IS 52 jaargang. Donderdag 19 en Vrijdag 20 Mei 1898. N°. 9630. Eerste Blad CUBA LIBRE. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Bericht. Kennisse ying. Kennisgeying. FEUILLETON. UITGEVERH. jTcTrÖELANTS. BUITENLAND. AB0HKEKENT3PWjg voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTER STRAAT ÏO, Telephoon Ko. 123. Advertentieprijs: van 15 gewone regels met inbe grip Tan eene Courant0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. De Schiedamgche Coura:it ver schijnt Donderdagavond niet. Terklezing van een lid Tan den Gemeenteraad. Be burge meester van Schiedam, brengt ter openbare kennis, dat de op heden bij hem ingeleverde opgaven van een candidaat voor het lidmaat schap van den Gemeenteraad, op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd, in afschrift aan het Raadhuis zijn aangeplakt en dat, tegen betaling der kosten, afschrilten van die opgaven ter Secretarie verkrijgbaar zijn. Schiedam, den 17den Mei 1898. Be Burgemeester voornoemd, VERSTEEG. De Burgemeester tan Schiedam, brengt ter openbare kennis dat de stemming *er vervulling van een vacature in den gemeenteraad, ontstaan door het overlijden van den heer S. A. MAAS, zal gehouden worden in kies district III, op Dinsdag 24 dezer, van des voormiddags acht tot des namiddags vijf uur over de candidaten J. J. S. ENGERING en A, GOUKA; dat tot de stemming niemand wordt toegelaten dan die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werken en in het bezit is van de bij art. 55 der kieswet vermelde kaart, bevattende eene oproe ping voor de stemming; dat aan een kiezer, die zijn kaart heeft verloren, of wien geen kaart is toegezonden, op zijne aanvraag door of vanwege den burgemeester ter Gemeente- Secretarie eene kaart wordt uitgereikt, mits hij vol doende van zijne indentiteit doe blijken dat art. 128 van het wetboek van strafrecht luidt: Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschieven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste een jaar en dat voor hoofden of bestuurders van fabrieken of werkplaatsen, ter Gemeente-Secretarie, tegen betaling van 21ja cent, verkrijgbaar zijn formulieren ter invul ling van de uren, waarop de personen, die onder hen arbeiden, gelegenheid kunnen vinden aan de stemming deel te nemen. Schiedam, 18 Mei 1898. De Burgemeester van Schiedam, ■VERSTEEG. DOOR THEODOR DUIMCHEN. 20) Don Francesco verloor zijn bedaardheid. sU ziet ons Spanjaarden zeker reeds met andere blikken aan? Maar nog heeft Madrid den vrede niet be krachtigd nog zou de invloed waarover ik beschik, de bescherming dien ik vermag te verleenen, wellicht van groote waarde kunnen zijn." Don Eusebio zag hem recht in het gelaat met een ijskouden, strakken blik. Ik heb volstrekt niet de eer u te verstaan, sennor don Francesco," klonk het toen gedempt. sis donna Barbara's hart misschien naar een andere zijde beproefde don Francesco nog te vragsn. De oude heer zag hem aan of hij geen lettergreep ▼an zijn vraag verstaan had. Hij stond op met de woorden »Don Francesco, u bewijst mij zeker wei de genade een verfrissching en een sigaar van mij aan te nemen op de veranda sDank u," siste don Francesco tusschen de tan den, eveneens opstaande. Da woede over de onder gane afwijzing en de angst voor zijn toekomst knepen hem de keel bijna toe. Maar niet met een heftig tooneel scheiden Hij moest de gelegenheid openlaten om op een of andere wijze terug te komen, «De vader van donna Barbara zal hegrijpen," Algemeen overzicht. Schiedam, 18 Mei '98. Admiraal Cervera moet, toen hij de Ivaap- Verdische eilanden verliet, een proclamatie hebben uitgevaardigd aan zijn vloot, Ilij zegt daarin jiDe Cubaansche opstandelingen zouden geen drie jaar lang verzet hebben kunnen bieden zonder hulp van de Veroenigde Staten, die zich ontmaskerden, toen zij den opstand uitgeput zagen, en ons nu den onrechtvaardigsten oorlog aandoen en van ons opeischen wat Spanjaarden onder Columbus ontdekt hebben. Wij trekken ten strijde, sterk in ons recht en vertrouwend op God, die een zoo rechtvaardige zaak niet loslaten, maar ons pogen beschermen zal. Ik zal u niet aansporen tot tucht of dapperheid. Het Spanje van beden is nog het Spanje van vroeger. Hebt vertrouwen, wanneer ik u in den slag voer." Na Curasao verlaten te hebben is admiraal Cervera's eskader weer verdwenen. Waarheen richt het zich? De Spaansche vlootvoogd die zoo behendig de Amerikaansche verkennings schepen wist te ontgaan, schijnt geeu te ver smaden tegenpartij, en het is begrijpelijk dat de Amerikaansche admiraals goed uitkijken en hun maatregelen nemen om niet overvallen te worden. Admiraal Sampson verwacht dat de Spaan sche vloot koers zet naar de Zuidkust van Cuba. Hij zelf heeft daarom aan het departement van marine te Washington kennis gegeven dat hij besloten heeft in zuidelijke richting te gaan om de blokkade-schepen van Santiago en Ciënfugos te versterken. Het schijnt dat hij vreest voor ontscheping van proviand en ammunitie bestemd voor Havanna. Allereerst wendt hij zich naar Ciënfugos. Senator Grey is het met de thans gevolgde tactiek niet eens. Hij noemt het belachelijk dat zes schepen werkeloos moeten blijven omdat men bang is voor Nieuw-Engeiand terwijl de vijand de zuidelijke kusten nadert. Zeer ongerust maakt men zich over de drie van Bahia komende schepen, waarvan de Nictheroy zelfs nog niet van kanonnen is voor zien. Zij moeten reeds bij de kust van Guyana gezien zijn. Dat er Spaansche hulpkruisers ter hoogte van Martinique zouden zijn aangekomen is niet bevestigd. Terwijl admiraal Cervera de Amerikanen heeft verschalkt, trachtten dezen het op hun beurt de Spaansche autoriteiten te Havanna te doen. Onder parlementaire vlag kwam de Triton de haven van Havanna binnen en schijnbaar was het doelonderhandelingen rnet maarschalk Blanco aan te knoopen over het inwisselen van gevangen journalisten tegen Spaansche officieren. zeide hij, »dat de eisch, om iedere hoop op haar bezit te laten varen, mij zeer ontroertik ben ook niet in staat alle hoop op te geven, misschien datmaar allereerst vraag ik u verlof te mogen vertrekken. Ik kus u de hand, sennor don Eusebio. Hij had zeer vlug gesproken; de oude heer achtte het overbodig hem nogmaals te onderbreken, en hij vergenoegde zich met te zeggen sik kus de uwe, sennor don Francesco, en ik wensch u vele goede middagen." Een onberispelijke buiging aan de deur, en don Francesco was verdwenen. Buiten werd hij door de onaangename gedachte overvallen dat in zijn huis zijn vriend Aionzo op hem wachtte. Een verschrikkelijke gedachtemaar zij deed hem, zoodra hij de villa van Pacheco had verlaten, zijn bedaardheid herwinnen. Voor Aionzo mocht alles nog niet uit zijn. Wanneer die nu zijn beurs geheel sloot, dan lag don Francesco Moreno om zoo te zeggen op straat. Hij overlegde sne! bij zich zelf, hoe hij hem de zaak zou voorstellen. Met een »Nu?" vol verwachting ontving zijn vriend hem. Hij zat onder het colgadizo van don Francesco's huisje, Pablon had den intiemen vriend van zijn meester nauwgezet van koffie en sigaren voorzien. Don Francesco wierp zich in een stoei en beval den bediende wijn te brengen, iEn dan op je post, of die Duitsche hond er vandaag weer komt." Hij is er al, meester," antwoordde Pablon, sik vertoon mij niet meer bij don Pancho, maar mijn neef Juanito die sedert de vorige week staljongen bij hem is, kwam zooeven hierheen geloopen. Don Adoifo was juist gekomen en naar Havanna zal hij van avond wel niet meer gaan." »Zie dan of je die beiden kunt beluistaren, en kom mij bijtijds bericht geven." Daarneven echter aldus meent men te Ha vanna was het do bedoeling der Ameri kanen om ziclt te vergewissen of het Spaansche eskader te Havanna was. Men vindt voor dit vermoeden steun in het feit dat, toen de Conde Vcnadito en de Nticva Eujntua de Amerikaansche schepen uit de baai van Havanna verjoegen, er door de Amerikanen postduiven werden losgelaten die in de richting van Key-West wegvlogen en daar het bericht brachten dat het Spaansche eskader Havanna verliet. De Triton werd daarop uitgezonden om te zien of dit zeker was; maar die opdracht mislukte, want maarschalk Blanco liet de parlementairs, terwijl bij overleg pleegde met de autoriteiten, opsluiten aan boord van een Spaansche kanonneerboot. Intusschcn zijn die onderhandelingen zelf afgesprongen, daar men te Havanna de gevan gen journalisten voor spionnen aanziet. Te Porto-Rieo is een journalist gevangen genomen, die bezig was vestingwerken te photo- grafeeren. Men verwacht dat het Spaansche smaldeel te Havanna opnieuw zal uitzeilen. Uit Cardenas werd te Havanna bericht ont vangen dat een kleine marine-bark, bemand met Ti koppen, bezig was een torpedo op te vi-\-clien, die door onhandige behandeling ont plofte, waardoor de geheele bemanning omkwam. Do Esmeralda, een Britsch stoomschip, heeft te Honkong weer nieuws aangebracht omtrent den toestand op de Philippijnen. De Concord en de Boston zijn van Manilla naar Ilo-ilo, op Panay, vertrokken, en de Ameri kanen verwachten dat de stad zich terstond zal overgeven. Bovendien hopen zij de Saranak te heroveren, een Amerikaanse!» schip geladen met steenkool dat door de Spanjaarden ge nomen was. Manilla wordt voortdurend streng geblok keerd aan verscheiden vreemde schepen is de toegang tot de haven geweigerd. Met de verovering van de stad en het eiland schieten de Amerikanen zeer slecht op. De opstandelingen zijn niet bij machte hen te helpen, terwijl bovendien de helft de zijde der Spanjaarden kiest. De kapitein-generaal tracht trouwens de insurgenten aan de Spaansche zaak te verbinden door concessieszoo heeft hij toegestaan dat er inlandsche raden werden gevormd. Admiraal Devvey kan niets uitvoeren voordat hij versterkingen heeft ontvangen en met de uitzending van troepen is men dan ook in de Vereenigde Staten druk doende. De vraag is slechts hoeveel er heen zullen worden gezonden. Generaal Herrit moet gezegd hebben dat er 15000 man, waarvan 5000 man geregelde troepen, in eens heen moeten. Gene- Onder verscheiden ilesschen wijn vertelde don Francesco nu zijn vriend uit het gesprek met don Eusebio wat hem goed docht: hij was afgewezen, maar hij had voor de gelegenheid gezorgd om terug te komen. Donna Barbaia had er niet toe kunnen besluiten nja" te zeggen. Hij zeide te ge- hoven dat de Duitscher nog geen aanzoek bad gedaan, maar hij was ook niet van raeening dat de oude heer er in zou toestemmen dat zij met dien onbeteekenenden vreemdeling zou trouwen. Maar niettemin stond het bij hem vast dat die kerel zeer hinderlijk geweest was voor zijn plannen, want na al hetgeen hij geiioord had, was de rijke erfgename het klonk belachelijkvolstrekt niet onverschillig voor den Duitscher. «Als er geen vaste betrekking tusschen die twee bestaat, dan is het misschien toch onverstandig iets tegen den Duitscher te beginnen. Om iemand die misschien volkomen onschadelijk is, op een bloot vermoeden uit dan weg te ruimen, stelt een verstandig mensch zich niet aan gevaar bloot," zeide Aionzo op een toon die meer aanhitste dan weerhield, ris Pablon wel een goed spion V' sHij sluipt als een panter en heeft ook diens oor en oog. De Duitscher laat haar niet onverschillig, geloof dat vrij." rNu, als het werkelijk noodig mocht zijn, dan zou het goed zijn als het voor de terugkomst van haar broeder geschiedde. Want ten eeiste zijn er nu nog twee scherpe oogen minder en, naar ik hoor, heeft Pablon alle reden te verdwijnen, voor dat de begenadigde insurgenten te Havanna aan komen Het is overigens geen messenzaak, naar het mij voorkomthet zou veel beter zijn, -wanneer het op een ongeluk geleek. Nu, dat is jullie zaak A propos, hier zijn nog honderd vijftig dollars in papier; het is het laatstp dat ik je geven kan. Al raai Miles heeft in ieder geval geweigerd naar de Philippijnen te gaan. IntusNchen heeft althans volgens den correspondent der Morning Post te Washing ton admiraal Dewey last gekregen de ont scheping van troepen door vreemde schepen te Manilla toe te staan, ingeval liet door onlusten te Manilla noodig zou blijken de aldaar ver blijvende vreemdelingen te beschermen. Maar dit zou alleen veroorloofd worden indien uitdrukkelijk erkend werd dat de Amerikanen meester zijn der Philippijnen. Dc Amerikanen meester van de Philippijnen, dat is anders iets wat niet onverdeeld in den smaak valt. Een telegram uit St. Peters burg aan de Daily Telegraph zegt dat Japan daar reeds tegen geprotesteerd heeft. De Mikado zou den steun der Russische regeering gevraagd hebben voor dit protest, en deze heeft er wel ooren na. De Amerikaansche regeering begint de na doelen te ondervinden van al te groote openhar tigheid. Eenige leden van bet ministerie moeten zich bitter beklaagd hebben over de groote tegen werking die de regeering ondervindt van zekere bladen door het onbescheiden bekend maken van de leger- en vioolverplaatsingen. Er wordt dan ook zoo waar op dit oogenblik in de Vereenigde Staten gedacht over het instellen van de censuur In Spanje bestaat die sinds lang, en wel zeer streng, met het gevolg o. a. dat de Spaansche vloot de Amerikanen heeft kunnen verschalken. De parlementaire toestand is er anders al zeer treurig. De ministerieele crisis bestaat nog voorteen oplossing schijnt niet gemakkelijk. De heer Sagasta confereert en confereert, maar is er nog niet in geslaagd een stel ministers bijeen te brengen. Velen voorzien reeds de mogelijkheid dat Sagasta van de vorming van een ministerie zal moeten afzien. De regeering gaat intusschen nog steeds voort met de krijgstoerustingen. Aan de mari tieme antoriteilen te Barcelona is o. a. bevel gegeven schepen van groote tonnenmaat en van groote snelheid niet te laten uitzeilen. De regeering wil die als hulpkruisers inrichten. Hevige verbittering heeft Chamberlain's veel besproken rede in Spanje gewekt. De Eclair te Parijs brengt een schrijven uit Villagarcia (prov. Galicië, Spanje). Daarin wordt medegedeeld dat een Engelsch eskader, be staande uit 6 pantserschepen, 4 kruisers en 6 torpedo-booten, het anker heeft laten vallen in de baai van Aroza. De aankomst van dit Engelsche smaldeel, zoo kort na de rede van Chamberlain, heeft een zeer slechten indruk gemaakt op de bevolking. Er werden betoogingen gehouden ten doel hebbende het burgerlijk bestuur er toe te bewegen, dat zij het verkoopen kon ik met nog duizend dollars zeker het vermogen redden, dat ik aan je welslagen heb gewaagd, dan zou ik het toch niet tneer kunnen. Dus, op goed geluk En hun glazen klonken tegen elkaar. Met den eerstvoigenden trein vertrok don Aionzo naar Havanna. Het was vescheiden uren iater. Dr. Móbius was nog steeds bij de Pacheco's, maar het scheen hem nu toch tijd te worden om afscheid te nemen en den terugweg naar Las Caobas te aanvaarden. Hij was naar buiten gegaan op de donkere ve randa. De deur van den grooten, verlichten salon achter hem stond open. Een buitengewoon donkere nachthet was nieuwe maan het licht der sterren was zwakslechts hier en daar flikkerde een der helderste opzware wolken trokken over den hemel een vochtige, warme damp lag over het geheele landschap; er was onweer aan de lucht. Was het 't weer, dat hem zoo zenuwachtig maakte Ook in zijn binnenste was het heet en zwoel. Hij was bijna den geheeien avond de eenige gast geweestalleen een in den omtrek wonende vriendin van Barbara was met haar broeder op het gewone siesta-uurtje na den eten eenige oogen- blikken gekomen, maar daarna waren zij met hun drieën weer alleen gebleven. Er had een druk op hem gelegen en het was hem voorgekomen dat het den beiden anderen evenzoo verging. Hij had den geheeien avond een gevoel gehad alsof er iets gebeurd was waarover men met hem niet kon spreken, maar dat men hem toch gaarne zou gezegd hebben. Het was hem voorgekomen als verwachtte men iets van hem. Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1