52"<e jaargang- Zondag 15 en Maandag 16 Mei 1898. N°. 9627, Eerste Blad. CUBA LIBRE. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. KOELANTS. X3it oflicieele bron. in. BUITENLAND. GOURA AsoKNBKBSTSPRijg voor Schiedam, pei kwartaal c f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTEBSTRAAT ÏO, Tclephoon Wo. 1S8. AnvEBTumEPHiJSTan 15 gewone regels met inbe grip van eene Courant0.62 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Dit nummer bestaat uit drie bladen. (Slot). Ons rest thans nog de bespreking van de rubriek «Scheepvaart", waaraan in het jongste Verslag van de Kamer van Koophandel meer recht is wedervaren dan in het vorigehier voor mogen wij dankbaar zijn, omdat thans op een en ander zoodanig licht, is gevallen, dat de goede waarneming en onderscheiding meer dan vroeger mogelijk wordt. Voor wij ons begeven in eene vergelijking van de opbrengst van het havengeld in de laatste jaren en wat daarmede samenhangt, willen wij een enkel woord spreken over wat wij hierboven aanduidden. Het is niet onbekend, dat van onze havens meer gebruik zoude kunnen worden gemaakt, indien alle grondstoffen voor onze hoofdindustrie benoodigd, hier ter stede rechtstreeks van over zee werden aangevoerd. Op verschillende plaat sen, ook in dit blad, is hierop meermalen gewezen; in den aanvang van dit jaar zinspeelde de burgemeester in de gebruikelijke nieuw jaarsrede in den gemeenteraad op deze om standigheid. Het loont de moeite om eens nader onder de oogen te zien, wat de Kamer van Koophandel zegt omtrent deze aangelegenheid, zoo eigen aardig haar terrein rakend. En nu willen wij reeds vooral ons niet ont veinzen, dat, wat de K. v. IC. in het midden brengt ons, in verband met een vorig jaarver slag niet bevredigt, tenzij men aanneme, dat dit lichaam in het vorige jaar nog niet tot voldoend inzicht van zaken gekomen was. Immers in het jaar 1896 werd de reden van liet hier-niet-met-schepen-aanvoeren van grond stoffen aldus verklaard „Hoewel de lossing, met name van granen, hier wél zoo voordeelig als in het naburige Rotterdam kan geschieden, en onzo importeurs, in het belang der gemeente en van vele nijvere handen, die dan meer werk zouden kunnen vinden, daartoe wèl geneigd zouden zijn mede te werken, is de omstandigheid, dat dit jaar niet alléén maïs, maat ook "gerst uit Amerika in de branderijei: werd verbruikt, en tot dusver van daar geen booten op Schiedam gecharterd werden, ooorzaak dat die granen te Rotterdam en te Antwerpen wer dei aangebracht, en voor Schiedam in lichters werden overgeladen." In het licht wordt bier gesteld, hoe wel het voordeel voor lossing hier pleitte, maar enkele technische, misschien sleur-moeilijkheden alsnog die lossing beletten. Anders spreekt het Ver slag over 1897. Van- de bezwaren van het DOOR THEODOR DUIMCHEN. 18) «Maar ik zeide je toch dat mijn oom het mij zelf heeft meegedeeld. De amnestie in de vredes- bepalingen is zeer algemeen gesteld. Al wat de wapenen heeft gevoerd tegen Spanje, ongeacht vroegere besluiten en veroordeelingen, wordt uit drukkelijk voor straffeloos verklaard en wede- toe gelaten tot alle rechten en ambten. Bovendien zijn de namen der leiders nog afzonderlijk genoemd, en Spanje verplicht zich zelfs met die heeren zoo veel mogelijk bij de nieuwe orde van zaken reke ning te houden, en bij deze gelegenheid heeft don Rodriguez zijn nom do guerre laten varen en zich met al zijn namen en titels uitdrukkelijk mede laten opnoemen. Alle twijfel is buitengesloten." »Nu", zei don Adolfo, «dat is op zichzelf zeker jammer, maar donna Barbara blijft toch een millionnaire." ïJe denkt toch niet," bruiste don Francesco op, »dat die oproerling, wanneer hij teruggekomen is en als een der rijksten en aanzienlijksten op Las Caobas zit, zijn zuster zal geven aan mij, een Spanjaard 7" «Waarom niet 7" antwoordde Alonzo, «In de feeststemming is alles mogelijk. Ik geloof integen deel dat in de eerstvolgende maanden een ganscbe reeks van dergelijke huwelijken zal gesloten vorige jaar wordt niet meer gereptmet nieuwe, gewichtige komt men aan. Bestonden die het vorige jaar nog niet? vragen wij. Komt het publiek, de openbare meening aldus niet in een doolhof? Is het niet te verwachten dat het volgend jaar weer andere bezwaren zullen oprijzen? Loopt men aldus geen gevaar den goeden wil in twijfel te zien trekken? Wel wordt in het verslag aan het gevoelde euvel een mouw vastgeknoopt, en spreekt men van een misversatnd, maar is dan dat «misverstand" eerst nu ontdekt De Kamer van Koophandel zegt: „Hetgeen hieromtrent (omtrent de nict-lossing te Schiedam) op verschillende plaatsen in het openbaar werd gezegd en geschreven heeft aan leiding gegeven tot de inecniug dat de graan handelaren hier ter stede in plaats van de bui- tenlandscbe granen direct te doen aanvoeren met groote zeeschepen, waarbij de belangen der ge meente zeer gebaat zouden zijn, uit een zekere veronachtzaming van die belangen, hunne granen op Rotterdam laten komen en dus in zeker opzicht aansprakelijk zouden moeten worden ge steld voor de dientengevolge door de gemeente gederfde voordeden. Deze voorstelling van zaken is minder juist. Door de Vereeniging van graan handelaren alhier werd integendeel besloten, om zooveel mogelijk de granen te doen aanvoeren uitsluitend met op Schiedam gecharterde boo ten; de uitvoering van dat besluit wordt evenwel moeilijk gemaakt door de omstandig heid, dat belangrijke consumenten (de groote branders) tegenwoordig veelal hunne benoodigde granen zelfmet lichters van uit Rotterdam laten komen in plaats van deze te nemen van de Schiednmsehe graanhandelaren, of deze zelf ook eif Schiedam te nemen. Dientengevolge is, zoolang de groote consumenten hier ter stede hunne medewerking daartoe aan de graanhan delaren onthouden, de benoodigde hoeveelheid graan niet belangrijk genoeg om daarvoor ge regeld booten tc charteren van buitenlandsche havens op Schiedam Men ziet het, de bezwaren zijn thans weer van gansch anderen aard geworden, terwijl toch moeilijk aan te nemen is, dat de aanvoer van grondstoffen voor onze hoofdindustrie in één jaar geheelen wijziging onderging. Was het vroeger het niet-samenladen van mais en gerst, nu is het beletsel het niet-koopen-van-de-graan - handelaars hier ter stede door de consumenten, hetwelk ons als het groote bezwaar wordt voorgehouden. Wij ontkennen nieter is hierin voor ons iets onverklaarbaars. In 1896 kon de lossing hier wel zco voordeel'g ge schieden als in Rotterdam; was dat in 1897 anders? Of begrijpen degenen, die iets te iossen hebben hun eigen voordeel niet? Het zoude o. i. de moeite loonen, indien eene commissie uit graanhandelaren en consu menten de bezwaren aan eene chartering van schepen op Schiedam eens gezamenlijk over woog, die bezwaren te boek stelde, en eene raadscommissie of ander bevoegd college dat rapport eens toetste aan de werkelijkheid. Om dit jaar te verdrinken in het ééne bezwaar, worden. Maar nog weten zij daar buiten in ieder geval niets; voorloopig is de vrede nog maar een voorwerp van hoopEn dat don Rodriguez leeft en terugkomt, weten zij evenmin. Je moogt hel spel niet verloren geven. Wanneer zal de vrede geproclameerd worden 7" «Zoodra de telegrafische goedkeuring van Madrid komt." «Dus niet vóór overmorgen," zei Alonzo. «Je bepioeft morgen nog een overrompeling. Word ja afgewezen, zorg dan tenminste dat je den aanval kunt herhalen, ai is het ook onder ongunstiger voorwaarden na den vrede. Bemerk je inderdaad dat die Duitscher je in den weg staat, nu" en hij wipte bij die woorden de fijne grijze asch van zijn sigaar over de punten zijner laarzen weg «dan zou ik dat in jou plaats toch alleen voor dien mijnheer betreuren." »Goed, ik zal mijn geluk beproeven, en de duite! hale den Duitscher, als de criolla hem de voor keur geeft." ïBasta," zei Alonzo kalm. «Er zwerft nu nog veel gespuis rond. Verongelukt de brave chemicus, dan heb je over een paar maanden des te betere kansen." Het was de volgende morgen. Don Eusebio en zijn dochter zaten na het ahnuerzo op de breede, koele, met marmer geplaveide veranda, die zich langs den voorgevel van de prachtige villa aan den straatkant uitstrekte. Don Eusebio las, in een lichten rieten stoel zittend, zooals altijd na bet ontbijt, zijn brieven en couranten. De veranda en de kamers die er achter lagen, waren de prettigste plaatsan van het huis; de zon kwam eerst laat op den middag naar deze zijde, en ook dan vermocht zij en het volgend in een ander, zonder dat ook van overheidswege alles in liet werk wordt ge steld om die bezwaren te ondervangen zouden wij voor onze stad al te rampzalig achten. Wij hebben wel eens hoorei) verluiden, dat de rivaliteit van graanhandelaren en branders onze stad in deze niet ten goede kwammoge een volgend verslag der K. v. K. dit laatste beslist ontkennen, of althans bespreken. Overigens is de toestand van de scheepvaart niet ongunstig te noemen, indien men ten minste het feit, dat zij niet achteruitging aldus mag betitelen. In het afgeloopen jaar scheen er een neiging te bestaan om met minder groote schepen dan vroeger onze haven te bezoeken immers terwijl het getal zeeschepen van 123 in het voorgaande jaar tot 108 klom, daalde daarentegen de inhoud in M3. van 159382 tot 1-15882. En nu valt er een zeer verblijdend feit te constateeren. Ondanks de verlaging van het tarief op het havengeld was de totaal-opbrengst in 1897 niet minder dan in 1896, integendeel iets meer; de cijfers zijn f31713,22 en f31789,21, Dat de goede vervvachtir gen bij de verlaging van het havengeld gekoe terd niet werden teleurgesteld, is al een bijzonder gelukkig resul taat, waarop trouwen» eemgszins mocht gerekend worden, wanneer men de verschillende takken van bedrijf nagaat, waar, bij tarietverlaging toch de opbrengst wies. "Voor enkele pessimisten is uit dit resultaat weer opnieuw leering te trekkenwij voor ons gelooven volstrekt niet, dat de limiet naar be neden bereikt is, en, wanneer straks de haven werken worden uitgebreid, bestaat er o. t.alle aanleiding, om, zij het ook voor bepaalde cate- gorieëu van schepen, het havengeld nog zeer belangrijk te verlagen en misschien geheel af te schaffen, tot zoolang zich naar onze stad een gedeelte der scheepvaartbeweging voorgoed heeft verplaatst. Misschien is reeds thans, ten einde het ver keer van schepen met lading voor onze stad te bevorderen, welke hier niet in transito gelost wordt, een en ander te doen. Zijn de havengelden hier gering, dan is tie waarschijnlijkheid aanwezig, dat men, zij het ook voorloopig slechts met schepen met ge broken lading, van Rotterdam of zelfs van Antwerpen hierheen zal opstoomen, omdat dit meer voordeelig zal blijken dart in die plaatsen in lichters over te laden. Echter stellen wij ons voor, zooals wij reeds vroeger te kennen gaven, nog eens nader de havenplannen te behandelen, waarbij ook dit vraagstuk opnieuw kan ter sprake komen. Wij kunnen hiermede onze beschouwingen, vastgeknoopt aan het jaarverslag van de IC, v, IC. over 1897 eindigen, daar de overige, nog niet door ons genoemde rubrieken ons geen aan leiding geven tot opmerkingen, ware het niet dat wij nog met een enkel woord over de hier de schaduw niet geheel te verdrijven of zelfs in de aangrenzende vertrekken door te dringen, want het balcon der eerste verdieping, dat de zoldering der veranda uitmaakte, sprong buiten gewoon ver en breed over de straat naar voren. Bovendien was de veranda aan de zuidwestzijde nog door tusschen de marmeren kolommen uitge spannen schermen tegen de zon beschut. «Nog altijd niets stelligs," zei don Eusebio tot zijn dochter die voor hem op de wit glinsterende marmeren balustrade zat. Naar het scheen, was zij slechts, uit de binnen vertrekken komend, even naar haar vader gegaan om tetloops te vragen of er nieuws was, en had hij haar in een gesprek gewikkeldnu zat de oude heer bijna met bewondering zijn eigen dochter aan te zien. «Wat ben je weer mooi, kind", zei hij met een glimlach. En inderdaad, het was een bekoorlijke verschij ning en een heerlijk kopje, dat met den zwarten haartooi lieflijk afstak tegen het witte marmer der kolono waartegen zij leunde, «Maar, papa", antwoordde zij lachend, uwil u mij ijdel maken 7" «IJdel?"' antwoordde hij. «Wil sennorita donna Baibara mij soms wijs maken dat eenige jonge dame van haar leeftijd het niet heel secuur weet wanneer zij mooi is? Ik zeg het ook uit bezorgdheid, kind; ik word oud en onze hoop op den vrede is wellicht weer bedriegehjk, zooals reeds zoo dikwijls. Wie weet of Rodriguez nog leeft 7 Kan die tijding van onlangs niet evengoed een wreede scherts zijn als werkelijk een boodschap van hem 7 Wat zal er van jou, omringd door zelfzuchtige aanbidders, worden, wanneer ik je ontijdig moet verlaten?" Kamer en hare Werkzaamheden" te spreken hadden. Dat deze werkzaamheden in 1897 belangrijker waren dan in het daaraan voorafgaande jaar, kan niet ontkend wordenvan opwekkenden aard waren zij echter veelal nietzij strekten zicit voornamelijk uit, en meestal met gering succes 'ot het bestrijden van die vijanden, welke onze hoofdindustrie kwamen belagen, de me- lasse-spirijus en de invoerrechten op gist in omliggende landen. Een kort woord wordt nog gewijd aan de «openbaarheid der vergaderingen". Een verzoek was bij de Kamer ingekomen om deze openbaar te stellen, behoudens die gevallen, waarin dit ongevvenseht mocht worden geacht. Echter be sloot de Kamer dit verzoek te wijzen van de hand «voornamelijk op grond, dat de K. v. IC. en F. hoofdzakelijk is een adviseerend lichaam en het recht om over openbaarheid van een advies te beschikken niet berust bij den adviseur maar bij den geadviseerde." Aan de Kamers te Amsterdam, Rotterdam, 's-GravenhageArnhem e. t. q. werd aldus tevens een lesje gegeven. Deze onkiesche Ka mers stellen zelfs zooveel prijs op openbaarheid barer vergaderingen, dat aart de bladen steeds tijdig kennis van eventueele vergaderingen wordt gegeven, en de agenda ter publiceering wordt verstrekt. Zeer zeker, het argument van do. Schiedam- sche Kamer is een argument, maar voor zoo ver wij weten, werd het nimmer gebruikt, voor het in Schiedam ontdekt werd. Dat het veilig onontdekt had kunnen blijven, wie zal het ontkennen Met een enkele opmerking willen wij heslui ten, deze n.l. of het niet overweging zoude ver dienen om belangrijke stukken, gewisseld tus schen Kamer en Regeering, in de gedrukte bijlagen van het Verslag in het vervolg op te nemen; vooral de geschiedkundige en gebruiks waarde voor later van hot boekje zou daardoor winnen, terwijl de kosten geen beletsel kunnen zijn. Het heeft zijn bezwaren om telkens het archief te raadplegen, hetwelk trouwens niet voor ieder openstaat. A2(;cu>eea overifcht. Schiedam, *14 Mei '98. ftpanjc cn de Vereenlgde Staten. Poiito-Rico. Wat werd er gisteren aan Amerikaansche zijde weer luid en overmoedig victorie gekraaid San Juan op Porto-Rico, door de schepen van admiraal Sampson gebombardeerd, had zich na acht uur overgegeven. Het behaalde voor deel zoo er al van voordeel sprake kan zijn schijnt heel wat geringer tc zijn, ook al hecht men geen geloof aan de «olüeieele" «Maar, papa," riep zij uit, terwi'l zij zich van de leuning liet glijden, naast zijn groeten rieten stoel neerhurkte en, lief koozend zijn blanke handen stroelend, met een scha!k«chen blik naar hem opzag, «maar, papa, moet ik dan misschien alleen uit angst don Francesco nemen, nadaL ik twee jaar lang zoo bedachtzaam het gevaar ontweken heb, zonder nochtans hem of zijn aanhang door een afwijzing te ontstemmen 7" «Je hebt mij gezegd dat je don Francesco niet kunt uitstain. Ik ook niet, als Spanjaard en als mensch. Niets spreekt ten gunste van hem. Hij zeil en zijn verwanten verbeelden zich misschien dat ham met behulp van je groot vermogen en hun inrioed een schitterende loopbaan in dienst van den staat wacht. Maar ik geloof ook daaraan niet; hij is een speler »n een eerloos man. Hij verspeelt nu het geld zijner vriendenhij zou jou vermogen ook verspelen en je meesleuren in zijn val. Zijn invloedrijke vrienden zullon hem eens moeten laten schieten, of zij willen of niet. Toch zou het ondanks alles zeer onaangenaam zijn hem formeel te moeten afwijzen, althans voordat de vrede gesloten is, Wij kunnen niettemin elk oogen- blik tot zulk een verklaring gedwongen worden. Een andere verloving, voordat don Francesco kwam, zou beter zijn. Ik weet wel wie je zou kunnen beschermen, a's ik het niet meet' kan, en don Francesco en zijn verwanten zou een afwijzing bespaard worden." «Maar, foei, papa, wat is u toch leelijk van morgen. Waar moet ik zoo gauw een man van daan halen 7" (Wordt vervolgd,)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1