52"e jaargang. Woensdag 18 Mei 1898. N°. 9629. een lesraar ia WisMa. eiieeraariaHaaielsretaeaeiBaetiioaiei!. CUBA LI B RE Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgeverTh. j. c. roelants. FEUILLETON". BUITENLAND. AsöSiWntEfWBPKjf voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. 1,05 franco per poet, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommere0.02 BUREAUBOTERSTIMAT 7», Telcphoon lïo. 123. Advertentieprxjs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eens Courantf o 52 ledero gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Aan de Hoogere Burgerschool (5-jarigen cursus) te Schiedam worden gevraagd, om met 1 September a. s. in functie te treden j Tegenw. aantal lesuren 20 p. w. Tegenw. aantal lesuren 2 p. vv. De jaarwedde bedraagt, volgens de verorde ning fiOO,per wekel. lesuur tot en met 19 uren en wordt verhoogd a. Met f 100.voor ieder lesuur boven 24 p.w, h. Met f 100. - voor 'net bezit van den graad van doctor. Bovendien kan zij verhoogd worden met 5 Pet. (tot een maximum van fJOO. na 3-jarigen diensttijd bij H. of M. Onderwijs in de gemeente of elders, en met 10 Pet. (tot een maximum van f200.na 10-jarigen diensttyd als boven. Beide betrekkingen kunnen, ais tot dusver, worden vereenigd. Sollicitatiestukken in te zenden aan den Burge meester vóór 6 Juni a.s. Algemeen overzicht. Schiedam, 17 Mei '98, Be oorlog. Er wordt fijn spel gespeeld in de Antillen- Men mag als zeker aannemen dat de geheim zinnige, raadselachtige bewegingen der Spaan" sche vloot slechts schijnbewegingen zijn, waal onder admiraal Cervera zijn eigenlijk oogmerk tracht te verbergen. Welk dat oogmerk is, men kan er naar gissen zooveel men wil, doch de tijd alleen kan het leeren. Is het doel van den Spaanschen vlootvoogd geweest admiraal Sampson weg te lokken van San Juan de Porto-Ricc Dan zou hij ten volle geslaagd zijn. Tracht hij den schijn aan te nemen alsofhij koers zet naar Cuba, om dan tusschen Grenada en St. Vincent of St. Lucia, de zuidelijkste der Boven-den-Windsche eilanden, door te stoo- men en de Oregonde Marietta en de Nictheroy, die van Bahia komen, op te wachten en te overmeesteren In de Daily News wordt dit betoogd, en zooals het daar wordt voorgesteld, gelijkt het plan zeer fraai en slim bedacht. Maar te Londen verneemt men dat admiraal Sampson zijn informatie-dienst zóó heett ingericht, dat de Spaansche vloot niet uit de Cara'ibische zee kan komen zonder dat zij oogenblikkelijk ge- DOOR THEO DOB DUIMCHEN. 19) Op dit oogenblik klonk er rumoer van den weg. Een troep bereden mannen galoppeerde de dorpsstraat in met dien korten galop, waarmede de taaie paarden van het binnenland iedere helling plegen te overwinnen. Een.ge honderden passen van de villa der Pacheco's verwijderd, waar de weg zijn hoogste punt bereikt, hielden zij stil, terstond omringd door een menigte mannen, vrouwen en kinderen. Levendige uitroepen en antwoorden, wat den inhoud betreft onverstaanbaar, deden zich hooren; men scheen vragen te doen en daarop bescheid te geven; het leek of de ruiters inlichtingen inwonnenver scheiden handen wezen naar de villa. Toen zette de troep zich weer in beweging en vloog over den weg naar het huis toe. Zij kwamen van verre dia mannenals een wit grijze korst iag het stof op mannen en paarden. Een van de ruiters boog zijwaarts af, deed 2\jn paard steigeren op de achterpooten en riep, terwijl hij zijn grooten hoed zwaaide«Holla, mijnheer, is u don Eusebio?" en op diens: aJa, ja, viind!" klonk het verder: ïDe vrede komt en ook uw Rodriguez l Duizend goede dagen 1" Toen joeg hij, zonder een woord at te wachten zijn makkers na. De oude heer wendde zich om en sloot zijn dochter in de armen. signaleert! wordt. In die Londensehe mededee ling wordt echter vergeten dat de telegrafische verbinding tusschen Sl. Lucia, St. Vincent en Grenada verbroken R En het is niet onmoge lijk dat Spaansche torpedobooten daar meer van weten. Hoe dit nu ook zij, zeker is het than« dat het Spaansche eskader eenige dagen te Willem stad op Curat ao heeft vertoefd en daar kolen en levensmiddelen heeft ingenomen. De Amerikaansche consul protesteerde hier tegen, waarop de gouverneur or bij den Spaan- sehen admiraal op moet hebben aangedrongen oin de haven te verlaten. Daarop zijn de Spaansche schepen dan ook vertrokken, naar uit Curacao te New-York werd vernomen, zonder eenig kolenschip bij zich te hebben. Maar de Amerikaansche auto riteiten gedooven dat het Spaansche eskader zich zal richten naar de kust van Venezuela, waar, nog voordat deze staat zich onzijdig ver klaarde, van Engeland uit kolen zijn aange voerd voor de Spaansche vloot. Iutusschen schijnt men te Washington be richt te hebben ontvangen dat drie van Cadix komende hulpkruisers in volle zee ter hoogte van Martinique gezien zijn. Men vermoedt dat het de Princesa de Asturias, de Cataluna en de Cardinal Cisneros zijn. Wanneer een telegram uit Washington in de New-York Herald zegt dat het departement van marine het heel onaangenaam vindt geen betrouwbare berichten te bezitten omtrent het Spaansche eskader en aldus niet in staat te zijn om eenig plan uit te werken, clan gelooven wij dit graag. De oorlog ging zoo aardig, maar dat ellendige Kaap-Verdische eskader, liet escadre fantóme zooals Fransche bladen het beginnen te noemen, bederft volkomen de pret. Het Amerikaansche vliegend eskader is drie dagen op de zoek geweest naar den vijand, maar, zonder er een spoor van ontdekt te hebben, kwam het Zondagmiddag ter hoogte van Charleston aan. Commodore Schley kreeg daar bevel naar Key-West te gaan. Wat admiraal Sampson betreft, zoodra er berichten kwamen omtrent het Spaansche eskader, heeft hij onmiddellijk koers gezet naar het Oosten, naar Cuba, en men denkt dat hij zijn vloot zal opstellen aan de zuidpunt van Haïti, dicht bij Santiago de Cuba. Want al heeft men het denkbeeld laten varen dat de Spaansche vloot Havanna als einddoel voor oogen zou hebben immers zoowel het vliegend eskader als het smaldeel onder Sampson zouden gemakkelijk vóór de Spaansche vloot de Noordkust van Cuba be reiken is de mogelijkheid toch niet buiten gesloten dat admiraal Cervera koers zet naar Ciènfugos, Santiago de Cuba of een der andere havens aan de zuidkust. »0 papa, ziet u wei, ik had toch gelijkHoe zou dat een booze scherts kunnen 2ijnde troepen zijn reeds ontslagende aanvoerders zullen volgen; morgen of overmorgen is Rodiiguez bij ons, dan..." »Zoo zij het, Barbara, zoo zij het; mij valt het alleen zoo zwaar het te gelooven, na het lange wachten en de zoo vaak teleurgestelde hoop." In den laten namiddag zat don Eusebio in zijn studeervertrek. De reusachtige ramen gesloten door kunstig gesmede ijzeren tralies, zagen uit op het Westen. De namiddagzon zond haar stralen door de gordijnen bestaande uit breede, zwarte, en roode strooken, die buiten van den bovenrand der ven sters neervielen en op lansen met vergulde punten, die rechts en links van ieder venster naar buiten staken, bij wijze van markiezen uitgespannen waren. De vloer bestond uit prachtig mozaïekwerk, dat in rood, wit en blauw marmer een arabesken figuur vertoonde dat, omzoomd door een bruinen rand, bijna den indruk maakte van een groot tapijt. Een breede schrijftafel stond vrijwel aan het eind der zaal, zóó dat zij licht kreeg van het eerste der drie vensters van links komend; de schrijftafel bestond uit een groots zwart gepolijste marmeren plaat, die op vergulde bronzen leeuwenpooten rustte. Dergelijke tafels, wat kleiner en met een rond blad, stonden er in het ruime vertrek nog ver scheiden zij waren bedekt met couranten en tijd- schiiften in alle talen. Langs de wanden strekten zich dicht gevulde boekenrekken uit, ongeveer zeven voet hoog, zoodat ook de boeken op de bovenste planken nog ge makkelijk te bereiken waren. Zij waren vervaardigd uit mat geschaafd ebbenhout, en het zwarte hout stak mooi af tegen de glad gepolijste marmerplaten Te New-Yoik gelooft men dat de Yale, de St. Louis en de Montgomery betelen hebben ont\ang°n, strekkende om admiraal Cervera te dwingen naar Martinique terug te keeren. Hun zou nl. zijn opgedragen naar Mailhiïque te gaan en daar de Spaansche schepen, die zich buiten de Fransche territoriale wateren bevinden, te vernielen. Bovendien zouden zij de Terror, oen dei- beste Spaansche torpedo-jagers, die te Fort-de- France is achtergebleven, in die haven blok- keeren. Admiraal Cervera zou dan genoodzaakt zijn de Terror te gaan ontzetten. Ook de berichten omtrent de vei plaatsingen der Amei ikaan.-ch vloot zullen in het vervolg schaarsch worden. Want de regeering te Washington heeft ge broken met het tot nu toe gevolgd stelsel van openbaarheid de maatschappijen der Atlanti sche kabels hebben last gekregen geen tele grammen meer over te brengen omtrent de bewegingen der Amerikaansche oorlogsschepen en geen enkele mededeeling te doen aangaande verwachte verrichtingen der marine, f Intus-chen is nog niet gebleken wat het doel was van den uitval der Spaansche oorlogs schepen in de haven van Havai na. Maarschalk Blanco heeft wel in een telegram aan de regeering te Madrid de berichten omtrent liet treffen voor Havanna bevestigd, er bij voegende dat de bedoeling om het grootst mogelijk aantal Amerikaansche schepen voor Havanna bijeen le brengen gelukt was; maar wat de strekking is van dit bijeenbrengen der Amerikaansche oorlogsbodems, is niet duidelijk. In ieder geval, elf Amerikaansche schepen liggen thans, buiten het bereik van het Spaan sche geschut, voor Havanna. Een der aangeval len schepen is onmiddellijk de andere Ameri kaansche schepen, wier taak het was de tot nu toe mislukte pogingen tot ontscheping te dekken, het bevel gaan brengen zicli in de baai van Havanna te vereenigen. Met de uitrusting van bet Amerikaansche leger gaat men geregeld voort. De punten, waarheen, de troepen gezonden worden zijn Chickamanga, San Francisco, Key-West, Nieuw- Orleans, Mobile en Tampa. Men begint echter in de Vereenigde Staten in te zien dat men weinig zal hebben aan de insurgenten als bondgenooteu. Zij zijn alleen geschikt voor de guerilla. De hoofdmacht dei- opstandelingen, die te Larosa bij Encrucyado een sterke stelling innam, is met een verlies van 17 man daaruit door de Spanjaarden ver dreven dezen maakte een groote hoeveelheid krijgsvoorraad buit. Er worden onderhandelingen gevoerd met maarschalk Blanco om twee Amerikaansche journalisten die te Havanna gevangen zitten, uit te leveren tegen kolonel Cortigo, een neef \an generaal Weyler, en een ander Spaanscli officier, die zich in Amerikaansche gevangen- vvaarmede ds wanden tot aan de zoldering bedekt waren. Don Eusebio zat voor zijn schrijftafel in oen hoogen rieten stoel. Aan den wand achter hem stond een lage boekenkast, achter welks glazen deuren men oude rollen, oude folianten en kost bare werken zag. De kast vormde tegelijk een niet al te smalle tafel, die met een dikke stof was bekleed en waarop een complete verzameling van moderne wapens laglange achterlaadpistoien met de twee loopen boven elkaar;revolvers met kolven van ivoor, ingelegd met zilver; dolken, breede messen, driehoekige Toledo-degens enzoovoorls. Daarboven was een volledige wapentropeo ge plaatst een conquistadoren-harnas, oude luike bussen, korte musquetons met trechtervormige loopen, bogen, pijlen en houten knodsen der uit geroeide Indianen, Don Eusebio had een Amerikaansche courant voor zich. Het lange smalle vouwbeen waarmede hij de bladen had opengesneden, hield hij nog in do hand hij las echter niet, maar luisterde met aandachter klonken stemmen in den gang. Even later diende de 011de knecht don Francesco aan. Don Eusebio stond op, ging den binnenkomende te gemoet en geleidde liem met volmaakte hoffelijk heid naar een grooten schommelstoel die naast de schrijftafel stond. Toen don Francesco plaats had genomen, begon don Eusebio terstond het gesprek. «U is gekomen ora antwoord te ontvangen op den brief, dien u zoo goed was mij te schrijven. Veroorloof mij eerst, u dank te zeggen voor de eer die u mij en mijn dochter door uw aanzoek bewijst. Tot mijn diep leedwezen kan ik u evenwel geen beloften doen, don Francesco." Deze ronde afwijzing, nog voor hij den tijd had schap bevinden. Naar de World uit Cayo Ilueso verneemt is Blanco tot deze ruiling bereid. Volgens een telegram uit Washington aan de Commercial Advertiser moet de Ameri- kaan-che regeering gisteren een pi otest hebben gericht tot de NedeWanil-ehe, omdat deze de Spanjaarden beeft toegestaan op Curacao kolen in te nemen. De Nedei land-ehc gezant heeft daarop een bezoek gebracht aan den minister v.-;i buiten- landsehe zaken te Washington. Aldus wordt uil New-1 ork bericht. Dat deze niededeelingen niet dan met groote voorzich tigheid moeten ontvangen worden, spreekt vau zelf. Er i» sprake geweest van een protest tegen Portugal, later tegen Frankrijk, maar ten -lotte is er niets van gehoord. In Spanje neemt de minislerieele crisis de aandacht in beslag. Sagasta heeft aan de Re gentes liet ont-lag van al de ministers aan geboden. Hem is de reorganisatie van bet Kabinet opgedragen. Aan de Kamer is verzocht baar zitting te schorsen tot na de oplossing der rri-is, die morgen verwacht wordt. Verbo uilen. Zeer geheimzinnig en gewichtig klinkt de mededeeling uit Madrid dat de ministerraad zich bezig heeft gehouden met de Internationale allianties; er is o. ni. kennis genomen van een telegram van den Spaanschen gezant te Londen, welk telegram dan wel betrekking zal gehad hebben op de veelbesproken rede van Cham berlain. Men kan het belangrijke van Joe Chamber lain's verklaringen zeker niet ontkennen. Zij wij/en op een koersverandering der Engelsche politiek; zij doen vreezen voor ernstige ge beurtenissen. In financieele kringen te Londen is men lang niet op zijn gemak. Merkwaardig is, dat de Duitsehe pers over het geheel Chamberlain's mie welwillend op neemt er zijn bladen die mede er op wijzen hoevele punten van aanraking er bestaan tus schen Duitschland en Groot-Britannië. Even opmerkelijk is het dat een groot deel der Amerikaansche pers, de chauvinistische bladen, bitter weinig voelen voor een Anglo- Amerikaansch verbond. Bladen als de World en de Journal qualifïeeeren zulk een verbond als onzin andere zeggen beslist dat er geen sprake is van voorstellen of onderhandelingen. Daartegenover staan weer bladen, zooals de Times en de Tribune te New-York die niet alleen het denkbeeld van een verbond tusschen de bc-ide Angelsaksische rijken toejuichen, maar ook van oordeel zijn dat de onderhan delingen reeds ver gevorderd moeten zijn, dat Chamberlain zoo boud dorst spreken. Want vooral tegen Rusland was zijn taal vaak kras en op de grens van het in diplomatieke taal geoorloofde. Niet minder opzien dan Chamberlain's rede gehad om aan het woord te komen, was veel erger nog dan hetgeen Moreno verwacht had. Hij zag aschwit. Hij begreep levendig wat deze nederlaag voor hem beteekondo en hoevee! er van afhing dat hij niet voor goed afgewezen heenging. Eon waanzinnS e woede tegen den kalmei), deftigen, ouden het., voor hem greep hem aan. Men had hem voor den gek gehouden, hem in het geloof gelaten dat hij langzamerhand zijn doel zou berei ken. Had hij maar reeds lang alle machtsmiddelen gebruikt die hem ter beschikking stondenhij zou hen wel klein gekregen hebben, hem en zijn doch ter Nu rekenden die rebellen er op dat de vrede gesloten was en de amnestie voor de deur stond Hij bedwong zich met geweld. «Dus geen be loften, maar naar ik hoop toch althans geen afwij zing", bracht hij eindelijk uit. jMijn warme liefde voor donna Barbara heeft mij wellicht wat haastig doen handelen. Na de laats'e twee jaren meen ik evenwel nog hoop te mogen koesteren, sennor don Eusebio, dat liet zou mijn dochter leed doen", zeide de oude heer, «wanneer zij moest vermoeden dat haar hou ding u eenige aanleiding heeft gegeven tot de mee ning dat zij een aanzoek verwachtte of goedkeurde, sennor don Francesco." oDan heeft een dwaas, minnend hart misschien gehoord wat er nog niet was", zei Moreno, maar trouwe aanhankelijkheid vermag vaak..." Don Eusebio viel hem in de rade. «Ik heb mijn dochter daarover ondervraagd en ik voel mij ver plicht u te vorklaren dat ook voor de toekomst niet het minste uitzicht bestaat. Wij schatten de eer die u ons aandoet, op de rechte waarde, maar het is zeker dat mijn dochter nooit de uwe kan worden". Wordt vervolgd.) o

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1