52"° jaargang. Dinsdag 17 Mei 1898. N°. 9628 CUBA LIBRE. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgever! Ij j c. roelants. FEUILLETON". BUITENLAND. lA'MMtWBIH'-i ■li.t.Hr'ui HgWu.Uli AsoiftrsttimpRus voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p, kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTERSTRAAT ZO, Tclcplioon STo. 123. Advertentieprijs: van 15 gewone regels met inbe grip van ecno Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 10 Mei '98. De oorlog. Geschonden neutraliteit De Amerikanen beginnen te merken dat, evenals alle werk, ook oorlog voeren moet ge leerd worden, en dat met het verslaan eener zwakkere vloot en het nu-en-dan beschieten van deze of gene plaats niet voldoende wordt gedaan om het pleit te beslechten. Daar is meer voor noodig. In de eerste plaats moet men zeker op de hoogte zijn van do bewegingen des vijands. En ondanks hun uitgebreiden informatie-dienst heeft de Spaansche vloot het valt thans niet meer te loochenen de Amerikanen leelijk gefopt. Reeds twee dagen lag het Kaap-Yerdische eskader bij Martinique, toen vanwege het depar tement van marine te Washington officieel werd bevestigd dat het Spaansche smaldeel naar Cadix was teruggekeerd. Totdat de Harvard de haven van Fort de France binnenliep om een mankement aan de machine te herstellen en daar het lang ge zochte Spaansche eskader zag liggen. Of nu werkelijk het telegram van den ge zagvoerder der Harvard aan zijn regeering 21 uur door de Fransche autoriteiten is opgehou den, zooals te Washington wordt gezegd, zal nog dienen uitgemaakt te worden. De diplomatie zal dit zaakje wel opknappen. Maar Spanje heeft de Vereenigde Staten voor willen zijn en het heelt bij de Fransche regee ring geprotesteerd tegen de aan de Harvard gegeven vergunning oin in de haven vari Fort de France zijn averij te herstellen, iets wat in geen geval in strijd is met de regelen der neutraliteit. Maar het doel is duidelijkprotesten te voorkomen van Amerikaansche zijde over het begunstigen der bewegingen der Spaansche vloot door Fransche autoriteiten. Dat de Spaansche vloot verlof heeft gekregen te Fort de France kolen in te nemen, kan de Vereenigde Staten geen aanleiding geven tot vertoogen. De neutraliteit verbiedt Frankrijk niet do Spaansche schepen verlof te geven, zooveel kolen in te nemen als zij noodig hebben om de dichtsbij zijnde Spaansche haven te be reiken. Te meer omdat ook de Vereenigde Staten steenkool niet als oorlogscontrabande be schouwen. Er heerscht evenwel in Noord-Amerika groote misnoegdheid jegens Frankrijk. Beweerd werd zelfs dat de regeering Frankrijk verantwoorde lijk zou stellen voor het geval dat de Spaansche vloot het Amerikaansche eskader bij Havanna verslaat, voordat admiraal Sampson net ter hulp is gekomen. DOOR THEODOR DUIMCHEN. 19) Don Eusebio boog naar haar over, greep haar bij liet sierlijke oorlelletje, duwde haar hoofd eenigszins achterover en zag haar diep in de don kere oogen. «Zou je dat waarlijk niet weten?" zeide hij toen. tüuk niet wanneer ik je herinner aan het verdrag dat wij gesloten hebben toen je het vijfde blauwtje uitdeelde, dat ik je nooit een vrijer zou aanpraten dien je niet wilt; dat ik bij den man van je keus noch op stand of vermogen, noch op nationaliteit zou letten, als hij maar geen Spanjaard is; en dat mijn eenige voorwaarde is dat ik vertrouwen in hem stel als man van karakter. Het is mij voorgekomen dat iemand, die sedert korten tijd eerst Barbara had bij de woorden en onder da blikken haars veders eerst licht gebloosdmaar nu dekte een diepe blos haa. gelaat. Zij liet den ouden heer niet uitspreken, maar sprong op en legde hem de band op den mond. En toen hij toch voort wilde gaan, sloot zij zijn mond met kussen. «Maar, papa, naar zoo iets moet men niet vragen. Wanneer er iemand aanzoek om mij doet. dan zult u de eerste zijn wien ik het verteldat heb ik u beloofd. Maar er moet toch eerst aanzoek Du Sïn.VNSCilK VLOOT. Waar is zij Wal beoogt zij Die vragen lioudeu nog voortdurend het departement van marine bezig. Terwijl admiraal Sampson San Juan de Porto Rico bombardeerde zonder groote schade aan te richten, zooals uit latere berichten blijkt voorzagen de Spaansche schepen zich te Fort de France van kolen en stoomden ver volgens in zuidwestelijke richting. Het eskader dat. naar men verwachtte Ciën- fugos of Havanna zou trachten te bereiken, om daar de Amerikaansche blokkade-schepen even onder handen te nemen, is achtereen volgens, tot verbazing van het marine-departe ment, aan de Venezuelaansche kust, en het laatst bij Curacao gesignaleerd. Volgens een telegram uit Willemstad op Curacao aan de New-York Herald zijn de Yizcaya en de Maria Teresia daar Zaterdag aangekomen, terwijl de Cristobal Colonde Almirante Oqtiendo en twee torpedojagers op de reede bleven kruisen. Het vermoeden bestaat dat Cervera's eskader Havanna zal gaan ontzetten, maar men hoopt in de Vereenigde Staten dat het vliegend eskader onder commodore Schley nog bijtijds bij Cuba zal aankomen om het Spaansche eskader te ontmoeten. Admiraal Sampson bevond zich volgens hot laatste bericht uit Cap Haïtien te Puerto Plata (Doininicaansche Republiek), waar hij in drukke correspondentie was met den consul der Unie te Cap Ilaïtien. De Oregonde Marietta on de Nictheroij zijn te Bahia aangekomen. Drie, vermoedelijk Spaan sche schepen, kruisten, naar een van Rio-de- Janeiro te Pernambuco aangekomen stoomboot berichtte, Woensdagnacht tegenover Kaap Tanagostinho. Krijgsdaden. Er is nog wat meer licht verspreid over de gevechten, die in de afgeloopen week bij Ciën- fugos en Cardenas zijn geleverd. Bij eerstgenoemde plaats was bet doel der Amerikanen den telegraafkabel, die Havanna met Santiago de Cuba verbindt, te vernielen. Volgens Amerikaansche berichten nu is dat doel gelukt, maar werd bovendien liet Spaansche fort vernield, waarbij de Spanjaarden zeker groote verliezen zullen hebben geleden. De Amerikanen hadden ëen doode, zes zwaar en een aantal licht gewonden. Ook bij Cardenas is Donderdag, volgens de bewering der Amerikanen, het succes aan bun zijde geweest. Een telegram uit Key-West zegt ten minste dat de landingstroepen der Wilmington aan land gingen, toen het vuur der gemaskeerde Spaansche batterij en der forten tot zwijgen was gebracht. De Amerikanen vonden toen in de gemaskeerde batterij *113 dooden. Een te Madrid uit Havanna ontvangen tele gram zegt dat trie Amerikaansche oorlogs- vvorden gedaan. Kom, wees aardig, papa, en breek u het hoofd niet. Tien jaar zijn vij reeds te boven gekomen, en nu zullen wij nog voor die paar dagen vreezen? Geloof mij, ik voel het zoo zeker: dilmaa! is onze hoop niet bedriegelijk het wordt vrede binnen weinige dagen is Rodriguez misschien reeds bij ons, en dan is alles goed." «Wat is datzei haar vader, die gedurende haar laatste woorden reeds aandachtig langs haar heen had gekeken. Zij wendde zicli om. Juist trad Pablon de poort binnen, ditmaal zeer netjes uitgedost in een keurige wit linnen livrei. Even daarna trad de oude Manuel binnen en stelde don Eusebio op een zilveren blad een brief ter hand. Zoodra zijn meester den brief had genomen, trad hij achteruit en wildo weggaan. dWacht de brenger niet op antwoord?" vioeg don Eusebio. «Neen, meester". «Dan kunnen wij den brief op ons gemak lezen", zei don Eusebio, en hij legde hem bij de couranten op het tafeltje... «Maar ik heb den bediendeniet weg zien gaan", zeide hij na eenige oogenblikken. Hij stond op en ging naar de smalle zijde der veranda tegenover hem. Toen hij over de balustrade keek, zag hij den mulat juist op het hoofd, die nu deed alsof hij juist uit het huis kwam en, zijn pet afnemend, grijnzend naar hem omhoog zag. Don Eusebio beantwoordde zijn groet kalm. «En mijn groeten aan je meester, vrind", voegde hij er bij. «Duizendmaal dank, sennor don Eusebio", zei de mulat, herhaaldelijk met overdreven beleefdheid buigend. Toen hij zag dat don Eusebio aan de schepen opnieuw Cardenas hebben gebombur- deenl. Hot FugeMche consulaat werd vernield. Een poging tan verscheiden booten om man schappen en ammunitie aan wal te brengen werd door de Spanjaarden met heldenmoed verijdeld, en de op de kust opgestelde Spaansche troepen brachten door hun welonderhouden vuur den vijand zware verliezen toe, terwijl de Spanjaarden slechts zeven gewonden hadden. Eveneens uit Spaansche bron komt de mede- deeling van een overwinning ter zee. De Spaan sche kruisers Covde de Vemad'Uo en Nitcva Espana zouden bij Havanna vijf Amerikaansche hulpkruisers hebben aangevallen. Éénder Ame rikaansche blokkadeschepen beliep groote schade; de overige kozen de vlucht. Daarentegen geven de Amerikanen thans zelf toe dat de Gussie, die reeds te hey-West terug is er niet in is kunnen slagen geweren en ammunitie voor de opstandelingen aan land te brengen. De Amerikaansche regeering is van plan alle telegraafkabels aan de Zuidkust van Cuba door te snijden, behalve die van Cnvo llueso. die onder toezicht der regeering blijft. De kabel tusschen de eilanden St. Vincent en Santa Lurin. is afgesneden, zoodat de tele grafische gemeenschap van Jamaica met Bar bados, St. Vincent, Grenada en Demarara verbroken is. Van Manilla heeft het adviesjacht Mé Cul- loch te Hongkong weer eenig nieuws aange bracht. De Spaansche kanonneerboot Gdlao die, van den prins geen kwaad wetende, van de Carolinen kwam en de haven van Manilla binnenliep, is door de Amerikanen genomen. Admiraal Dewey heeft de opstandelingen te Philinas verlof gegeven Manilla aan te vallen, mits er geen wreedheden zullen gebeuren. Daar de opstandelingen geen wapens verklaarden te hebben dan hun machete's, heeft Dewey hen naar het arsenaal van Cavita verwezen. Vijf duizend man Spaansche troepen houden den weg van Cavita naar Manilla bezet. Te Manilla moet gebrek heerselienhet volk eet de paarden op. Dewey zal nu spoedig versterking krijgen. Vijftien duizend man worden hern toegezonden, die bestemd zijn om onder generaal Mevritt de eilanden van den archipel te bezetten, ter wijl dertienhonderd vrijwilligers in de stad Manilla de orde zullen handhaven. Natuurlijk eerst, wanneer Manilla opgeëiseht en bij weige ring met vereende krachten genomen is. Ëngclanil'ü positie. lteeds lang boezemt de geïsoleerde positie van Groot-Britannië geheel de wereld belang stelling. de verstandige, niet door eigenwaan verblinde Britten bezorgdheid in. En in do Fngelsche pers is reeds meer dan eens betoogd dat het Verecnigd Koninkrijk aansluiting moet zoekendezen willen bij Duitschland, genen bij de Vereenigde Staten, anderen bij beiden. balustrade bleef staan, ging hij weg en verdween door de poort. Da lieer des huizes mat met zijn blikken de zich verwijderende gestalte en de hoogte van den vloer der veranda boven den grond. Het sous-terrain der groote villa was tamelijk hoog; liet bevatte vertrekken voor huishoudelijk gebruik, keuken, provisiekamers, kamers voor de bedienden. Maar de buitengewoon lange neger die daar juist weg ging, kon gemakkelijk met oor en oog de gleuven tusschen de dicht aaneengeschakelde marmeren zuiltjes bereiken, waarop de balustrade rustte. Don Eusebio glimlachte verachtend en wendde zich toen om met de woorden«Een fraaie be diende en een zeer nobele meester. Kom, ga zitten, kind, wij willen lezen wat hij schrijft." De aanblik van Pablon scheen een reeks van zeer onaangename gedachten bij Barbara te hebben opgewekt; zij zag bleek, toen zij nu een schommel stoel naar zich toe trok en naast haar vader plaats nam. De oude heer opende den brief. Ilij las. «Wat ik vreesde," zeide hij toer,, zijn dochter bet schrijven overreikend. In de meest eorbiedige woorden van ridderlijke beleefdheid, waarover het Spaansche idioom maar beschikt, deelde don Francesco den vader van donna Barbara de liefde van zijn edel hart en zijn tven- schen mede. Hij sprak de hoop uit dat na de trouwe vereering die hij donna Barbara sedeit jaien bad gewijd, zijn aanzoek noch voor don Eusebio noch voor haar zelf een verrassing zou zijn. Hij legde zijn hart aan de voeten der dame en zijn lot vol vertrouwen in de handen iiaurs vaders. In den loop van den namiddag, tegen vijf In de huitste dagen is op Fugehind's positie en op de mogelijkheid van een verbond mei de Ver eenigde Staten door twee der meest bevoegde mannen in Engeland op de aandacht trekkende wijze gewezen. Lord Salisbury sprak aan een diner van bankiers dezer dagen zeer pessimistisch over Fngeland's moeilijken toestand. Maar ernstiger en duidelijker nog was Chamberlain, toen hij in een te Birmingham uitgesproken rede Rus land als den vijand aanwees. Na een beroep op de vaderlandsliefde en de eensgezindheid zeide Chamberlain, dat lord Sali-bury's minzame cocessies in China niet geleid hebben tot het doel. Want Rusland, dat beloofd beeft Port-Arthur lot een vrijhaven te maken, heeft die belofte onmiddellijk gebroken. Dat doet Engeland leed, want het moet Rusland nu beschouwen als een vijand, zoowel in China als in Afghanistan. Het blijkt verder, dat Engeland zich met een belofte van Rusland moest tevreden stellen dat bet onmogelijk was om met Rusland tot een overeenkomst te geraken, daar Engeland niets aan te bieden had om dit rijk van zijn plannen te doen afzien. En zelfs indien een overeen komst tot stand ware gekomen, wie zou divu borg hebben gestaan dat ze was nageleefd Groot-Britannië had Rusland den oorlog kunnen verklaren, maar zonder bondgenoot kan het Ruskind geen ernstig nadeel toebrengen. Het geldt hier niet enkele Chineesche havens alleen, zeide Chamberlain, maar geheel China waar Engeland zulke groote levensbelangen heeft. Engeland zoekt dus een bondgenoot en ge zinspeeld wordt daarbij op de Vereenigde Staten. Dit wekt weer groote bezorgdheid in Spanje, zóo zelfs dat de Spaansche gezant te Londen van zijn regeering bevel heeft gekregen een stenografisch verslag van Chamberlain's rede te zenden. El Liberal en Impartial zeggen nog dat de Spaansche regeering drukke besprekingen voert om tegenover een eventueel Angln-Amerikaansch te stellen een Spaanseh-Euu peesch verbond. Zou de wereldvrede waarlijk in gevaar zijn? GeincugiJc jftcilcdecllRgcii. Gladstone is stervende. Wel was Zaterdag avond zijn toestand tijdelijk iets beter, en ver klaarden de doctoren dat er geen ©ogenblikke lijk levensgevaar bestond, maar zijn dagen, zijn uren wellicht, zijn geteld. In grooten getale stroomen de bewijzen van de meest hartelijke deelneming van heinde cn ver naar Ihiwarden-Castle. In Italië heerscht thans rust, do rust der machteloosheid blijkbaar. Een paar honderd Italiaansdie werklieden die uit Zwitserland kwamen zijn onder militair geleide naar Como gebracht. Een hevige aardbeving heeft op Sicilië in de uur, wilde hij komen om de beslissing te hooien. jSchuik," zeide de oude heer. Hij doet alsof de zaak volkomen in orde is. Wij kunnen den innig geliefden schoonzoon en bruidegom meteen te dineeren houden. Toen nam hij de hand zijner dochter tusschen de zijnon. Ik heb er voor gevreesd, kind, wat nu Uitwijken onder deze omstandigheden zou onwaar dig zijn. Ik kan hem gaan antwoord op zijn vraag onthouden, eri als hij komt, zeg ik duidelijkneen." «Bravo, papa, viel Barbara in, en zij voegde er bij «Schijnt bet u overigens geen goed teeken toe, dat hij zich zoo haast? Waarom wendt hij zich tot u, zonder dat hij eenige zekerheid omtrent mij bezit? Zou hij misschien van de regeering^-bureau's weten, dat de vrede voor de deur staat Zou hij misschien bang zijn voor de terugkomst van onzen strijder voor de vrijheid? Hij kan toch zelf niet gelooven dat h!j dan nog eenig» kans znu hebben." »'t Is mogelijk," zei don Eusebio, zijn grijzen puntbaard strelend. «Maar, kindlief, dat is gean zekerheid. Ilij vreest misschien dat Rodriguez terug keert en Rodriguez is doodhij weet misschien dat de vrede geteekend is tusschen Martinez Campos en de leiders der insurgenten en Madrid be krachtigt dien vrede niet. Mislukken de onder handelingen op het laatste oogonblik weer en komt |e broeder niet terug, dan zal de afgewezen don Francesco Moreno met zijn aanhang voor ons een vreeselijke vijand zijn, Maar in ieder geval is er niets aan te doen. Don Francesco zal van middag komen, maar dan ook niet meer. Wat de toekomst brengt, zullen wij afwachten." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1