52,<e jaargang. Zaterdag 14 Mei 1898. CUBA LIBRE. N°. 9626. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. t Kennisgeving. Openbare Aanbesteding. BUITENLAm FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. COURANT. iaorasHESTSPBijg voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 M omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.80 Afzonderlijke nummers- 0.02 BUREAU s BOTEKSTRAAT fO, Telephoon Ho. 123. Abvertmstmpkub: ran 15 gewone regels mot inbe grip van eene Conrantf 0.88 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Kleinhandel In sterken drank. Burgemeester en wethouders van Schiedam, brengen, ingevolge art. 5 der wet tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap Staatsblad 110. "118 van 1885), ter openbare kennis, dat bij hen is ingekomen een verzoek van F. \V. GERADTS, orn vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein voor het huis aan de Hoofdstraat no. 33, Schiedam, 12 Mei 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VERSTEEG. De Secretaris VERNÈDE. Op Bonderdag 26 Mei a.s.. 's namiddags ten 2 uur, zal door Burgemeester en Wet houders van Schiedam openbaar wordeo aan besteed Het maken van rijzen-damiiien en het uitvoeren van baggerwerken langs de rivier de Haas, ten Oosten van de Yoorhaven van Schiedam. Bestek en teekeningen zjjn verkrijgbaar aan de Secretarie der gemeente a f 0.75 en liggen ter iuzage aan het bureau der gemeentewerken. Aanwijzing ter plaatse geschiedt Maandag 23 Mei, 'svoormidd. 11 uur. Algemeen overzicht. Schiedam, 13 Mei '98. 't Gaat slapjes met den oorlog. Meer en meer blijkt dat Spanje, hetzij door zwakheid ge dwongen, hetzij naar een weldoordacht plan, zich er toe bepaalt een defensieve houding te bewaren. Het laat Noord-Amerika uitzeilen om slag te leveren tegen een vloot, die middelerwijl naar huis is teruggekeerd enz. Althans wau- neer werkelijk het Kaap-Verdische eskader naar Cadix is teruggekeerd, wat velen betwijfelen. Daar zijn er die de Spanjaarden voor ver bazende listelingen houden. Zij, de Spanjaarden n.L, vertellen dat hun vloot naar Cadix is teruggekeerd, maar intusschen zet het eskader koers naar de westkust der Vereenigde Staten en schiet daar een paar havensteden plat. 't Is wel mogelijk. De kapitein der Menaniic, een boot die gisteren te New-York aankwam, rapporteerde dat den vorigen avond, ter hoogte der kust van Massachussets, een torpedo-boot dwars achter de Menaniic heen liep, haar zoeklicht DOOR THEODOR DUIMCHEN. 17) ïU hadt u volstrekt met moeten aanwennen om uw paard bij den cantinero te stallen", aldus mengde donna Barbara zich weer in het gesprek, sWaartoeWij hebben plaats en bedienden genoeg en water en borstels zijn hier in huis even goed tot uw beschikking"^ »Het zou beter geweest zijn," gaf don Eusebio toe. «Maar hoe kon de doctor aan zulke mogelijk heden denken?" »En nu," zei Möbius, nkan ik er toch geen verandering in brengen. Ik mag don Pancho toch niet voor zijn zorg en oplettendheid beloonen door hem mijn klandizie te ontnemen." ïNeen," stemde don Eusebio met hem in, shet zou ook daarom verkeerd zijn, omdat het opzien zou baren. Don Pancho zou het zeer kwalijk nemen en don Francesco zou gewaarschuwd zijn, dat men verdenking tegen hem beeft. Neen, u moet gewoon daar blijven, maar wees even voorzichtig als de brave vanlinero het gisteren is geweest, en houd steeds goed uw oogen open. Laat niemand, dien u niet nauwkeurig kent, onderweg dicht bij u komen en houd uw revolver altijd bij de hand. Al te bezorgd behoeven wij trouwens om don Adolfo niet te zijn," zeide hij lachend tot zijn dochter, »ik heb er versteld van gestaan toen ik op de boot richtte en toen een tutu pijl af schoot. Uit het Zuiden werd dit signaal met een lichtsignaal beantwoord. De kapitein der Menaniic vermocht door de duisternis niet de nationaliteit der torpedo-boot te onderkennen. Bij daglicht zag dezelfde kapitein een tweede torpedo-boot; maar thans maakte het verblin dende zonlicht een juiste waarneming onmoge lijk. De gezagvoerder der Mcnantic ri nochtans overtuigd dat de Amerikaansche marine geen schip van dat type bezit. Ook de ondersecretaris van marine te Was hington, de heer Allen, heeft van particuliere zijde berichten ontvangen omtrent talrijke torpedo-booten die buitengaats op de kust der Staten van Nieuw-Erigeland gezien waren. Mc Kiniey heeft bevel gegeven die inlichtingen onmiddellijk voor te leggen aan den raad van marine. De Eclair verneemt uit Washington dat de bezetting van Cuba door Amerikaansche troepen geheel opgegeven is, daar de Amerikanen niet opgewassen zijn tegen de Spaansehe strijdmacht. Daarom zou besloten zijn Porto-Rico aan te rallen waar de Spanjaarden slechts 7000 man hebben en de haven van San Juan alleen dooi de Alfonco XIII en een kanonneerboot ver dedigd wordt. Een telegram, door de New-Yorksche Jour nal uit Fort de Fiance op Martinique ontvan gen. zegt inderdaad dat negen Amerikaansche schepen op het oogenbük bezig zijn San Juan op Porto-Rico te beschieten. Toch blijkt uit de feiten, dat Cuba geens zins uit het oog wordt verloren. Een onbelangrijk gevecht is er geleverd bij Cardenas, waar de Amerikanen reeds meer voeling hebben gekregen met de Spanjaarden. Thans voeren de kanonneerboot Wilmington, de Hudsoneen gewapend koopvaardijschip, en de torpedo-boot Winsloiu de nauwe haven binnen om eenige Spaansehe kanonneerbooten aan te vallen. Deze waren eerst niet te vinden, maar de Spaansehe stiandbatterijen begonnen vuren. Opeens verschenen toen de Spaansehe kanonneerbooten en opp"d:»i mede het vuur op de Amerikanen. Het vuur was bijna uitsluitend op de Winslow gericht. Wel beproefden de Wilmington en de Hudson de Spaansehe kanonnen afleiding te geven, maar deze lieten de Winslow niet met rust. En zij hadden succes. Een boin trof den ketel van de Amerikaansche torpedo-boot, die daardoor sprong. Gelukkig slaagden de beide andere schepen er ten laatste in de Winslow op sleeptouw te nemen en buiten de haven te bi engen. Aan boord van de Winslow sneuvelden de luitenant Bagley en vier mande commandant, luïienant Bernadon, en vier anderen werden gewond. De Hudson die zelf ook schade had beloopen, bracht de dooden en gewonden naar Key-West. Een verward bericht uit Havanna spreekt nog er naar keek hoe hij met de beide Amerikaansche heeran aan het schieten was. Mr. Jones, die zelf ook een zeer vaste hand heeft met pistool, noemde hem met eerbiedige bewondering a dead shoten beiden noemden hem later steeds doctor Carver, naar hun landgenoot, weet je, den beroemden kunstschutter. De Duitsehe hoogescholan zijn waar lijk aan te bevelen." nik hoor dat met groote voldoening," zei Bar bara, en er kwam een schittering in haar oogen. sHeb geen medelijden wanneer iemand de hand naar u opheft, en bedenk steeds dat wij in zorg ver- keeren over u en dat wij ontroostbaar zouden zijn, als u een ongeluk overkwam." Ook het afscheid was hedenavond buitengewoon hartelijk, en de doctor juichte inwendig, toen hij tamelijk laat, overeenkomstig de ontvangen waar schuwing, over het midden der in het maanlicht glinsterende straat naar de cantine ging. Hij keek bijna overmoedig om zich heen of er toch werkelijk ergens in de schaduw der huizen iemand op hem loerde. Terwij! zijn Cycloon gezadeld werd, noodigde hij den waard nog op een nslaapmutsje", een gin met water. Don Pancho hield er een uitstekende jenever op na, marca campanazooals hij nooit naliet te zeggen, daarbij wijzende op de klok. het beroemde handelsmerk, op het etiket der flesch. Mobius informeerde schertsend of de gemeen schappelijke vriend Pablon zich niet had vertoond. Don Pancho antwoordde lachend van neen, maar vergat toch niet, toen Cycloon voor werd gebracht, zadel, teugel en paard weer zeer nauwkeurig te onderzoeken. van een mislukte poging der Amerikanen om bij Ciénfugos te landen. In dit telegram wordt gezegd dat de Ame rikanen voor het vuur der Spaansehe infanterie, die op de kust bij Ciënfugos verdekt opgesteid waren, moesten wijken. Vrijwilligers van Car denas aldus gaat het bericht dan voort, nu blijkbaar sprekende over het andere gevecht geholpen door twee Spaansehe kanonneerbooten, waarvan er een door het hevige Amerikaansche vuur buiten gevecht werd gesteld wisten ten slotte een landing der Amerikanen te beletten. Zij brachten den vijand groote verliezen toe. Te Havanna is alles rustig, zegt het telegram verder. Blanco heeft de overheid te Cardenas geluk gewenscht. Latere berichten te Madrid ontvangen zeggen, dat te Ciénfugos het kabelstation vernield is. Te Washington heeft men van een gevecht bij Ciénfugos niets gehoord, en men denkt dat het Havanneesche bericht een verwarde lezing is van liet gevecht bij Cardenas. Iloe het zij, op den loop van den oorlog zijn die gevechten in ieder geval niet van in vloed. Te Hongkong is de Engelsche kanonneer boot Linnet aangekomen met nieuws omtrent de Philippijnen. De Linnet had Maandag j Manilla verlaten. Op de Philippij nen heerscht volslagen anarchie. Devvey kan niets uitrichten, ook al verdwijnt het Spaansehe gezag, want de opstandelingen doen wat zij willen. Een groote troepenmacht en speciale onder vinding zijn noodig, wil men de orde op de eilanden herstellen. Intusschen houden de Spanjaarden nog altijd Manilla bezet. Zij weigeren hardnekkig de stad over te geven, en Dewey aarzelt om tot een bombardement over te gaan bij hoopt de stad nog altijd door honger tot overgave te dwingen. Van hun kant zijn de Spanjaarden echter vol goeden moed, de bevolking echter lijdt gebrek en begint wanhopig te worden. Toen de Linnet Manilla verliet, lagen er twee Duitsehe, een Fransch en een Japansch schip voor de stad, en werd een Russisch verwacht. Een officieel telegram van admiraal Dewey aan den minister van marine te Washington bevestigt een en ander vrijwel. Er is geen verandering in den toestand ge komen sedert mijn laatste telegram, rapporteert de admiraal. Hij heeft de op de Spaansehe oorlogsschepen buitgemaakte vuui wapens en de voorraad van het arsenaal te Cavita op de trans portschepen laten brengen. Overigens handhaaft hij een strenge blokkade. De telegrafische gemeenschap in de baai van Manilla is hersteld. De bezetting der Philippijnen schijnt trou wens niet zoo heel gemakkelijk te zullen gaan. Ter plaatse bekende personen zeggen dat 5000 man, die niet aan het klimaat gewend zijn, volstrekt onvoldoende zijn. Een legermacht van minstens 25000 man zou ter beschikking van Slechts weinige dagen later zaien don Francesco Moreno en zijn vriend Alonzo bij elkaar in de feestzalen van het Casino Ereannol, in een der kleine vertrouwelijke salons die aan de groote bovenzaal grenzen. In de zaal stroomde een zee ven licht, en vroo- lijke dansen drongen door in het kleine vertrek. Een Italiaansche zangeres had in de rijke Spaansehe club een concert gegeven en men had daaraan een klein bat toegevoegd. De stemming was vroohjk en levendig geweest; de aanwijzingen namen toe, en het vertrouwen klom, dat de vrede spoedig te wachten wat. Daar buiten overal lachen, vroolijkheid en ge- klink, hier binnen evenwel mat licht, gedempte stemmen en opgewonden, bezorgde gezichten. Da beide heeren hadden geen deel genomen aan het bal, maar zich reeds terstond hierheen begeven. Een korte mededeeiing die door Francesco zijn vriend in 't oor was gefluisterd, was daartoe de aanleiding geweest. Daar zaten zij nu bijna een uur reeds onder hun koffie en ijswater. Lichte wolkjes stegen op van hun britannica's en vervlogen geurig in het vertrek, maar de wolken van hun somberheid werden steeds dichter. Andere deelnemers aan het feest, die zich aan de deur van het vertrek hadden vertoond, waren steeds weer teruggekeerd men kon het die beiden zeer duidelijk aanzien dat zij niet gestoord wenschten te worden, en met den neef van Jovellar wilde niemand gaarne ongenoegen hebben. nYoor den duivel, het is mijn schuld niet. Moest die vervloekte Duitschef er ook tusschenkoment" zei don Francesco. admiraal Dewey moeten gesteld worleti. en dan liefst niet vóór den heif-L Volgens de laatste berichten uil Washington heeft de Amerikaansche i egeering ook besloten 25000 man geregelde troepen naar de Philip pijnen te zenden. In Spanje bestaat een algemeen verlangen naar een spoedigen eervollen vrede, zeggen verschillende berichten van gene zijde der Pyreneeën, en een der leden van het Kabinet, met wien de correspondent der New-York Herald een onderhoud had, is van gelijke meening. Uit dit onderhoud zij liet volgende aangestipt. Een persoonsverandering in bet Kabinet achtte de minister onvermijdidijk. Een der eersten die zou moeten aftreden, is de minister van koloniën Morel y Prendegastanderen die even slecht staan aangeschreven bij de groote me nigte, zouden moeten volgen. Overigens zou een verandering van ministers ten gunste van de vrede zijn. Iedereen is vóór den vrede, zeide de minister; maar niemand bezit zooveel moed dat hij de noodzakelijkheid van de vrede hardop durft betoogen. Ook voor liet geval maarschalk Martinez Campos de leiding der zaken op zich zou nemen en een militaire regeering zou vormen, zou dit Kabinet ten gunste van den vrede zijn gestemd. De mogelijkheid bestaat dat Campos in de eerste helft van Juni aan bet bewind komt. Een diplomaat te Parijs wijst tr in een gesprek met een correspondent der Petit Bleu op, dat nu hot tijdstip gunstig is voor de tus- schenkomst der mogendheden. De vijandelijk heden zijn zoowel bij de Philippijnen als in de Antillen door de omstandigheden zelf opgeschort. De groote nadeelen en bir.nenlandsche be roering die de Europeesche staten tengevolge van den oorlog ondervinden, wettigt die tusschen- komst volkomen. In de Ilongaarsche Kamer is de regeering geïnterpelleerd over de Ilongaarsche neutrali teit in den Spaanseli-Amerikaanschen oorlog. De minister-president, baron BanlTy, poogde uiteen te zetten dat een ncutralileits-verklaring vim Oostenrijk-Hongarije onnoodig is. De be trekkingen tot de Vereenigde Staten zoowel als tot Spanje zijn van viiendschappelijken aard, en daarom was een gelijke houding tegenover de beide oorlogvoerende partijen geboden. De minister baalde het voorbeeld van Duitschland aan, dat evenmin een neutraliteits-verklaring aflegde. Bijzondere maatregelen om de veiligheid te verzekeren van de Hongaren in de Vereenigde Staten waren niet noodig. De minister ontkende, dat de regeering te Washington bij den gezant van Oostenrijk-Ilongarije had aangedrongen op het afleggen van een buitengewone neutraü- teitsverklaring. De Kamer nam deze verklaringen voor ken nisgeving aan. »Och wat," antwoordde zij'n vriend. »Zij heeft een paar dozijn Duitscbers, Engelschen, Amerikanen, Spanjaarden enzoovoorts in de laatste twee jaar afgewezen, en jij bent langzaam maar voortdurend bij haar gevorderd, zooals je gezegd hebt. En nu wil je den moed verliezen Ik heb je voor dezen veldtocht zeer ruim voorzien van het noodige; ik heb mij jegens je gedragen als die don Antonio aan zijn vriend Bassanio in het stuk dat onlangs gespeeld werd, van Guiiiermo Shakespearo, weet je wel, en het komt mij voor dat ik ook gevaar ioop er voor te boeten. Je salaris bedraagt vijf oneen per maanduitgegeven heb je er wel vijftig je bent mij dus een vermogen schuldig. Ik heb het mijne voor je opgeofferd, vertrouwende op je succes. Heb je je misschien al dien tijd door baar bij den neus laten nemen?" nSoras maakt het op mij wel dien indruk," ant- wooidde don Francesco somber. iHoe stelliger de berichten over den vrede werden, hoe koeler zij tegen mij werd. Misschien is het werkelijk alleen geweest omdat ik de neef van mijn oom ben, dat zij mij tot nu toe op sleeptouw heeft gehouden en den schijn heeft aangenomen of zij mij hoop gaf." Hij sprong op. »Muar neen, dat is het niet enkel. Het is die Duitscher, wees daar zeker van de anderen waren haar onverschillig, maar hij niet. Dat hij ook juist nu er tusschen moest komen en die domme vredeals haar broeder er eerst weer is, dan is ailes uit, vrees ik." nJa, maar is het wel zoo zeker dat die broeder werkelijk leeft en terugkomt?" Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1