebracht en begroette zijn meester met vroolijk gehinnik. Terwijl Möbius de stalling voor zijn paard en zijn glas wijn be taalde, deelde don Pancbo hem tot zijn verwon dering mede dat hij om zijnentwil zooeven zoo boes was geworden. «Om mijboe dat V' gewonden door dc opstandelingen gevequireerd er was zelfs een Roode-Kruis-dienst ingericht. 'tBedenkelijkste van de zaak is, dat de op stand blijkbaar goed voorbereid was, zij het ook dat de uitbarsting wat vroeg kwam. De arbeiders gingen volgens een vooraf beraamd plan te werk. Op de Corso Garibaldi waren o. a. op de kruispunten van andere straten dertien barricades in carré-vorm opgericht. Alleen de heldenmoed, waarmede de soldaten streden, dwong na lange verdediging de oproer lingen te wijken. Een cijfer van dooden en gewonden is met met juistheid te geven; maar de correspondent der Daily News schat liet aantal dooden alleen op duizend. Thans is het te Milaan rustig, maar niet aldus in geheel Italië. Te Napels zijn de onlusten, vooral door studenten teweeggebracht, bedwon gen nadat de troepen tweemaal gevuurd hadden. Te Pa via vuurden, volgens een uit Lugano te Bern ontvangen telegram, studenten die in een Capucijner klooster gevlucht warenop de troepen. De bevelhebber liet twee kanonnen aanrukken en schoot een bros in de muren van het klooster, waarop de studenten vluchtten. De monniken werden gevangen genomen. Ondanks de vertoogen van den prefect weigert de militaire bevelhebber hen los te laten. Er vielen twee dooden. Onder de 300 gearresteerde personen behooren drie socialistische afgevaar digden en een Russische agitatov. Te Luino (Lombardije) trachtten gisteren betoogers de kazerne en de gevangenissen te overrompelen. Het vuur der polilie-agenten doodde en verwondde een aantal personen. De staat van beleg is afgekondigd in de provincie Florence, met uitzondering van het arrondisse ment Casciano, verder in de provinciën Livorno, Pisa, Siena, Massa, Grosseto en in het arron dissement Spezzia (provincie Genua) met uit zondering van de zeehaven Spezzia. Messina is door de troepen bezet. De groothertog van Saksen-Meiningen en zijn gemalin geraakten te Lugano in het ge drang tusschen de stakende werklieden en de troepen. Met moeite wisten zij zich te redden. Te Lugano is Maandagavond de socialistische afgevaardigde Rondani aangekomen. Hij ver klaarde dat de revolutionnairen een federatieve republiek willen stichten naar het voorbeeld van Zwitserland. In Zwitserland hebben de berichten uit Milaan onder de Italiaansche werklieden groote opgewondenheid veroorzaakt. Te Lausanne hielden zij met omfloersde roode vaandels en onder het zingen der «Marseillaise" betoogingen door de stad. Kcmcngde Mfcdcilcclingcn. De bekende sociaal-democraat Jaurès, die bij de verkiezing voor de Fransche Kamer gevallen sliet heeft al eenige keeren mijn aandacht ge trokken," zeide de waard opgewonden. «Kent u dien langen slungel niet V' t Wie Dien mulat Niet dat ik weet, ofschoon hij mij wel bekend voorkwam nPabion is hetdie schelm de Knecht van Francesco Moreno. Zijn meester kent u zeker; hij komt immeis dagelijks bij don Eusebio. Hij zai hun wel niet aangenaam zijn, maar zij moeten hem duiden, dien Spaanschen gluiperd. Hij is een neef van Jovellar, ook zoo'n vogeltje van den onderkoning" de Cubaan bootste op grappige wijze de statige hoofdbewegingen na van den koningsgier, die den bijnaam pajaros del gol/eernador draagt «maar dat weet u immers veel beter dan ik. Ik wilde alleen zeggen wees op uw hoede voor meester en knecht!" «Waarvoor dan «Verlaat er u op. 't Is hier niet Aiemania, sonnor don Adolfowij zijn op Cuba. Zoo'n kerel als don Francesco, zoo'n Spaansche hond, die waarschuwt u niet vooruit dat hij uw vijand wordt. Of er iets gebeurd is, weet ik nietmaar denkt u er eens over of er een oorzaak is. Zijn knecht, die brutale vlegel daar, voert iets tegen u in het schild, zoowaar als er een God isIk heb het al een paar maal opgemerkt, als uw Cycloon bij mij in den stal staat, is ook die gele schoelje er; de duivel zal weten wat hij er tnee voor heeft." En nog eens liep de brave don Pancho met onderzoekende blikken, om het paard van den doctor heen, bekeek teugels eri gebit, onderzocht of de buikriemen en de stijgbeugels goed zaten en tilde ten slotte achter eikander alle vier de hoeven van den hengst op, aandachtig naziende of alles in orde was. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1