V BINNENLAND." STADSNIEUWS. YL A AltDIN GEN. Kunst en Wetenschap. Kerk en School. Ned, Herv. Kerk. Landbouw en Veeteelt. Gemengd Nieuws. omstreken Van Catania groote schade aangericht en hevige ontsteltenis verwekt. Mensehenlevens ginsren er niet verloren. Prins lleinrieh van Pruisen is te Peking aan- gekomen. Inhnltllgingsfeesten. De Minister van Binnenlandsche Zaken lieeft tot alle burgemeesters in het land een schrijven gericht, waarbij opgave verzocht "wordt win alle feestelijkheden welke in ieder der steden ot dorpen van gemeentewege zullen plaats heb ben ter gelegenheid van de inhuldiging van Hare Majesteit de Koningin. Eerste Kaïner. De Eerste Kamer zal voor de behandeling der murine-begrooling bijeengeroepen worden •wanneer de Tweede Kamer de leeningwet zal hebben afgedaan, welker aan de orde stelling tusschen de beraadslaging der dienstplichtwet voorgesteld zal worden. Bij Kon. Besluit zijn 4o. benoemd in de orde van Oranje-Nassau, tot officier (met de zwaarden) de majoor J. W. X. Cramer, commandant van liet korps genietroepen; tot ridder (met de zwaaiden) de kapt. J. Z. .Stuten, van het korps genie troepen, en 2o. toegekend: de eere-medaiile der orde van Oranje-Nassau (met de gekruiste zwaaiden) in zilver aan den serg.-majoor onder-magazijn meester C. ,1. Hendriks en den serg.-mnjoor C. P. van Oost veen, en io brons aan de ser geanten A. G. Genefaas en F. H. W. Hen derson, allen mede van liet korps genietroepen. De gewone audiëntie van den minister van Oorlog zal op Donderdag 49 Mei eerstkomende niet plaats hebben. Met groote feestelijk!; id, heeft gisteren het korps genietroepen te Utiecht zijn 450 jarig bestaan gevierd, 's Middags was er receptie, waarop aan het korps gelukwenschen en ge schenken werden aangeboden 's avonds waren er feestvoorstellingen in verschillende schouw burgen. R.-K. Volksbond. De afdeeling Schiedam van den Ned. R.-K. Volksbond hield gisteravond in het Bundsgebouw een buitengewone feestvergadeiirig ter viering van het Encycliekfeest. Kapelaan J. J. R. M. Postma, van de O. L V. Yisitatiekerk alhier, sprak eene feestrede uit, waaraan hij aan de hand der geschiedenis be toogde hoe in eenheid alleen kracht is gelegen. Daarom spoorde hij de leden van den R.-K. "Volksbond aan eendrachtig en één van zm te zijn. Eenige muzikale voordrachten en door de vergadering gezongen liederen verhoogden de feestelijke stemming. IJzer- en Metaalbewerkers. Zaterdagavond vierde de IJzer- en Metaal- bewerkers-Vereeniging ^Onderlinge Hulp" haar 40-jarig bestaan in de groote zaal der sOfficieren- "Vereeniging", welke goed gevuld was. Een uitvoerig programma was voor dezen avond samengesteld waarvan een der nummers was pOnthuldigmg van de Banier." De vereeniging had zich namelijk een banier aangeschaft die op dezen feestavond aan de leden zou worden vertoond. Nadat de muziek eenige nummers had ten gehoore gebracht werd door den voorzitter, deu heer Rijkse, een korte toespraak gehouden. Spr. wees daarin op het feit dat de vereeniging hedenavond kan feestvieren, omdat zij een tijdvak achter zich heeft van groote bloei en ontwikke ling. Waar de vereeniging begon met slechts een klein getal leden, daar is dat nu reeds gestegen tot ongeveer 400, In die 40 jaren werd aan ondersteuningen bij ziekten en overlijden uitgekeerd een bedrag van f 8452.welk bedrag in zijn samenstel lende bedragen zooveel gelegenheden aanwijst van noodwendige hulp en steun in bange dagen. Vervolgens wijdt spr. eenige woorden aan de oprichters, die hij dankt voor hun besluit, dat in zijn gevolg reeds zooveel nut heeft ge sticht; aan de mannen die in dat 40 jarig tijd perk afwisselend als bestuursleden zijn opge treden en als zoodanig hebben medegewerkt aan de ontwikkeling der vereeniging. Maar ook tot de leden zeiven richt spr. een woord van dank en dit meer in 't bijzonder voor de tal rijke opkomst, die getuigt van de sympathie voor de vereeniging. Spr. hoopt dat allen zullen medewerken of blijven medewerken tot groei en bloei der vereeniging. Ten slotte beveelt spr. allen aan om het be stuur te steunen in zijn pogingen om dezen avond tot eet. feestavond te maken. Hierop kwam het woord aan deri heer A. Vos van Rotterdam, eeri der oprichters dezer ver eeniging. Spr. wees er op hoe vóór 40 jaren een werkelijke behoefte bestond om zich te vereenigen tot steun bij ziekte en overlijden, en hoe toen door hen het plan was gevormd en ook uitgevoerd om .zulk een vereeniging te vormen. Het ie spr. aangenaam te zien, hoe deze vereeniging, door hen gesticht, in die jaren is ontwikkeld en zich heeft uitgebreid en hij brengt hulde aan de mannen die daartoe hebben bij gedragen. Spr. eindigt met een opwekking tot de vrouwen om fiunne mannen aan te sporen tot het bijwonen der vergaderingen, omdat daardoor het onderling verband sterker zal worden en dit zal strekken tot welzijn der vereeniging. Hierna voerde de tooneelvereeniging:»Othello", bestaande uit leden der vereeniging »Onderlinge hulp" ren koorzang uit, die luide werd toege juicht. Het publiek zong nog een feestlied, waar na liet scherm opging en liet viundel, nog be dekt door een omhulsel en te midden van fri«ch groen, zichtbaar werd. Het bestuur en sOthello" hadden zich er neven opgesteld en de voorzitter van ïOtliello", de heer van Asten, hield daarna een rede, gedeeltelijk berijmd, gedeeltelijk in ongebonden stijl, waarna het hulsel viel en het vaandel zich aan aller oogen vertoonde. Het zag er kranig uit. Op rood lluweel is in het midden liet wapen van Schiedam, versierd met ranken en takken daarboven de woorden IJzer en metaalbe- werkers-vereeniging" en er onder sOnderlinge hulp" en ïSchiedam"; boven in de banier zijn de jaartallen 1888 en 1898 aangebracht, terwijl het geheel bekroond woidt door een verguld beeld, de beschermengel der vereeniging. Het fraaie vaandei doet den vervaardiger, den heer H. .1, Lindeman l, passementwerker Le 's-Gravenhage, alle eer aan. De aanwezigen hieven nu een sVuandelmarsch" aan, waarna een schitterende apotheose plaats had met bengaaLcli licht en het vaandel tot middenstuk. Op verzoek van hen die achter in de zaal zaten, werd daarna met het vaandel een rond gang gedaan door de zaal, waarbij het publiek nogmaals de Vaandelrnarsch" aanhief. Na deze eerste afdeeling voerde nOthello" op y>Gedeserteerd of drie vrouwen te gelijk", waarna nog een uitgebreid en afwisselend programma werd uitgevoerd, dat de aanwezigen menig uur gezellig en in opgewekte stemming bijeen hield. De heer N. van der Velden, die door de antirevolutionnaire kiesvereeniging »Nederland en Oranje" candidaat was gesteld voor den ge meenteraad, heeft voor die candidatuur bedankt. Het muziekcorps der d.d. schutterij bracht gisterenavond zijn hulde aan den commandant van het bataljon, den majoor G, Visser Bz., ter gelegenheid van diens zilveren huwelijks feest. In den tuin achter diens woning werden door het corps eenige nummers uitgevoerd. De kegehvedstrijd op de breede baan in M&Musis Sacrum" is Zaterdagavond geëindigd "met het verwerpen vao de duizendste kaart. Met veel animo is deze geheele wedstrijd gehouden en opnieuw is gebleken dat de banen van sMusis" voor de kegelaars van hier zoowel als voor die van elders een groote aantrekke lijkheid bezittenin betrekkelijk korten tijd waren de duizend kaarten verbruikt. Zondagavond had de uitreiking der prijzen plaats, welke bestonden in kunstvoorwerpen, die voor de deelnemers ter keuze waren gesteld in de stemkamer. De ondernemer sprak de kegelaars in har telijke woorden toe, waarna volgens de behaalde prijzen de keuze door de winners werd gedaan. De uitslag was als volgt 4e prijs, Walraven, Rotterdam, met 62 p. met 9 na. 2e prijs, Vellekoop, Schiedam, met 62 p. met 8 na. 3e prijs, Hermes, Rotterdam, met 64 p. 4e prijs, Krommenhoek, Schiedam, met 59 p, met 9 na. 5e prijs, Schalfers, Dordrecht, met 59 p. met 6 na. Serieprijzen. 4e prijs. Walraven, Rotterdam, met 264 p. 2e -prijs, Hermes, Rotterdam, met 258 p. 3e prijs, Krommenhoek, Schiedam, niet 254 p. Het succes dat deze wedstrijden hier steeds hebben, zal zeker er wel toe hebben bijgedragen om reeds dadelijk weder het besluit te nemen tot het organiseeren van een nieuwen kamp. Door de club jReclit naar het Doel" n.I. is besloten om een corps- en personeelen wed strijd uit te schrijven, welke in de maand October zal plaats hebben en die wederom zal gevolgd worden door een vrijer.-baan-wedstryd. De molen sde Hoop" aan de Gerrit Verboon- fstraat heeft heden met malen gestaakt. Naar wij vernemen bestaat het voornemen om dezen molen te verkoopen. Zaterdagavond was J. T. Nauman, wonende in de Groenelaan, met zijn vrouw naar de stad gegaan, terwijl zij de kinderen hadden achter gelaten. De man, die een vvaterstokerij lieeft, had, in de meening dat het vuur geheel gedoofd was, de schuif dicht gedaan en het hout voor den volgenden dag reeds opgestapeld. Het bleek echter dat uog vonken aanwezig waren, want het hout begon te smeulen en ont wikkelde een dikken rook. Een der kinderen begon luidkeels te huilen, zoodat buren zich toegang tot de woning verschaften en de kin deren medenamen. langrijke brandwonden bekwam aan bet onderlijf. Onmiddellijk is geneeskuudige hulp ingeroepen. In de eerste helft der maand April werden aan het postkantoor alhier verzonden de vol gende stukken aan onbekenden. Brieven: 1. Pierik, Amsterdam. 2. A. van den Arend, Delft. 3. Pistorius, 's Gravenhage. 4. II. Gerritsen, id. 5. j. Bonding, Groningen. 6. K. Lïenvorna. Woerden. 7. W. Muijs, Briefkaarten: 4. F. Boog aart, 's Gravenhage. 2. J. Biinkman. Rotterdam. 3. Nederveen Pieterse, Rotterdam. 4. A. Verkade, Schiedam. 5. J. Baneveld, Brief buitenland: 4. B. van den Toorn, Antwerpen, Toen de 5-jarige J. Koenderman heden morgen aan het spelen was heelt hij het ongeluk gehad om, achteruit looperide, in een emmer heet water te vallen, waardoor hij be- (ilcvondca voorwerpen. a. Aanwezig aan het commissariaat van politie: een paardedeken, een meisjeshoed rnet blauw lint, een onderstuk van een oorbel-bloedkoraal met goud, en een huissleutel. I. Terug te bekomen aan de volgende adressen 2 witte schorten, bij Zwaan, Williehninastraal 8, een patapluie, bij van Noortwijk, Heeren- straat 25"', 2 doo.-jes met speelkaarten, bij Voortman, Ilendrik-Gabelstraat 83, een kanarie vogel, bij lioeflaken, Rotterd. dijk 45, een mandje met een busbriefje, bij Houtman, llaga- straat 59, 2 kinderborstlokjes, bij v, d. Laan, Hoofdstraat 469, een snoekgrauw li oudje, bij Sanders, Broersveld 46, een puckhondje met lederen halsband, bij Osephius, Lange Nieuw- straat 403, een jonge zwarte gladharige hond, bij Verheul, Overschiesche straat 200, en een groote donkere snoekgrauwe houd, bij den spoorwegwachter aan den Ouden dijk. Geveilde en verkochte onroerende goederen. Verkocht: 44 Mei. Notaris: W. J. A. Roldanijs. Een goed onderhouden woonhuis met zijgang, open plaats en erve, aan de Visschersstraat no. 8, kadaster sectie L no. 874, groot 55 centiaren, in veiling f 920, daarvoor verkocht. Notaris: mi'. II. M. C. Poortman. Een winkel en woonhuis, waarin de vleesch- houwerij wordt uitgeoefend, met schuur, erven en open plaats, a/d. Hoogstraat nr. 45, kad. C 56, groot 144 vierk. ellen, in veiling f5450, Een slachthuis met bovenwoning, erven en open plaats, a/d. Lange Haven, nr. 44, strek kende tot aan perceel I. kad. C 752, groot 66 vierk. ellen, in veiling f2025, Te samen f 7985niet verkocht. Notaris: II. B. E. Blaisse, Een welingel icht hecht en sterk, goed onder houden dubbel heerenhuis met zijgang en ge legen aan <4e Lange Nieuwstraat No. 21 (Plantage), kadaster sectie L no. 578, groot 10 are, in veiling f 8100, verkocht voor f 10600. Twee aandeelen in de Naamlooze Vennoot schap ïStoommolen de West" te Schiedam, nominaal groot fiOOO, in veiling elk f60, ver kocht te samen voor f 150, Notaris: L. H. Sciienkenberg van Mierop, te Rotterdam. Fan dubbel ruim winkelhuis, ingericht voor manufacturenwinkel, met bovenhuis, en erf, aan de Markt op den hoek vau de de Breede Marlet- steeg, gemerkt no. 17 en op den perceelsge- wijzen kadastralen legger dier gemeentevoor komende in sectie B nommer 4804, groot 1 are 80 centiaren, in veiling f8500, verkocht voor f10200. Een winkelhuis, ingericht voor sigaren-maga zijn, niet vrij bovenhuis, en erf, aan de Hoog straat op den hoek van de Breede Marktsteeg, gemerkt no. 171 en op den perceelsgewijze kadastralen legger dier gemeente voorkomende in sectie B nummer 1297, groot 57 centiaren, in veiling f5600, verkocht voor f5610. BURGERLIJKE STAND. Geboren 14 Mei. Johanna Petronella, dochter van A. J. Kalkman en M. v. d. Werf, Nieuwe buurt. 15 Mei. Johannes Jilles, zoon van J. Kloos en II. M. van Deurzen, Rinderluurt. Johan nes Jacobus, zoon van A. Post en D. van der Kooy, Slop Gasfabriek. Aafje, dochter van H. Vrijenlioek en M. Haak, Broersveld. Overleden 45 Mei. Catharina Johanna Oosthof, oud 2 jaren, Rotterdamsche dijk. 46 Mei. Ilendricus Verboort, oud 6 maanden, Kleine Baan. Wilhelmina Andeweg, oud 26 jaren, Lange Achterweg. De bakkers alhier hebben besloten op Christe lijke feestdagen, te beginnen met Hemelvaarts dag, niet meer te bakken en ook geen brood meer te doen bezorgen. Van Zaterdag- op Zondagnacht om 42 uur werden de bewoners verrast door het kleppen der klok op de vischmarkt. De hoofdagent Vestiens opende de deur van de vischmarkt om te onderzoeken wie aan het touw der klok trok, doch zag niemand, terwijl tot zijne niet geringe verbazing de klok opnieuw begon te kleppen. Dit was raadselachtig. Nu klom een agent van politie op het dak, doch zag ook daar niets en nauwelijks was hij beneden gekomen of de klok klepte andermaal. Ten slotte kwam men tot de ontdekking dat eenige grappenmakers aan den klepel der klok een lijn gebonden hadden en op een afstand daaraan trokken. De lijn werd toen doorgesneden en de daders kozen het hazenpad. Gisterenmorgen omstreeks 6',2 uur werd door den stoker van de gasfabriek in bel buizengat nabij de gemeente-reiniging alhier, drijvende gevonden het lijk van B. M., onge huwd, kuipersknecht, wonende alhier, die waar schijnlijk bij ongeluk te water is geraakt. Door heeren brandmeesters zal op Maandag den 23 Mei a.s. en daaraanvolgende dagen, in deze gemeente een schouw over de sehoor- steenen en stookplaatsen gehouden worden. Aan het bureau van politie alhier is als gevonden gedeponeerd Een gouden broche. De rechthebbende kan zich ter terugbekoming vervoegen aan gemeld politiebureau. BURGERLIJKE STAND. Geboren 15 Mei. Nicolaas, zoon van J. Poot en A. van Vliet, Rortedijh. Johannes, zoon van J. in 't Veld en S. Drop, Kuiperstraat. 16 Mei. Jan, zoon van T. Penning en F. Lagerwerf, Waalstraat. Overleden: 15 Mei. Bastiaan Maat, oud 36 jaren, JVest- nieuwland. Te Rotterdam is thans in de „Academie" de Vicr- jaariijksche. Er is veel ingezonden van onze beste meesters. Uit Leuven meldt men nader, dat de toestand van prof. Alberdingk Thijm niet zoo ernstig is als men vreesde. Hij is niet door een beroerte, maar slechts door een flauwte overvallen, veroorzaakt dooc de ver moeienis, gevolg van zijn dagelijksche wandeling van zijn woning te Kessel-Loo naar de universiteit. Synode. In de zitting der Algemcene Synodale Commissie kwamen ia behandeling de voordrachten voor kleine toelagen uit het fonds voor noodlijdende kerken en personen, en wel allereerst de gemeenten betreffende, waarvoor f2440 beschikbaar bleek, terwiji_voor toe lagen aan personen f7935 beschikbaar is. liet totaal bedrag voor subsidie aan 45 gemeenten werd vast gesteld tot een som van f2363, welke aan de Syn ;dc ter teekenmg zal worden voorgesteld. Do behar de ling der voordrachten voor toelagen aan pers men liep in deze zitting niet af. Beroepen: Te Ravenswaaij, 3.KleinV,assing, cand. te Drente. Te Vleuten, J. Kromsigt, cand. te Dordrecht. Bedankt: Voor Dcdemsvaart, door D. Postma, te Zaandam. Door het prof. kerkbestuur van Geldetland zijn tot de evangeliebediening in de Herv. Kerk toege laten, de heerenR. A. Pliester en J. Pb. Meyuink Jr., candidaten aan de Utrechtschc Universiteit. Ger. Kerke». Beroepen: Te Oostciland, G. Wisse Jr., cand. te Kamperland. Te Sneek A. L. Kuiper, to Hooge- vcen A. Evano. Ldtiierscue Kerk. Beroepen te Winschoten ds. G. P. Drejcr te Zierikzee. Remonstr. Broederschap. Ds. A. P. G. Jorissen, die bij het bestuur der Broederschap tegen 1 November zijn emeritaat heeft aangevraagd, is voornemens den 23n October te Rotterdam zijn afscheid te preeken. R.-K. Kerk. De aartsbisschop van Utrecht, mgr. H. van de Wetering, heeft tot kapelaan te Soest benoemd den heer Ph J. J. Inden, en tot kapelaan tcVinkevcen, den heer J. 'AI. van Angcren. Hoogeh Onder-wijs. Amsterdam. Bevorderd tot artB de heeren H. B. L. Vos en 1'. Riet, en toegelaten voor het eerste gedeelte de heeren L. Hijman on 31. Barnstein; eandidaatsexamen in de rechten: SiegfriedFuldauer, In do maand April werden langs het grensstation Esschen uit Nederland naar België verzonden 5126 stuks rundvee, tegen 3154 in April 1897. Het vee was bestemd voor de verschillende Bel gische abattoirs cn had eene waarde van ruim G50.000 francs. De 8 quarantaine-stallen te Esschen zijn bijna gereed. Gasontploffing te Rotterdam. Zondagavond omstreeks 8 uur werden de be woners van Glashaven en Wijnhaven te Rotter dam opgeschrikt door een geweldigen slag, die bijna allen gelijktijdig naar buiten deed snellen. Uit pand no. 7 aan de Gedempte Glashaven, ten huize van den heer J, W. Bljjenburg, architect, sloeg een lange vuurkolom naar buiten gevolgd door een ontzettend geraas, dat evenals het vuur van zeer korten duur was. Onmiddellijk werd brandalarm gemaakt en rukten van verschillende richtingen stoom- en

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2