Een HUIS VERHUISD JAARBOEKJE ADRESBOEK H. A. M. EOELANTS, andarts OF TH, B. J. LINDEBOOM ZOHEJf, K Meesterknecht IN LEGGER. kamers met pension. Simplex Rijwielen H. N.van Schaik&Co., met flinken TUIN. E J. C. R0ELANTS. JAARBOEKJE (1898). Fabriek van Kantoorboeken. Registei-s ia alle formaten en prijzen. G-eldersche Kade 6, ROTTERDAM. V üAA\Jl NACHT- en THEELICHTJES, Kunsttanden van af f 2, Kunstgebitten van af f 40. Adres: FRANS C. M. ORTH, Koninklijke Circus-Variété. ADVBBTBNTIÊN. H.N.VAN Uit de Staatscourant Koloniën, Y i s s c h e r ij. Finantiëel. Scheepvaart. Handel. J. MEIJER Pzn„ GEYttAAGD Te huur of te koop aangeboden BOTEliSTBAAT 70. SCHIEDAM 189 8. Prijs 0.60. SCHIEDAM Prijs f' 1.25. ■Lang*© Haven TSTo. 141, Scliieclam. DE VROUWENWERELD. Me-TiMscMfl ïij nitieneiidleifl. T7T3 A A HTi, verkade'S doos van 12 stuks 35 Ct. Verkrijgbaar by OE0K. MAI,SE, Dam 5. KASTPAPIER en KASTBANBEIV la groote verscheidenheid. Kruiskade No. 1 (hoek Coolsïngel), Rotterdam. is i a t s s e fff ONTBIJT-, SUCADEKRUID- en GEMBERKOEK, BÖTERSPRITS en B0TERBAT0NS, fóé; upsrior Koninklijke Machinale Fabriek „DE HONIGBLOEM" MELIANTHE. 0 Groot Lach-succes! tfc Imitateur O'GDST, «8 Bij Kon. Bcoluit is benoemd tot lid cu voorzitter der commissie, aan welke in 18''8 .vordt opgedragen het afnemen van het examen, bedoeld in art. 1:1 der wet tot regeling van het hooger onderwijs: dr. C. J. Eggiak, inspecteur der gymnasia; en zijn tot leden der commissie benoemd: dr. K. van Oppcnraay, rector van het gymnasium te Katwijk a/d Rijn; dr. H, G, A. Leigncs Bakhoven, idem te Deventer; dr. F. F. C. Fischer, leeranr aan de theologische school der Gereformeerde Kerken te Kampen; dr. A. van Usendijk, rector aan het gymnasium te Gouda; dr. Th. P. II. van Aalst, idem te 's-Gravenbage; K, Gorten, direct, der Ie nfd. van het Bisschop pelijk Seminarium van Roermond, gevestigd te Rol- dnc. gem. Kerkrade; dr. G. IV. Kernkamp, leeraar aan het gymnasnim te Utrecht dr. J. S. G. Gleuns, idem te Leiden dr. A. Kettner, idem te Amsterdam Bij Kon. besluit is: lo. de luit.-kol. jb. 31. van Reigersberg Yersluys, van het le rcg. huzaren, direc teur van het remontedepot, op zijne aanvrage, op pensioen gesteld en het bedrag van bet pensioen be paald op f 180' i 'sjaars en 2c. dien hoofdofficier, ge rekend van den dag waarop zijn pensioen ingaat, de rang verleend van kolonel. Bij Kon. besluit is dc- heer dr. R. Piek, tijdelijk, dat is voor den tijd van vijf jaren, benoemd en aan gesteld tot officier van gezondheid der 2e ld. bij bet personeel van den geneeskundigen dienst van het leger in Nedeilandsch-Indie. Bij Kon. besluit is, lo. de officier van administratie der le kl. 31. U. Hazenberg, op zijn verzoek op pen sioen gesteld en het bedrag van het pensioen bepaald op f2225 'sjaars2o. bevorderd tot officier van admi nistratie der le kl. A. W. van den Worm, en tot officier van administratie der 2e kl., de adjunct- administrateur 31. C. Jautze. Bij Kon. besluit is de paardenarts 8e kl. W. v. d. Burg, van het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, voor den tijd van drie jaren gedetacheerd bij het leger in Ned -Indié. De zaak-Wllken. Da heer Wilken is door den raad van justitie te Soerabaya, overeenkomstig den eisch van het O. M. schuldig verklaard aan doodslag onder ver sachtende omstandigheden en veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. BN) In de Socr. Ct. lezen wij onder meer: De raad sprak bekl. vrij van den hem (en laste gelegden voorbedachten raad en verklaarde hem schuldig aan eenvoudigen doodslag waartegen is voorzien bij art. 210 van hst Strafwetboek voor Europeanen. Echter meende de rechter, dat hier alle reden bestond om in den ruimsten zin het bestaan van vttrachtende omstandigheden aan to nemen, daar bekl. tengevolge van een slepende ziekte, waaraan hij sedtrt jaren lijdende is, voortdurend vet keert in een hoogst piikkelbaren toestand, welke zich uit in aanvallen van neerslachtigheid en een hevige di tftdat derhalve moet worden aangenomen, dat beltl., toen hij de daad bedreef, op hetzelfde oogen- blik dat hij de zekerheid meende te hebben ver kregen dat zijn vrouw in ongeootloofde betrekking stond tot kapitein v. S., heeft gehandeld onder den invloed van een hevige gemoedsbeweging en die daad hem dus niet ten voile kan worden toe gerekend. BESLUITEN EN BENOEMINGEN. Civiel Departement. Benoemdtot stationschef 2e kl. de chef 3e kl. G. van Kijk Menkmnn; bij de Ned.-Tud. commissie voor de wereldtentoonstelling te Parijs in 1900: tot lid, de hoeren J. J. Bischoff, resident van Batavia, Th. A. M. Ruijs, boofdinsp. der spoorwegdiensten, A. 31. Schluter, agent te Batavia der Ned.-Indische Handels bank; tot ass.-res. van Bandong de ass.-res van To- nunggoeug G. Artzenins; van Anjer (Bantam), de ass.-res. van Socrakarta L. Th. Schneider; tot asp. contr. b. h. binneul best. op Java en 3Iadoera, J. de Olercq Zubii; in comm. t. h. instellen van een plaats, onderz, naar de hangende geschillen tussehen de Da- jaks aan de Boven-3Iabakam en de nit Scrawak afkomstige Batang Loepar Dajaks, de off. v. gez. d. 2c kl. dr. A. W. Nieuwenhnis en de contr. d. le kl. .1. P, J. Burth; bij h. kad. in Ned.-Ind. t. adj. land meter d. le kl. de adj.-landincters d. 2e kl. W. O. Mul en J. H. A. Woitf; t. adj.-landm. d. 2e kl., de adj -landmeters d. 3e kl. .T. S. Mellinga, W. A. von Freuburg en F. I. A. Kcuchenius; bij deexpl, d. ss. ep Java, t. mach. G'c kl., de tijd. mach, 3e kl. if. Klsiuger, E. J. J. Ilcas, W. R. Abderhaldcu, G.Th. Van Motuian en J. C. Huffenreuter; t. onderopz. d. werkplaatsen, de tijd. onder-opz. J. H. Bakarbessy, A. W. F. Marijt en Th. P. Glasmacker; t. onderw. d. le kl. bij h. o. I. onderwijs voor Europeanen, 31. P. L. G Hansen, van verlof nit Europe tcrugveriv.; h. d. in- en uitvoerr. cu ace. tot opz. E. II. G. Jansen, th. klerk b. d. outv.; tot tijd. opz. II. D. Visker, tb. part.: t. contr. d. 2c kl, G. F. K. v. Huls in de rcs. Ohcribon; tot ing. le kl. en gepl. bij de direetie S. W. Beirkiug; tot onderw. 2e kl. P. W. de Yriendt en .f. J. van de Geyn, th. van verl. uit Europa teruggek.; tot oudenv. 3e kl. J. A. Schot en H. A. v. Oosten; tot bulpouderwijzeres, mcj. E. A. v.Bloe men Waanders, thans van verlof uit Europa terug gekeerd. Ontdagen de geschorste onderw. 2c kl. P. Ann- kottaop verz.. eerv., de griff, van de landraden te Bentham enz. (Celebes en onderh.k.), J. B. Hanson op verz. eerv., de schout voor de politie te Padang W. C. Eigenmnnu en de stadsvroedvrouw te Soera- baja 31. Th. Cb. Suiitt geb. Bouw en wegens vol brachten diensttijd. Bevorderdbij de in- en uitvoer, en ace. t. boekh. d. 3e kl. J. E. P. Jacobs; tot verif. d. 4e kl. A. G. H. F. Stuur. Verleend: weg. langd. dienst, een jaar verl, naar Europa, a. d. contr. d. 1c kl bij h. bino. best. op de bezitt. buit. Java en Madoera, R. L. A. Heilwig. Militair Departement. Verleend: een tweej. verl. n. Europa, weg. ziekte, a. d- kapt, d. inf, L. A. Ferguson; weg ziekte, een tweej. verl. n. Europa, a. d. maj. d. inf. A. E. Ka merman. Bevorderd: t. kapt. bij h. wap. d. genie, de le luits IB 3V. Fiselier, N. Plaatenga, jhr. E. C. Siberg en J. D. Berkhout. Faillissementen. Uitgesproken: 9 Mei. Hendrik Lenkers, rijwielhandelaar te Arcen, gemeente Arcen en Velden. Rechter-commis^aris mr. Uanlo. Curator mr. F. J. Versclieure jr. te Roermond. 11 Mei. Pb. Smaie, laatstelijk verblijvende te Am sterdam. Rechter-comm, F. A. Eggers. Cur. mr. V. Sickcuga, Keizersgracht 331. Dirk Kramer, tuinman, te Utrecht. Rechter-comm. jhr. mr. II. M. J. van Asch van Wijck. Cur. mr. A. de Gtaaf, Maliestraat 4 te Utrecht. Uitlotingen. BRUSSEL. 2% pc- premieloten 1880. Trekking op 14 Mei 1898. Seriën: 27183 37480 28010 40241 28299 42773 31275 41613 968 1303 3184 4023 5034 518(3 0558 705S 10503 10499 11520 13549 14020 15400 10594 10802 31625 44920 17000 17039 19736 21700 22344 23204 32028 40629 33890 47405 34245 4 8412 34296 48438 34530 50829 34702 53029 Premièn Ser. 08781 nr. 6 fr. 25000 Ser. 2 19 908 08208 23264 10 48438 19 3184 5 s 7058 3 7058 5 13 13549 i ID i 10802 v 9 i) 17639 15 22344 14 31275 25 a 1000 500 250 250 150 150 150 150 150 150 150 150 56084 00090 60753 08208 08330 08757 68781 77449 78080 84027 84000 2028 34296 37480 42773 4843S 60753 08330 77449 84600 S6597 90558 110842 85222 85301 80597 37021 88780 88970 89745 93212 96558 98950 98908 nr. 5 15 a 23 a 24 13 a 9 5 19 13 7 21 3 100309 103899 104251 105088 105790 100627 106787 108933 110842 112024 fr. 150 a 150 a 150 a 150 a 150 a 150 a 150 a 150 a 150 a 150 a 150 150 Met fr. 110 de overige nummers, vervat in boven genoemde serièn. Betaalbaar 2 Januaii 1899. SCHEVENINGEN, 14 Mei. Heden kwamen alhier 12 bomschuiten met versche visch aan. Taibot gold f3 tot f6.50, griet 00 ct. tot fl.50 groote zeebanen 75 ct. tot f!, tonren 50 tot 65 ct. per stuk; kleiuscho! f3 tot f4.."0, braad f2 tot f3.50 scharren f2 tot f2.50 en zeebanen f2 tot i'3 5Q per mand. UMUIDEN, 14 Mei. Heden waren hier 14 katte,, loggers aan de markt met 100200 tongen, enkele talbotten en griet, 36 mandjes midd. schol, 15—2() mandjes kl. id 47 mandjes schar. Ve der 12 schuitjes met weinig vangst, enkele tongen, 2 -3 mandjes kl. schol De prijzen waren groote tong 0075 c., ;nsd<i id. 35—50 c., kl. id. 2025 c., tarbot f4.507, kl. larbot griet f 1.252.25, midd. schol per mand f4 0.50, kl. id. per mand f 2.503, schar per mand f 1.50—1.75. Hoogwater te Schiedam. Mei 17 v.m. 1.43 n.m. 2 07 i 18 n 2.33 2.54 Zon en Haan. Zonsopgang Mei 17: 4.04 v.m. ondergang 7.50 n.m. s 18: 4.02 7.52 i Nieuwe Maan 20 Mei. Eerste kwartier 28 Mei. ANTWERPEN, 14 Mei. Tarwe kalm Cabfornié fr. 29 a fr.Bahia fr 27% a fr. 29; Uanau fr. 24% a fr. 27%, Maïs kalm. Amerik. Mixed fr. 11% a fr, La Plata fr. 13 a fr.Odessa fr. 13 a fr. Petroleum vast. Loco fr. 17%, 3 eerste innd. f.' ;7>/S, l'ARUb, 14 Mei. Tarwe. Loopende maand fr 30.45, Juni fr. 31.25 Juli/Aug. fr. 29.4 laatste mnd, fr. 25.25. Rogge. Loopende maand fr 21.Juni fr. 21. Juli/Aug. fr. 17.75, 4 laatste mdn fr. 10.kalm. HAMBURG, 14 Mei. Petroleum loco 5.05, biief, dito -.geld. Spiritus per Mei 247/s, Juni/Juli 25. Stemmingkalm. BUDAPEST, 14 Mei. Tarwe 20 a 25 kr. lager. NEW-YORK, 14 Mei. Tarwe. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept Dec. 14 Mei. 145 I1U/, 94% 89% 13 150% 112% 94% SOI/» 12 ■163 lf7t/3 «0% 90% M a i s. Mei. Juni. Juli. Aug. Sept. April. 14 Mei. 407% 41% 13 40% 41 45% 12 41 413/j 42% SBM S Heden oveileed tot onze diepe droefheid, te Venrny, onze geliefde Vader en Behuwdvader, de Heer in den ouderdom van 79 jaar, voor zien van de H.H. Sacramenten der stervenden. Vit aller naam J. P. MEIJER Pzn. Schiedam, 14 Mei 1898. In da S t o o m b r a n d e r ij van "W. J. M. NOLET kan een geplaatst woiden. Zonder goede getuig schriften onnoodig zich aan te melden. AdresKantoor Nieuwe Haven. Ter Drukkerij van de SCI1IE- DAMSCIIE COURANT kan een Utnk 1 Alt. EO O Kit voor de snelpers geplaatst worden. tegen I Juli door een Heer z. b. b. h. h. Brieven met opgave van c .iditiën onder letters 23 A aan het bui eau van dit blad. Dagelijks te bezichtigen. Te bevragen Burtau van dit Blad. naar van van 18 9?, met inbegrip van het Uitgaven van II. J. C. ROEKAN I'S te Schiedam. TELEFOON No. 103. kosten f 250, f 180 cu f 125. jDepdt houdt zijn spreekuren voor 'l'nnd- en Mondaiehten van 10I uur. Voor het plaatsen van Kunsttanden van 104 en van 68 uur. ~t*a. Plaatsing der KUNSTTANDEN zonder pijn en volgens Anoeri- 'Hf f kaansche methode, met en zonder gehemelteplaat. uit de Moelefabrieh earn im Prinsengracht 510, Amsterdam. BSir» Heeren Winkeliers kunnen op aanvrage PRIJSCOURANT bekome» van alle soorten GTtONIKiGKBTi-KOKK: en BANKET' BAKKBB8-ABTIKELSN. Zuivere grondstoffen gewaarborgd. Bekroond met Gouden Medaille Brussel 1891 en Amsterdam 189S, h% A VJkA ga* van gov. «tigd te 's Gfitvenlmge, Kcpplcrvtrnnt 29 en 29a, nabij do Re-jentosM-laan, HOFLEVERANCIERS van Z. M. den KONING van BELGIE. Indien gij hocsl gebruikt de aliei'vvege brkioonde en wei eldberoemde Superior Druiven Borst-Honig-Extract FLACONS van JO Cis,, 70 Cts. en f 1. verkiijgbaar te Schiedam by T. STA HUE, L. Kerkstraat 12, J. C. HOKTE, Korte Dam 6, A. JCRCJENS, Hoofdstraat 431, P. J. v. d. SMAA, Hoogstraat 145, J. VOOGD, Broersvest 93. J. BI. v. I.EKUWEIV, Dam 2. VNed. J. MOOCtEJVD AH,Singel 402, To Vlaardingen by J. 8TECTEI.. Directeur: CARL PFLAQ1NG. StationspleinRotterdam, aan wien de hooge eer te beurt viel te mogen optreden v. H. M. de Koningin van Engeland. Miss Una Pantzcr, terug van hare met enorm succes bekroonde Amerikaansche kunstreis het 9DF" EIKe-IlalIcl-Clezelschap «Excel sior", Solo-dnnseres M. KÜNSCH- MANN. 8pinks Brothers Welton? Urcgory Troupe. Aanhoudend Suc ces van Feodor Harkovr; The 8 lloscn. Annv. 8 einde 11 uur. Gcxvone prijzen. Laatstetrem naar Schiedam vertr,44.30.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 4