A. GOUKA. 52 jaargang. Zondag 22 en Maandag 23 Mei 1898 N°. 9632. Eerste Blad, CUBA LIBRE. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. GEMEENTERAADSVERKIEZING. BUITENLAND. ABOKireifSJrrapEijs tooi Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco par post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU: BOTERSTRAAT ÏO, Telcplioon No. 123. ADVBBTENTrEPEijs: Tan 15 gewone rogels mot inbe grip Tan eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Dit nummer bestaat uit drie bladen. Dinsdag a.s. wordt de stembus hier ter stede in district III weder geopend. Er zal moeten voorzien worden in de vacature van wijlen den heer S. A. Maas, een onzer bekwaamste raadsleden van liberale zijde. Den kiezers is de keuze niet moeielijk ge maakt, wat het getal der candidaten betreft. Het gaat ditmaal tusschen den beer A. Gouka, van liberale zijde gesteld, en den beer .1. J. S. Engering, den katholieken candidaat. Tot nu toe heeft onder de nieuwe redactie de Schiedamsche Courant zicli om verschillende redenen met vroegere gemeenteraadsverkiezin gen niet ingelaten; gaarne echter dienen wij ditmaal onzen lezers, voor zooverre zij in district III kiesgerechtigd zijn, van advies. En dan willen wij hen met warmte aan sporen om hunne stemmen uit te brengen op den heer Gouka, een man reeds vroeger in aanmerking gebracht om een raadszetel in te nemen en thans door de liberalen eendrachtig gesteld. Den heer Gouka komt o. i. om meer dan een reden de plaats van den heer Maas toe. En wel allereerst omdat slechts, indien men hem kiest, de vrijgevallen zetel weder aan een liberaal zal ten deel vallen, wat o. i. een eisch der billijkheid is. Voorts achten wij den heer Gouka als mensch een zeer gewenscht raadslid, zonder daarmede ook maar iets ten nadeele van den anderen candidaat te willen zeggen, die echter nimmer op den voorgrond trad. De heer Gouka is een man van wier. kracht kan uitgaan, hij is met ijver, lust en werkkracht toegerustgaarne zal hij zich ten volle wijden aan de eEchen, die zijn taak hem zal stellen. Wie den heer Gouka kent, weet, dat hij onder vele dingen, die onze stad ten goede kunnen komen, zijn schouders heeft gezet; de belangen van industrie en nering gaan hem zeer ter harteals lid der gezondheidscommissie is hij bekend met veel, waarin tc Schiedam binnen afzienbare toekomst voorziening zal noodig zijn; bij tal van verordeningen, de DOOK THEODOR DUIMCHEN. 22) Het was zeer laat geworden toen Móbius einde lijk onder don Pancho's gastvrij dak kwam, om zijn Cycloon te balen en naar huis te rijden. Alleen een eenzame petroleumlamp bengelde nog in een hoek van de groote, bolle ruimte van de herberg. Don Pancho was alleen; blijkbaar had hij nog slechts op hem gewacht. ilk heb u om verschooning te vragen, vrind," zeide de docter. «Zoo, is u daar, don Adolfo", antwoordde de vriendelijke kastelein, uit zijn lichte sluimering opschrikkend. ilk dacht aï dat men u niet weg wilde laten gaan. Nu, hoe is het Nog een sherry op de valreep?" «Natuurlijk, vrind", zei Móbius lachend, Don Pancho haalde de flesch, die zijn beste merk bevatte, en bracht twee glazen. Dat was hij 'al reeds gewoon bij den Duitschen doctor. Hij schenkte hem en daarna zichzelf in, en toen hij hem bij het aanstooten in de oogen zag, scheen hem iets te treffen. «O/i la, wat ziet u er ver genoegd uit; er is zeker T' Maar hit hield ophet scheen hem te binnen te schieten dat een welopgevoede kastelein geen al te vertrouwelijke vragen mag doen. Een sluwe glimlach gleed over zijn gelaat, en hij zeide alleen «Uw welzijn, don Adolfo, en dat van haar die u liefhebt!" hygiene in den meest uitgebveiden vorm rakend, zal hij nuttige adviezen weten te geven. In een gemeenteraadsverkiezing zien wij slechts in de tweede plaats eene politieke ver kiezing doch daarom zien wij deze zijde van de vraag, die Dinsdag opgelost kan worden, niet voorbijwordt de heer Gouka gekozen, dan is de Raad niet om. Wij zouden het be treuren indien dit wel geschiedde, niet omdat wij eene eventueele meerderheid niet de vrijheid zouden willen laten van de macht die zij bezat, maar omdat wij zoodanigen ommekeer niet in Schiedam's belang oordeelen. Er is thans door het Dagelijksch Bestuur te veel ondernomen, dan dat niet vóór alles daarin bet in-één richting-werken moet worden bestendigd. Gaat de Raad om, den bestaat daartoe geen zekerheid, of is althans de mogelijkheid niet uitgesloten, dat men omtrent andere punten in verderfelijken strijd zal geraken. Slechts een liberale meerderheid zal een liberaal wethouder kunnen geven, en dien kunnen wij, althans in het eerste jaar, niet missen. Wij meenen daarbij met zekerheid te weten, dat van niet liberale zijde, zij die eventueel voor een wethoudersplaats in aanmerking zouden komen, geen lidmaatschap van het Dagelijksch Bestuur willen aanvaarden. Een hopeloos verwarde toestand zou geboren worden. Dat mag niet; daaraan vveike <le burgerij niet mee, van welke politieke over tuiging zij ook zij Wie dus met ons in district III meent, dat het in het belang van de stad onzer inwoning gewenscht is een werkzaam, ijverig en enthou siastliberaal af te vaardigen, die stemme den lieer Algemeen overzicht. Schiedam, 21 Mei '98. Een vereerde doode. Geheel Engeland treurt om Gladstone. Alle bladen verschenen ook gisteren met een rouw rand. Lange en breedvoerige beschouwingen worden aan de nagedachtenis van den t>groo- ten ouden man" gewijd, zonder onderscheid van partij. Eenparig is hun oordeel dat met Gladstone een tijdperk in Engeland's geschie denis is voorbijgegaan. De Times bv. noemt hem den eersten En- Een blauw schijnsel flikkerde op langs de donkere vensters, onmiddellijk daarop roldo de donder in de verte. Don Pancho ging naar de deur. s Wil u werkelijk nog naar huis rijden, mijnheer? Een onweersnacht bij ons is niets voor u blijf hierik Iaat een veldbed voor u opslaan. Laat hot weer kalm uit razen; dan rijdt u morgen vroeg met den dageraad naar huis. Voor u en voor uw paard is dat het beste." ïlk kom nog wel naar huis. Het onweer dieigt immers al lang, en bij het naar huis gaan pleegt Cycloon zijn naam dubbel eer aan te doen. In diie kwartier ben ik te Las Caobas." «Zooals u wil, mijnheer. Maar het gaat dikwijls vlug hier te landemisschien barst het toch los voordat u thuis is men zou dan geen hond de deur uit jagen." ïEr helpt niets aan, don Pancho, ik moet naar huis." Toen ging don Pancho in de open deur staan en schreeuwdeïHallo, Juan 1" Een deur in de stallen ging open en een matte lichtstraal viel op het donkere erf. sliet paard voor den doctor, Juanito," riep don Pancho, Verrassend vlug het paard had zeker reeds lang gezadeld gestaan werd Cycloon voorgebracht. Haastig wilde Móbius opstappen. Wacht even, mijnheer," zeide don Pancho evenwel, en hij begon weer zijn zorgvuldig onder zoek zonder hetwelk hij het paard nooit liet gaan. De doctor glimlachte. Maar met een wilden vloek vloog don Pancho op. Cycloon, een weinig schrik achtig van natuur, maakte een verschrikten zij sprong. iWel, wat is er nu weer?" vroeg Móbius. Met één greep had don Pancho don jongen bij de ooren. iWie is in den sta! geweest, satanskind gelschman van zijn tijd, wiens persoonlijkheid voor altijd een eer /al blijven voor den Brirtrlien naam. «Aan zijn doodbed", zegt het blad. streden politieke hartstochten en partijv erachil - len op den achtergrond." De conservatieve bladen glijden luchtig heen over datgene wat zij Gladstone's fouten en on standvastige politiek noemen om alleen stil te staan bij zijn heerlijke gaven des geestes. De Morning Post zegt /eer eigenaardig «Gladstone beheer'-chte het internationale leven, niet op de wijze die kenschetsend is voor een Richelieu of een Bismarck; zijn plaats is aan de spits van een tweede klasse van staatslieden, wier type in de oudheid Cicero en in den modernen tijd Thiers was." Met wanne vereering spreken ook de buiten- landvehe bladen over den grooten doode. Harte lijk vooral is de toon der Amerikaansche pers. Aardig zijn nog de woorden, die vorst Niidfa van Montenegro in de Da dg Chronicle wijdde aan den staatsman die steeds de Christen volkeren aan den Balkan steun verleende tegen Turkschen heersch/ucht en Turksch wan beheer. De vorst der Zwarte bergen schrijft aan de Chronicle»Groot-Britannie, uw beroemd vaderland, is vruchtbaar aan groote en geniale mannen maar bij die zooeven is heengegaan, was een waar en oprecht vriend van mijn land. Zijn verlies treft mij diep. Zijn pen en zijn woord waren onze machtige steun, en zijn «Afblijven 1" klinkt nog over het Balkan-schier eiland. Eere zij der nagedachtenis van den beroemden man, rust zij zijn ziele Door mij zegent het Montenegrijnsche volk in dankbaar heid zijn onvergankelijke nagedachtenis In honderdtallen stroomen de condoleances naar Hawaï den-Castle, van grooten en kleinen, van vorsten en nederigen. Zelfs zegt men dat de Paus aan mevrouw Gladstone een betuiging van deelneming zal zenden, ondanks de vurige bestrijding van het pausdom door den gestor ven staatsman. In Engeland rouwt het openbare leven. De partijen die door de Koningin en op het Foreign Office ter eere van de verjaardag van koningin Victoria zouden gegeven worden, z.u!len achter wege blijven. Ook uit het buitenland betuigingen van me degevoel en rouw. De Kamer van Rumenié hief o. a. haar zitting op, daar Gladstone llu- meensch eereburger is. En in het Engelscbe Parlement is den grooten staatsman eenparig de hulde gebracht die hem toekwam. Baltour eerde in het Lagerhuis zijn verdiensten toen hij het voorstel deed om Glad stone een openbare begrafenis deelachtig to doen worden; Ilarcouit en Dillon steunden het voorstel dat met algemeene stemmen werd aangenomen. In liet Iloogerhuis sprak lord Salisbury na mens de regeering en waren lord Kimberley, lord Devonshire en lord Rosebem de tolken «Niemand, dun Pancho," schreeuwde do jongen. «Waarachtig, au, au, niemand, waarachtig niet, don Pancho!" Cycloon deed intusschen, door do hand van den jongen losgelaten, een zijsprong, sloeg met achter en voorpooten uit, bleef een oogenbhk staan, keek oin, steigerde en hinnikte en vloog met rechtsom keert den weg af. «Wat haalt u nu voor dingen uit, don Pancho 1" riep Móbius. Do waard liet den jongen los, die deed alsof hij het paard wilde opvangen, en in het donker ver dween. Don Pancho zag Cycloon met een lang gezicht radeloos na. Maar Móbius haalde een plat, tamelijk groot beenen fluitje uit zijn zakeen oogenblik later sneed een schel, snerpend gefluit door de lucht, een kort gehinnik antwoordde uit de verte en het volgende oogenblik kwam Cycloon weer aarzelend aandraven, nis het mogelijk als een hond," zei don Pancho verbaasd. «Een zeer eenvoudige dressuur, don Pancho," zei Mobius lachend, terwijl hij zijn fluitja weer wegboig. ïEen paai morgenoefeningen aan de lange lijn en een paar stukjes suiker. niets eenvou diger dan dat. Toi, toi," zeide hij toen tot zijn paard dat op een afstand van ongeveer diie schreden was blijven staan en met uitgostrekten hals de beide mannen wantrouwend aankeek, dio zich dezen avond zoo vreemd gedroegen. Men kon het 't paard aanzien dat het liefst weer rechtsomkeert zou ge maakt hebbenin zijn wijd ojiengesperde oogen was het wit sterk zichtbaar. «Tot, toi," herhaalde de doctor sussend, terwijl hij naar den tengel greeptoen klopte hij het op den slanken hals. «Kalm maar, Cycloon, wij zullen je niets doen. Wat is er nu eigenlijk gaande, don Pancho van het Huis toen zij hulde brachten aan de doode. Ook hier werd het voorste! met alge meene Memmen aangenomen. De vraag is echter of de familie de hooge oer /al aannemen. Gladstone's testament zal daarover moeten beslissen. Mali men weet hoe eenvoudig de geniale staatsman was, die den grafelijken titel niet begeerde, maar het liefst eenvoudigweg »rnr. Gladstone" was. Be oorlog. Het valt niet te loochenen dat admiraal Genera een bekwaam strateeg is. Weder heeft hij de waakzaamheid der Amerikanen ver schalkt van Curacao is hij rechtstreeks naar Cuba gestoomd, en is ongedeerd te Santiago de Cuba aangekomen. Twijfel is thans niet meer mogelijkook het departement te "Washington heeft van de aan komst van het Spaansehe eskader bericht ge kregen. Dat de gelukkige manoeuvre van admiraal Cervera in Spanjp levendige voldoening wekt, is alleszins begrijpelijk. De Koningin-Regentes had zich reeds ter ruste gelegd, toen de minister-president bericht ontving van Cervera's aankomst te Santiago de Cuba. Aanstonds liet bij Hare Majesteit het nieuws mededeeien, waarop de Regentes bevel gaf admiraal Ceivera onmiddellijk haar geluk- wenscben te doen komen. De minister van marine gaf in een onder- boud zijn levendige blijdschap te kennen over de gelukkige aankomst van het Spaansehe eska der op Cuba, die hij een onbetwistbare triomf voor de Spaansehe marine noemde. Yolgens de berichten uit Havanna is nl. de overtocht van Cervera zeer gelukkig verloopen. Geen enkel incident deed zich voorgeen vijan delijk schip werd ontmoet. Zelfs zijn volgens deze Spaansehe lezing twee Amerikaansche schepen op de nadering van Cervera's eskader gevlucht, hetgeen de geest drift der bevolking van Santiago nog verhoogde. Men was op Cuba, ooral te Havanna, al onge- iust over de vloot; te grooter is dus nu de blijdschap. Dat in de Vereeuigde Staten Cervera's ge lukkige manoeuvre weinig in den smaak valt, is niet moeilijk te begrijpen. Do marine-des kundigen te Washington meenen dat Cervera op de kust van Venezuela kolen heeft inge nomen uit transportschepen die voor dat doel daaibeen waren ge/onden. Dat de jingo's woedend zijn over de domheid van admiraal Sampson, die zijn tijd verknoeide rnet San Juan de Porto-Rico te bombardeeren, terwijl de Spaansehe vloot liem ontging, spreekt wel vanzelf. Daar zijn er zelfs die eischen dat hij teruggeroepen en afgezet zal worden. ïDat zal ik u dadelijk laten zienmaar eerst zullen wij hem daar vastbinden." En hij trok het paard de tengels over den kop en knoopte die vast aan een der ringen aan de veranda. «Voorzichtig mijnheer", voegde hij er waarschuwend bij, jeen edel paard, Cycloon, maar zoo schrikachtig als een jongejuffrouw". Toen gespte hij den zadelriem los en nam het dier het zadel af, dat hij naar binnen droeg. Daar legde hij het op de tafel en wees den doctor, die hem verbaasd gevolgd was, hoe de zadeliiem boven aan tusThen de zijkleppen nog slechts met een paar draden vast zat. De riem was niet doorgesneden; hij was met eon bot mes of met een scherpen steen doorgescheurd. Indien de Duitscher zóó opge stegen was, zou bij do eerste heftige beweging van hel paard de riem zeker afgescheurd en een ern stige va! voor den ruiter onvermijdelijk geweest zijn; later zou de liem er uitgezien hebben of hij gescheurd was. «Heb ik bet u niet gezegd? Die schuiken!" In een niet te stuiten stortvloed stroomden de Spaan sehe vloeken over zijn lippen, zóo Spaansch, dat den doctor de haren ten berge rezen. Juanito! Juanito!" brulde hij toen naar buiten. Maar Juanito kwam niethet was of de nacht hem had opgeslokt. Dat deed zijn woede nog stijgen. «De bengel is mee in het complot! Zij hebben mij toch gefopt... tuig! Sinds vijf dagen is hij er eerstik had niet het minste vermoeden op den lummel. Wat beginnen wij nu Ik leen u een van mijn zadels; het uwe Iaat ik intusschen hier lepareeren; onze zadelmaker is uitmuntend. Morgen of overmorgen brengt u het mijne terug en neemt het uwe weer mee," Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1